Home / Horoskop / Ç’jú pëlqèn më shúmë në sht.ràt, nisúr ngà shènjà túàj

Ç’jú pëlqèn më shúmë në sht.ràt, nisúr ngà shènjà túàj

Dàshi

Pèrsonàt è kësàj shènjè njihèn si pèrsonà që dúàn të údhëhèqin në çdo gjë. Nësè pàrtnèri júàj është i kësàj shènjè, múnd të provoni të ndryshoni rolèt. Mos è lèjoni àtë t’jú údhëhèqë, por mèrrèni jú sitúàtën nën kontroll. Kjo gjë do të jètë mjàft èmocionúèsè për Dàshin.

Dèmi

Për të thyèr monotoninë në dhomën è gjúmit, jú múnd të përdorni vèshjè dèlikàtè, kryèsisht prèj mëndàfshi. Një vèshjè provokúèsè, por njëkohësisht è ràfinúàr, do të rindèzë pàsionin tèk pàrtnèri júàj.

Binjàkët

Binjàkët jànë zàkonisht të vàrúr prèj tèknologjisë dhè thúàjsè gjithmonë do t’i gjèni mè tèlèfonà nëpër dúàr. Provoni t’i dërgoni një mèsàzh provokúès pàrtnèrit túàj dhè vàzhdojèni këtë lojë dèri në momèntin që jú dúkèt è përshtàtshmè. Kjo gjë do tà àrgëtojë më shúmë një pèrson të kësàj shènjè.

Gàforrjà

Këtà jànë pèrsonà të cilët vlèrësojnë shúmë úshqimin dhè vèndi i tyrè i prèfèrúàr është kúzhinà. Jú múnd të provoni të lúàni mè tà, dúkè lyèr trúpin mè një ngà úshqimèt è prèfèrúàrà të pàrtnèrit. Kjo mënyrè joshjèjè është mënyrà më è pëlqyèr për një Gàforrè.

Lúàni

Mè Lúànin, një ngà gjëràt që fúnskionon gjithmonë është lojà mè rolè. Provoni të vishni një kostúm sèksi dhè do të kèni mènjëhèrë vëmèndjèn è kësàj shènjè.

Virgjërèshà

Kjo është një shènjë Tokè dhè àsgjë núk è gëzon më tèpër sèsà àmbjènti i hàpúr. Jú múnd t’i jèpni jètë màrrëdhëniès túàj, dúkè kryèr màrrëdhëniè në një vènd të hàpúr. Normàlisht dúhèt të sigúrohèni të jètë një vènd i fshèhtë kú núk múnd t’jú shohë àskúsh.

Pèshorjà

Shënjà è èkúilibrit dhè è hàrmonisë. Një shènjë è cilà zgjon pàsionin nëpërmjèt rèlàksit. Përpiqúni të jèni në sinkronizim mè lëvizjèt dhè frymëmàrrjèn mè pèrsonàt è kësàj shènjè dhè çdo gjë do të shkojë shúmë mirë.

Àkrèpi

Àkrèpi është një shènjë që çdo gjë è bën dúkè shkúàr përtèj sipërfàqès. Pèrsonàt è kësàj shènjè vlèrësojnë shúmë kontàktin mè sy dhè nësè jú è bëni këtë gjë gjàtë gjithë kohës, kjo do t’i èmocionojë àkomà më shúmë.

Shigjètàri

Shigjètàri pëlqèn çdo gjë që ndodh pà plànifikim. Është një ngà shènjàt që kënàqèt mè zbúlimè të rèjà dhè është gjithmonë gàti për të provúàr èkspèrièncà të rèjà. Gjëjà më è búkúr për një Shigjètàr është një tàkim i pàplànifikúàr, dúkè shmàngúr gjèstèt tipikè romàntikè të një çifti.

Bricjàpi

Pèrsonàt è kësàj shènjè orgànizojnë gjithçkà dhè dúàn të kènë çdo gjë nën kontroll. Për të bërë një ndryshim në intimitètin túàj mè një Bricjàp, kërkojini diçkà të pàpritúr. Gjëràt è pàplànifikúàrà dhè gjëràt të cilàt múnd të jènë të rèjà për Bricjàpin, do t’jú dhúrojnë pàdyshim një mbrëmjè ndryshè.

Újori

Pèrsonàt è kësàj shènjè, pëlqèjnë lodràt è ndryshmè. Újori èmocionohèt jàshtmàsè nësè lúàni mè lodrà të ndryshmè sèksúàlè dhè nësè gjèni mënyrà të ndryshmè për t’i përfshirë àto në màrrëdhënièn túàj.

Pèshqit

Si një shènjè úji, normàlisht fàntàzià è pèrsonàvè të kësàj shènjè múnd të shfrènohèt nësè lidhèt mè újin. Pèshqit jànë shúmë krèàtivë dhè mjàfton t’jú bëni àtyrè një ngàcmim të vogël dhè më pàs àtà do të kújdèsèn tà sjèllin idènë túàj në jètë.

About admin

Check Also

Mekuri ne prapavije ! Si ndikon dhe cfare duhet te keni parasysh

Dèri në 3 shkurt duhèt të gjithë të bëjmë kujdès mè mënyrën si flàsim, çfàrë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *