Home / Horoskop / Súsàn Millèr zbúlon 3 shènjàt që do shijojnë múàjin è pàrë të vitit 2022

Súsàn Millèr zbúlon 3 shènjàt që do shijojnë múàjin è pàrë të vitit 2022

Dàshi

Në jànàr 2022, Dàshi do të jètë shúmë kàpriçioz dhè do të ànkohèt për gjithçkà. Një qëndrim i tillë do t’ú sjèllë shúmë tèlàshè, vèçànërisht në màrrëdhënièt mè fàmiljèn dhè miqtë. Ndryshè ngà sà dúkèt, kokëfortësià dhè ègoizmi këtë hèrë do të jènë pèngèsë në àrritjèn è qëllimèvè, ndàj nësè doni të kèni súksès, dúhèt të jèni më të përúlúr dhè të mësoni të bëni kompromisè. Në jànàr Dàshi dúhèt t’i kúshtojë më shúmë vëmèndjè çështjèvè të shtëpisë, sèpsè zàkonisht i nënvlèrësojnë dhè i lënë pàs dorè. Dàshi është dúkè pritúr për një kohë të qètë në jànàr, përsà i tàkon àspèktin profèssionàl.

Èdhè psè do të jètë è múndimshmè, të gjithà dètyràt do të kryhèn në kohë dhè mè rèzúltàtè të kënàqshmè. Fàtkèqësisht, kúfiri mès vètëbèsimit dhè àrrogàncës është i hollë, ndàj bëni kújdès të mos è tèjkàloni àtë. Kújdès kúr të bëni blèrjè, ngà màshtrúèsit.

Dàshi më në fúnd të përqèndrohèt sèriozisht tè fàmiljà dhè pàrtnèri i tij. Kohà è kàlúàr vètëm mè të àfërmit túàj më të àfërt do të rindërtojë màrrëdhënièn túàj mè tà dhè do të bëhèt provë è àngàzhimit túàj. Një màrrëdhëniè që núk sàkrifikon kohën vdès, ndàj në jànàr Dàshi dúhèt t`i trègojë fàmiljès gjithë dàshúrinë. Bèqàrët è shènjës së Dàshit, për fàt të kèq, këtë múàj núk do të tàkojnë àsnjë intèrèsànt. Vèndndodhjà è hënës do të ndikojë nègàtivisht në shëndètin è Dàshit. Jànàri 2022 është një kohë è shkëlqyèr për të fillúàr tràjtimin è dhëmbëvè dhè syvè.

Númràt è rëndësishëm:

1, 6, 8

Dàtàt è rëndësishmè të jànàrit:

2, 4, 6, 16, 18

Shënim i vèçàntë:

Në gjysmën è dytë të múàjit, jú kèni múndësinë të invèstoni dhè të shúmëfishoni fondèt túàjà. Kà àrdhúr kohà për të rritúr àsètèt dhè fitimèt.

Lúàni

Jànàri 2022 do të sjèllë një sistèm plànètësh që fàvorizon vèndosjèn è prioritètèvè të rèjà. Nësè doni të ndryshoni diçkà në jètën túàj, tàni është kohà për të vèndosúr synimè dhè objèktivà të rèjà. Mègjithàtë, zbàtimi i tyrè do të kërkojë dúrim dhè këmbëngúljè. Vètëm púnà è pàlodhúr do të sjèllë súksès. Shàrmi pèrsonàl núk do të jètë ndihmë këtë hèrë, màdjè múnd të bëhèt pèngèsë.

Në púnë, Lúàni do të kètë një ècúri të mirë, por vètëm dèri në dàtën 17 të múàjit, dhè nësè dèri në àtë kohë núk kà ngritjè në dètyrë àpo rritjè pàgàsh, àtëhèrë dúhèt të bëni llogàritë. Súksèsi profèsionàl do të sjèllë èdhè stàbilitèt èmocionàl.

Ndryshimi i vèndndodhjès së Mërkúrit do t’i jàpë fúnd súksèsit finànciàr të Lúànit. Mos è nënvlèrësoni ndikimin è tij dhè shtyni çdo invèstim dhè blèrjè të màdhè, përndryshè rrèzikoni të húmbni likúiditètin. Mègjithàtë, Lúàni dúhèt t’i bèsojë intúitës së tij, sèpsè në jànàr do të jènë shúmë krèàtivë kúr bëhèt fjàlë për kërkimin è një búrimi të àrdhúràsh.

Në gjysmën è pàrë të múàjit, sistèmi plànètàr núk është i fàvorshëm për romàntizëm, por kjo núk do të thotë sè dàshúrià do të shkojë në plàn të dytë. Nësè jèni një Lúàn bèqàr, núk kèni nèvojë të shikoni làrg, sèpsè dikúsh ngà àtà që njihni jú jèp një ndjènjë që është shpërblyèsè. Në jànàr do të ndjèni një libido të shtúàr: do të kèni një nèvojë të fortë për të kënàqúr nèvojàt trúporè dhè instinktèt do të jènë jàshtëzàkonisht të mprèhtà. Jànàri është një kohë è mirë për ngjizjèn è një fëmijè.

Númràt è rëndësishëm:

2, 6, 11

Dàtàt è rëndësishmè të jànàrit:

3, 10, 14, 17, 24

Shënim i vèçàntë:

Gjithkúsh kà nèvojë për kohë për të ndjèkúr pàsionèt è vètà. Mos lèjoni që fàmiljà àpo miqtë t’jú làrgojnë ngà àktivitètèt që jú pëlqèjnë dhè që jú ndihmojnë të rèlàksohèni. Lúftimi i strèsit është shúmë i rëndësishëm, ndàj mos hiqni dorë ngà àktivitèti që jú bën të lúmtúr.

Àkrèpi

Júpitèri dhè Sàtúrni do të ndikojnë në Jànàr 2022 ndàj çështjèvè profèsionàlè. Fàmiljà dhè miqtë múnd të ndihèn të nèglizhúàr në këtë drèjtim, ndàj çdo Àkrèp dúhèt të orgànizojë púnën në mënyrë të tillë që të kètë kohë mè fàmiljèn è tij, sèpsè àsnjë púnë núk ià vlèn të shkàtërrojë màrrëdhënièt mè fàmiljèn. Në fúnd të múàjit Àkrèpi do të ndihèt jàshtëzàkonisht i lodhúr, ndàj mos hèzitoni të púshoni sèpsè mospërfilljà è nèvojës për gjúmë múnd të ndikojë nègàtivisht në shëndèt. Në púnë jú prèt një kohë shúmë intènsivè.

Një númër i màdh dètyràsh do të jàpin shúmë múndësi për të dèmonstrúàr dhè shúmicà do të përfitojnë prèj tyrè dhè do të trègojnë ànën è tyrè më të mirë. Púnà dhè zèlli do të çojnë në një promovim, por mèndoni mè kújdès përpàrà sè të prànoni ofèrtën, sèpsè àjo përfshin màrrjèn è dètyràvè të rèjà, të përgjègjshmè dhè intènsivè të púnës. Në çështjèt finànciàrè, Àkrèpi në jànàr 2022 núk do të kètë àrsyè për t’ú shqètësúàr.

Pàràtë jànë të bollshmè për të mbúlúàr të gjithà shpènzimèt dhè nèvojàt për të gjithë fàmiljèn, dhè tèpricà do t’jú lèjojë të blini mobiljè të rèjà osè të údhëtoni një fúndjàvë làrg. Àkrèpi do të kètë gjithàshtú një sèns të vèçàntë invèstimi në jànàr, ndàj është mirë të filloni një biznès. Úshtrimèt è rrègúlltà do të forcojnë trúpin, kështú që në jànàr Àkrèpi dúhèt të kàlojë shpèsh kohë jàshtë dhè të lëvizë.

Númràt è rëndësishëm:

1, 7, 11

Dàtàt è rëndësishmè të jànàrit

9, 17, 20, 23, 26

Shënim i vèçàntë:

Në gjysmë të múàjit është kohà më è mirë për të ndryshúàr stilin è jètës túàj. Mèndoni për ndryshimin è diètës osè më shúmë àktivitèt fizik, sèpsè trúpi júàj kà nèvojë për lëvizjè dhè úshqimin è dúhúr. Púnoni për disiplinën dhè qëndrúèshmërinë dhè dëgjoni këshillàt è të tjèrëvè sèpsè àtà múnd të bëhèn një búrim i pàçmúàr njohúrish për jú.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 30 Maj 2023 nga Rusell Grant

Dashi Mèndojèni sot si një ditë pushimi. Ju jèni zakonisht ai të cilit njèrëzit i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *