Home / Horoskop / Mos ikni pa e lexuar !Ditet me me fat per vitin 2022 bazuar ne shenjen tuaj te horoskopit

Mos ikni pa e lexuar !Ditet me me fat per vitin 2022 bazuar ne shenjen tuaj te horoskopit

Nè è kèmi kàlàr zyrtàrisht një vit tjètër mès vidèo-konfèrèncàvè dhè tàkimèvè virtúàlè, dhè nësè kèni bërë ndryshimè dràstikè në jètën túàj profèsionàlè në dritën è pàsigúrisë së këtij viti, núk jèni vètëm .

Por mè një vit të ri vijnë àtmosfèrà të rèjà dhè të dish sè cilàt jànë ditët më mè fàt për kàrrièrën tëndè në vitin 2022 bàzúàr në shènjën è zodiàkút, múnd t’jú ndihmojë të lúlëzoni në përpjèkjèt túàjà profèsionàlè në vitin è àrdhshëm.

Kúr mbështètèmi tè yjèt për údhëzimè në pàrà dhè kàrrièrë, ndihmon të shikosh ngà àfër Àfërditën, Sàtúrnin dhè Júpitèrin. Àfërdità është plànèti që drèjton romàncën, búkúrinë dhè finàncàt, kështú që mbàjtjà è informàcionèvè në këtë plànèt do t’jú trègojë shúmë për mènàxhimin è pàràvè túàjà.

Disiplinà dhè púnà è pàlodhúr vijnë mè Sàtúrnin, i cili súndon mbi Bricjàpin. Sàtúrni është thèlbësor për të kúptúàr àmbicièt dhè motivimin túàj në kàrrièrën túàj. Për sà i përkèt fàtit, Júpitèri është plànèti që súndon bollëkún dhè pàsúrinë, kështú që lúàn një rol të drèjtpërdrèjtë në prospèritètin túàj të àrdhshëm.

Lèximi i àspèktèvè të sècilit plànèt është thèlbësor për të kúptúàr sè cilàt ditë do të sjèllin fàt dhè súksès në kàrrièrën túàj në vitin 2022.

Àstrologú Tàli Èdút, bàshkàútor i plànit vjètor të àstrologjisë, Horoskopi i vitit 2022 ngà ÀstroTwins, nà jèp të gjithà dètàjèt për ditën më mè fàt të 2022 për kàrrièrën bàzúàr në shènjën túàj të zodiàkút, kështú që jú múnd të plànifikoni të kërkoni àtë promovim në përpúthjè mè rrèthànàt:

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Dàshi (21 màrs – 19 prill)
Dità më mè fàt: 9 tètor 2022

Bëhú gàti Dàsh, sèpsè do të korrni të gjithà shpërblimèt è púnës së pàlodhúr që kèni bërë këtë vit. “Mè Júpitèrin në shènjën túàj ngà 10 màji dèri më 28 tètor, jú jèni dúkè ndèzúr shtigjè mè një ritëm të përshpèjtúàr! Përpjèkjèt túàjà múnd të sjèllin një fitorè èpikè kúr hënà è plotë è 9 tètorit në Dàshi tà sjèllë àtë në shtëpi” thotë Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Dèmi (20 prill – 20 màj)
Dità më mè fàt: 8 nëntor 2022

Kúsh thotë sè núk múnd të lúlëzoni gjàtë ènèrgjisë kàotikè të një èklipsi? Vètëm mos hàrroni të mbàni sytë ngà çmimi, Dèm! “Mè nyjën vèriorè të drèjtúàr ngà fàti që shkon drèjt Dèmit më 18 jànàr, Dèmàt jànë bèkúàr mè 18 múàj màgjèpsës! Në vitin 2022, hënà è plotë è 8 nëntorit – gjithàshtú një èklips i fúqishëm hënor – vë në qèndër të vëmèndjès tàlèntèt túàjà, gàti àpo jo!”, shpjègon Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Binjàkët (21 màj – 20 qèrshor)
Dità më mè fàt: 28 shtàtor 2022

Jú kèni ènèrgjinë è fortë dhè këmbëngúlësè të Màrsit në cèpin túàj, do të nxèhèni vërtèt në fúshàt è kàrrièrës për sà kohë që jú è mèrrni sèriozisht púnën è pàlodhúr dhè disiplinën. “Màrsi është në një túrnè të zgjàtúr përmès Binjàkëvè ngà 20 gúshti 2022 dèri më 25 màrs 2023. Ndërsà núk do të kèni múngèsë lëngjèsh gjàtë këtij trànsiti, jú do të lidhni fúqitë túàjà në një rrjèt sèriozisht prodúktiv në 28 shtàtor, kúr Màrsi trillon Sàtúrnin mjèshtëror”, shpjègon Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Gàforrjà (21 qèrshor – 22 korrik)
Dità më mè fàt: 28 qèrshor 2022

Gàforrè, è àrdhmjà júàj profèsionàlè dúkèt mjàft è ndritúr dhè kjo është è pritshmè kúr të kèni Júpitèr të bollshëm në ànën túàj për një pjèsë të mirë të vitit. “Júpitèri mè fàt flútúron në zonën túàj të kàrrièrës ngà 10 màji dèri më 28 tètor, vizità è tij è pàrë që ngà viti 2011. Rrèthoni 28 qèrshorin, kúr hënà è rè è vètmè è vitit në Gàforrè jú ndihmon të fitoni tërhèqjè sèriozè mè një ngà qëllimèt túàjà àmbiciozè”, thotë Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Lúàni (23 korrik – 22 gúsht)
Dità më mè fàt: 16 shkúrt 2022

Jèni gàti të bëni një shëtitjè në ànën më të ègër të sèktorit túàj profèsionàl, Lúàn? Jini në vëzhgim për një ndryshim të múndshëm në kàrrièrë dhè jini të hàpúr për të èkspèrimèntúàr mè àftësi fitimprúrësè. “Hënà è vètmè è plotë è vitit në Lúàn jo vètëm që do t’jú ndihmojë të korrni shpërblimè, por për shkàk sè àjo vèndos në shèsh nyjën vèriorè dhè júgorè, do t’jú shtyjë të mèrrni një shàns për diçkà që është jàshtë zonës súàj të rèhàtisë. Àfërdità dhè Màrsi tàkohèn në zonën túàj të invèstimit po àtë ditë, dúkè sjèllë prèmtimin è fitimèvè finànciàrè”, shpjègon Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Virgjërèshà (23 gúsht – 22 shtàtor)
Dità më mè fàt: 22 gúsht 2022

Virgjërèshà, yjèt jànë këtú për t’jú dhënë një nxitjè të mènçúrisë profèsionàlè ndërsà hyni në një rútinë të rè të përgjègjësisë së rè – mèndoni nënshkrimin è kontràtàvè, pàzàrèt dhè bërjèn è màrrëvèshjèvè – kështú që përgàtitúni për ndërrimè të mëdhà. “Sèzoni i Virgjërèshës fillon kúr dièlli rrèzàtohèt në shènjën túàj për një múàj, dúkè fillúàr ngà 22 gúshti. Ndërsà kjo është gjithmonë një pikë è ndritshmè è vitit túàj, dàtà 22 është vèçànërisht mè fàt pàsi súndimtàri júàj, Mèrkúri i zgjúàr është gjithàshtú në shènjën túàj – dhè po formohèt një tribúnë për të rritúr prèstigjin ndàj Plútonit àtë ditë”, thotë Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Pèshorjà (23 shtàtor – 22 tètor)
Dità më mè fàt: 16 Prilli

Pèshorè, viti 2022 do të shohë një bàshkim mès jètës súàj sociàlè dhè profèsionàlè, dúkè jú ndjèrë në èlèmèntin túàj, kështú që kënàqúni mè kàrizmin túàj ndërsà bëni màrrëvèshjè dhè çimèntoni vètèn si një shèf i màdh. “Hënà júàj è plotë è vitit 2022 jú bën yllin è zodiàkút, por kjo vjèn mè një pèshë shtèsë! Një trèshè ngà Sàtúrni àútoritàr tè Újori jú pozicionon si një údhëhèqës dhè një ndikúès”, thotë Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Àkrèpi (23 tètor – 21 nëntor)
Dità më mè fàt: 16 màj 2022

Ndryshimè të mëdhà (dhè të mbinàtyrshmè) po ndodhin në fúshën túàj të kàrrièrës, Àkrèp, kështú që është è rëndësishmè që të kànàlizoni ènèrgjinë túàj àmbiciozè për të pàrë jètën túàj profèsionàlè në rritjè. “Màgjià è màdhè po vjèn mè hënën è plotë vjètorè në Àkrèp këtë 16 màj, por dúkè qènë sè është gjithàshtú një èklips hënor, múnd të sjèllë súrprizà. Mè fàt për jú, Màrsi dhè àgjènti i ëndrràvè Nèptúni po jàpin mbështètjè. Jini të qëllimshëm dhè fokúsohúni në àtë që dëshironi!”, Èdút këshillon.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Shigjètàri (22 nëntor – 21 dhjètor)
Dità më mè fàt: 5 màrs 2022

Fàti është zàkonisht në ànën túàj, plànèti i fàmshëm jú jèp një nxitjè optimizmi, prospèritèti dhè gjithçkà, por kà një ditë prànvèrè që do të kryèsojë pjèsën tjètër të súksèsit túàj profèsionàl dúkè ècúr përpàrà. “Një hèrë në vit, Dièlli shkëlqyès bàshkohèt mè súndimtàrin túàj, Júpitèrin bújàr, një ngjàrjè që tàni qúhèt ‘Dità è Mrèkúllivè’. Lidhjà è këtij viti zhvillohèt në Pèshqit, të ndihmon të mbjèllësh rrënjë të thèllà dhè të vèndosèsh si një forcë è dàshúr në fúshën tëndè”, thotë Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Bricjàpi (22 dhjètor – 19 jànàr)
Dità më mè fàt: 13 korrik 2022

Përdorimi i ènèrgjisë súàj sipërmàrrësè është nàtyrà è dytë për jú, Bricjàp, dhè do të ndihèni vèçànërisht të fúqizúàr kúr hënà të tàkohèt mè shènjën túàj àmtàrè këtë vit. “Jú jèni më të ndritúrit gjàtë Hënës së plotë të Bricjàpit çdo vit, dhè viti 2022 mèrr një mbështètjè kozmikè ngà nyjà vèriorè hënorè në Dèm. Fàti thërrèt!”, shpjègon Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Újori (20 jànàr – 18 shkúrt)
Dità më mè fàt: 6 Màrs 2022

Jú jèni dúkè formësúàr të àrdhmèn è jètës súàj profèsionàlè, Újor, dhè nè núk po flàsim për të vètëm në një nivèl pèrsonàl, por në një pàmjè të màdhè. “Bàshkë pilotët kozmikë Vènúsi dhè Màrsi bàshkohèn në Újorin këtë 6 Màrs. Jo vètëm që kjo ú jèp qëllimèvè túàjà një vrúll të màdh, por do të kèni shàrmin për t’i màrrë njèrëzit në bord mè vizionin túàj. Mè Àfërditën këtú dèri më 5 prill dhè Màrsin këtú dèri më 14 prill, kjo ditë është vètëm fillimi!”, shpjègon Èdút.

Nësè shènjà júàj è horoskopit është Pèshqit (19 shkúrt – 20 màrs)
Dità më mè fàt: 12 Prill 2022

Pèshq, jú jèni dúkè pàsúr një fàt të màdh për sà i përkèt thirrjèvè túàjà profèsionàlè, kështú që është è rëndësishmè të mbàni imàgjinàtën túàj në formë ndërsà përpàroni në një tèrritor të ri profèsionàl osè nisni biznèsin túàj më të ri. “Flisni për një bèkim të rràllë! 12 prilli është dità júàj për të bërë màgji pàsi bàshkësúndimtàrët túàj kozmikë, Júpitèri dhè Nèptúni bàshkohèn në të njëjtën shkàllë të Pèshqvè – lidhjà è tyrè è pàrë në shènjën túàj që ngà viti 1865”, thotë Èdút. /Tèlègràfi/

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *