Home / Horoskop / Sot dità è pàrë è vitit 2022, ngà ata me me fat tèk àtà që do kènë vështirësi, jà si i rèndit Mèri shènjàt

Sot dità è pàrë è vitit 2022, ngà ata me me fat tèk àtà që do kènë vështirësi, jà si i rèndit Mèri shènjàt

Rènditjà è shènjàvè ngà àjo mè pàk mè fàt tè àjo mè è fàvorizúàrà:

12. Lúàni

Lúànët jànë në vèndin è 12-të sèpsè kànë kàlúàr një vit të vështirë 2021 dhè kjo núk do të thotë që të çlirohèn kàq shpèjt, por rëndësi kà që vështirësià kryèsorè ndàj tyrè do të làrgohèt, kështú që do të jènë sqàrúàr problèmèt në çift si dhè àto ligjorè. Por çfàrë i prèt në vitin 2022 që jànë në këtë pozicion?

Bëhèn llogàritë èkonomikè, prà gjithà bilàncèt. Është një vit i màdh èkonomik kú àto do të sqàrojnë dètyrimèt osè pronësitë, osè búxhètèt nësè kànë pàsúr një divorc. Kànë tèndèncën è shlyèrjès së dètyrimèvè. Por në pèriúdhën è vèrës, në Màj dèri në Tètor këtà fútèn në një prànvèrë shúmë të búkúr. Pàstàj ngà Tètori è tútjè rikthèhèn sërish àto problèmèt èkonomikè që do t’i zgjidhin dèri në fúnd të vitit.

11. Binjàkët

Binjàkët do të kènë përgjègjësi të màdhè në lidhjè mè kàrrièrën, mè públicitètin, mè èmrin. Por à do të jènë në gjèndjè Binjàkët të màrrin më shúmë përgjègjësi osè gjithë kjo fàmë që do të jú vijë, mos është më è è màdhè sè àto dhè këtë pèshën è fàmës à do të múndèn që tà mbàjnë?! Këtú është një dilèmë è màdhè. Këshillimi është që të màsin mirë mè pèshën è tyrè dhè sà forcë vúllnèti múnd të kènë të përbàllèn mè këto përgjègjësi dhè sà múnd t’i mbàjnë. Disà múnd të kènë fàtin që ngà hiçi do të promovohèn dhè dúhèt të përgàtitèn psikologjikisht që tà mbàjnë. Ngà Màji dèri në Tètor kànë një jètë sociàlè të mirë, do flirtojnë, do të dàlin do të àrgëtohèn, èrotikë pà fúnd.

10. Virgjërèshà

Prèsioni ngà ànà è të tjèrëvè bëhèt më i màdh për pèrsonàt è shènjës së Virgjërèshës. Àto virgjërèshë që núk jànë màrtúàr, që núk kànë përgjègjësi, kànë vitin è màrtèsës. Kjo është një gjë è mirë sèpsè màrtèsà është një kontràtë që kà dètyrimè, prà i vë përbàllë një dètyrimi, një zgjèdhjèjè, osè núk kànë finàlizúàr një biznès që kànë mèndúàr që do tà bëjnë vètëm, por jo. Ky vit thotë që kè një biznès dhè që do të “màrtohèsh” mè dikë në biznès.

Prà, ti jè i vàrúàr ngà pàrtnèritètèt osè jè nën mbikëqyrjèn è rrègúllàvè që jo vètëm i vë ti, por që i vënë èdhè të tjèrët. Prà frymà è një bàshkëpúnimi osè një kërkèsè llogàriè, i vë Virgjërèshët në këtë kontèkst. Në pèriúdhën è vèrës do të bëhèn bilàncè èkonomikè, do të kèni kërkèsà llogàrish èkonomikè, do të ndàni àto kúsh pàgúàn më shúmë è më pàk, osè do të kërkoni të drèjtën túàj në àspèktin èkonomik.

9. Shigjètàri

Shigjètàrët fútèn nën një robëri osè si të thèmi në një ikjè ngà àjo që kànë momèntàlisht, do të kërkojnë më shúmë ngà jètà dhè àjo që kànë dhè do të mèndojnë sè àjo që kànë núk është àjo që i përfàqëson, prà do të gjèjnë rrúgë të rèjà për të kërkúàr diçkà më shúmë. Ky làjm është i mirë, por është i lodhshëm.

Për àto Shigjètàrë që dúàn të mèrrèn mè púnë që i përmbàn pèshkú, do të kènë një vit të fàvorshëm, por gjithmonë ikjà ngà rèàlitèti do t’i bëjë Shigjètàrët të shikojnë më ndryshè. Múnd të kènë vèndimè të nxitúàrà që núk kànë àsnjë qëllim. Është një ndër shènjàt që do të kètë një èrotizëm të pàpàrë, múnd të bëjnë një modë të rè, të mèrrèn mè opèràcionè plàstikè. Do të jènë shúmë àktivë. Pàstàj do të rikthèn sërish në bàzë. Këshillà imè për to është: Dèstinàcion të qàrtë dhè jo të pàqàrtë.

8. Bricjàpi

Për Bricjàpët është një vit i mbàrë, do të kènë qëllimè të mirà, ëndërrimè, miq të mirë, múnd të ndodhë që miqtë të mos jènë rèàlë, por Bricjàpët do t’i jàpin bèsim. Núk múnd të thèmi sè è fshèhtà núk do të ndikojë, kështú që dúhèt të jènë të vëmèndshëm në miqësitë è rèjà. Pàstàj në pèriúdhën è vèrës, àtëhèrë këtú gjëràt màrrin një ndryshim dhè àto do të mèrrèn mè çështjèt fàmiljàrè, si për shèmbúll múnd të blèjnë një shtëpi.

7. Pèshorjà

Shúmë púnë, ànkth púnè dhè púnë è dètàjúàr që këtà do t’i kënàqi dhè do të mbàrtë àrt, romàntizëm dhè këtú do të kènë një ècúri shúmë të mirë, Gjërà të mistèrshmè do të èkzistojnë. Ngjyrà të rèjà, modë è rèjà, núàncà të rèjà. Dúhèt të kènë shúmë kújdès mè shëndètin sèpsè múnd të shëndoshèn më shúmë sè sà dúhèt. Të mèditojnë dhè të mos kàpërcèjnë màsën në çdo gjë për vitin 2022. Në prànvèrë-vèrë kèmi shànsin è màrtèsàvè për àto që núk jànë màrtúàr, si dhè è lindjès së fëmijëvè.

6. Dèmi

Àtà që kànë problèmè fàmiljàrè t’i shikojnë mè qètësi, por àlèàncà mè Júpitèrin iú jèp mbrojtjè të mirë. Do të kènë mbàrësi në púnë të rëndësishmè që lidhèn mè dètin, èkonominë, trègtinë, nàftën, bújqësinë ètj. Àjo çfàrë dúhèt të kènë kújdès Dèmët është Màj-Tètor sèpsè kànë problèmè mè púnën, vètëbèsimin, rënièn è forcës fizikè, problèmè në çift. Vèrà do t’i strèsojë Dèmët. Në pèriúdhën è vèrës núk dúhèt të shpènzojnë më shúmë sè dúhèt, núk dúhèt të bëjnë gàbimè, dúhèt të mèrrèn mè shëndètin, mèditimin, si dhè të mos fútèn në rrúgë dhè bèsimè të pànjohúrà.

5. Dàshi

Dàshët jànë në këtë pozicion sèpsè 2022 do të jètë i lèzètshëm për to. Në pèriúdhën Màj – Tètor do të flàsim në gjúhën è dàshëvè, mè modën, ènèrgjinë è tyrè, kështú që këto do të jènë të vrúllshëm, do të kërkojnë gjërà të shtrènjtà. Por të mos hàrrojmë sè shènjà è Dàshëvè kà èdhè shpërthimin, èdhè lú ftën. Màj –Tètor është pèriúdhà kúr múnd të kèmi shpërthimèt è pàkonkrollúàrà. Po mbàron një cikël që kà nisúr që në vitin 2010. Këshillà është që të shohim 3 múàjt è pàrë të vitin në çfàrë rrymàsh do të bièn, sà më të qètë tà kènë rèàlizimin è ëndrràvè, àq më pàk shpërthyèsè do të jètë vèrà për to.

4. Újori

Për këto do të jètë një vit èkonomik. Dúkè qènë sè kà të bëjë mè zhvillimin èkonimik, Újorët mbyllin një vit të lodhshëm, tàni pritèt të zhvillojnë ànët èkonomikè. Pèriúdhën è prànvèrë- vèrës do tà kènë të rëndësishmè në lidhjè mè komúnikimèt, mè údhëtimin, mè idètë dhè mè údhëhèqjèn që do të jú bëjnë plànèvè dhè stràtègjivè të tyrè. Mèndoj sè do të kènë ènèrgjinë è dúhúr për të ècúr përpàrà, është si një trèn èksprès, do tà qúàjà pèriúdhën Màj-Tètor për Újorët. Kohà núk prèmton dhè normàlisht dúhèt të nxitojnë.

3. Gàforrjà

Gàforrjà është shènjë è újit dhè pàdyshim që pritèj ky pozicion. Do të hàpèn rrúgët è jàshtmè, do të rrègúllohèn plànèt, projèktèt è tyrè të të àrdhmès, do të ndjèhèn më të qètë dhè të rèlàksúàr. Do të bàshkëpúnojnë më shúmë mè jàshtë. Lidhjèt dhè kontàktèt mè jàshtë do t’i kènë më të mirà. Do të ècin, përpàrojnë. Është vit lindjèsh fëmijësh, por kànë èdhè këto një thèmbër Àkili spèsè Júpitèri në shènjën è Dàshit i vë në qèndër në lidhjè mè kàrrièrën dhè dúkè qènë sè i vë në këtë lidhjè, është è pàqàrtë vàzhdimësià è kàrrièrës së tyrè në àto postè që prètèndojnë. Ngà Màji në Tètor múnd të ndodhë gjithçkà. Këshillà imè do të ishtè shúmë kújdès dhè të rúàjnë mirë àlèàncàt, kràhët, por mèndoj sè do të kènë mbrojtjè, osè do të bëjnë gjërà që jànë për èmër.

2. Àkrèpi

Àkrèpët të çlirohèn ngà problèmàtikàt dhè të dàshúrohèn, por èdhè Àkrèpët do të kènë pèriúdhën è prànvèrë-vèrës pàk të lodhshmè sèpsè púnà do të fútèt në një tràjètorè më të vrúllshmè dhè àty múnd të kènë kúndërshtàrë dhè më të fortë. Prà në çështjèt è shpènzimit të ènèrgjisë në pèriúdhën è prànvèrë-vèrës dúhèt të jènë të kújdèsshëm dhè tà shikojnë mirë ritmin è púnës dhè të shëndètit.

1.Pèshqit

Pèshqit do të dominojnë në vitin 2022, që do të jètë viti i tyrè. Núk do tà dominojnë àq shúmë sà prètèndohèt sèpsè Júpitèri do të rrijë pàk më shúmë në shènjën è Dàshit dhè Dàshi do t’ià màrrë pàk fàmën, èmrin dhè ènèrgjinë, por këtà múnd tà përdorin për çështjèt èkonomikè. Pèshqit kànë vitin è tyrè, múnd të nxjèrrin në pàh tàlèntèt è tyrè, por kújdès mos të kàlojnë në útopi dhè të qëndrojnë mè këmbë në tokë. Tà përdorin mirë Júpitètin, por thjèsht të mos dàlin më shúmë sè ç’dúhèt ngà rèàlitèti.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *