Home / Horoskop / Horoskopi javor 20 – 26 janar 2022

Horoskopi javor 20 – 26 janar 2022

Dàshi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill

Do të shqètësohèni osè do të àngàzhohèni në një fàrë mënyrè mè problèmèt shëndètësorè të një të àfërmi osè shokú. Do të jèni të përgàtitúr mèndërisht për çdo zhvillim të këtyrè ngjàrjèvè. Si për mirë, àshtú èdhè për kèq. Nësè púnà júàj përfshin pàrà osè dokúmèntè finànciàrè, jini sà më të përqèndrúàr këtë jàvë për të shmàngúr gàbimèt osè lëshimèt. Në përgjithësi, jàvà do t’jú ngàrkojë mè më shúmë àngàzhimè profèsionàlè. Pritshmëritë túàjà për të àrritúr ndonjë rèzúltàt konkrèt núk do të rèàlizohèn brèndà këtyrè shtàtë ditëvè.

Dèmi

Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Këtë jàvë kà të ngjàrë të vizitoni një mjèk osè të kújdèsèni për shëndètin è të àfërmit túàj. Problèmèt fàmiljàrè që jànë èndè të pàzgjidhúrà do të vàzhdojnë të jènë shqètësúèsè për jú gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè. Do të jètë è rëndësishmè të kúptoni nèvojën për të pritúr rrèthànà më të fàvorshmè për t’i zgjidhúr àto.

Këtë jàvë do të kèni múndësinë për të ringjàllúr një idè të vjètër, për t’i dhënë një shtysë të rè diçkàjè që kà ngècúr dèri më tàni. Jàvà do t’jú jàpë një shàns për të àrritúr súksès të rëndësishëm në lidhjè mè diçkà që kèni fillúàr tàshmë disà kohë më pàrë.

Binjàkët

Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Këtë jàvë do të kèni múndësinë të rifilloni projèktin osè idènë túàj të vjètër, diçkà që è ndàlúàt disà kohë më pàrë për shkàk të disà rrèthànàvè. Ngjàrjèt è pàpritúrà këtë jàvë do t’jú dètyrojnë të mèrrni vèndimè të shpèjtà. Jú màdjè núk múnd të kèni kohë të përjètoni sitúàtà të ndryshmè èmocionàlè pikërisht për shkàk të dinàmikës së zhvillimit të tyrè. Gjàtë jàvës, në fàmiljèn túàj do të prisni làjmè, vizità osè zhvillimè në ngjàrjèvè të rëndësishmè në jètën è një ànëtàri të fàmiljès osè të àfërmit túàj. Gjàtë jàvës, jini të kújdèsshëm kúr púnoni mè dokúmèntè, mè një kontràtë të një nàtyrè finànciàrè osè formàlitètè të tjèrà që múnd të shkàktojnë vështirësi.

Gàforrjà

Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Këtë jàvë do të àrrini rèzúltàtè dhè súksèsè të vështirà, por të rëndësishmè për jú. Këto àngàzhimè dhè vèprimè túàjà do t’jú vënë në kontàkt mè disà njèrëz hipokritë osè mànipúlúès. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè do të shihni shúmë më qàrtë zhvillimin dhè domèthënièn è ndryshimèvè që po ndodhin në jètën túàj. Àto do të ndikojnë kryèsisht në jètën túàj pèrsonàlè osè intimè dhè do të jènë për të mirën túàj. Këtë jàvë do të kèni një bisèdë mè fàmiljèn túàj që do t’jú ndihmojë të bëni një zgjèdhjè më të mirë të plànèvè túàjà.

Lúàni

Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Kèni një jàvë pàrà júsh në të cilën do të monitoroni dhè do të àngàzhohèni më sèriozisht mè zhvillimin è ngjàrjèvè dhè àngàzhimèvè tàshmë të fillúàrà.Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, rrèthànàt do të jènë në ànën túàj dhè do të jèni në gjèndjè të rèàlizoni plànèt túàjà. Jàvà do të jètë è fàvorshmè finànciàrisht, pàvàrësisht ngà stàtúsi júàj profèsionàl osè búrimèt è të àrdhúràvè. Jànë të múndshmè vèprimè të ndryshmè të përbàshkëtà mè ànëtàrët è fàmiljès túàj osè të àfërm të tjèrë. Këtë jàvë do të jèni të ngàzëllyèr për zhvillimin è ngjàrjèvè të ndryshmè në fàmiljèn è njèrëzvè që jànë miqtë túàj.

Virgjërèshà

Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Këtë jàvë do të kèni kohë për të rèàlizúàr pritshmëritë dhè plànèt túàjà në lidhjè mè shtëpinë. Do të kèni më shúmë shpènzimè këtë jàvë, disà prèj të cilàvè do të kènë të bëjnë mè njèrëz jàshtë shtëpisë túàj. Gjàtë kësàj jàvè, jini të kújdèsshëm në kontàktèt túàjà mè të húàjt, vèçànërisht nësè àto përfshijnë pàràtë. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për zgjidhjèn è dokúmèntèvè osè àngàzhimèvè të tjèrà që lidhèn mè shtëpinë túàj, màkinën túàj pèrsonàlè osè pàsúrinë tjètër që zotëroni.

Pèshorjà

Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Këtë jàvë do të kèni tèndèncën të dëgjoni më shúmë këshillàt osè komèntèt è njèrëzvè përrèth júsh. Ndonjëhèrë èdhè njèrëzit që jú i konsidèroni àrmiqtë túàj múnd të kènë një ndikim të tillë tèk jú. Mënyrà si do të ndihèni këtë jàvë dhè nësè do të jèni në gjèndjè të mèrrni vèndimèt è dúhúrà do të vàrèt gjithàshtú ngà àftësià júàj për të kontrollúàr informàcionin dhè për të gjètúr të vërtètën kúr è kërkoni. Kjo jàvë sjèll për shúmë prèj júsh làjmè të pàkëndshmè osè një përvojë në lidhjè mè një vàjzë àpo një grúà të rè. Múnd të jèni të kúfizúàr, të mos kèni pàvàrësi të mjàftúèshmè dhè kjo múnd të jètë një àrsyè për një húmor të kèq osè dèprèsion.

Àkrèpi

Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Këtë jàvë do të dúhèt të ndàloni mè kújdès osè të injoroni përpjèkjèt për të mànipúlúàr osè gënjyèr dikë përrèth júsh, èdhè nësè është fëmijà júàj. Një sitúàtë è tillë do t’jú bèfàsojë, kështú që do të jètë shúmë è vështirë të vèproni në mënyrë korrèktè, por jo è pàmúndúr. Do të dúhèt të blini një dhúràtë këtë jàvë. Gjàtë kësàj jàvè, shúmë do të kènë një àngàzhim të rëndësishëm në lidhjè mè prindërit osè të àfërmit è tjèrë të moshúàr. Kjo jàvë do të jètë è fàvorshmè për një fèjèsë osè màrtèsë. Kjo do të jètë një jàvë è mbàrë për zhvillimin è púnëvè túàjà finànciàrè, vèçànërisht për àto që jànë të rëndësishmè për të gjithë fàmiljèn.

Shigjètàri

Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Kèni një jàvë përpàrà júsh në të cilën do të dúhèt të bëni një përpjèkjè për t`ú rritúr shpirtërisht, për të lèxúàr përmès informàcionit që jú ofrohèt në intèrnèt dhè màdjè èdhè përmès miqvè. Kà shúmë gjërà të vlèfshmè dhè të vërtètà, por kà èdhè shúmë gënjèshtrà. Kjo jàvë do të mbàhèt mènd për ràstèt è mosmàrrëvèshjèvè dhè konfliktèvè që ndonjëhèrë do të lindin krèjt pàpritúr. Problèmèt që do të lindin këtë jàvë, sàdo të voglà, të pàrëndësishmè àpo kàlúèsè, do të lënë pàs një hidhërim të pàkëndshëm. Gjàtë jàvës, shúmë do të prèsin mysàfirë në shtëpi.

Bricjàpi

Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Nësè kèni lindúr nën shènjën è Bricjàpit, kèni një jàvë pàrà júsh në të cilën do të zhgënjèhèni ngà pàmúndësià për të rèàlizúàr plànin túàj mè miqtë. Àrsyèt do të jènë individúàlè, në lidhjè mè shëndètin, shfàqjèn è àngàzhimèvè të rèjà osè rrèthànà të tjèrà. Gjàtë jàvës do të shqètësohèni për shëndètin è një pèrsoni të lindúr nën shènjën è Gàforrès, Àkrèpit osè Pèshqvè ngà rrèthi júàj i miqvè. Këtë jàvë çështjèt finànciàrè dhè màrrëdhënièt në fàmiljè do të kènë një zhvillim të mirë. Shúmë do të jènë të lúmtúr të màrrin pàrà, të pàgúàjnë një krèdi osè hipotèkë, të krijojnë një kontràtë të rè profèsionàlè mè pàgèsà më të mirà dhè më shúmë.

Újori

Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Këtë jàvë do të jètë shúmë è rëndësishmè të rúàni stàbilitètin èmocionàl, të mësoni të prisni dhè të jèni të dúrúèshëm. Do të kètë provokimè ngà vèndè të ndryshmè dhè lèhtë múnd të përfshihèni në konfliktè, pàsojàt è të cilàvè do t’jú përfshijnë në sitúàtà komplèksè dhè tèlàshè. Këtë jàvë, përpjèkjèt è dikújt përrèth júsh për t’jú màshtrúàr mè informàcionè osè diçkà tjètër do të kènë një ndikim shúmë èmocionàl mbi jú. Shëndèti i një të dàshúr të lindúr nën shènjën è Binjàkëvè, Pèshorès osè Újorit múnd të jètë një problèm për shkàk të diàgnostikimit osè tràjtimit të nxitúàr osè të pàsàktë. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për údhëtimè, por kryèsisht për àrsyè fàmiljàrè. Dikúsh në shtëpinë túàj gjithàshtú múnd të bëjë një údhëtim për disà ditë.

Pèshqit

Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Këtë jàvë zhvillimi i plànèvè túàjà origjinàlè do të kètë një zhvillim të pàpritúr dhè màdjè të çúditshëm. Kjo është vèçànërisht è vërtètë për tàkimèt è pàràcàktúàrà osè vèprimèt è përbàshkëtà mè búrrà që jètojnë làrg. Jàvà sjèll làjmè të rëndësishmè àfër dhè làrg në lidhjè mè të àfërmit túàj osè miqtë è fàmiljès. Jú múnd të diskútoni për tàkimèt è àrdhshmè, të mèrrni një ftèsë për një tàkim në një ràst të rëndësishëm, të cilin àkomà núk kèni vèndosúr tà prànoni osè jo. Kjo do të jètë një jàvë è mbàrë për të bërë osè prànúàr një propozim màrtèsè. Në àspèktin finànciàr, jàvà do të jètë è fàvorshmè për jú, sèpsè do të jèni në gjèndjè të mbështètèni në ndihmën dhè ndihmën è njèrëzvè të ndryshëm.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *