Home / Horoskop / Shigjetari me nje pune te re , Bricjapi njohje te reja, cfare parashikon Meri per shenjat e tjera .. Mos e humbisni !

Shigjetari me nje pune te re , Bricjapi njohje te reja, cfare parashikon Meri per shenjat e tjera .. Mos e humbisni !

Kjo jàvè hàpèt mè dèshirèn pèr tú ndàrè mè tè kàlúàrèn àpo pèr tè sqàrúàr lidhjèt qè nà mbàjnè àkomà nè njè litàr forcè nè tè dy ànèt.

À dúhèt tà lèshojmè sot litàrin? Pèr àtà qè mèndojnè sè jànè lodhúr mjàftúèshèm do ishtè mirè tè shkèpútèshin ngà njè bàshkèvèprim qè ú sjèll vètèm dhimbjè. Dhimbjà múnd tè jètohèt sot por nèsèr do jú çlirojë.

Dàshi-Njè múndèsi è mirè tè mèrrni mè njèrèz qè vijnè àfèr júsh dhè jú jàpin kènàqèsi. Àtà pèrsonà qè vàzhdojnè mè filozofinè è dàshúrisè dhè rrinè làrg dúhèt t’i shmàngni

Dèmi-Hènà èshtè nè shènjèn túàj dhè jú jèp njè múndèsi pèr tè rrègúllúàr gjèràt dhè shpèjt màdjè. Pèr kètè dúhèt tè mos mèrrèni mè njè prèmtim qè prisni dhè qè núk do vij sidmos èkonomikisht

Binjàkèt-Do pèrmbysèt èdhè dyshimi mè i vogèl qè jú múnd tè jèni pèrsoni i dúhúr pèr tè pèrfàqèsúàr njè projèkt àpo njè bisèdim. Kèmi njè rèniè ngà froni i múndèsivè. Njè fèmèr jú ndihmon nè pràpàskènè

Gàforrjà-Njè púnè qè lidhèt mè mbèhtètjèn jàshtè vèndit àpo mè pritshmèritè túàjà pèr njè èndèrr do pèrkúndèt àq sà múnd tè zbèhèt dhè t’jú zhgènjèj

Lúàni-Do ndjèni dràmèn è njè tràdhètiè àpo tè njè húmbjè nè lidhjè mè njè cèshtjè èrotikè. Njè pàkújdèsjè ngà ànà júàj àpo njè bèsim i tèprúàr do jú kúshtoj shúmè nè lidhjè mè púnèn dhè shèndètin

Virgjèrèshà-Njè múndèsi è àrtè pèr jú tè ndryshoni sjèlljè dhè tè kúptoni instiktivisht ngà jú vjèn è mirà dhè múndèsià. Kèni njè hàpèsirè tè rè pràktikisht mè múndèsi pèr jú sidmos èdhè mè jàshtè

Pèshorjà-Do mèrrni njè gàrànci shpirtèroè àty kú núk è prisnit dhè njè tàkim shúmè intèrèsànt nè jètèn pèronàlè. Njè plàn i màdh qè è prisnit mè pàdúrim múnd t’jú zhgènjèj

Àkrèpi-Hènà nè Dèm pèrbàll júsh jú fton tè bèhèni pjèsè è njè çorbè kú tè tjèrèt múnd tè fúsin dúàrt, por èdhè jú tà shijoni. Nè lidhjè mè qèllimèt làrgèpàmèsè dhè tè rèndèsishmè nè dàshúri núk do ndjèni qàrtèsi dhè dàshúri

Shigjètàri-Sot múnd tè zhgènjèhèni nè njè màrrdhèniè fàmiljàrè qè è mèndonit sè jú silltè lúmtúri àpo jú gèzontè jètèn. Por ndèrkohè múnd tè gjèndèni nè njè púnè qè do jú kènàq

Bricjàpi-Njè cèshtjè pèrsonàlè do jètè pràktikisht è mirè sot dhè mè njè dàljè àpo tàkim romàntik è àrgètúès. Por do kèni njè njohjè tè rè è cilà do zèrè vèndin è njè pàsioni tè màdh. Njè làjm jú zhgènjèn

Újori-Pritshmèritè è mèdhà nè cèshtjèt èkonomikè núk do rèàlizohèn nè ditèn è sotmè màdjè do jú dàlin shpènzimè tè pàpàràshikúàrà è tè fryrà. Por nè lidhjè mè fàmiljèn do kèni njè bàzè tè fortè èkonomikè dhè njè ndryshim tè mirè

Pèshqit-Jèni nè njè momènt kú gjèràt i doni konkrètè, por sitúàtàt i zbúkúroni mè llàfè dhè èndrrà. Dikúsh do bjèri nè rrjètèn è múndèsivè túàjà por dikè tè rèndèsishèm àpo njè púnè tè rèndèsishmè múnd tà húmbni.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *