Home / Horoskop / Pas ores 17:00 dicka do te ndodhe ! Meri paralajmeron

Pas ores 17:00 dicka do te ndodhe ! Meri paralajmeron

Àjo që është shúmë è dáshúr për pùblikùn shqíptàr, zònjà Mèrí thòtè sè pàs kálímit të 2021, njè viti shúmè tè vèshtírè mè kùfizímè qè nà lòdhí dhè nà shkáktòi ánkth, do kèmi dy èklipsè tè fòrtà.

Èklípsi i hènès sot nè dátèn 16 jànàr dhè Èklípsi i Dièllit nè Shigjètàr nè dátèn 21 Jànàr.

Nè krýqín è shènjàvè tè lèvízshmè nè zjárr dhè ájèr kèto èklípsè tèntòjnè tè sjèllin àromèn è ndrýshímit dhè tè kápèrcímit nè njè fázè tè rè.

Sèjcili ngà këto èklípsè nè diágonálèn Binjàk – Shígjètàr tè dèrgòn nè gjètjèn è shúmè rrúgèzgjídhjèvè .

Èshtè diágònàljà è komùnikimit dhè mèndimit. Fjálà èshtè àjo qè do kètè ròl krýèsor .

Dy yjèsi tè ndrítshmè do shòqèrojnè kètè èklips dhè që jánë, Àldèbáràn që do shòqèroj hènèn è plòtè dhè Àntárès do shòqèroj díèllin nè dátën è 21 jànàrit.

Shúmè gjèrà tè rèndèsishmè do várèn ngà njèrèzit è àfèrt nè rrèthín tonè kú jètojmè nè kètè pèriùdhè àpo do jènè nè dòrè tè tyrè.

Infòrmàcíonèt dhè mèsàzhèt qè nà jápín, ndíkímin qè sjèllin nè jètèn tonè pèrsònàlè dhè sídòmòs àtà qè kánè pùshtèt .

Ylli i párë i fátit osè ndrýshè, Àldèbáràn lídhèt mè kryè èngjèllin Míkáèl dhè pèrfàqèsòn táktikèn strátègjíkè dhè tè zgjùàr nè bètèjàt è jètës.

Kúrsè Àtárès trègòn lùftèn mè bàzè idèòlogjíkè fètárè.

Gjíthshkà që mùnd të ndòdhë jètës túàj, dùkè fíllúàr që sot pàs orës 6 pàsditë është një rrítjè è thèllë shpírtëròrè dhè një fítim më i màdh i bèsímit túàj.

Kjo jú jèp më shúmë ènèrgjí për t’iú lárgùàr hállèvè të jètës, sèmùndjèvè àpo pròblèmèvè që pèngòjnë të ècësh në të àrdhmèn.

Jú thjèsht dúhèt që në mèndjèn dhè shpírtin túàj të mbáni një qèndròm sà më shúmë pozítiv dhè të trègòni sà më shúmë dáshùri për të gjíthë àtà që è mèrítojnë.

Kèmi më shúmë nèvòjè pèr mè shúmè gèzím në jètën tonë, sèsà lídhjè dètýrùèsè.

About admin

Check Also

Nje enderr do ju realizohet ! Jorgo Pulla paralajmeron

Dashì Jènì të tùndùar të ndanì mèndìmèt tùaja mè një kolèg të rì. Nësè ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *