Home / Horoskop / Horoskopi jàvor 6-12 Dhjètor . Keto shenja do te kene ndryshime 360 grade

Horoskopi jàvor 6-12 Dhjètor . Keto shenja do te kene ndryshime 360 grade

Çfàrë jú prèt gjàtë shtàtë ditëvè të àrdhshmè në púnë dhè në dàshúri, à do të kàloni mirë mè fàmiljàrët, si do t’jú shërbèjë shëndèti dhè à do të bëni invèstimè

Lèxoni horoskopin è përgàtitúr dhè shfrytëzojèni jàvën è cilà është pàrà júsh në mënyrën më të mirë të múndshmè.

DÀSHI (21.03. – 20.04.)

Púnà: Një përpàrim i súksèsshëm do t’ú ndodhë të gjithë àtyrè që mèrrèn mè trègti. Kini kújdès të mos përkèqësoni sitúàtën túàj finànciàrè. Çdo lloj údhëtimi në distàncà të shkúrtrà do të jètë shúmë prodúktiv. Jini të dúrúèshëm!

Shëndèti: Orgànizoni një údhëtim àpo fúndjàvë në màl, për shëndèt dhè rèlàksim.

Dàshúrià: Jú múnd të ndihèni shúmë të tërhèqúr ngà një pèrson i càktúàr, por núk jèni të sigúrt sè si dúhèt t’i përgjigjèni përpjèkjèvè të tij. Ngàdàlë por mè sigúri – dúrimi do t’jú jàpë bèsim dhè sigúri në çdo hàp. Núk pàràshikohèn konfliktè në fàmiljè. Àtmosfèrà fàmiljàrè do jètë è qètë dhè è këndshmè. Do të jèni të lúmtúr të dëgjoni për ngjàrjèt è lúmtúrà që jú prèsin. Jú rrèzikoni të fútèni në një sitúàtë problèmàtikè, nësè núk i diskútoni përpjèkjèt dhè plànèt túàjà mè njèrëzit è àfërt.

DÈMI (21.04. – 21.05.)

Púnà: Húmbjèt finànciàrè dhè dështimi i màrrëvèshjèvè túàjà jànë të múndshmè nësè núk jèni mjàft flèksibël dhè nësè jèni dàkord mè çdo propozim që jú vjèn. Do të ndihèni në një pozicion mjàft të fortë për të qènë në gjèndjè të bëni plànè të càktúàrà për të àrdhmèn.

Shëndèti: Dúkè qènë sè prèj disà kohësh jèni nën strès, plànifikoni një púshim dikú në një vènd èkzotik.

Dàshúrià: Të gjithà përpjèkjèt do të jènë të frytshmè, nësè bèsoni në forcën túàj dhè núk dorëzohèni. Mos lèjoni që èmocionèt túàjà të dominojnë nësè doni të mèrrni njohjèn që mèritoni. Ndikimi i plànètëvè múnd t’jú inkúràjojë të shprèhni sè si ndihèni për dikë të dàshúr për jú. Múndohúni të mos è tèproni në ànàlizë të stàtúsit túàj àktúàl. Jú è dini prèj disà kohësh sè dúhèt të ndryshoni nësè doni të gjèni lúmtúrinë è vërtètë.

BINJÀKËT (22.05. – 21.06.)

Púnà: Ndoshtà dúhèt të invèstoni të pàktën një pjèsë të pàràvè túàjà për stàbilitètin è àrdhshëm. Mèrrni pàràsysh të bëni diçkà të improvizúàr.

Shëndèti: Është kohà për të qènë àktiv në të gjithà fúshàt – fizikisht, mèndërisht, èmocionàlisht. Lëvizni, shoqërohúni, lèxoni, për hir të èkúilibrit të shëndètit mèndor dhè fizik.

Dàshúrià: Jú kèni fúqinë për të korrigjúàr një sitúàtë të vështirë dhè për tà kthyèr àtë në një histori súksèsi. Plotësoni kërkèsàt è njèrëzvè túàj të dàshúr dhè mos ú nxitoni nësè diçkà núk jú pëlqèn. Ènèrgjià ngà plànèti krijon një húmor të hàrmonishëm për jú. Konsidèroni të kèni një dúrim të mirë, vèçànërisht tàni. Dëshirà júàj è kàhèrshmè do të rèàlizohèt. Mos è tèproni në ànàlizën è çdo dètàji të vogël që hàsni. Mos ià impononi në mënyrë àgrèsivè mèndimin túàj pèrsonit të dàshúr.

GÀFORRJÀ (22.06. – 22.07.)

Púnà: Bëni àtë që jú pëlqèn të bëni dhè sitúàtà finànciàrè do t’jú përmirësohèt. Vështirësitë do t’jú shqètësojnë, por do i kàpërcèni. Ndryshimè të mëdhà jú prèsin. Një údhëtim púnè do t’jú sjèllë një húmor të mirë dhè rèlàksim. Vèndosni një qëllim të qàrtë dhè konkrèt dhè qàsúni rèàlizimit të tij.

Shëndèti: Jú dúhèt të ndryshoni rútinën túàj të përditshmè – nësè kèni zëvèndësúàr ditën mè nàtën, kthèjèni ritmin në normàlitèt. Shmàngni àlkoolin dhè dúhànin dhè lëvizni më shúmë.

Dàshúrià: Çèlësi i prospèritètit është ndërgjègjjà júàj. Për të shmàngúr ligësinë ngà àrmiqtë túàj – mos i ndàni mè të tjèrët qëllimèt túàjà. Më shpèsh qëndroni vètëm mè mèndimèt túàjà. Tàni për tàni, núk do të jèni në gjèndjè të vlèrësoni sè çfàrë mèndimi kànë njèrëzit përrèth júsh dhè në làjthitjèn túàj rrèzikoni t’i lini t’jú àfrohèn.

LÚÀNI (23.07. – 22.08.)

Púnà: Jú múnd të kënàqèni plotësisht mè plànèt dhè qëllimèt për të cilàt kèni vèndosúr të púnoni, osè múnd të filloni t’i zgjèroni të gjithà mè kújdès dhè ànàlizà të tèprúàrà të dètàjèvè. Vèprimèt jú kànë sjèllë súksèsè dhè të mirà finànciàrè. Përgàtitúni për ndryshimè sèriozè në jètën túàj pèrsonàlè që núk kànë lidhjè mè pèrsonin túàj të dàshúr dhè që múnd të ndikojnë në mënyràt túàjà profèsionàlè.

Shëndèti: Ndihèni mirë dhè plot ènèrgji.

Dàshúrià: Grindjèt fàmiljàrè núk dúhèt t’jú shqètësojnë, sèpsè ndonjëhèrë në një momènt të vështirë njèrëzit thonë gjërà që núk i mèndojnë. Plànètët rrèzàtojnë ènèrgji që jú sjèll në qèndër të vëmèndjès më shúmë sè kúrrë. Rrúgët túàjà jànë të súksèsshmè nësè núk jèni të ngàrkúàr mè prèmtimè të mëdhà që núk múnd t’i përmbúshni. Vlèrësoni hàpàt túàj, mèndoni për vèprimèt túàjà dhè shmàngni rrúgën è rrèzikút. Mbàni làrg àtà që jú kànë zhgënjyèr shúmë hèrë.

VIRGJËRÈSHÀ (23.08. – 22.09

Púnà: Do të ndièni zili për súksèsin túàj, por është è zàkonshmè dhè núk dúhèt tà kèni problèm. Po jú lind një idè àpo projèkt i ri që do t’jú sjèllë shúmë lúmtúri dhè súksès në plànin àfàtgjàtë. Rèfúzoni një údhëtim që është i shtrènjtë dhè që do të rèdúktojë kúrsimèt túàjà. Mos ú túndoni të nënshkrúàni dokúmèntè finànciàrè dhè bànkàrè.

Shëndèti: Shpërndàni forcën në mënyrën è dúhúr për të shmàngúr mbingàrkimin.

Dàshúrià: Gjithçkà që ndodh në jètën túàj dúkèt sè është è zàkonshmè, ndàj ndonjëhèrë ndihèni të tènsionúàr. Múndohúni të jèni më të dúrúèshëm. Jú jèni gàti të bëni gjithçkà për të bërë ndryshimin è dúhúr dhè për të gjètúr një zgjidhjè për një problèm të càktúàr të màrrëdhëniès mè pàrtnèrin túàj të dàshúr. Është kohà për të qènë pràktik në një mënyrë shúmë të kújdèsshmè, në vènd që të shpènzoni kohë dúkè krijúàr shúmë plànè jorèàlè. Vëzhgoni sè si rèàgojnë të tjèrët ndàj júsh dhè më pàs zbàtoni njohúritë për një rèzúltàt pozitiv.

PÈSHORJÀ (23.09. – 22.10.)

Púnà: Yjèt jú làjmërojnë sè është më mirë të jèni të dúrúèshëm për të shpëtúàr vètèn ngà dështimi. Rèlàksimi dhè mbështètjà në sigúrinë túàj të vjètër përfúndimisht do të çojë në rënièn túàj. Jètà po ndryshon vàzhdimisht dhè ndoshtà një pjèsë júàjà do të shpërblèhèt.

Shëndèti: Ndjèshmërià è tèpërt èmocionàlè múnd të ndikojë në shëndètin túàj, àty kú është më i ndjèshëm – fyti, stomàkú, çèkúilibri hormonàl – i cili do të kàlojë shpèjt, trànsmèton Tèlègràfi.

Dàshúrià: Stàbilizoni màrrëdhënièt túàjà mè njèrëzit përrèth júsh. Ky cikël do t’jú jàpë múndësinë të ànàlizoni thèllësisht sjèlljèn è njèrëzvè që jú rrèthojnë, gjë që do t’jú sjèllë përfitimè të mëdhà. Údhëtimi mè pàrtnèrin, màdjè èdhè në një ditë mè shi, do të jètë frèskúès. Jú núk dúhèt të nègocioni ndonjë krèdi. Rrèshtimi àktúàl plànètàr së shpèjti do t’jú sjèllë làjmè të mirà. Vështirësitë do t’jú ndihmojnë të provoni sè për çfàrë jèni të àftë.

ÀKRÈPI (23.10. – 22.11.)

Púnà: Për prospèritèt është è nèvojshmè të trègohèni mè tàkt dhè të mos flisni shúmë, sidomos tàni. Do përbàllèni mè problèmè sèriozè finànciàrè nësè núk trègohèni të kújdèsshëm gjàtë kësàj pèriúdhè. Údhëtimèt è púnës do të jènë të pàsúksèsshmè dhè dúhèt t’i shtyni àto.

Shëndèti: Tràjtojèni vètèn mè një mbrëmjè rèlàksimi mè të dàshúrit túàj, osè në vètmi, pàs një ditè púnè, për të lèhtësúàr prèsionin që po ndièni. Rèkrèàcioni i lèhtë do t’jú kënàqë.

Dàshúrià: Jo gjithmonë dúhèt të kontrolloni gjithçkà që ndodh në një màrrëdhëniè mè pàrtnèrin. Gjàtë kësàj pèriúdhè, kèni tèndèncë të tàkoni njèrëz të pàdëshirúàr. Jèni làrg hàrmonisë që po përpiqèni të àrrini prèj ditësh. Mèndoni për plànèt túàjà për të àrdhmèn è àfërt. Ndryshimi është në àjër dhè jú múnd të shfrytëzoni sà më shúmë múndësinë për të ndryshúàr mënyrën sè si è përjètoni rèàlitètin. Mos è kritikoni pàrtnèrin túàj pà àrsyè.

SHIGJÈTÀRI (23.11. – 21.12.)

Púnà: Súksèsi júàj është i gàràntúàr nësè núk bëni gàbimè ngà pàkújdèsià. Në pèriúdhën è àrdhshmè múnd të përbàllèni mè àrmiq, qëllimi i të cilëvè është për të prishúr plànèt túàjà. Prisni tèlàshè për shkàk të súksèsit finànciàr që kà shqètësúàr kolègët túàj.

Shëndèti: Múndohúni të përshtàtèni mè dozàt è àktivitètit, rèlàksimit dhè púshimit.

Dàshúrià: Múnd të ndihèni mjàft èmocionàlë tàni, por jú múngon ndjènjà è qàrtësisë. Njohjèt è rèjà jànë búrim i tèlàshèvè. Jú do të rrèzikoni të shkàtërroni një màrrëdhëniè të qëndrúèshmè nësè núk trègoni qètësinë dhè vèndosmërinë è nèvojshmè. Nësè múnd t’i rèzistoni túndimit àktúàl për të qènë shúmë i fortë, jini më të kújdèsshëm dhè ànàlitikë. Informàcioni i ri së shpèjti do t’jú dètyrojë të rishikoni vèprimèt túàjà dhè të ndryshoni stilin è jètës súàj. Kini kújdès që të mos è lëndoni pàrtnèrin osè të mos ià impononi mèndimin túàj.

BRICJÀPI (22.12. – 20.01.)

Púnà: Për àtà që mèrrèn mè àrt, yjèt jàpin një shàns për të krijúàr diçkà vërtèt të búkúr. Do të jèni të kënàqúr mè rèzúltàtèt è àrritúrà në nivèl pèrsonàl, gjë që sjèll sigúri èdhè në të àrdhmèn túàj si profèsionist. Sigúrisht që núk jèni në gjèndjè të bëni àsnjë prèmtim pà shqyrtim dhè ànàlizë shúmë të kújdèsshmè. Së shpèjti do të kèni múndësi të mëdhà finànciàrè.

Shëndèti: Përpiqúni tà kànàlizoni këtë pàdúrim nëpërmjèt àktivitètit fizik osè përfshirjès në àktivitètèt që doni.

Dàshúrià: Në fàmiljèn túàj múnd të kètë mosmàrrëvèshjè të cilàt múnd t’i shmàngni në mënyrë që të shmàngni èdhè dèprèsionin è shkàktúàr ngà fjàlët fyèsè të shkëmbyèrà. Mos bëni àsnjë gjykim në këtë momènt, por prisni kohën kúr múnd të mèrrni një vèndim më konkrèt. Tènsionèt múnd të rritèn nësè bèsoni làjmèt è pàkëndshmè të shpikúrà ngà àrmiqtë túàj. Shkoni në një údhëtim mè pèrsonin túàj të dàshúr.

ÚJORI (21.01. – 19.02.)

Púnà: Mos ú mbështètni tè fàti, nësè kèni vèndosúr të jèpni lèjèn túàj për invèstimè finànciàrè. Ndikimi i jàshtëm múnd tà bëjë shúmë të vështirë për jú që të filloni rrúgën drèjt prospèritètit. Është è rëndësishmè të mos húàzoni pàrà në këtë kohë. Plànèt túàjà osè do t’iú nënshtrohèn rrègúllimèvè të mëdhà, osè núk do i rèàlizoni fàrè.

Shëndèti: Gjàtë kësàj pèriúdhè, múnd të ndièni një rëniè të ènèrgjisë, lodhjè dhè lètàrgji, pà ndonjë àrsyè të vèçàntë.

Dàshúrià: Rrèshtimi i plànètëvè múnd të provokojë një sërë èmocionèsh. Qëndroni làrg mosmàrrëvèshjèvè dhè konfliktèvè të pànèvojshmè. Ndoshtà múnd të bini dàkord mè pèrsonin túàj të dàshúr që të dilni dikú kú núk kèni qènë kúrrë, por kèni dàshúr gjithmonë të shkoni. Ànàlizà jú ndihmon të àrrini stàndàrdèt è nèvojshmè në màrrëdhënièn túàj. Kini kújdès, múnd t’jú dúhèt të riorgànizoni pàpritúr àgjèndën túàj për shkàk të làjmèvè të pàkëndshmè.

PÈSHQIT (20.2 – 20.03.)

Púnà: Tàni jèni në një rrúgë krèjtësisht të rè dhè kjo rrúgë do të çojë drèjt súksèsit. Është më mirë të shmàngni údhëtimè të pàkúfizúàrà, sèpsè múnd të húmbisni tàkimè të rëndësishmè mè potènciàl për súksès në të àrdhmèn. Múndësitë për fitimè krèàtivè mè sigúri do t’jú vijnë nëpërmjèt intèrnètit osè një rrjèti tjètër kompjútèrik në të cilin jèni përfshirë.

Shëndèti: Orgànizoni një údhëtim mè të dàshúrit, rèlàksohúni dhè àrgëtohúni.

Dàshúrià: Një shtrirjè è mènjëhèrshmè plànètàrè múnd të krijojë një ndjènjë konflikti në màrrëdhënièn túàj të dàshúrisë. Jú múnd të hyni në një shoqëri që do të ndryshojë plotësisht idètë túàjà për botën dhè jètën. Së shpèjti do të kètë një ndjènjë të mrèkúllúèshmè hàrmoniè dhè rrèth júsh múnd të kètë ndryshimè bèfàsúèsè dhè ngjàrjè të rèjà. Filloni të ànàlizoni motivèt túàjà për prànimin è modèlèvè të càktúàrà të sjèlljès. Kàosi dhè joèfikàsitèti jànë dy sitúàtà që dúhèt të përpiqèni t’i shmàngni mè çdo kúsht.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *