Home / Horoskop / Meri Shehu : Gjerat do ju kthehen 360 grade. Keto dy shenja duhet te kene shume kujdes !

Meri Shehu : Gjerat do ju kthehen 360 grade. Keto dy shenja duhet te kene shume kujdes !

Kètè pèriùdhè Mèrkùri fòrcòn cilèsitè è Ùjòrt mè njè kùjdèst tè mádh dùkè qènè sè kthèhèt dhè i kùndèrt nè Ùjòr.

Mèrkùri nè Ùjòr èshtè nè njè vènd tè shkèqyèr Sjèll idè tè rèjá ,fòrcè páráshikùèsè mòdèrnizèm Mè lèvizjèn è kùndèrt tè tij nè Ùjòr còn drèjt Ápòkálipsèvè. Tè fshèhtá ,gènjèshtrá ,lèvizjè tè fshèhtá mùnd tè zbùlòhèn

MÁSKÁT BIÈN ….

Rikthimi tèk è shkùárá mbyll ciklè intèrèsásh ,òsè llògári tè hápùrá dhè pèzù;ll mè njè mènyrè tè fùqishmè
Dò kètè Ápòkálipsè dhè mbylljè tèmásh qè ná kánè lòdhùr

Fùtjá nè Bricjáp i kùndèrt dò ndihmòj nè cèshtjèt èkònòmikè dhè átò sèntimèntálè .Nè nèvlèrèsimin è vlèrávè ,lárgimin ngá pùnèt dhè njòhjè qè trègòjnè qè jánè pá rrùgèdáljè

Nè fùnd tè kètij rrùgètimi dò mèrrèn vèndimè shùmè tè rèndèsishmè

Dáshi

Dò bèhèni jù átá qè dò drèjtòni njè grùp pùnè ápò shòqèrinè dhè dò kèni idè tè rèjá Pòr èdhè njè zbùlim qè dò bèni dò ndryshòj kùrsin tùáj nè lidhjè mè shòqèrinè dhè dáshùrinè

Dèmi

Cèshtjè qè kánè tè bèjnè mè fámiljèn dhè kárrièrèn dò dálin nè dritè dhè dùhèt ti rrègùllòni òsè ti lini nè pámùndèsinè pèr ti rrègùllùár Mèrùni mè prindrit dò kèni tè rèjá lájmè ngá átá

Binjákèt

Dùhèt tè rishikòni èdhè njè hèrè itrnèrárin è lèvizjèvè tùájá dhè báshkèpùnimèvè mè jáshtè vèndit Cèshtjè tè njè rittákimè mè dikè qè jù háp mùshkritè dò jètè è rèndèsishmè

Gáfòrrjá

Jù gjithè zbùlimèt dhè cèshtjèt dò ti kèni mè llògáritè è vjètrá qè nùk i kèni sqárùár ápò i kèni lènè pèzùll Pò kèshtù jò vètèm nè ánèn èkònòmikè pòr èdhè shpièrèròrè dò dònit njè rikthim pèr njè sqárim

Lùáni

Njè cèshtjè è njè báshkèpùnimi tè rèndèsishèm dò kthèhèt èdhè njè hèrè pèr tù rrègùllùár Njè ápòkálips nè márrdhènèièt tùájá dò ndryshòj shùmè èkùilibrá nè jètèn tùáj

Virgjèrèshá

Njè kùfizim nè lidhjè mè pùnèn pòr èdhè idè tè rèjá dò rikthèhèn nè kètè pèriùdhè Pùná dhè Dáshùriá dò jù trègòjnè sè áty dò zhytèni mè tè tèrá fòrcát pèr tè rifitùár kòhèn è hùmbùr dhè gábimèt qè kèni bèrè

Pèshòrjá

Dáshùriá èshtè nè njè mòmènt kármik dhè ápòkáliptik Dò zbùlòni átè qè è kishit èndèrrùár pòr qè nùk è kishit prèkùr dòt ás mè mèndjè ás mè fizik Dická è mádhè vjèn drèjt jùsh

Ákrèpi

Dò zbùlòni vètèn tùáj pòr èdhè dò jù zbùlòjnè pèr áftèsitè qè kèni dùkè fillùár njè pèriùdhè qè dò bèni njè històri tè rè tè frymèzùárá ngá è kálùárá Dò jèni shùmè nè páráròj tè mèsázhvè dhè tákimèvè

Shigjètári

Dò bèhèt pjèsè è jùájá cèshtjá è njè zbùlimi tè rèndèsishèm nè fùshèn èkònòmikè mè ndihmèn è pèrsònávè qè kánè fámè dhè pùshtèt pòr qè kánè márrè frymèzim ngá jù

Bricjápi

Dò vij ditá è llògárivè tè vèrtètá dhè kjò ká tè bèjè mè èkònòminè dhè dáshùrinè Kè tè lini è kè tè mèrrni pòr njè zbùlim nè jètèn tùáj dò jù trègòj rrùgèn è vèrtètè

Ùjòri

Mèrkùri i kùndèrt nè shènjèn tùáj èshtè sikùr tè kthèhèn èdhè njè hèrè pèrènditè è Òlimpit dhè tjù trègòjnè fùqinè qè kèni Njè mùndèsi è ártè pèr tè rivlèrèsùár vètèn dhè dáshùrinè jù prèt òsè njè zbùlim i mádh

Pèshqit

Njè zbùlim i njè prápáskènè ápò tè njè tè fshèhètè dò bèhèt pèr jù njè inspirim pèr tè márrè vèndimè tè rèndèsishmè nè lidhjè mè pùnèn dhè shèndètin Pòr èdhè nè jètèn pèrsònálè dò kètè njè ápòkálips

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *