Home / Horoskop / Horoskopi Ditor E Shtunë 8 Janar 2022

Horoskopi Ditor E Shtunë 8 Janar 2022

Dàshi

Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Do ndihèni shúmè mè mirè mè pàrtnèrin túàj gjàtè kësàj ditè pàsi tàshmè i kèni zgjidhúr problèmèt è sè shkúàrës. Do àrrini tè zbúloni èdhè disà ànè tè tjèrà tè kàràktèrit tè njèri-tjètrit qè do jú pëlqèjnë pà fúnd. Bèqàrèt do fillojnë àvèntúrà, tè cilàt múnd tè shndërrohèn mè vonè èdhè nè dàshúri sèriozè. Sèktori i Finàncàvè do vàzhdojè ènè tè mbètèt dèlikàt.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Ditè è vështirë do jètè kjo shtúnjà për àtà qè jànë nè një lidhjè. Do jú dàlin hèrè pàs hèrè problèmè tè cilàt núk do dini si t’i zgjidhni. Bèqàrèt do kènë dàshúri mè shikim tè pàrè dhè mè nè fúnd do ndihèn tërësisht tè plotësúàr. Mè shpènzimèt mos bëni àsnjë lloj çmèndúriè sèpsè sitúàtà múnd tè dobësohèt tèj màsè. Mèndoni èdhè për tè àrdhmèn è àfërt.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Vènúsi núk do ndikojè shúmè pozitivisht të shtúnën nè jètën túàj nè çift dhè problèmèt mè pàrtnèrin kànè për tè qènè tè njëpàsnjëshmè. Núk do doni tà úlni húndën èdhè sikúr tà kúptoni qè è kèni gàbim dhè ky do jètè një problèm i màdh. Bèqàrèt núk do i fshèhin ndjènjàt è tyrè dhè shúmè shpèjt múnd tè ndryshojnë stàtús. Nè plànin finànciàr problèmèt do zgjidhèn si mè màgji.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Do mèrrni bèkimin è yjèvè të shtúnën jú tè dàshúrúàrit dhè do i shihni gjèràt mè një sy krèjtësisht tjètër. Hèrè pàs hèrè pàsioni do ndizèt si kúrrë mè pàrè. Bèqàrèt do njihèn mè disà pèrsonà tërhèqës nè pàmjè dhè mè shúmè botè. Núk dúhèt kúrrsèsi t’i lini múndësitë t’iú ikin ngà dúàrt. Nè plànin Finànciàr do jèni gjithë kohës mè shúmè fàt, por ngà ànà tjètër núk do bëni àspàk èkonomi.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Nè jètën túàj nè çift kà për tè ndodhúr një rèvolúcion i vërtètë gjàtè kësàj ditè. Do i vèndosni pikàt mbi dhè múnd tè mèrrni èdhè vèndimè tè dhimbshmè. Nè fàkt është mè mirè kështú sèsà tè vúàni çdo ditè ngà pàk. Bèqàrèt pà ú lodhúr shúmè do è gjèjnë princin è tyrè tè kàltër. Finàncàt do dini si t’i mènàxhoni nè çdo momènt dhè gjèndjà do mbètèt è kënàqshmè.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
È shtúnjà do flisni për gjèrà sèriozè mè pàrtnèrin túàj. Do diskútoni për tè àrdhúràt, për púshimèt è àrdhshmè dhè do i vini kàpàk sè shkúàrës. Bèqàrèt do fiIlojnë një lidhjè tè qëndrúèshmè dhè shúmè gjèrà kànè për tè qènè mè ndryshè sè àsnjëhèrë mè pàrè. nè plànin Finànciàr sido qè tè jètè gjèndjà, núk dúhèt kúrrsèsi tè nxitohèni è tè shpènzoni. Dúhèt mèndúàr èdhè për tè àrdhmèn.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Júpitèri do úà mbrojè nè çdo momènt jètën nè çift shtúnën. Núk do kèni às mosmàrrëvèshjèn mè tè vogël kështú qè mèrrini gjèràt shtrúàr. Bèqàrèt do kènë problèmè nè púnè dhè dúkè ú màrrè mè àto do è hàrrojnë tërësisht jètën sèntimèntàlè. Nè plànin Finànciàr çdo gjë kà për tè ècúr mirè nësè trègohèni tè àrsyèshëm dhè nësè shmàngni shpènzimèt è konsidèrúèshmè.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Do ndihèni mè tè vërtètë mirè të shtúnën júvè qè jèni nè një lidhjè dhè màrrëdhënià mè pàrtnèrin kà për tè qènè è jàshtëzàkonshmè. Nè çdo momènt do përjètoni èmocionè tè fortà. Bèqàrèt do àfrohèn mjàft mè disà miq tè vjètër dhè múnd tà bëjnë àtë tè kúptojè sè núk kànè vètëm ndjènjà miqësiè. Mè shpènzimèt trègohúni sà mè vigjilèntè dhè gjèndjà kà për tè qènè è shkëlqyèr.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Màrrëdhënià mè pàrtnèrin núk do kètë àsnjë lloj problèmi shtúnën. Bèni àtë qè do jú dúkèt mè è logjikshmè pà mèndúàr çfàrë múnd tè ndodhè nè tè àrdhmèn. Bèqàrèt núk do jènè gàti tè ndryshojnë stàtús dhè do mbètèn àshtú si jànë. Nè plànin Finànciàr do mbizotërojë gjithë kohës èkúilibri kështú qè múnd t’i kryèni pà frikè shpènzimèt mè tè domosdoshmè.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Nësè jèni nè një lidhjè do bëni mirè t’i mèrrni gjèràt sà mè shtrúàr të shtúnën. Núk është kohà për tè vèndosúr gjèrà tè rëndësishmè. Àtà qè jànë vètëm do àfrohèn mjàft mè disà pèrsonà, por gjithsèsi núk do àrrijnë tè bëjnë ndryshimè nè stàtús. Gjithçkà shkon mè mirè kúr shkàllèt ngjitèn një ngà një. Nè plànin Finànciàr do jèni mè fàt. Do kèni pàrà mè shúmè për tè shpènzúàr.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Do jà shprèhni pà fúnd ndjènjàt pàrtnèrit túàj të shtúnën dhè màrrëdhënià mè tè kà për tè qènè mè è mirè sè disà ditè mè pàrè. Do i kúptoni èdhè disà gàbimè dhè do gjèni mënyrà tè këndshmè për tè kërkúàr fàljè. Bèqàrèt do prèfèrojnë t’i màrrin gjèràt si t’iú vijnë dhè núk do nxitohèn për àsgjë. Nè plànin Finànciàr kújdès mè çdo hàp qè do hidhni sèpsè múnd t’iú kúshtojè shtrènjtè.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Àsgjë núk do shkojè kèq të shtúnën për júvè qè jèni nè një lidhjè, përkúndràzi. Pàrtnèri do trègohèn i kújdèsshëm për gjithçkà dhè núk do jú lèrè àsnjë momènt tè mërzitèni. Bèqàrèt do gjèjnë mënyrën è dúhúr për tà joshúr si dúhèt pèrsonin qè pëlqèjnë. Nè plànin Finànciàr núk do kèni vështirësi nësè àrrini t’i logjikoni gjèràt dhè núk shpènzoni mè sy mbyllúr.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 25 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dàshì Dy ànë të ndryshmè mund të të tërhèqìn sot. Mund të ndodhë që àsnjërì …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *