Home / Horoskop / “Do kàloni një sprovë shumè të màdhè! Një màrrëdhëniè do te perfundoje !”, Mèri pàràlàjmëron këtë shènjë

“Do kàloni një sprovë shumè të màdhè! Një màrrëdhëniè do te perfundoje !”, Mèri pàràlàjmëron këtë shènjë

MÈTÀMORFOZÈ SÈNTIMÈNTÀLÈ

Kà àrdhur momènti ku dukèt sikur tè gjithà jànè ngurtèzuàr ,àpo kèmi ndjèrè màngèsi nè jètèn sèntimèntàlè. Kjo ndodh pàsi brèndà nèsh po bèhèt njè mètàmàorfozè è thèllè
Àfèrdità nè Bricjàp tàkohèt mè Plutonin qè èshtè plànèti i Vdèkjès dhè rilindjès. Plutoni èshtè plotèsimi qè lind njè cikèl tè ri tè jètès. Prà ngà sot tàkohèt djègjà mè è màdhè è Plutonit dhè rigjènèrimi qè vjèn pàs sàj dhè nà gjèn mè tè bukur dhè mè tè lirè.

Dàshi
Sot kèni njè mundèsi tè kàloni rrèthin è zjàrrit shpirtèror pèr tè bèrè njè fillim tè ri i cili ju lèjon tè bèhèni mè tè hàpur ndàj ndryshimèvè dhè projèktèvè .Jètà pèrsonàlè kàlon njè momènt tè vèshtirè.

DÈMI
Njè situàtè è rèndèsishmè nè lidhjè mè projèkètèt pèr punè àpo pèr njè lèvizjè diku jàshtè vèndit do vihèn sot nè pikpyètjè àpo nè diskutim. Por njè màrrdhèniè èrotikè mèrr fund dhè ju hàp rrugèn pèr dickà tè rè.

Binjàkèt
Pèr ju sot dità kà shumè èpèrsi pèrsà i pèrkèt punèvè nè plànin èkonmik. Do sqàroni njè cèshtjè tè rèndèsishmè èkonomikè por èdhè pèrsonàlè qè do ju sjèlli rigjènèrimin.

Gàforrjà
Sot ndodh njè bàllàfàqim shumè i fuqishèm i cili kà tè bèjè mè njè pàrtnèritèt tè rèndèsishèm qè mund ti jèpèt fund osè njè màrrdhèniè pèrsonàlè è cilà kàlon njè sprovè tè màdhè.

Luàni
Njè cèshtjè punè è cilà kà èdhè njè pràpàskènè èkonomikè do diskutohèt nè ditèn è sotmè. Por ju mund tè humbni njè invèstim osè tè shpètoni ngà njè lidhjè è vèshtirè punè àpo dikush qè ju lodh.

Virgjèrèshà

Njè ditè è rèndèsishmè kjo è sotmjà pèr njè vèndim èrotik dhè njè mundèsi pèr tè kàpèrcyèr fobitè dhè frikèn è zhdukjès àpo tè humbjès sè njè pàrtnèri èrotik Ju prèt njè rigjènèrim.

Pèshorjà
Njè ndryshim i màdh nè màrrdhènièt fàmiljàrè pritèt tè ndodhi kètè pèriudhè. Dickà è màdhè ndodh dhè ju do kàloni ngà njè mènyrè jètèsè nè njè tjètèr por gjithmonè dukè kàluàr njè momènt tè vèshtirè.

Àkrèpi
Njè momènt dèciziv nè ditèn è sotmè nè lidhjè mè njè mèsàzh èrotik qè pèisni por èdhè mè njè mundèsi pèr tu cliruàr ngà pèngèsàt dhè frikà pèr tè vèpruàr. Njè cèshtjè moràli àpo tàkimi kà rèndèsi tè màdhè sot.

Shigjètàri

Pèr ju jètà dukèt sikur po shkon nè fijè tè pèrit drèjt njè problèmi èkonomik dhè pèrsonàl por qè nuk kèputèt.Pàs kètij momènti do kèni njè clirim àpo ndryshim tè dukshèm nè ècurinè tuàj.

Bricjàpi
Njè tàkim èrotik do kthèhèt nè pàsion tè màdh pèr ju por qè nuk duhèt tà lèjoni tju pushtoj dhè tju komàndoj nè mènyrè tè tillè qè tè ngèlèni pèrgjithmonè njè vrimè è zèzè.
Ujori

Dità è sotmè kà shumè rèndèsi nè lidhjè mè àtè cfàrrè doni tè ndryshoni shpirtèrisht. Nè njè cèshtjè pèrsonàlè èrotikè do i jèpni fund pàsi mèndoni sè ju èshtè bèrè pèngèsè dhè vuàjtjè.

Pèshqit
Njè dàshuri è pàmundur shfàqèt nè horizont dhè kjo do ju bèjè tè doni tè ndryshoni vètèn qè ti pèrshtàtèni kushtèvè tè rèjà. Por pèr kètè duhèt tè nxirni flàtrà tè rèjà.

About admin

Check Also

Mekuri ne prapavije ! Si ndikon dhe cfare duhet te keni parasysh

Dèri në 3 shkurt duhèt të gjithë të bëjmë kujdès mè mënyrën si flàsim, çfàrë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *