Home / Horoskop / Meri paralajmeron : Keto shenja duhet te bejne shume kujdes !

Meri paralajmeron : Keto shenja duhet te bejne shume kujdes !

Dàshi
Jèni njè hàp pàrà clirimit ngà pèrgjègjèsitè dhè problèmèt mè tè tjèrèt dhè vètèn Cèshtjèt èkonomikè dhè shpirtèrorè do sqàrohèn kètè trè ditsh dèri nè dt 15 jànàr.

Dèmi
Njè cèshtjè shúmè è rèndèsishmè nè cift do sqàrohèt osè do komplikohèt mè shúmè dèri sà tè shkoj nè ndàrjè Kújdès nèsè doni tè jèni njè hàp pàrà tè jèni vigjilènt èdhè nè bàshkèpúnimè.

Binjàkèt
Kújdès nè lidhjè mè púnèn àksidèntèt nè púnè dhè shèndètin Kjo pèriúdhè jú àcàron dhè jú provokon dúkè jú tèrhèqúr nè màrrdhènèiè dhè sitúàtàt húmbèsè dhè konfliktúàlè.

Gàforrjà
Ditè tè vèshtirà sqàrúèsè dhè mè dèbàtè nè cèshtjèt èrotikè tè cilàt nè vènd qè tè qètèsohèn do sjèllin tè pàpritúrà jo tè kèndshmè Kújdès ngà njè ndàrjè è pàpritúr.

Lúàni
Pèr jú njè cèshtjè fàmiljàrè mè dikè tè àfèrt àpo mè pàrtnèrin túàj do jètè shúmè nèrvozè dhè do shkàktoj njè problèm mè shúmè sèc è prisnit Kújdès vètpèrmbàjtjèn dhè sjèlljèn.

Virgjèrèshà
Pèr jú Màrsi nè pozicion dèciziv o jú sjèll fitorèn nèsè do jènè tè sàktè nè stràtègji por múnd tjú bèjnè èdhè shàh màt nèsè núk do kèni dúrrimin dhè pèrqèndrimin por èdhè zgjúàrsinè è dúhúr.

Pèshorjà
Njè invèstim i rèndèsishèm do bèhèt kèto ditè dhè jú doni tè fitoni mè cdo kúsht Por nèsè ndodh njè èpàpritúr dhè dikúsh jú kthèn kúrrizin nè orèn è fúndit múnd tè ngèlini mè gisht nè gojè.

Àkrèpi
Shúmè tè rèndèsishmè kèto trè ditè pèr jú Kèni Màrsin si fúqi dominúèsè dhè stàrètgjikè è lúftàràkè Pèrdorèni pèr tú ngritúr làrt dhè jo pèr tú ngúlúr poshtè.

Shigjètàri
Nèsè jú fitoni bètèjèn è fúndit mè vètèn túàj dhè dobèsitè àpo frikèràt túàjà àthèrè do jèni jú àvioni i ràdhès pèr njè údhètim tè búkúr nè jètèn túàj.

Bricjàpi
Kèto ditè dúhèt tè jèni tè vèmèndshèm sè kúsh jànè njèrzit è dúhúr nè kràhún túàj dhè kúsh jànè àtà qè jànè fútúr pèr tè bèrè shpèrthimin è rràdhès shkàtèrúès nè jètèn túàj.

Újori
Bètèjà pèr jú bèhèt pèr cèshtjè tè mèdhà dhè pèr njè mèdàljè àpo trofè tè rèndèsishèm nè jètèn túàj Por kújdès nè lidhjè mè càstin finàl qè tè mos jú màrrin fitorèn ngà dúàrt.

Pèshqit
Dúkt sikúr pèrbàlljà è tè fortèvè júvè jú cliron disi ngà strèsi dhè pèrgjègjèsit pàsi jú núk shpàllni bètèjà tè hàpúrà dhè às pèrbàlljè tè fortà Por dúhèt tè kèni kújdès sè dikúsh jú mèrr kràhèt nè dàshúri dhè kjo múnd tè sjèllè dhimbjè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *