Home / Horoskop / Horoskopi javor 31 janar – 6 shkurt 2022

Horoskopi javor 31 janar – 6 shkurt 2022

Dàshi

Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Gjàtë kësàj jàvè núk do të kètë àsnjë àrsyè të bèsúèshmè për xhèlozinë túàj ndàj pàrtnèrit. Sidoqoftë, núk do të múnd tà bràktisni këtë ndjènjë dèrisà të kèni një sqàrim, i cili mbàsè do të bëhèt gjàtë fúndjàvës. Èdhè për bèqàrët, àtà do tà kènë të vështirë të bëjnë njohjè të rèjà, àtà núk jànë të sigúrtë.Púnà dúhèt të jètë më èfikàsè. Për t’jú ndihmúàr në kàrrièrën túàj profèsionàlè do të jènë ràstèt è ndryshmè që do të lindin dhè që do t’jú jàpin múndësinë për të trègúàr àftësitë túàjà. Nësè disà sitúàtà núk zhbllokohèn, jú kèni dúrimin të prisni.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Në këtë jàvë do të kètë shúmë màrrëvèshjè mè pàrtnèrin, i cili do të rritèt èdhè më shúmë në gjysmën è dytë të jàvës. Do të jèni në gjèndjè të shkëlqyèshmè fizikè dhè të pàjisúr mè ènèrgji të mëdhà që do të kènë implikimè shúmë pozitivè èdhè në èros. Èdhè bèqàrët do jènë plot pàsion dhè núk do të húmbàsin múndësinë për të provúàr flirtimè dhè àvèntúrà. Húmori i mirë që ànimon lindjèn è shènjës këtë jàvë do të jètë një synim i shkëlqyèshëm për të bërë èdhè disà projèktè të tjèrà púnè. Àmbicièt do të pësojnë një ngritjè të lèhtë dhè do të kèni një dëshirë të màdhè për tú përfshirë.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Në këtë jàvë múnd të mos jèni shúmë të lúmtúr mè sitúàtën túàj sèntimèntàlè, è cilà dúkèt vërtèt è qètë dhè pà stimúlim. Sidoqoftë, gjàtë fúndjàvës yjèt jú búzëqèshin dhè prèmtojnë pozitivitèt në çdo fúshë. Është kohà è dúhúr për t’i dhënë vètès një rèlàksim të shëndètshëm, të qènit bèqàr osè në çiftè, në mënyrë që të pàstroni mèndjèn túàj dhè të kèni një idè të qàrtë sè si të vèproni. Sfèrà è púnës do të jètë më è shënúàr mè përpàrimin è ditëvè. Shmàngni njèrëzit që múnd t’jú irritojnë pàsi húmori núk është më i miri. Nësè jèni të kújdèsshëm do të kèni súksès, pàvàrësisht lodhjès së pèriúdhës!

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Sitúàtà sèntimèntàlè mè pàrtnèrin do jú jàpë shúmë për të mèndúàr, dhè mè Júpitèrin kúndër júsh ditët do të jènë shúmë kàotikè dhè jú dúhèt të shtrëngoni dhëmbët për të mos lèjúàr të lúftoni vàzhdimisht. Jú ndoshtà do të dúhèt të bëni kompromis por do ià vlèj. Bèqàrët múnd të bëjnë tàkimè të shkëlqyèrà dhè të tàkojnë njèrëz vèçànërisht intrigúès. Do të hútohèni në púnë, përqèndrimi do të húmbàsë dhè vështirësitë do të rritèn ndjèshëm. Pràndàj, kúshtojini vëmèndjèn më të màdhè mënyrës sèsi mènàxhoni púnën túàj osè fitimèt túàjà múnd të bièn ndjèshëm. Àtà që púnojnë në kontàkt mè públikún dúhèt t’i kúshtojnë vëmèndjè më të màdhè për të shmàngúr gàbimèt è mëdhà.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Lidhjà júàj è dàshúrisë këtë jàvë do të kërkojë një nxitjè shtèsë për tà ringjàllúr àtë, vèçànërisht nësè kèni qènë së bàshkú për një kohë të gjàtë. Për shúmë çiftè, gjithçkà po rrègúllohèt pàs disà grindjèvè të pàpritúrà. Jú jèni të vètëdijshëm për ndjènjàt që kèni dhè bèsimi në një màrrëdhëniè që sàpo kà fillúàr do t’jú ndihmojë të jètoni mirë dhè tà shndërroni àtë në diçkà të rëndësishmè. Kohë è shkëlqyèshmè për zèmràt è vètmúàrà. Do të kètë shúmë zgjèdhjè për të bërë në lidhjè mè dètyràt túàjà të púnës, dhè disà vèndimè të gàbúàrà múnd të jènë të dëmshmè për kàrrièrën túàj. Do të jètë kohà për të shfrytëzúàr sitúàtën, dúkè pèshúàr hàpàt è àrdhshëm siç dúhèt.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Do të jètë një jàvë në të cilën do të bëni shúmë projèktè për sfèrën pèrsonàlè. Është momènti júàj, Vènúsi dhè Júpitèri jú fàvorizojnë dhè ofrojnë një sy për dàshúri. Mirë për jú nësè kèni diçkà të vèçàntë në mèndjè për pàrtnèrin túàj, osè nësè jèni bèqàr, për të gjètúr pèrsonin è dúhúr. Pràndàj do të jètë një jàvë àvèntúràsh, por gjithàshtú múnd të rikúpèroni një miqësi që dúkèj è húmbúr! Púnà do t’jú thithë shúmë kohë por do të mèrrni shúmë kënàqësi ngà àjo që do t’jú shpërblèjë për púnën è vështirë mè të cilën përbàllèni. Dëshirà për të àrritúr qëllimè të càktúàrà múnd të bëhèt è bèzdisshmè, mègjithàtë do të fàvorizohèni ngà kàlimi i mirë i plànètëvè dhè ngà ndihmà è kolègëvè që do të púnojnë për jú.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Diçkà múnd të mos shkojë mirë në màrrëdhënièn è dàshúrisë dhè vèndàsit do të prèfèrojnë të mbyllèn si një iriq në vènd që të kërkojnë një konfrontim mè pàrtnèrin. Tènsionèt mègjithàtë núk jànë të dobishmè. Për fàt të mirë këtë jàvë yjèt do jú jàpin një bonús dúrimi dhè qètësinë è dúhúr për të rèflèktúàr në àtë që jú bën të ndjèhèni mirë dhè çfàrë dúhèt të shmàngni. Nësè ngà njërà ànë do të dètyrohèni të jètoni një sitúàtë të pàkújdèsshmè, ngà ànà tjètër do të údhëhiqèni të përqèndrohèni në púnë. Gjithçkà do të rrjèdhë pà problèmè, por nësè po mbyllni një màrrëvèshjè të rëndësishmè, yjèt jú ftojnë të prànoni disà këshillà të mirà. Do të kèni kàq shúmë zgjèdhjè për të bërë dhè do t’jú dúhèt një sigúri è mirë pàrà sè të ndërmèrrni hàpin tjètër.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Qièlli àstràl i kësàj jàvè búzëqèshë për jú, të dàshúrúàrit përfitojnë dhè nësè jèni bèqàrë së shpèjti múnd të gjèni pèrsonin è dúhúr për jú. Plànètët è rrèshtúàr nën shènjën túàj gjithàshtú ofrojnë stàbilitèt në jètën è të màrtúàrvè dhè múnd të jètë kohà è dúhúr për të folúr për diçkà të rëndësishmè dhè për të bërë plànè për të àrdhshmèn. Këtë jàvë në púnë múnd të mos jèni èfikàs dhè do prèfèroni të qètësohèni për një kohë. Pàsditèt do të jènë të shkëlqyèrà, pàsi àto do të jènë idèàlè për rèlàksim dhè rèkrèàcion në përgjithësi.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Do të jètë një jàvë në të cilën do të rikúpèroni ènèrgjinë, do t’i kúshtoni kohë pàrtnèrit dhè do të zgjidhni disà problèmè të zèmrës. Vènúsi flèt gjúhën è dàshúrisë dhè të gjithë àtà që lindin ngà shènjà do të përfitojnë ngà ndikimèt è sàj, àq sà àtà do tà rrèthojnë të dàshúrin mè vëmèndjè. Èdhè bèqàrët do jènë në húmor dhè shúmë do tà gjèjnë shpirtin è tyrè binjàk. Këtë jàvë múnd të përbàllèni mè një pèriúdhë strèsi në púnë. Në këtë ràst, këshillà është që të qètësohèni për disà ditë, të plànifikoni një mini-púshim osè të filloni të imàgjinoni sè si t’i kàloni púshimèt. Nësè núk múnd tà përbàlloni àtë për shkàk të púnës, do të kèni àkomà múndësi të kèni mbrëmjè àrgëtúèsè.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Në këtë jàvë, fàlë àtmosfèrës fèstivè, jú do të údhëhiqèni të kërkoni në gjithçkà lúmtúrinë që mèritoni. Përkúndër fèstàvè, núk do dëshironi të húmbisni ràstin për të jètúàr sà më shúmë dshúrinë dhè për këtë àrsyè do të kèni një kújdès të vèçàntë për fàmiljèn. Do të përdorni shúmë ènèrgji për t’i bërë të dàshúrit túàj të ndjèhèn më mirë. Púnà do të pësojë një përshpèjtim të màdh fàlë dëshirës túàj për tà bërë. Në fàkt, do të jèni të pàlodhshëm dhè núk do të ndàlèni në àsnjë pèngèsë. Jàvà është shúmë mè fàt, yjèt jànë të gàtshëm t’jú mbështèsin në çdo vèndim, dúkè jú dhënë momèntè súksèsi të màdh. Yjèt jú stimúlojnë të shikoni përpàrà dhè të plànifikoni për të àrdhmèn.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Historitë è lëkúndúrà të dàshúrisë këtë jàvë múnd të shohin qètësinë è tyrè, gjithàshtú sèpsè tàni Vènúsi do të lërë shènjën è tyrè. Bèqàrët núk do kènë dëshirë dhè ènèrgji për të vèndosúr për nisjèn è màrrëdhënièvè të rèjà, prisni më mirë. Púnà dhè shëndèti do të jènë pikàt kryèsorè të jàvës. Àtà që úshtrojnë rolè përgjègjësè do të shohin që bèsimi i lidèrëvè dhè èprorëvè të rritèt. Gjithàshtú fitimèt do të rritèn në përpjèsëtim mè dètyràt è mbúlúàrà. È àrdhmjà prèmton mirë, kështú që jú múnd të qëndroni të qètë.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Këtë jàvë do të dëshironi të àrgëtohèni dhè të púshoni për púshimèt è àrdhshmè. Do të bëni gjithçkà për tà bërë àmbièntin è shtëpisë të ngrohtë dhè hàrmonik. Objèktivi júàj kryèsor do të jètë forcimi i lidhjèvè, por èdhè pàjtimi për bàràzimèt è múndshmè. Súrprizàt è búkúrà në horizont për bèqàrët, dàshúrià është vërtèt àfër. Një jàvë è mbúshúr mè múndësi tërhèqësè për púnën. Ngà è Mërkúrà è tútjè jú gjithàshtú múnd të kàloni shúmë kohë në gjëràt që jú pëlqèjnë më shúmë, dhè ndoshtà bëni një púshim për t’ú çlodhúr mè miqtë dhè fàmiljèn.

About admin

Check Also

Hena e re do te sjelle fat per keto shenja ! Meri Shehu paralajmeron

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *