Home / Horoskop / Bricjàpi me luhatje, Dàshi i fàvorizúàr mè pàràtè/ Horoskopi i 2022-shit nga Paolo Fox

Bricjàpi me luhatje, Dàshi i fàvorizúàr mè pàràtè/ Horoskopi i 2022-shit nga Paolo Fox

DÀSHI

Horoskopi i Dàshit 2022 bàzúàr në Àstrologjinë Vèdikè zbúlon sè plànèti Màrs do të hyjë në shènjën è zodiàkút Shigjètàri në gjysmën è fúndit të múàjit, prà më 16 jànàr, gjë që do të rèzúltojë è fàvorshmè ngà pikëpàmjà finànciàrè. Ky trànzit do të provojë të sjèllë një vàlë rèzúltàtèsh pozitivè në jètën è vèndàsvè të Dàshit. Kàlimi i Júpitèrit në shènjën è tij Pèshqit më 13 prill do t’jú ndihmojë të kèni súksès në përpjèkjèt túàjà àkàdèmikè. Mèqènësè plànèti Sàtúrn është i prànishëm në shtëpinë túàj të dhjètë për pjèsën më të màdhè të këtij viti, do t’jú dúhèt të púnoni më shúmë sè më pàrë për të àrritúr súksès.

Fillimi i vitit 2022 múnd të sjèllë disà sfidà në jètën è të dàshúrúàrvè të kësàj shènjè të zodiàkút sipàs Horoskopit Vjètor 2022. Lidhjà è Sàtúrnit dhè Mërkúrit ngà fillimi i vitit 2022 dèri në màrs múnd të ftojë problèmè të voglà shëndètësorè. Jú múnd të vúàni ngà problèmèt që lidhèn mè trètjèn si pàsojë è trànzitit të Màrsit tè Pèshqit ngà mèsi i màjit dèri në gúsht. Jú dúhèt të mèrrni màsà pàràpràkè të vèçàntà dhè të mbàni një skèdë në diètën túàj. Mè Màrsin që është në shènjën túàj dhè àspèktimi i shtëpisë së kàtërt dèri më 10 gúsht dhè më pàs kàlimi në shtëpinë è dytë do të ndikojë shúmë në jètën túàj fàmiljàrè.

DÈMI

Sipàs Horoskopit të Dèmit 2022, vèndàsit jànë të dètyrúàr të àrrijnë rèzúltàtè mèsàtàrè në àspèktè të ndryshmè të jètës këtë vit. Mè kàlimin è Màrsit në 16 jànàr në Shigjètàr, fàti do t’jú fàvorizojë në àspèktèt kryèsorè të jètës túàj. Do të kèni rèzúltàtè të fàvorshmè në fúshën è kàrrièrës dhè jètà júàj profèsionàlè do të lúlëzojë. Gjithàshtú, mè Sàtúrnin të vèndosúr në shtëpinë è dhjètë ngà shènjà júàj, do të lindin búrimè të shúmtà të àrdhúràsh. Mè disà lëvizjè plànètàrè që ndodhin në prill, do të jèni në gjèndjè të grúmbúlloni pàsúri dhè pàrà.

Mègjithàtë, disà úljè dhè ngritjè do të shihèn në kúshtèt túàjà finànciàrè midis gúshtit dhè tètorit të këtij viti, siç pàràshikohèt ngà Horoskopi Vjètor 2022. Mè kàlimin è Júpitèr Gúrú në shtëpinë è njëmbëdhjètë në Pèshqit ngà shènjà júàj ngà prilli, do të shpènzoni mè bollëk për nèvojàt dhè dëshiràt túàjà. Gjithàshtú, jú múnd të krijoni màrrëdhëniè të mirà mè oficèrët túàj të làrtë. Trè múàjt è fúndit të 2022, tètori, nëntori dhè dhjètori do të rèzúltojnë të fàvorshëm për fëmijët túàj.

BINJÀKÈT

Sipàs Horoskopit të Binjàkëvè 2022 bàzúàr në pàrimèt è Àstrologjisë Vèdikè, lëvizjà plànètàrè súgjèron disà sfidà dhè múndësi që vijnë në rrúgën è vèndàsvè të Binjàkëvè. Sàtúrni në shènjën è tij në shtëpinë è tètë ngà jànàri dèri në màrs múnd të pësojë húmbjè finànciàrè, si dhè sfidà dhè vúàjtjè shëndètësorè. Kjo múnd të provojë të jètë një kohë tèstimi për vèndàsit è shènjës së zodiàkút Binjàk. Ngà mèsi i shkúrtit (17 shkúrt) dèri në prill, jú múnd të vúàni ngà disà problèmè shëndètësorè si àciditèti, dhimbjè kyçèsh, kollë è ftohtë ètj.

Sidoqoftë, kàlimi i Ràhút në shtëpinë è njëmbëdhjètë pàs mèsit të prillit múnd të sjèllë disà ndryshimè pozitivè në jètën è vèndàsvè të Binjàkëvè. Kohà do të jètë fàtàlè për stúdèntët, pàsi për shkàk të kàlimit të Júpitèrit në Pèshqit dhè shtëpinë è dhjètë, stúdèntët do të àrrijnë rèzúltàtèt è dëshirúàrà në jètën è tyrè àkàdèmikè midis prillit dhè korrikút. Mègjithàtë, pàs 27 prillit, Sàtúrni në shtëpinë è nëntë ngà shènjà júàj múnd të trègojë sè stúdèntët që përgàtitèn për provimè konkúrrúèsè dúhèt të prèsin më shúmë për të àrritúr súksès. Për profèsionistët, púnëkërkúèsit do të kènë múndësinë è dëshirúàr si rèzúltàt i kàlimit të Màrsit në shtëpinë è dhjètë, të njëmbëdhjètë dhè të dymbëdhjètë ngà shènjà júàj midis màjit dhè gúshtit.

GÀFORRJÀ

Pàràshikimèt për Horoskopin è Gàforrès 2022 thonë sè prànià è Sàtúrnit në shtëpinë túàj të shtàtë në fillim të këtij viti múnd të sjèllë disà problèmè në jètë. Por mè kàlimin è Màrsit në Shigjètàr më 16 jànàr, nivèli júàj i bèsimit do të rritèt dhè do të jèni në gjèndjè të shpëtoni ngà disà problèmè mènjëhèrë. Mègjithàtë, Màrsi në shtëpinë è kohës së lirë dhè lúmtúrisë múnd të shkàktojë problèmè shëndètësorè për nënën túàj. Pràndàj, kújdèsúni mirë për të dhè kújdèsúni për àtë që hà dhè pi.

Pàs kësàj, në prill do të ndodhin shúmë trànzitè dhè lëvizjè plànètàrè. Kàlimi i Sàtúrnit në shènjën è zodiàkút të Újorit ngà fúndi i prillit dèri në mès të korrikút do të ndikojë shúmë në jètën túàj finànciàrè, pàs së cilës kohà ngà prilli dèri në gúsht do të jètë è frytshmè. Sitúàtàt do të përmirësohèn pàs kàlimit të plànètit Júpitèr në shtëpinë è nëntë ngà shènjà júàj gjàtë mèsit të prillit. Pàs kësàj, trànziti i Ràhú në Dàshi do të krijojë disà múndësi púnësimi, të cilàt do t’i ndihmojnë vèndàsit të fitojnë një pàsúri të mirë dèri në shtàtor. Në pèriúdhën qèrshor-korrik, Màrsi do të hyjë në Dàshi dhè do të àspèktojë plotësisht shènjën túàj të zodiàkút, si rèzúltàt i së cilës do të múnd të hiqni qàfè nègàtivitètin në jètën bàshkëshortorè.

LÚÀNI

Mè kàlimin è zotit të shènjës Dièll në shtëpinë è pèstë në fillim të vitit, kúshtèt finànciàrè do të përmirësohèn. Trànziti i Màrsit ngà fúndi i jànàrit dèri në màrs do të përmirësojë në màsë të màdhè shëndètin è fëmijës súàj. Màrsi në shtëpinë è gjàshtë ngà shènjà júàj më 26 shkúrt, ndërsà àspèktoni shtëpinë è fàtit dhè fàtit do të kètë súksès të màdh në jètën túàj profèsionàlè. Sidoqoftë, vèndàsit súgjèrohèn të qëndrojnë pàk vigjilèntë në múàjt shkúrt dhè prill pàsi lidhjèt dhè lëvizjèt plànètàrè múnd të rèzúltojnë të pàfàvorshmè.

Múàji Prill do të jètë plot mè ndodhi të pàpritúrà për vèndàsit è Lúànit. Trànziti plànètàr i Ràhút në Dàshi më 12 Prill, prà shtëpià è nëntë ngà shènjà júàj múnd të shkàktojë disà problèmè shëndètësorè, ndàj bëni kújdès. Júpitèri në Pèshqit ngà 13 Prilli dèri në Gúsht, ndërsà àspèkton plotësisht shtëpinë è pèstë do të jètë mè fàt për vèndàsit è Lúànit. Si rèzúltàt, stúdèntët që ndjèkin àrsimin è mèsëm do të kènë súksèsin è dëshirúàr në përpjèkjèt è tyrè àkàdèmikè. Pàs kësàj, Ràhú në Dàshi pàs 12 Prillit múnd të çojë në një màrrëdhëniè të mirë profèsionàlè mè të moshúàrit dhè shèfin túàj.

Kjo do të ndikojë drèjtpërdrèjt në rèpútàcionin túàj në púnë dhè múnd të rrisë múndësinë è àrritjès së një promovimi osè rritjèjè. Midis prillit dhè shtàtorit, çiftèt è màrtúàrà do të kàpërcèjnë problèmèt è tyrè màrtèsorè dhè múnd të plànifikojnë të shkojnë në një údhëtim mè bàshkëshortin è tyrè. Màrsi që kàlon në Dèmi midis 10 gúshtit dhè tètorit do të ndihmojë në fitimin è fàvorit të fàtit dhè fàtit.

VIRGJÈRÈSHÀ

Sipàs Horoskopit të Virgjërèshës 2022, vèndàsit è Virgjërèshës do të gëzojnë pàsúri të màdhè dhè prospèritèt finànciàr në fillim të vitit 2022 si rèzúltàt i Màrsit në Shigjètàr në múàjin Jànàr. Mègjithàtë, gjëràt múnd të shkojnë drèjt grèminës shëndètësorè, pàsi múnd të vúàjnë ngà problèmè të voglà shëndètësorè. Múàji Prill, Qèrshor dhè Shtàtor dúkèn të pàfàvorshëm, por èdhè shqètësúès ngà pikëpàmjà shëndètësorè. Trànziti i Màrsit në Bricjàp dhè shtëpià è pèstë ngà shènjà júàj ngà 26 shkúrti do të çojë në rèzúltàtè àkàdèmikè optimistè për vèndàsit è Virgjërèshës.

Në fillim të màrsit, lidhjà è kàtër plànètëvè kryèsorë, d.m.th. Sàtúrni, Màrsi, Mërkúri dhè Vènúsi, në shtëpinë è pèstë dhè shènjën è Bricjàpit trègon kúshtè të fàvorshmè finànciàrè dhè múnd të krijojë búrimè të rèjà të àrdhúràsh. Ngà fúndi i prillit dèri në mès të korrikút, mè Sàtúrnin që kàlon në shtëpinë túàj të gjàshtë në Újori, múnd të përjètoni dàllimè mès júsh dhè fàmiljès súàj.

Ngà ànà tjètër, kohà midis shtàtorit dhè fúndit të dhjètorit múnd të jètë shúmë è fàvorshmè për stúdèntët è Virgjërèshës që dëshirojnë të ndjèkin àrsimin dúkè shkúàr jàshtë vèndit. Së bàshkú mè këtë, mè Mèrkúrin që kàlon në Pèshorè, prà në shtëpinë è dytë ngà shènjà júàj në múàjin tètor dhè dúkè qëndrúàr àtjè dèri në mès të nëntorit, do të përjètoni që màrrëdhënièt mès júsh dhè të dàshúrit túàj të bëhèn më të fortà.

PÀSHORJÀ

Sipàs Àstrologjisë Vèdikè, pàràshikimèt è Horoskopit të Pèshorès 2022 zbúlojnë sè fillimi i Vitit të Ri 2022 do të sjèllë rèzúltàtè të fàvorshmè fizikisht, mèndërisht dhè në àspèktin kàrrièrè, por gjëràt múnd të màrrin një kthèsë kúr flàsim për biznèsin dhè fàmiljèn. Trànziti i Màrsit tè Shigjètàri në mèsin è jànàrit do të sjèllë rèzúltàtè dhè fitimè të fàvorshmè finànciàrè. Sàtúrni, Màrsi, Mërkúri dhè Vènúsi që formojnë Jogën Chàtúr Gràhà në fillim të màrsit do të rèzúltojnë në súksès finànciàr dhè rrjèdhjè të qètë të pàràvè.

Dúkè ècúr përpàrà, nësè flàsim për stúdèntët, àtëhèrë trànzitimi i Júpitèrit tè Pèshqit në múàjin Prill do të rèzúltojë mè rèzúltàtè prèmtúèsè në fúshën è àrsimit. Çdo gjë që lidhèt mè një tokë të húàj, púnë osè àrsim do të përmbúshèt midis màjit dhè nëntorit. Kàlimi i Màrsit në shtëpinë è kàtërt ngà shènjà júàj më 26 shkúrt do të sjèllë rèzúltàtè të frytshmè àkàdèmikè për stúdèntët. Ràhú në Dàshi osè shtëpià è shtàtë ngà shènjà júàj në prill múnd të sjèllë ndryshimè të mëdhà në jètën è të dàshúrúàrvè, si dhè të vèndàsvè të màrtúàr. Àtà që jànë bèqàrë múnd të màrtohèn midis tètorit dhè nëntorit 2022.

ÀKRÈPI

Sipàs Horoskopit të Àkrèpit 2022, Viti i Ri 2022 do të jètë plot mè rèzúltàtè të përzièrà për vèndàsit è Àkrèpit. Do të kètë shpènzimè të pànèvojshmè ngà fillimi i vitit 2022 dèri në prill. Gjàtë fúndit të múàjit prill, kàlimi i plànètit Sàtúrn në Újor do të sjèllë rèzúltàtè të përzièrà në kàrrièrën túàj, në jètën finànciàrè dhè në jètën fàmiljàrè.

Kàlimi i Júpitèrit tè Pèshqit gjàtë mèsit të prillit në shtëpinë è pèstë ngà shènjà júàj è zodiàkút do të sjèllë një përmirësim të màdh në kúshtèt túàjà finànciàrè. Shëndèti do të përmirësohèt si rèzúltàt i ndryshimit të pozicionit të Ràhú në 12 prill. Sidoqoftë, múnd të mbètèni të strèsúàr mèndërisht, gjë që múnd të ndikojë në àspèktè të tjèrà të jètës súàj.

Jú do të fitoni një shúmë të mirë pàràsh midis màjit dhè shtàtorit si rèzúltàt i kúshtèvè të fàvorshmè plànètàrè. Kàlimi i Vènúsit në shtëpinë è fitimèvè dhè përfitimèvè në múàjin shtàtor do t’jú ndihmojë të àrrini të grúmbúlloni një shúmë të mirë pàràsh. Ngà gúshti dèri në tètor, dúhèt të kújdèsèni mirë për shëndètin è nënës súàj si dhè për shëndètin è bàshkëshortit túàj.

Për sà i përkèt jètës së dàshúrisë, kàlimi i Sàtúrnit në shtëpinë è kàtërt dhè i Újorit gjàtë ditëvè të fúndit të prillit múnd të shkàktojë dèbàtè dhè grindjè të voglà mès júsh dhè të dàshúrit túàj për çështjè të voglà. Sidoqoftë, dúhèt t’i bèsoni màrrëdhëniès súàj dhè një kërkimi të bàrdhë për të gjithà çështjèt që múnd të çojnë në zënkà të mëdhà. Èdhè mè kàlimin è Vènúsit në Virgjërèshë dhè shtëpinë è njëmbëdhjètë dhè Vènúsin në një gjèndjè të dobësúàr, jú dhè i dàshúri júàj do të kèni shúmë kohë për të kúptúàr njëri-tjètrin dhè për të kàlúàr një kohë të mirë midis shtàtorit dhè nëntorit.

SHIGJÈTÀRI

Horoskopi i Shigjètàrit 2022 sipàs Àstrologjisë Vèdikè pàràshikon që viti 2022 do të jètë i fàvorshëm për vèndàsit è Shigjètàrit për sà i përkèt finàncàvè. Gjàtë fillimit të vitit 2022, që është jànàri, plànèti Màrs do të kàlojë në shènjën túàj të zodiàkút dhè do të ndihmojë në forcimin è kúshtèvè túàjà finànciàrè në një nivèl të càktúàr. Përsà i përkèt àkàdèmikëvè, fillimi i vitit 2022 do të jètë i fàvorshëm për stúdèntët. Ngà shkúrti dèri në qèrshor do të fitoni rèzúltàtin è púnës túàj të pàlodhúr dhè àtà që përgàtitèn për provimèt konkúrrúèsè do të ndihèn të àftë të tèjkàlojnë pritshmëritë è tyrè.

Kàlimi i Màrsit në Shigjètàr në fillim të këtij viti múnd të çojë në shqètësimè mèndorè dhè strès si dhè àspèkti i Màrsit në shtëpinë è shtàtë múnd të çojë në dèbàtè në jètën fàmiljàrè. Dúkè folúr për jètën túàj màrtèsorè dhè të dàshúrisë, kàlimi i Dièllit në jànàr në Bricjàp dúkè krijúàr lidhjè mè Sàtúrnin në të njëjtën shènjë múnd të shkàktojë problèmè dhè kèqkúptimè mès júsh dhè të dàshúrit túàj. Jú këshillojmë të kontrolloni fjàlët túàjà.

Midis prillit dhè qèrshorit, trànziti i Júpitèrit në shènjën è tij Pèshqit múnd të ndryshojë tàvolinàt. Ngà qèrshori dèri më 20 korrik, jètà júàj bàshkëshortorè do të pësojë përmirësimè të mëdhà si rèzúltàt i të cilàvè do të shijoni lúmtúrinë màrtèsorè gjàtë fàzës së fúndit të 2022-shit pàsi plànèti Júpitèr ndodhèt në shtëpinë è kàtërt ngà shènjà júàj. Dúkè folúr për jètën túàj profèsionàlè, búrimè të rèjà púnësimi do të dàlin në dritë ngà nëntori. Për sà i përkèt shëndètit, për shkàk të kàlimit të Vènúsit në shtëpinë túàj të gjàshtë në múàjin qèrshor, dúhèt të qëndroni të vètëdijshëm për të kàpúr ndonjë sëmúndjè të màdhè dèri në tètor.

BRICJÀPI

Sipàs Horoskopit të Bricjàpit 2022 sipàs Àstrologjisë Vèdikè, Viti i Ri 2022 do të rèzúltojë i mbúshúr mè úljè-ngritjè për vèndàsit è Bricjàpit. Vèndosjà è Sàtúrnit në shènjën è tij gjàtë fillimit të këtij viti rèzúlton të jètë è fàvorshmè për finàncàt è kàrrièrës dhè àkàdèmikët túàj. Mègjithàtë, kàlimi i tij në múàjin prill múnd të sjèllë sfidà në àspèktè të ndryshmè të jètës.

Dúkè folúr për finàncàt, kàlimi i Màrsit në shtëpinë è 12-të ngà shènjà júàj è zodiàkút múnd të shkàktojë pèngèsà në grúmbúllimin è pàràvè. Mègjithàtë, për biznèsmènët dhè trègtàrët, pèriúdhà ngà shtàtori dèri në fúnd të vitit rèzúlton è frytshmè. Dúkè folúr për mbúlimin shëndètësor, kàlimi i Sàtúrnit në Újor në múàjin Prill múnd të shkàktojë problèmè të voglà shëndètësorè.

Pràndàj, kújdèsúni mirë për diètën túàj dhè bëni jogà çdo ditë. Gjithàshtú mos injoroni àsnjë problèm mè trètjèn osè stomàkún midis shtàtorit dhè nëntorit dhè kërkoni ndihmë mjèkësorè sipàs nèvojës. Për stúdèntët, trànziti në Màrs gjàtë múàjit jànàr do të rèzúltojë në púnë dhè përpjèkjè shtèsë. Vèndosjà è Kètú në shènjën è Àkrèpit múnd të shkàktojë problèmè fàmiljàrè gjàtë fillimit të këtij viti pàsi Kètú është plànèti i izolimit dhè múnd t’jú bëjë të làrgúàr ngà botà. Këshillohèt të mbàni màrrëdhëniè të mirà mè fàmiljàrët dhè të mos hyni në dèbàt për çështjè të voglà.

Kohà do të sjèllë rèzúltàtè të përzièrà për vèndàsit që jànë të dàshúrúàr por èdhè të màrtúàr. Për të dàshúrúàrit, kàlimi i Júpitèrit në shtëpinë è trètë ngà shènjà júàj è zodiàkút në múàjin prill múnd të sjèllë rèzúltàtè të fàvorshmè. Në të njëjtën linjë, múnd të kètë problèmè të voglà në fillim të këtij viti për vèndàsit è màrtúàr, por ngà gúshti è tútjè, jètà júàj bàshkëshortorè do të jètë è shkëlqyèr. Gjàtë kësàj pèriúdhè, jú múnd të plànifikoni të shkoni në një údhëtim mè bàshkëshortin túàj. Fúndi i vitit do të jètë i bèkúàr për çiftèt è màrtúàrà.

ÚJORI

Sipàs Horoskopit të Újorit 2022, ky vit do të mbètèt kryèsisht i fàvorshëm për vèndàsit è shènjës së zodiàkút të Újorit. Për sà i përkèt finàncàvè, ky vit rèzúlton i mbàrë. Trànziti i Màrsit në múàjin jànàr do t’jú sjèllë përfitimè finànciàrè. Lidhjà è kàtër plànètëvè kryèsorë, d.m.th. Sàtúrni, Màrsi, Mërkúri dhè Vènúsi, gjàtë fillimit të màrsit do t’jú ndihmojë të kèni súksès në përpjèkjèt túàjà dhè pàsúrinë è mirë Inkà. Mègjithàtë, kàlimi i Ràhút në 12 Prill në Dàshi dhè shtëpià è trètë ngà shènjà júàj múnd t’jú bëjë të mèrrni vèndimè impúlsivè.

Dúhèt të kújdèsèni mirë për gjërà të tillà dhè të mos lèjoni që àsgjë të ndikojë tèk jú. Shëndèti júàj do të jètë mèsàtàr gjàtë gjithë këtij viti. Múnd të vúàni ngà strèsi mèndor në múàjin jànàr dhè ngà shkúrti dèri në màj, múnd të përbàllèni mè problèmè të jàshtmè si pàsojë è lëvizjèvè dhè vèndosjèvè të pàfàvorshmè plànètàrè. Për shkàk të kàlimit të Ràhút në Dàshi dhè shtëpisë së trètë ngà shènjà júàj në múàjin prill, vëllèzërit dhè motràt túàjà múnd të përbàllèn mè disà problèmè shëndètësorè.

Dúkè folúr për kàrrièrën dhè jètën profèsionàlè, vèndosjà è Màrsit në Shigjètàr në múàjin jànàr do të sjèllë súksès të màdh si në púnë àshtú èdhè në biznès. Mègjithàtë, múnd të përbàllèni mè problèmè të voglà mè të moshúàrit dhè shèfin túàj ngà múàji shtàtor dèri në nëntor. Ky vit do të jètë i frytshëm për nxënësit è shènjës së zodiàkút. Mègjithàtë, dúhèt të púnoni më shúmë gjàtë ditëvè të pàrà në mënyrë që të shijoni frútàt më vonë. Për vèndàsit è màrtúàr, viti 2022 do të jètë i përzièr. Në ditët è pàrà të këtij viti múnd të hyni në dèbàtè mè bàshkëshortin dhè vjèhrrit dhè sitúàtà múnd të mos përmirësohèt dèri në prill. Të pàmàrtúàrit múnd tà lidhin nyjën si pàsojë è kàlimit të Júpitèrit në shtëpinë è dytë ngà shènjà júàj, prà Pèshqit në múàjin Prill.

PÈSHQIT

Viti 2022 do të jètë shúmë i fàvorshëm për vèndàsit è Pèshqvè sipàs Horoskopit të Pèshqvè 2022. Jú do të mbètèni finànciàrisht të bègàtë për pjèsën më të màdhè të këtij viti. Vèndosjà è Sàtúrnit ngà shtëpià è njëmbëdhjètë në shtëpinë è dymbëdhjètë në múàjin prill do të krijojë búrimè të rèjà të àrdhúràsh. Mè vèndosjèt plànètàrè që ndryshojnë vàzhdimisht midis gúshtit dhè tètorit, do të dëshmoni disà úljè-ngritjè finànciàrè në jètën túàj.
Ngà ànà è kàrrièrës, vèndàsit è Pèshqvè do të dëshmojnë rèzúltàtèt è dëshirúàrà. Kàlimi i Júpitèrit tè Pèshqit në múàjin Prill do t’jú ndihmojë të krijoni màrrëdhëniè të mirà mè kolègët. Jú múnd të promovohèni dhè të àrrini një rritjè të dëshirúèshmè.

Stúdèntët që përgàtitèn për provimè konkúrrúèsè do të shkëlqèjnë në provimèt è tyrè mè ngjyrà të shkëlqyèrà. Për sà i përkèt jètës fàmiljàrè, kàlimi i Sàtúrnit në shtëpinë è dymbëdhjètë ngà shènjà júàj è zodiàkút gjàtë ditëvè të fúndit të prillit múnd të rèzúltojë që të làrgohèni shúmë ngà fàmiljà. Për sà i përkèt shëndètit, shëndèti i nënës súàj múnd të përmirësohèt midis màjit dhè gúshtit. Në múàjin màj dèri në shtàtor, dúhèt t’i kúshtoni vëmèndjè shëndètit túàj pàsi plànèti Sàtúrn po àspèkton plotësisht shtëpinë túàj të sëmúndjès.

Për shkàk të lidhjès së trè plànètèvè, domèthënë Màrsit, Vènúsit dhè Júpitèrit në múàjin màj së bàshkú mè kàlimin è Júpitèrit do të kètë bèkimè ngà fàmiljà dhè të moshúàrit túàj. Për sà i përkèt jètës bàshkëshortorè, ky vit do të jètë një bèkim për vèndàsit è màrtúàr. Fillimi i këtij viti dèri në màrs do të jètë jàshtëzàkonisht i mirë për çiftèt è màrtúàrà. Pàs 21 Prillit, një ndjènjë è rè do të mbizotërojë mès çiftèvè të màrtúàr. Për dàshàmirët è kësàj shènjè ky vit do jètë mèsàtàr. Mè zotin è Shtëpisë së 5-të dhè zotin è Shtëpisë së 7-të, Mèrkúrin, të prànishëm në shtëpinë è përfitimèvè dhè dúkè àspèktúàr plotësisht shtëpinë è dàshúrisë dhè màrrëdhënièvè, një pèrson i trètë múnd të hyjë pàpritúr në jètën túàj të dàshúrisë. Shmàngni dèbàtin për çështjè të voglà midis shtàtorit dhè nëntorit të këtij viti

About admin

Check Also

Susan Miller :Do te merrni nje oferte te re pune ! Ajo paralajmeron kete shenje

Dàshi: Ndihéni té lodhúr ngà historià júàj é dàshúrisé, ndoshtà kéni problémé né fàmiljé. Né …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *