Home / Horoskop / Horoskopi per daten 25 janar 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 25 janar 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Jènì në húmor për t’ì dhënë vètès dìçkà të këndshmè. Bëjènì këtë pà ú prèkúr ngà ndjènjàt è fàjìt. Pàrà sè të nxìtonì për dìçkà të rè, mèrrnì pàràsysh sè dúhèt të ngàdàlësohènì. Múnd të mos è kúptonì sè sà ì kènì nxìtúàr gjëràt kohët è fúndìt. Do të ìshtè më mìrë të rèlàksohènì më shúmë.

Dèmì

Múnd të jènì pèndúàr për dìsà shpènzìmè të tèpërtà që kènì bërë kohët è fúndìt. Nësè pàrtnèrì núk do të jètë ì kënàqúr për një blèrjè të fúndìt, gjìthmonë múnd t’ì dìgjnì fàtúràt. Kështú às që do tà màrr vèsh.

Bìnjàkët

Një púnë núk do të shkojë sìpàs plànìt. Èdhè psè núk shkonì mìrë mè një kolèg, kombìnìmì ì àftësìvè túàjà múnd të sjèllë rèzúltàtè më të mìrà. Pàs kësàj jètà do të màrrë një kthèsë për mìrë. Dìsà mìq po plànìfìkojnë të shkojnë në një tàkìm së bàshkú këtë mbrëmjè.

Gàforrjà

Një sèmìnàr àpo tàkìm socìàl do t’jú vërë në kontàkt mè dìsà njèrëz ìntèrèsàntë. Zhvìllìmèt è pàprìtúrà në vèndìn è púnës do të çojnë në zbàtìmìn è rrègúllàvè të rèjà. Kjo múnd të nënkúptojë një ndryshìm në oràrìn è púnës osè në përgjègjësì. Jú kènì qènë gjìthmonë flèksìbël dhè do të jènì të lúmtúr të përshtàtènì àty kú është è nèvojshmè.

Lúànì

Do tà prànonì tànì që múnd të kìshìt bërë më shúmë në një dètyrë që kènì màrrë përsìpër së fúndmì. Është è lèhtë të thúàsh pàs ngjàrjès dhè kènì qènë nën prèsìon të màdh, por kjo do të ìshtè lèhtësúàr nësè do të kìshìt prànúàr ndìhmën që jú është ofrúàr.

Vìrgjërèshà

Fqìnjët, mìqtë dhè kolègët è púnës do t`jú ftojnë në fèstà. Kjo është è bèzdìsshmè kúr jú kènì bërë plànè për dìtën dhè núk dúkèt sìkúr gjëràt do të shkojnë àshtú sìç ì prìsnìt. Jú múnd t’ú thonì ‘Jo’, dhè të shpjègonì sè kènì gjërà të tjèrà për të bërë.

Pèshorjà

Núk kà gjàsà që të kènì shúmë múndësì për të pàrë púnët túàjà àshtú sìç kìshìt plànìfìkúàr të bënìt. Mìqtë, fqìnjët dhè kolègët do të kërkojnë shúmë kohë dhè vëmèndjè. Kà dìsà njèrëz që një hèrë ú jèpèt pàk ndìhmë dhè àtà do të kërkojnë gjìthmonë. Jú kènì fìllúàr të kúptonì sè kúsh jànë àtà.

Àkrèpì

Psè vàzhdonì t’ì thonì vètès sè dúhèt të ècnì më tútjè, kúr núk ndìhènì të gàtshëm? Nësè ndìhènì të çúdìtshëm, mos hèzìtonì tà mèrrnì lèhtë. Púnët è rëndà dhè çdo vèndìm të rëndësìshëm úà lìnì të tjèrëvè. Àtà do të jènë të lúmtúr t`jú ndìhmojnë dúkè è dìtúr që jú do të bënìt të njëjtën gjë për tà nësè pozìcìonì júàj do të ndryshontè.

Shìgjètàrì

Jú è dìnì ngà përvojà è kàlúàr sè nxìtìmì për çdo gjë múnd të çojë në gàbìmè. Kjo është àjo që po bënì çmos për të shmàngúr. Të gjìthë jànë mè nxìtìm dhè jú ndìhènì nën prèsìon, por dúhèt të qëndronì të qètë. Njèrëzìt è tjèrë do të ndjèkìn shèmbúllìn túàj.

Brìcjàpì

Múnd të làrgohènì mè kënàqësì ngà dìsà përgjègjësì. Sìgúrìsht, núk do tà bënì, por múnd të fìllonì të konsìdèronì t’ì dorëzonì dìsà púnë njèrëzvè të tjèrë. Púnët rútìnë kànë fìllúàr t’jú mërzìtìn dhè kjo është àrsyèjà psè shpërqèndrohènì lèhtësìsht dhè è kènì kàq të vështìrë të fútènì në rútìnën túàj të zàkonshmè.

Újorì

Gjètjà è mënyràvè për të stìmúlúàr mèndjèn túàj do t’jú bëjë më të mìrë. Núk jè kúrrë shúmë ì vjètër për të mësúàr dìçkà të rè. Nësè kjo është një àftësì që dëshìronì të zhvìllonì osè një lëndë që gjìthmonë kènì dàshúr të stúdìonì, provojènì këtë tànì. Règjìstrìmì në një kúrs do t’jú ndìhmojë të zgjèronì àftësìtë túàjà.

Pèshqìt

Për çfàrëdo àrsyè, jú thjèsht núk jènì vètvètjà sot. Normàlìsht jú múnd të mbështètènì në ìntúìtën túàj, por núk do t’jú dúhèt shúmë kohë që të kúptonì sè ìnstìnktèt túàjà núk jànë të bèsúèshmè. Gjykìmì júàj núk është àq ì mìrë sà zàkonìsht. Àjo që jú nèvojìtèt më shúmë sè çdo gjë është të púshonì dhè tà mèrrnì mè lèhtësì.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *