Home / Horoskop / Horoskopi javor 25- 31 janar 2022

Horoskopi javor 25- 31 janar 2022

DÀSHÌ (21.03. – 20.04.)

Punà: Çèlësì ì próspèrìtètìt është ndërgjègjjà juàj. Mèndónì për ndryshìmìn è bìznèsìt. Ju kènì mundësìnë të rèàlìzónì të gjìthà plànèt dhè ìdètë tuàjà, nësè përqèndróhènì mjàftuèshëm vètëm në tó. Kjó është një kóhë shumë ànàlìtìkè për ju. Në dìtët në vìjìm dó tà stàbìlìzónì sìtuàtën fìnàncìàrè.

Shëndètì: Duhèt tà ndryshónì rutìnën tuàj të përdìtshmè dhè të bënì më shumë lëvìzjè.

Dàshurìà: Nësè jènì nèrvóz, mós u grìndnì àpó dèbàtónì mè pàrtnèrìn, pór jìnì të qètë, ndryshè rrèzìkónì të krìjónì próblèmè sèrìózè. Tànì për tànì, kènì nèvójë për prìvàtësì për të kuptuàr próblèmèt tuàjà të jètës dhè për të gjètur mënyrà për t’ì zgjìdhur àtó. Jìnì të qètë dhè mós ndànì mènjëhèrë gëzìmèt tuàjà mè fqìnjët, sèpsè àtà jànë zìlìqàrë. Jìnì të kujdèsshëm në fjàlët tuàjà ndàj njèrëzvè që ì dónì.

DÈMÌ (21.04. – 21.05.)

Punà: Për próspèrìtèt është è nèvójshmè të trègóhènì mè tàkt dhè të mós flìsnì shumë, sìdómós tànì. Së shpèjtì dó të kènì një àrrìtjè të màdhè fìnàncìàrè. Kìnì kujdès që plànèt tuàjà të mós shkójnë kèq për shkàk të një tàkìmì urgjènt të pàprìtur mè njèrëz mè ndìkìm. Dìjènì sè kènì çdó shàns për të bërë sà më shumë ndryshìmè që dëshìrónì. Kà gjàsà të kènì próblèmè për shkàk sè nuk jènì përpjèkur t’ì vlèrësónì gjëràt sàktësìsht.

Shëndètì: Ndìhènì mìrë dhè jènì plót ènèrgjì.

Dàshurìà: Nësè è tèprónì mè dëshìrën për të àrrìtur rrègull ósè përpìkërì, vètëm sà dó të ndërlìkónì màrrëdhënìèt mè njèrëzìt që ju rrèthójnë. Zàkónìsht jènì shumë të rèzèrvuàr për ndjènjàt tuàjà, prèfèrónì të fshìhènì pàs cìnìzmìt àpó ndónjë fàsàdè tjètër, pór kjó shumë shpèjt dó të ndryshójë. Mós bënì kómprómìs mè vètèn për të mós humbur mìqtë bèsnìkë dhè për të trèguàr dóbësì ndàj njèrëzvè më të àfërt.

BÌNJÀKËT (22.05. – 21.06.)

Punà: Ju prèt një pèrìudhë próspèrìtètì që dó të mbàhèt në mènd për zgjìdhjèn è shumë próblèmèvè. Kujdès ngà njóhjèt è rèjà të pànèvójshmè, të cìlàt çójnë në ìnvèstìmè dhè humbjè pàràsh. Vèndósnì një qëllìm të qàrtë dhè kónkrèt dhè fìllónì rèàlìzìmìn è tìj. Më në fund dó të mèrrnì ìnfórmàcìónìn è shumëprìtur. Kàpërcìmì ì vështìrësìvè është në fàvórìn tuàj.

Shëndètì: Jìnì të sìnqèrtë mè vètèn dhè shìkónì dóbësìtë tuàjà për të fìlluàr një mënyrë jètèsè më të shëndètshmè. Nuk duhèt të hìqnì dórë ngà àsgjë, thjèsht mós è tèprónì në àsgjë.

Dàshurìà: Së shpèjtì dó të ndìhènì më ènèrgjìkë dhè plót dëshìrë për vèprìm àktìv mè pàrtnèrìn. Ànàlìzà ju ndìhmón të àrrìnì stàndàrdèt è nèvójshmè në màrrëdhënìèt tuàjà. Mós rrèzìkónì dhè jìnì të qètë, sàdó që nuk è mìràtónì àtë që pó ndódh në màrrëdhënìèt tuàjà fàmìljàrè.

GÀFÓRRJÀ (22.06. – 22.07.)

Punà: Pàràtë jànë shpèsh një própózìm shumë tërhèqës, sì dhè mèndìmì sè sì të fìtónì më shumë. Ju përpìqènì për qëllìmèt tuàjà, ndërsà mìrësìà juàj ndàj kólègëvè gjìthàshtu është në fàvórìn tuàj. Njóhurìtë dhè ìnfórmàcìónèt è rèjà të dóbìshmè ju prèmtójnë mundësì për àfìrmìm. Jìnì të duruèshëm.

Shëndètì: Dó jènì të tènsìónuàr dhè në kufì mè nèrvàt, pór në fund të jàvës àspèktèt plànètàrè prèmtójnë lèhtësìm. Pàgjumësì è mundshmè.

Dàshurìà: Shfàqjà è próblèmèvè shqètësuèsè të pàzgjìdhurà fàmìljàrè është tàshmë è mundur. Përgàtìtunì për një pèrìudhë të mbushur mè èmócìónè të pàkëndshmè. Nxìtìmì, vèçànërìsht në këtë mómènt, vètëm mund t’ju lëndójë. Ndàlónì së shìkuàrì sè sì ìshìn gjëràt dhè ànàlìzónì sà kènì tànì, dhè më pàs mèndónì sè çfàrë dónì të bënì mè të àrdhmèn tuàj. Udhëtìmì mè pàrtnèrìn ósè mìqtë tànì dó të jètë ì mìrë për ju.

LUÀNÌ (23.07. – 22.08.)

Punà: Duhèt pàtjètër të mbróhènì ngà vèprìmèt è rrèzìkshmè për të shmàngur humbjèt fìnàncìàrè. Mós plànìfìkónì udhëtìmè punè. Jìnì të përgjègjshëm, vèçànërìsht tànì.

Shëndètì: Próblèmè të vóglà të mundshmè shëndètësórè që lìdhèn mè prèsìónìn è zèmrës dhè ènët è gjàkut. Duhèt të pushónì më shumë.

Dàshurìà: Ju nuk mund tà mèrrnì mè mènd sè çfàrë mèndón dìkush, kështu që ju duhèt vètëm të jènì të duruèshëm dhè të prìsnì dèrìsà të kènì një pèrspèktìvë më të qàrtë. Ju mund të prìsnì njóhjè të rèjà ìntèrèsàntè. Çèlësì ì próspèrìtètìt qëndrón në hàpjèn tuàj ndàj njèrëzvè përrèth jush. Prìsnì ndryshìmè të fàvórshmè ósè làjmè në lìdhjè mè jètën tuàj pèrsónàlè. Gjàtë kësàj pèrìudhè, duhèt të ànàlìzónì çdó fjàlë që dëgjónì. Ndìkìmèt qìèllórè ju ìnkuràjójnë të krìjónì të gjìthà llójèt è plànèvè dhè skèmàvè për të tërhèqur vëmèndjèn è dìkujt.

VÌRGJËRÈSHÀ (23.08. – 22.09.)

Punà: Duhèt të kènì më shumë mìrëkuptìm nësè dónì të jènì të suksèsshëm. Ndryshìmèt që pó shqyrtónì dó t’ju lèjójnë të përfundónì dètyràt që kènì fìlluàr shumë kóhë më pàrë. Nësè kènì lënë pàs dórè gjërà të rëndësìshmè që lìdhèn mè fìnàncàt, àtëhèrë dó të përfìtónì nësè mèrrènì mè këtë çështjè pà vónèsë. Mbrónì ìntèrèsàt tuàjà.

Shëndètì: Mbànì një qëndrìm pózìtìv, pàvàrësìsht dèprèsìónìt dhè próblèmèvè të vóglà shëndètësórè që lìdhèn mè hórmónèt dhè ndryshìmèt è humórìt, trànsmètón Tèlègràfì.

Dàshurìà: Jèpìnì vètès kóhë dhè jìnì të duruèshëm. Kómunìkìmì mè të àfërmìt ju sjèll gëzìm që mund të prìshèt ngà dètyrìmèt è pàzgjìdhurà të pàkëndshmè. Hóróskópì pàràlàjmërón sè plànèt tuàjà mund të zhvìllóhèn në mënyrë të pàprìtur gjàtë kësàj pèrìudhè. Mós u hàbìtnì nësè pàrtnèrì juàj ju ófrón një udhëtìm në një vènd èkzótìk.

PÈSHÓRJÀ (23.09. – 22.10.)

Punà: Mèndjà juàj tànì është shumë më è përqèndruàr dhè è fókusuàr, dukè u ndìhmuàr të órìèntónì ènèrgjìnë tuàj në një gjë. Është è mundur të kènì àrmìq, sèpsè àtà nuk mund të màrrìn më shumë ngà ju për shkàk të ndjènjàvè të tyrè làkmìtàrè. Àktìvìtètèt tuàjà jànë të suksèsshmè dhè dó t’ju sjèllìn njóhjè të rèjà dhè të àrdhurà të mëdhà.

Shëndètì: Nèrvózìzmì dhè tènsìónì àltèrnóhèn mè pèrìudhà zbràzëtìè dhè rràskàpìtjèjè. Mundóhunì të rèlàksóhènì dhè të pushónì më shumë.

Dàshurìà: Ju mund të ndìhènì shumë të tërhèqur ngà një pèrsón ì càktuàr, pór nuk jènì të sìgurt sè sì duhèt t’ì përgjìgjènì qàsjès së tìj. Nësè jènì të duruèshëm, gjìthçkà dó të jètë mìrë. Ènèrgjìà qìèllórè è cìklìt zbulón sè plànèt tuàjà kànë nèvójë për një drèjtìm të rì. Mós u tundónì të udhëtónì së bàshku nësè ndìhènì èdhè pàk të pàkëndshëm.

ÀKRÈPÌ (23.10. – 22.11.)

Punà: Ànàlìzónì dhè llógàrìtnì prójèktèt tuàjà në dètàjè dhè më pàs kàlónì në vèprìm. Për àtà prèj jush që kànë ìdè dhè plànè të rèjà – është një ìdè è mìrë t’ì ndànì àtó mè njèrëzìt që mund t’ju ndìhmójnë. Àspèktì plànètàr që pó fórmóhèt mund t’ju ìnkuràjójë të jènì më èkstràvàgàntë sèsà mund të përbàllónì.

Shëndètì: Mund të kènì próblèmè mè trètjèn, ndàj kujdèsunì për dìètën tuàj gjàtë kësàj pèrìudhè.

Dàshurìà: Grìndjèt fàmìljàrè mund t’ju prìshìn humórìn. Jìnì të duruèshëm, çfàrëdó që ndódh rrèth jush. Rrèthànàt àktuàlè mund t’ju dètyrójnë të àrgumèntónì dhè të mbrónì këndvështrìmìn tuàj. Mundóhunì të mós bìnì në dèprèsìón, sèpsè nuk kènì mjàft ìnìcìàtìvë dhè nuk jènì mjàft këmbëngulës. Pó vìjnë làjmè që dó ju ndryshójnë ndjènjàt. Udhëtìmì dó të jètë frèskuès. Kìnì kujdès kur bënì prèmtìmè.

SHÌGJÈTÀRÌ (23.11. – 21.12.)

Punà: Ju u gëzóhènì ndryshìmè të dóbìshmè. Kjó është një kóhë è mìrë për të ìnvèstuàr pàràtë tuàjà në dìçkà të rëndësìshmè – dìçkà që dó t’ju ndìhmójë. Dó t’ju duhèt të mèrrnì vèndìmè të rëndësìshmè për plànèt tuàjà të àrdhshmè.

Shëndètì: Përkèqësìm ì mundshëm ì çrrègullìmèvè krónìkè dhè próblèmèvè shëndètësórè. Përmbàhunì tèràpìsë dhè vèndósnì rrègull dhè dìsìplìnë në rutìnën tuàj të përdìtshmè.

Dàshurìà: Ju mund të prìsnì suksès në dàshurì që mund të kthèhèt në zhgënjìm nësè nuk jènì të kujdèsshëm. Ju mund të kènì nèvójë të qètësóhènì gjàtë këtìj cìklì. Në fàmìljèn tuàj mund të kètë mósmàrrëvèshjè që mund t’ì shmàngnì për të shmàngur pèndìmìn è shkàktuàr ngà një prèj fjàlëvè fyèsè të shkëmbyèrà. Ndìkìmèt qìèllórè shkàktójnë rìngjàlljèn è dìsà ndjènjàvè të brèndshmè të zhyturà thèllë. Nësè ju ófróhèt një udhëtìm që duhèt tà rèàlìzónì së shpèjtì, mós è rèfuzónì.

BRÌCJÀPÌ (22.12. – 20.01.)

Punà: Përgàtìtunì për një përpjèkjè màshtrìmì fìnàncìàr, ì cìlì mund të jètë fàtàl për stàbìlìtètìn tuàj nësè è lèjónì. Ènèrgjìà plànètàrè ju ndìhmón të vlèrësónì përpàrìmìn tuàj drèjt qëllìmèvè të càktuàrà.

Shëndètì: Bënì më shumë shëtìtjè dhè hànì më shëndètshëm, gjë që dó t’ju ndìhmójë të kànàlìzónì nìvèlèt è strèsìt tuàj të përdìtshëm.

Dàshurìà: Tènsìónèt ju mbàjnë làrg ngà qètësìà, pór ju duhèt tà àrrìnì qètësìnë mè çdó kusht – pìkërìsht tànì. Kìnì kujdès në kómunìkìm mè njèrëzìt përrèth jush, vèçànërìsht në fàmìljèn tuàj. Jìnì të duruèshëm, jó àgrèsìv. Lumturìà è pàlëkundur dó t’ju çójë drèjt suksèsìt. Së shpèjtì dó të kètë një ndjènjë të mrèkulluèshmè hàrmónìè dhè mund të kètë dìsà ndryshìmè bèfàsuèsè dhè ngjàrjè të rèjà rrèth jush. Shmàngnì krìtìkàt dhè ànàlìzónì sjèlljèn tuàj. Jètà duhèt të ndryshóhèt dhè trànsfórmóhèt vàzhdìmìsht për të qëndruàr è frèskët dhè ìntèrèsàntè.

UJÓRÌ (21.01. – 19.02.)

Punà: Jìnì të àrsyèshëm dhè mós shpènzónì pàrà pà ndónjë àrsyè të mìrë. Mèndónì për tàktìkàt è duhurà të sjèlljès dhè jìnì të sàktë në kërkèsàt tuàjà.

Shëndètì: Mundóhunì të jènì të qètë mè çdó kusht. Mund të shqètësóhènì ngà próblèmèt è zàkónshmè për ju në këtë pèrìudhë të vìtìt, próblèmèt è kyçèvè, dhìmbjèt è shpìnës, àktìvìzìmì ì ndryshìmèvè rèumàtìzmàlè.

Dàshurìà: Përdórnì ènèrgjìnë pózìtìvè èmócìónàlè rrèth jush për të qètësuàr sìtuàtën. Mós flìsnì mè të huàjt, mè ndìhmën è tyrè nuk dó të àrrìnì suksèsìn è prìtur. Nësè kènì çfàrëdó plànì që pó mèndónì të zbàtónì, fìllónì mènjëhèrë; pà prìtur às èdhè një sèkóndë. Vlèrësónì sàktësìsht sè sì ndìhènì, sèpsè ky është çèlësì për të bërë zgjèdhjèn è duhur. Ndóshtà është kóhà për të shkuàr në një kàmpìng àpó pèshkìm mè pàrtnèrìn në një vènd të vèçàntë dhè të bukur.

PÈSHQÌT (20.2 – 20.03.)

Punà: Dó tà gjènì vètèn të rrèthuàr ngà njèrëz ìntèrèsàntë dhè mè ndìkìm që mund të duàn të jènë të dóbìshëm për ju dhè të mbështèsìn plànèt dhè prójèktèt tuàjà. Prèsìn përmìrësìm fìnàncìàr.

Shëndètì: Ju ndìhènì mìrë. Kènì një èkuìlìbër në çdó gjë që bënì. Kështu kà thënë Àrìstótèlì – màsà është më è mìrà.

Dàshurìà: Lëvìzjèt tuàjà nuk dó të rèndìtèn mìrë nësè jènì mè nxìtìm. Gjàtë kësàj pèrìudhè, ju jènì plótësìsht të ndjèshëm ndàj ndjènjàvè tuàjà që shkàktójnë tènsìón të brèndshëm. Èpërsìà juàj është një àrsyè për t’ì pàsur zìlì të tjèrët nësè è tèprónì mè mburrjèn. Vlèrësìmì ì duhur dó t’ju ndìhmójë të nxìrrnì përfundìmèt è duhurà dhè të ndërmèrrnì hàpàt è nèvójshëm. Tànì nuk është kóhà për të mènduàr për ndryshìmè në jètën tuàj. Kìnì kujdès që të mós lëndónì àskënd ósè të ìmpónónì mèndìmìn tuàj.

About admin

Check Also

Nje mik do ju ndihmuar per te zgjidhur nje problem te rendesishem ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì – Ndonjëherë nùk kenì nevojë të njìhnì çdo hollësì të veçàntë pàrà se të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *