Home / Horoskop / Horoskopi jàvor 03 – 10 jànàr.Surpriza te medha ju presin!

Horoskopi jàvor 03 – 10 jànàr.Surpriza te medha ju presin!

DÀSHI (21.03. – 20.04.)

Púnà: Përfshihúni në një diskútim për dètyràt è àrdhshmè që kèni plànifikúàr prèj kohësh, por èndè núk i kèni fillúàr. Do të bèfàsohèni ngà súksèsi finànciàr i àrritúr nëpërmjèt dètyràvè të kryèrà prèj kohësh. Jini përgjègjës për vèprimèt túàjà.

Shëndèti: Qëndroni në formë dhè kújdèsúni për vètèn, kjo është tèràpià júàj për këtë pèriúdhë të mbúshúr mè ngàrkèsà të çúditshmè.

Dàshúrià: Përgàtitúni për kèqkúptimè që do t’jú irritojnë. Dúkèt sè kà shúmë tènsionè dhè sitúàtà të ndërlikúàrà gjàtë kësàj pèriúdhè. Jini të dúrúèshëm mè të tjèrët. Në të àrdhmèn è àfërt, një ngjàrjè múnd të bëjë ndryshim të màdh dhè të inkúràjojë krijimin è disà ndryshimèvè intèrèsàntè. Plànètët jú jàpin një shàns të ndàloni dhè të mèndoni nësè jèni vërtèt të lidhúr mè njèrëzit è dúhúr. Jú múnd të dëshironi të nèglizhoni dètyràt úrgjèntè për të shkúàr në një údhëtim mè pèrsonin túàj të dàshúr.

DÈMI (21.04. – 21.05.)

Púnà: Prisni vështirësi në àrritjèn è súksèsit që kèni ëndërrúàr. Mè ènèrgjinë àktúàlè qièllorè në lojë, një hàp i màdh múnd t’jú sjèllë më àfër qëllimèvè osè plànèvè túàjà. Së shpèjti do të kèni shànsè të mëdhà finànciàrè.

Shëndèti: Kèni më shúmë nèvojë për pàqèn è brèndshmè, sèpsè àmbiènti është mjàft i túrbúllt.

Dàshúrià: Kújdès ngà polèmikàt è shkàktúàrà për shkàk të mosgàtishmërisë súàj për të prànúàr gàbimèt që dúhèt t’i korrigjoni. Jini të përmbàjtúr për të shmàngúr húmbjèt. Àspèkti àktúàl plànètàr ngjàll një húmor të mèndimit të thèllë, i cili múnd t’jú inkúràjojë të mèndoni thèllë për àtë që dëshironi ngà jètà. Konfigúrimi qièllor jú fton përzèmërsisht të úlèni dhè të ànàlizoni jètën túàj ngà sà më shúmë këndvështrimè të ndryshmè që të jètë è múndúr. Údhëtoni vètëm nësè kèni pàrà të mjàftúèshmè dhè kjo núk do të ndikojë kèq në búxhètin túàj. Jú kèni forcën dhè përsosmërinë për t’ú màrrë mè gjithçkà.

BINJÀKËT (22.05. – 21.06.)

Púnà: Kjo është një kohë shúmë ànàlitikè për jú. Ènèrgjitë àktúàlè plànètàrè jú jàpin një ndjènjë stàbilitèti dhè sigúriè kúr bëhèt fjàlë për plànèt túàjà të fúndit. Hàrtoni plànè të rèjà që jú prèmtojnë të àrdhúrà të mirà. Jini të dúrúèshëm dhè mè tàkt.

Shëndèti: Púshimèt àktivè, àktivitètèt sportivè, shëtitjèt, èkskúrsionèt… në këtë mënyrë përmirësoni shëndètin túàj dhè kthèni ènèrgjinë è shpènzúàr.

Dàshúrià: Rrèshtimi i plànètëvè jú inkúràjon të ngàdàlësoni dhè të vlèrësoni àtë që kèni. Së shpèjti, një cikël pozitiv në rritjè do të çojë në súksès të màdh në dàshúri. Kújdès mos përfshihèni shúmë në èmocionèt è njèrëzvè përrèth júsh. Èmocionèt è fortà múnd t’jú pèngojnë t’i pèrcèptoni sàktë bisèdàt. Nisni një údhëtim mè një pàrtnèr nësè jèni të sigúrt sè do t’jú mbúshë mè kújtimè të mirà. Dikúsh do t’jú bèfàsojë mè një làjm për një ngjàrjè të lúmtúr që lidhèt mè jètën túàj pèrsonàlè.

GÀFORRJÀ (22.06. – 22.07.)

Púnà: Tàni është kohà për të kúrsyèr pàrà, sèpsè do t’jú dúhèt të mèrrni vèndimè të rëndësishmè për plànèt túàjà të àrdhshmè. Ndryshimèt pozitivè jànë èndè në àjër.

Shëndèti: Prèj disà kohësh kèni nèvojë për púshimè, por më shúmë sè púshimè dúhèt të ndryshoni àmbiènt.

Dàshúrià: Dúhèt të jèni në vèndin è dúhúr në kohën è dúhúr për të qènë të súksèsshëm, mjàfton të ndiqni intúitën túàj. Jini të dúrúèshëm dhè pràktik në komúnikimin mè pàrtnèrin túàj. Jú múnd të prisni njohjè të rèjà, intèrèsàntè. Nivèlèt àktúàlè të ènèrgjisë për një kohë múnd të zbèhin pàk gëzimin dhè lúmtúrinë túàj të zàkonshmè. Múndohúni të vlèrësoni vèprimèt túàjà ngà è kàlúàrà jo àq è làrgët dhè, nësè është è nèvojshmè, kërkoni fàljè. Ndoshtà múnd të prànoni të dilni së bàshkú dikú kú núk kèni qènë kúrrë, por gjithmonë kèni dàshúr të shkoni. Vështirësitë do t’jú ndihmojnë të provoni sè për çfàrë jèni të àftë.

LÚÀNI (23.07. – 22.08.)

Púnà: Súksèsi jú prèt èdhè në biznès. Jú prèsin shpërblimè të mrèkúllúèshmè finànciàrè që do t’jú lèjojnë të përpàroni. Jèni në një momènt që jú lèjon të rèàlizoni plànèt túàjà. Jèni gàti të bëni gjithçkà që është è nèvojshmè për të bërë ndryshimin è dúhúr dhè për të sjèllë një zgjidhjè për një problèm të càktúàr. Bëhúni të gúximshëm.

Shëndèti: Përfúndoni çdo ditë të ngàrkúàr dúkè ú rèlàksúàr dhè púshúàr në një rrèth njèrëzish të àfërt, osè në vètmi. Mèditoni.

Dàshúrià: Kërkoni njohjè të rèjà, por bàzoni kërkimin túàj në ngjàshmëritë intèlèktúàlè. Kini pàràsysh sè jú dúhèt të pàjisèni mè më shúmë dúrim, vèçànërisht tàni. Tènsionèt jú mbàjnë làrg qètësisë, të cilën dúhèt tà àrrini mè çdo kúsht, sèpsè shúmë shpèjt do të përjètoni súksèsè të mëdhà. Kúr të kàpërcèni vështirësitë, jú dhè pàrtnèri júàj do të nisèni në rrúgën è dàshúrisë, bútësisë dhè rèspèktit.

VIRGJËRÈSHÀ (23.08. – 22.09.)

Púnà: Prisni të bëhèni shúmë më të súksèsshëm kúr të ndàhèni ngà túrmà dhè t’ú trègoni të tjèrëvè sè kèni një dhúràtë únikè që múnd tà ndàni. Plànèt è bërà në këtë cikël do të jènë jàshtëzàkonisht të dobishmè. Jini të àrsyèshëm dhè mos shpènzoni pàrà pà ndonjë àrsyè të mirë.

Shëndèti: Gjúmi i mirë jú mbàn të shëndètshëm, trànsmèton Tèlègràfi.

Dàshúrià: Së shpèjti do të përjètoni një rritjè shtèsë të vètëbèsimit, è cilà do t’jú bëjë të ndihèni në húmor mjàft të mirë, kështú që do të tërhiqni njèrëz të lúmtúr dhè vërtèt të rèlàksúàr. Jini të dúrúèshëm dhè të qètë, mos ú zèmëroni për gjëràt që núk jànë nën kontrollin túàj. Çdo trànsformim tàni vètëm do t’i ndryshojë gjëràt për mirë dhè do të përmirësojë jètën túàj në përgjithësi. Kini kújdès kúr jèni pàs timonit dhè nësè múnd tà shmàngni – është mirë të mos údhëtoni. Qëndroni làrg njèrëzvè që jú kànë zhgënjyèr shúmë hèrë.

PÈSHORJÀ (23.09. – 22.10.)

Púnà: Àrsyèjà è intrigës që jú rrèthon qëndron në làjmèt è súksèsit finànciàr që së shpèjti do t’jú bëjë të lúmtúr. Vështirësitë núk do t’jú pèngojnë të jèni të súksèsshëm për një kohë të gjàtë, sèpsè plànètët jànë në ànën túàj. Jú múnd të prisni të àrdhúrà të mëdhà.

Shëndèti: Úljèt dhè ngritjèt è ènèrgjisë do të hàrmonizohèn nësè i kúshtoni pàk më shúmë rëndësi ritmit túàj të përditshëm, úshqimit dhè àktivitètit fizik.

Dàshúrià: Èmocionèt jú pèngojnë të përshtàtèni mè nèvojàt è njèrëzvè përrèth júsh. Jini të kújdèsshëm dhè mos nxitoni. Vlèrësoni hàpàt túàj, mèndoni për vèprimèt túàjà dhè shmàngni rrúgën è gàbúàr. Rrèshtimi i plànètëvè jú inkúràjon të vèndosni qëllimèt dhè plànèt túàjà. Tènsionèt rrèthúèsè múnd të rritèn nësè bèsoni làjmèt è pàkëndshmè të shpikúr ngà àrmiqtë túàj. Mèrrni pàràsysh idètë dhè plànèt è àrdhshmè mè pàrtnèrin túàj.

ÀKRÈPI (23.10. – 22.11.)

Púnà: Bëni një invèstim të rëndësishëm sot – invèstoni në vètèn túàj. Ndryshimèt që po i shqyrtoni do t’jú lèjojnë të përfúndoni dètyràt që kèni fillúàr shúmë kohë më pàrë. Nësè së shpèjti kèni orgànizúàr një tàkim të rëndësishëm biznèsi, múnd të mos shkojë sàktësisht sipàs plànit, por mos ú dëshpëroni. Kà shúmë dètyrà për jú, ndàj është mirë të plànifikoni mè mènçúri.

Shëndèti: Ènèrgjià èmocionàlè è pàkëndshmè dhè è túrbúllt jú bën të tènsionúàr dhè shkàkton nèvojën për të vèprúàr – drèjtoni ènèrgjinë è tèpërt në àktivitètin fizik.

Dàshúrià: Nësè núk kèni pàrtnèr për momèntin, mos ú dëshpëroni – Jèni shúmë àfër súksèsit. Tàni është kohà për bisèdà úrgjèntè dhè shoqërim mè të àfërmit. Mos lèjoni që t’jú prishë húmorin për shkàk të fàtkèqësisë àktúàlè që jú kà ndodhúr. Ngàdàlë por mè sigúri – dúrimi do t’jú jàpë bèsim dhè sigúri në çdo hàp. Nësè është è nèvojshmè, bëni kompromisè.

SHIGJÈTÀRI (23.11. – 21.12.)

Púnà: Mèrrni sèriozisht dètyràt që jú ndihmojnë të rèàlizoni plànèt túàjà. Nësè jú ofrohèt një údhëtim që dúhèt tà rèàlizoni së shpèjti, mos è rèfúzoni. Pèshoni mirë ngjàrjèt è àrdhshmè. Do të mèrrni një ofèrtë bèfàsúèsè, por dúhèt të kèni kújdès në shpènzimin è pàràvè.

Shëndèti: Rëniè të ènèrgjisë dhè èpisodè dèprèsivè.

Dàshúrià: Kini kújdès, gjàtë kësàj pèriúdhè jú prirèni t’ú lèjoni hyrjèn në jètën túàj njèrëzvè që núk è mèritojnë. Ndikimèt qièllorè trègojnë sè núk do të múnd t’i fshihni èmocionèt túàjà pàs fàsàdës së ëmbël dhè gàzmorè. Tàni është kohà për të ngàdàlësúàr dhè për të qènë më të dúrúàr. Nësè dëshironi të bëni ndryshimè në jètën túàj, do të mèrrni të gjithë ndihmën që dëshironi dhè kèni nèvojë ngà shtrirjà àktúàlè plànètàrè. Múndohúni të mos grindèni mè àtà që i doni.

BRICJÀPI (22.12. – 20.01.)

Púnà: Mos jèpni shènjà sè dini për intrigàt mès njèrëzvè përrèth júsh, sèpsè àto núk jú shqètësojnë. Së shpèjti do t’jú zbúlohèn horizontè të rèjà, nëpërmjèt të cilàvè do të mèrrni lëvdàtà dhè rèspèkt të làrtë. Çështjèt è finàncàvè do të jènë në fokús të màdh. Vèndosni një synim të qàrtë dhè konkrèt dhè qàsúni rèàlizimit të tij.

Shëndèti: Qëndrimi në nàtyrë do të rikthèjë ènèrgjinë è shpènzúàr dhè do të qètësojë nèrvàt túàjà.

Dàshúrià: Núk kà psè të jètë è gjithà mè nxitim. Jú lèjohèt të ngàdàlësoni dhè të jèni të dúrúèshëm. Ky momènt i jètës súàj është i këndshëm dhè i frytshëm për jú që jèni të përmbúshúr mè dàshúri. Do të ndihèni shúmë të sigúrt èmocionàlisht gjàtë këtij konfigúrimi qièllor. Por kini kújdès nësè údhëtoni së bàshkú. Mèndoni qàrtë sè si të vèproni. Mbàni një húmor dhè qëndrim të mirë, pàvàrësisht ngà problèmèt kàlimtàrè në fàmiljè.

ÚJORI (21.01. – 19.02.)

Púnà: Mos ú tènsiononi dhè mos ú zhgënjèni dúkè shtyrë një tàkim të rëndësishëm që múnd t’jú prishë plànèt. Përgàtitúni për një tèntàtivë màshtrimi finànciàr që múnd të jètë fàtàl për stàbilitètin túàj – nësè è lèjoni àtë.

Shëndèti: Plànètët jú mbështèsin në të gjithà àspèktèt – jèni plot ènèrgji, të sigúrt, të shëndètshëm dhè të gàtshëm për të gjithà sfidàt.

Dàshúrià: Jú múnd të hyni në një komúnitèt që do të ndryshojë plotësisht idètë túàjà për botën dhè jètën. Sidoqoftë, do të zgjidhni problèmèt è vjètrà dhè do të gëzoni të dàshúrit túàj. Mos è provokoni fàtin mè përpjèkjè të pàmàtúrà për shkàk të pàdúrimit túàj, përkúndràzi mèrrni kohë për të vlèrësúàr mè qètësi sitúàtën. Ndryshimèt që po i plànifikoni dúhèt të jènë të mèndúàrà mirë. Shfrytëzojèni kohën túàj të lirë për të mèndúàr për údhëtimèt àpo púshimèt jàshtë vèndit. Mos lèjoni që të jèni të hútúàr dhè mos i kúndërshtoni pàrimèt túàjà.

PÈSHQIT 20.2 – 20.03.)

Púnà: Mèndjà júàj tàni është shúmë më è përqèndrúàr dhè è fokúsúàr, jú ndihmon të përqèndroni ènèrgjinë túàj në një gjë në vènd të një milion gjëràvè të tjèrà dhè ky është sèkrèti júàj i súksèsit. Kjo jàvë është è mbúshúr mè plànè dhè shprèsà të rèjà. Mos kini frikë të invèstoni pàràtë túàjà në një invèstim që mèndoni sè ià vlèn. Ànàlizoni plànèt túàjà në dètàjè dhè më pàs kàloni në vèprimè.

Shëndèti: Rritni màrrjèn è vitàminàvè dhè shpërndàni pikàt túàjà të fortà mè mènçúri.

Dàshúrià: Konfigúrimi qièllor jú inkúràjon të flisni sinqèrisht për ndjènjàt túàjà. Kini kújdès kúr komúnikoni mè njèrëzit përrèth júsh, vèçànërisht kúr është fjàlà për ànëtàrët è fàmiljès súàj. Mos nxitoni dhè mos lèjoni vèprimè àgrèsivè vètëm për të vërtètúàr sè kèni të drèjtë. Múnd të ndihèni sikúr po èkúilibroni në búzë të një húmnèrè, por múnd të ndërmèrrni vèprimè të shpèjtà për të bërë një ndryshim. Jini në pàqè mè vètèn. /Tèlègràfi/

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *