Home / Horoskop / Ndryshime pozitive ne pune dhe ngritje ne detyre ! Meri Shehu lajmeron kete shenje

Ndryshime pozitive ne pune dhe ngritje ne detyre ! Meri Shehu lajmeron kete shenje

Èndèrimè dhè Gjykimè. Sot è Màrtè dhè èshtè Dità è Màrsit. Shigjètàri i jèp Màrsit ènèrgji ngritèsè dhè èndèrimtàrè

Nèn ndikimin è hènès sè Rè nè Bricjàp tèndèncà do jètè tè shohim ngà poshtè àpo mè kèmbè nè tokè dúkè è zvogèlúàr intèrèsin pèr àvèntúrè dhè èndèrimè dhè dúkè i lènè vènd gjykimèvè. Njè ditè kú forcà gràvitàcionàlè do bàshkohèt mè mèndimin kúndèr cdo optimizmi

Dàshi

Nèsè kà ditè kú jú do dilni ngà nàtyrà júàj flèrtúèsè dhè mè ngjyrà do jètè kjo è sotmjà Cdo gjè do tà màsni mè sènsin è púnès dhè èmrit

Dèmi

Do kishit dèshirè tè bènit dickà tè rè nè jètèn túàj por do kthèhèni pèrsèri tèk tè vjètràt Kjo pèr disà do jètè fàtàlè pàsi do mbètèn àty

Binjàkèt

Dúkèt sikúr i kèni mbúlúàr gàbimèt dhè problèmèt dhè kjo do jú jàpi pèrkohèsisht qètèsi Por dúhèt tè shikoni mè kújdès ràkètàt qè jànè ngritúr kúndèr júsh

Gàforrjà

È fillúàt vitin mè optimizèm por sot do shikoni sè disà gjèrà núk ndryshojnè às mè njè qèvèri .Pèr kètè dúhèt tè ndèrprisni njè projèkt pèr njè bàshkèpúnim Prà jú kthèjnè ngà rrúgà pèr nè hènè nè Tokè

Lúàni

Do jú nxjèrrin njè problèm mè púnèn àpo do jú jàpin njè púnè tè rè qè tjú hèqin vèmèndjèn ngà njè intèrès qè kèni kètè pèriúdhè pèr njè lidhjè èrotikè àpo njè shpènzim qè do bèni pèr dikè qè jú josh

Virgjèrèshà

Jèni mè làjmè tè mirà sot qè vijnè ngà fronti i pèrjètèshèm júàj i lúftès qè èshtè Dàshúrià
Cikèrrimàt núk jú lènè tè púthitèni pèrfèkt mè àskènd

Pèshorjà

Nèsè núk è kèni màrrè àkomà vàlixhèn pèr tè ndryshúàr shtèpinè àtèhèrè ndryshoni mènyrèn è jètèsès sà núk èshtè vonè

Àkrèpi

Jú è kèni tè nèvojshmè njè mèndim sèrioz àpo njè qèllim púnè Nèsè sot do àrrini tà mèrrni kètè ènèrgji àtèhèrè do i lèjoni vètès shpènzimè

Shigjètàri

Jèni nè pozicion tè vèshtirè sot pàsi núk ndjèhèni nè làrtèsinè è dúhúr dhè mèndoni qè pàrtnèri àpo púnà qè kèni jú kànè lodhúr

Bricjàpi

Brèndà vètès jèni kàq nèrvoz sà dúkèt ngà ngjyrà è lèkúrès túàj qè do kúqèzoj sot ngà nèrvàt Por do kèni pàk kohè pèr tú màrrè mè vètèn

Újori

Njè ndryshim púnè àoo púntorèsh è bàshkèpúntorèsh do jètè è rèndèsishmè qè tè bèhèt nè ditèn è sotmè Mos lèjoni ndikimè èmocionàlè nè púnè

Pèshqit

Dità sot do jètè è lidhúr mè njè sú lm tè hàpúr nè lidhjè mè kàrrièrèn por qè jú mè mjèshtèri do dini ti kthèni mbràpsht shigjètàt hè lmúèsè

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *