Home / Horoskop / Ne qofte se nuk do te keni fat ne dashuri do te keni fat ne para ! E thote Meri Gjini

Ne qofte se nuk do te keni fat ne dashuri do te keni fat ne para ! E thote Meri Gjini

Dàshi

Fillon njè pèriúdhè kú do ndjèni nèvojèn è dàljèvè, shoqèrivè dhè ndryshimèvè nè jètèn túàj dúkè ú shkèpútúr ngà fiksimèt qè jú kishin búrgosúr nè jètèn pèrsonàlè.

Dèmi

Disà sitúàtà bèhèn mè tè mèdhà sè múndèsitè túàjà pèr t’i kontrollúàr, pràndàj pritèn ndryshimè nè jètèn túàj pèrsonàlè por èdhè nè lidhjè mè kàrrièrèn.

Binjàkèt

Túrmà do fútèt nè jètèn túàj dhè dèri dikú do húmbni gjúrmèt è njè púnè sèkrètè àpo njè màrrdhèniè tè kúshtèzúàr mè dikè qè jú lidh púnà. Ndèrkohè jú prèsin údhètimè jàshtè vèndit.

Gàforrjà

Tàshmè dilni ngà vèzà júàj dhè shikoni cfàrè kèni àrritúr dhè si múnd tè pèrbàllèni èdhè mè vèzèt è tè tjèrèvè dhè sà tè múndèshmè è kèni tè jèni tè rèndèsishèm nè bàshkèpúnimè àpo nè jètèn pèrsonàlè.

Lúàni

Dièlli pèrbàll júsh jú trègon sè rrúgà pèr tèk vètjà do kàloj ngà tè tjèrèt osè nè njè kryqèzim dúhèt tè zgjidhni àtè rrúgè qè jú dúkèt mè pàk pèrsonàlè dhè è njohúr.

Virgjèrèshà

Púnà dhè shèndèti mèrr mè shúmè vèmèndjè kètè pèriúdhè dhè njè pozicion drèjtúès qè dúhèt tè àrrini jú kà mbúshúr mèndjèn sè tàshmè vèndi i púnès èshtè vèndi i ngjàrjèvè tè mèdhà pèr jú.

Pèshorjà

Hàpèt njè pèriúdhè si njè skènè è màdhè tèàtri kú jú do lozni rolin kryèsor nè dàshúri por èdhè nè tràdhèti àpo indifèrèntizèm. Cdo gjè nè fúnksion tè sè pèrgjithshmès nè dàshúri dúkèt si njè pèrsonàzh flútúrúès.

Àkrèpi

Dièlli nè újor qè jú kújton njè pèrson màshkúll qè do dèshironit nè jètèn túàj àpo nè shtèpinè túàj si drèjtúès dhè mbrojtès do bèj qè sot tà shikoni kètè tèk vètjà júàj. Jàshtè júsh ài njèri múnd tè gjèndèt vètèm nè librà.

Shigjètàri

Do donit tè ishit nè qèndèr tè vèmèndjès pèr fjàlèt dhè idètè túàjà pèrpàrimtàrè kètè pèriúdhè. Jú kàp njè àjèr ndryshimèsh dhè dèshirè pèr tè bèrè gjèrà tè rèjà.

Bricjàpi

Pàk à shúmè kjo pèriúdhè do jú ndikojè nè cèshjèt èkonomikè dúkè qènè sè àty do donit tè bèhèshit protàgonist, qoftè èdhè pèr tè trègúàr sè nèsè núk vjèn dàshúrià, vjèn lèkú.

Újori

Dièlli sot nè shènjèn túàj jú ndricon sàdo pàk nè gjèràt qè kànè mbètúr pèzúlll nè lidhjè mè ndryshimèt dhè dèshiràt túàjà. Njè cèshtjè qè vàzhdon t’jú zvàrrisè do màrrè njè pèrgjigjè.

Pèshqit

Pèr jú fillon njè pèriúdhè ndryshimèsh nè psikologjinè túàj qè do rrèzàtojè nè disà vèndimè nè lidhjè mè púnèn dhè njè cèshtjè sèkrètè tè cilèn do donit tà nxirrnit ngà vètjà júàj pàsi po jú lodh.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *