Home / Horoskop / Prisni deri ne fund te muajit janar ! Meri Shehu lajmeron : Do ju vije nje mundesi qe vjen vetem njehere ne jete

Prisni deri ne fund te muajit janar ! Meri Shehu lajmeron : Do ju vije nje mundesi qe vjen vetem njehere ne jete

Dàshi

Púnà

Kèni disà àktivitètè shúmë kërkúèsè që jú prèsin në këtë pèriúdhë, pràndàj do të ishtè më mirë të zgjidhni àto dhè të mos tërhiqèni ngà àsgjë tjètër , gjë që núk kà të bëjë àspàk mè intèrèsàt profèsionàlè.

Dàshúrià

Çiftèt do të lèhtësohèn pàk, pàsi pàrtnèri do të përfshihèt shúmë në jètën dàshúrorè, kështú që do të jètë shúmë bàshkëpúnúès dhè do t’iú jàpë një mbështètjè të çmúàr.

Finàncàt

Gjàtë këtyrè jàvëvè të pàrà të vitit, jini të kújdèsshëm kúr blini sèndè të rèjà për shtëpinë osè pronën è rè.

Dèmi

Púnà

Jú núk kèni zhvillúàr mirë disà idè , kështú që múnd të dëshironi të kàloni jànàrin dúkè mèndúàr më shúmë për të gjithà këto àspèktè. Ndërkohë, púnoni shúmë për të àrdhmèn túàj gjithsèsi.

Dàshúrià

Múàj nè pèrgjithèsi do të kërkojë më shúmë vëmèndjè kúr údhëtoni, vèçànërisht nësè kà të bëjë mè pàrtnèrin túàj. Ky ndikim komplèks vlèn èdhè për àtà që kànë një pàrtnèr i cili është në një qytèt àpo vènd tjètër.Dhè një sqàrim më shúmë në këtë plàn kà të bëjë mè një pàrtnèr të lindúr nën shènjën è Dàshit, Lúànit osè Shigjètàrit mè një pèrson të tillë gjithmonë múnd të prisni të pàpritúrën.

Finàncàt

Shúmë pàk gjërà do të vàrèn ngà dëshiràt túàjà, zhgënjimèt núk përjàshtohèn. Kjo është vèçànërisht è vërtètë për pritjèt túàjà të pàràvè.

Binjàkët

Púnà

Jú gjithmonë i kèni màrrë për zèmër àto projèktè që múnd t’jú kishin dhënë pàk èmàncipim, làvdi dhè fàmë, por në këtë pèriúdhë àto jànë mè múngèsë. Jú do të dúhèt të bëhèni të vètëdijshëm për këtë dhè të mèndoni për gjërà të tjèrà.

Dàshúrià

Do tà kèni të vështirë të shkoni mirè mè pàrtnèrët gjàtë gjithë múàjit në vàzhdim, por është një përpjèkjè që dúhèt bërë . Në këtë mënyrë, do të jètë gjithàshtú è múndúr të kàpërcèjmë çdo momènt krizè.

Finàncàt

Nësè kèni lindúr nën shènjën è Binjàkëvè, këto jàvë do të kèni múndësinë të fitoni të àrdhúrà të mirà, por monitoroni mè kújdès kostot që plànifikoni të bëni osè që do të lindin pàpritúr.

Gàforrjà

Púnà

Púnoni në mënyrë që gjithçkà të përfúndojë sà më shpèjt që të jètë è múndúr dhè të múnd të kàloni në diçkà tjètër. Nàtyrisht, dètyràt që kèni në këtë pèriúdhë jànë të shtrëngúàrà për jú. Sà më shpèjt të kèni mbàrúàr, àq më shpèjt múnd të bëni dëshiràt túàjà të vërtètà.

Dàshúrià

Do të kèni shúmë úljè dhè ngritjè, gjë që do të bëjë që jú të jèni të tènsionúàr për disà kohë. Gjithçkà dúhèt të zgjidhèt në fúndjàvë, kúr do të kèni múndësinë të jèni së bàshkú mè pàrtnèrin túàj pà shkújdèsjè.

Finàncàt

Bilànci në búxhètin túàj do të jètë shúmë i rëndësishëm gjàtë këtyrè jàvëvè të pàrà të 2022. Shmàngni ndàrjèn è çështjèvè túàjà finànciàrè mè njèrëz të tjèrë, vèçànërisht nësè àtà kànë një zhvillim konstrúktiv.

Lúàni

Púnà

Kèni shúmë bèsim tèk àtà që jú jàpin prèmtimè, pà ú sigúrúàr që àtà múnd t’i mbàjnë osè núk múnd t’i mbàjnë àto . Në vènd të kësàj, ky dètàj múnd të ndikojë në të gjithë púnën túàj.

Dàshúrià

Ndoshtà kà disà làjmè për jú, të cilàt do t’jú vënë në gàtishmëri, vèçànërisht në lidhjè mè màrrëdhënièn túàj mè dikë që kèni tàkúàr kohët è fúndit.

Finàncàt

Nësè kèni lindúr nën shènjën è Lúànit, këtë jàvë kèni më shúmë kontroll mbi finàncàt túàjà. Shmàngni ofèrtàt joshësè për fitimè të shpèjtà osè invèstimè të lèhtà.

Virgjërèshà

Púnà

Jú múnd të ngàdàlësoni këtë pèriúdhë , por mos ú shqètësoni shúmë për të dètyrúàr èdhè njèrëzit përrèth júsh . Jú dúhèt të mësoni t’i lini bàshkëpúnëtorët túàj më të lirë, përndryshè do të imponohèni, pà mësúàr àsgjë.

Dàshúrià

Do të dúhèt të përbàllèni mè çështjè të ndryshmè, në lidhjè mè màrrëdhënièn túàj, por èdhè në lidhjè mè púnën, osè mè jètën è përditshmè. Núk do të jètë è lèhtë, pràndàj dúhèt të përpiqèni të mbàni një èkúilibër të mirë. Màrrëdhënièt àfàtgjàtà múnd të përmirësohèn.

Finàncàt

Disà ngà ngjàrjèt è pàpritúrà do të lidhèn mè shtëpinë túàj, pronën që zotëroni osè ndonjë lloj pronè. Blèrjèt jànë të múndshmè, por shitjèt në lidhjè mè fàmiljèn osè pronën è tyrè, màllràt jànë gjithàshtú të múndshmè.

Pèshorjà

Púnà

Múndohúni të vèndosni àksionè tèk njèrëzit përrèth júsh, pà qènë shúmë të àshpër. Vèproni drèjt, që ti jèpni múndësi vètès të jèni më të lirë dhè të pàvàrúr në zgjèdhjèt túàjà.

Dàshúrià

Përfshihúni në diçkà të búkúr, sèpsè jú è mèritoni àtë, àshtú siç è mèritojnë njèrëzit përrèth júsh . Nësè jèni në gjèndjè të kryèni këto rèvolúcionè të voglà, të gjithë do të përfitoni.

Finàncàt

Finànciàrisht, jànàri sjèll sigúri në shtëpinë túàj, fàlë vèprimèvè osè të àrdhúràvè të të gjithë ànëtàrëvè të fàmiljès súàj.

Àkrèpi

Púnà

Po púnoni për projèktè intèrèsàntè, por kohët è fúndit jèni mbështètúr në idètë è dikújt tjètër. Sidoqoftë, núk i kèni kontrollúàr mè kújdès, kështú që kjo múnd të ndikojë në rèzúltàt.

Dàshúrià

Thjèsht mèrrni vèndimè pàk më vonë , pà i dètyrúàr të tjèrët të ndryshojnë mënyrën è të qènit dhè të mèndúàrit. Në fàkt, do të ishtè è rrèzikshmè të rrèzikosh kàq shúmë, vèçànërisht mè njèrëzit që jànë tàkúàr kohët è fúndit.

Finàncàt

Bëni kújdès në màrrëdhënièt finànciàrè mè të húàjt. Nësè prisni që dikúsh të shlyèjë një húà që jú është dhënë kohë më pàrë, àtëhèrë pritjèt túàjà múnd të jènë të kotà. Të pàktën për këtë jàvë …

Shigjètàri

Púnà

Shkëpútúni ngà àto bèsimè që kèni bërë, ngà pàràmèndimèt. Vètëm në këtë mënyrë do të jèni në gjèndjè të kàpërcèni kúfijtë túàj. Mbi të gjithà, múnd të kètë disà làjmè intèrèsàntè për jú.

Dàshúrià

Do të përpiqèni të mos bièn në momèntin è fúndit, për të orgànizúàr diçkà të búkúr, sèpsè pàrtnèri múnd të bëjë àngàzhimè pà jú. Mos ú húmbni në shpërqèndrimèt è përditshmè.

Finàncàt

Nësè kèni lindúr nën shènjën è Shigjètàrit, këtë jàvë do të shmàngni bërjèn è plànèvè të pàràvè. Mos bëni osè kërkoni prèmtimè në lidhjè mè pàràtë, èdhè nësè àto kànë të bëjnë mè të àfërmit osè miqtë túàj.

Bricjàpi

Púnà

Ràcionàlitèti júàj do t’jú lèjojë të përvètësoni informàcionè të shúmtà, vèçànërisht àto në lidhjè mè púnën túàj dhè dinàmikën è lidhúr mè të. Sidoqoftë, kjo núk do të thotë që jú do të jèni në gjèndjè t’i kúptoni plotësisht àto.

Dàshúrià

Cilësimèt túàjà sèntimèntàlè àktúàlè múnd të jènë mjàft të gjàtà për të vàzhdúàr, por tàshmë ndièni diçkà që po shèmbèt brèndà júsh. Filloni tà korrigjoni àtë dúkè i bërë vètès pyètjèt è dúhúrà.

Finàncàt

Më në fúnd do të àrrini të mèrrni përfitimèt ngà projèkti i rèàlizúàr së fúndi. Finàncàt túàjà do të përmirësohèn gjàtë kësàj pèriúdhè. Invèstojini àto në mënyrën è dúhúr.

Újori

Púnà

Jú múnd të mèrrni disà vèndimè të rrèzikshmè nësè núk ndiqèni ngà àfër këtë jàvë. Siç ndodh gjithmonë, jú è lini vètèn të rrëmbèhèt ngà nxèhtësià è momèntit dhè pàsigúrià júàj.

Dàshúrià

Vàzhdoni mè qëllimèt túàjà, mègjithàtë, dúhèt të përpiqèni të mos i lini pàs prèmtimèt túàjà. Një orgànizim më i mirë sigúrisht që do të kishtè qènë i dobishëm për jú, por núk është àq è thjèshtë mè kàràktèrin túàj.

Finàncàt

Këto jàvë múnd të mèrrni një ofèrtë osè múndësi për të blèrë diçkà mè intèrès për jú. Ngjàrjèt në lidhjè mè shitjèn è sèndèvè osè pàsúrisë që zotëroni jànë të múndshmè. Shúmë do të jènë të lúmtúr mè pàrà osè një dokúmènt që do të vijë përmès ndonjë institúcioni osè përfàqësúèsi të një kompàniè, orgànizàtè, ètj.

Pèshqit

Púnà

Ndàloni dhè shikoni sè çfàrë kèni àrritúr dèri më tàni, múnd të nxirrni disà mësimè shúmë të dobishmè. Kjo dúhèt të jètë kohà è rèflèktimit, por èdhè è vètëkënàqësisë.

Dàshúrià

Tàni jèni të sigúrt për àtë që ndjèni ndàj një pèrsoni që është àfër júsh, kështú që núk dúhèt të húmbni më kohën túàj, por të flisni sinqèrisht.

Finàncàt

Këto jàvë do të mèrrni pàrà përmès një dokúmènti àpo trànsfèrtè bànkàrè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *