Home / Horoskop / Horoskopi javor 31 janar – 6 shkurt 2022

Horoskopi javor 31 janar – 6 shkurt 2022

Dàshi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill

Prisni súksès màtèriàl. Do të ndihèni në një pozicion mjàft të fortë dhè do të jèni në gjèndjè të bëni plànè të càktúàrà biznèsi për të àrdhmèn. Filloni të ànàlizoni motivèt túàjà për përshtàtjèn è modèlèvè të càktúàrà të sjèlljès për të krijúàr një pèrspèktivë të rè. Ndjènjàt jú ngàrkojnë, orièntoni àto përmès àktivitètit fizik. Kà múndësi që në pèriúdhën è àrdhshmè të përbàllèni mè vështirësi në fàmiljè. Èmocioni júàj i tèprúàr dhè ndjèshmërià ndàj çdo gjëjè múnd t’jú dëmtojë. Súksèsèt túàjà jànë të gàràntúàrà, fàlë àtyrè që jú mbështèsin. Është kohà për púshimè dimërorè mè pàrtnèrin në një vènd të vèçàntë dhè të búkúr. Ndryshimi i spècièvè më pozitivè është dúkè ndodhúr, vètëm jini të dúrúèshëm. Ndàni dhè flisni mè të dàshúrit túàj vètëm àto gjërà që jànë të domosdoshmè – nësè núk múnd të hèshtni

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Të àrdhúràt jànë një pikënisjè è shkëlqyèr për të stàbilizúàr pozitën túàj finànciàrè. Plànètët jú jàpin një shàns të ndàloni dhè të mèndoni nësè jèni vërtèt të lidhúr mè njèrëzit è dúhúr për sà i përkèt púnës. Bèsoni intúitës súàj dhè do të mèrrni vèndimè të dúhúrà.Përdorni forcën túàj në mënyrë që të mos lodhèni dhè të mos mbètèni pà ènèrgji. Mos i lini pàs dorè përmbàjtjèt që jú rèlàksojnë dhè gjèni kohë për vètmi dhè hèshtjè. Do të shijoni lúmtúrinë mè pàrtnèrin, pàvàrësisht vështirësivè në rrúgën përbàshkët. Àspèkti àktúàl plànètàr trègon që jú ú kúshtoni shúmë kújdès ndjènjàvè túàjà. Mèndoni të forconi vètèn mè më shúmë dúrim, vèçànërisht tàni. Bëhúni të àfërt mè fàmiljèn dhè mè miqtë, sèpsè është è një rëndësiè të jàshtëzàkonshmè për të dyjà pàlët – vèçànërisht në këtë pèriúdhë të pàsigúrt globàlè. Prisni një súrprizë të këndshmè ngà pàrtnèri júàj.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Nësè kèni prodhimin túàj, súksèsi është i gàràntúàr. Tàni është shànsi júàj për t’i bërë gjëràt që kèni plànifikúàr për një kohë të gjàtë. Nësè è ndiqni zèmrën túàj, pàràtë dhè múndësitë do të vijnë nàtyrshëm. Zgjidhini fillimisht problèmèt àkútè dhè më pàs mèrrúni mè àto kronikè, dúkè húlúmtúàr shkàqèt më të thèllà të tyrè. Nësè kèni tèràpi, múnd t’jú dúhèt tà ndryshoni osè përshtàtni àtë. Grindjèt fàmiljàrè núk dúhèt t’jú shqètësojnë, sèpsè ndonjëhèrë në momèntè të vështirà njèrëzit thonë gjërà që núk i mèndojnë. Jú rrèzikoni të shkàtërroni një lidhjè të qëndrúèshmè dàshúriè nësè núk trègoni dúrimin dhè qètësinë è nèvojshmè. Ndryshimèt pozitivè jànë të múndshmè nësè mèndoni për vèprimèt túàjà dhè bëni kújdès kúr zgjidhni fjàlët. Ndërprisni të gjithà njohjèt dhè miqësitë è dëmshmè pà skènà dhè àgrèsion. Kërkoni àlèàtë.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Do të mèrrni një ofèrtë biznèsi bèfàsúèsè, è cilà do t’jú trègojë gjithàshtú sè dúhèt të jèni të kújdèsshëm mè pàràtë. Për àtà që jànë àktúàlisht pà púnë – një múndësi shúmë è búkúr jú búzëqèsh. Àplikoni një disiplinë shpirtërorè dhè pràktikojèni àtë rrègúllisht. Kújdèsúni për àtë që hàni dhè lëvizni më shúmë. Për àtà që jànë në lidhjè dàshúriè, ky momènt núk është i fàvorshëm për mosmàrrëvèshjèn për shkàk të pàdúrimit túàj në rritjè. Në ràst mosmàrrëvèshjèjè mè pàrtnèrin túàj, këtë hèrë më mirë hèshtni, sèpsè múnd të thoni fjàlë të pàmèndúàrà mirë. Mos hàrroni sè shàrmi júàj múnd të bëjë mrèkúlli, por mos ú mbështètni vètëm tèk ài për të àrritúr qëllimèt túàjà. Përgàtitúni për làjmè të pàkëndshmè që lidhèn mè problèmèt në jètën è një mikú të mirë. Ànàlizà jú ndihmon të àrrini stàndàrdèt è nèvojshmè në màrrëdhënièt túàjà. Mos è rèfúzoni ndihmën.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Çdo gjë që filloni jú sjèll përfitimè dhè të àrdhúrà, si dhè mirënjohjè. Konfigúrimi plànètàr i kësàj pèriúdhè është një shènjë è ndryshimit krijúès. Të gjithà vështirësitë jànë të lèhtà për t’ú kàpërcyèr, nësè núk shqètësohèni shúmë. Të súksèsshëm do të jènë vèçànërisht àtà që mèrrèn mè pàsúri të pàlúàjtshmè dhè trègti. Përkúshtojúni ànàlizës dhè vètëvëzhgimit, rritjès dhè zhvillimit túàj shpirtëror. Jini të dúrúèshëm dhè pràktik në komúnikimin mè pàrtnèrin túàj. Sitúàtà júàj àktúàlè múnd të zbúlojë disà pàsigúri që zàkonisht àrrini t’i fshihni në mënyrë diskrètè. Mos lèjoni që ndjènjàt túàjà t’jú shpërqèndrojnë ngà ànàlizà è rëndësishmè që dúhèt tà bëni. Ènèrgjià qièllorè è ciklit trègon sè plànèt túàjà kànë nèvojë për një drèjtim të ri, por jú núk do tà zbúloni àtë në àsnjë ngà àktivitètèt më të zàkonshmè në të cilàt shúmicà è njèrëzvè zàkonisht jànë të lúmtúr.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Súksèsi júàj është i sigúrt nësè i rèàlizoni projèktèt mè të cilàt po púnoni àktúàlisht. Mègjithàtë, bëni kújdès, múnd të përjètoni një grindjè mè një pàrtnèr biznèsi osè kolègë për përfitimè finànciàrè. Përshtàtúni për t’ú rèlàksúàr dhè për t’ú çlodhúr – në një rrèth njèrëzish të ngúshtë, osè në vètmi, mè përmbàjtjè që jú àrgëtojnë. Për jú është kjo një pèriúdhë è fàvorshmè èmocionàlè, por núk dúhèt të jèni të pàdúrúèshëm për shkàk të pèngèsàvè të voglà që jú dàlin rrúgës. Èkziston múndësià è komplikimèvè në màrrëdhënièt në fàmiljè, nësè núk trègohèni të kújdèsshëm. Jèni të vèndosúr dhè shkëlqèni mè àftësitë túàjà. Ndikimèt è plànètëvè jú inkúràjojnë të mèndoni për mënyrà të rèjà për t’i zgjidhúr problèmèt túàjà. Do të jèni në gjèndjè të bini dàkord mè vètèn (por èdhè mè pàrtnèrin) sè si do të dëshironit të vàzhdoni mè plànèt túàjà të përbàshkëtà të së àrdhmès. Bëni ndryshimè të dobishmè në jètën túàj, por mos hiqni dorë ngà pàrimèt túàjà.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Së shpèjti do të kèni një múndësi të màdhè finànciàrè. Njohúritë dhè informàcionèt è rèjà të dobishmè jú prèmtojnë múndësi për àfirmim. Mèrrni pàràsysh àrritjèt túàjà dhè filloni dètyrà të rèjà. Së shpèjti, një ditë do të shënojë fillimin è një cikli kàtërjàvor në të cilin osè do të mèrrni shpërblimè osè do t’i kúptoni dështimèt túàjà të mëpàrshmè. Kà múndësi të kèni dhimbjè kokè dhè húmbjè ènèrgjiè. Do të kèni ndjènjën sè pàrtnèri júàj po lúàn mè jú, por, mègjithàtë, núk do të jèni të sigúrt sè ài po vèpron àshtú. Trègoni vètëkontroll dhè mos ú përfshini në àktivitètè të rèjà, èdhè nësè dikúsh jú túndon. Flisni hàpúr mè pàrtnèrin túàj dhè gjèni një zgjidhjè së bàshkú. Rèfúzoni dëshirën për të dàlë në plàn të pàrë përpàrà njèrëzvè që núk ú intèrèsojnë. Plànètët súgjèrojnë sè múnd tà gjèni vètèn të mbingàrkúàr ngà kërkèsàt è èkskúrsionèvè dimërorè.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Rritjà è kërkimit të súksèsit màtèriàl do t’jú krijojë një qëndrim àrmiqësor dhè problèmè në komúnikim. Mos i zbúloni plànèt túàjà, sèpsè do të zhgënjèhèni pàsi àto të kènë àrritúr në vèshët è konkúrrèntëvè túàj. Mos ú múndoni të mbúrrèni pàrà njèrëzvè mè më shúmë njohúri dhè përvojë sè jú. Kèni nèvojë për një púshim. Rrèshtimi i plànètëvè jú vèndos në një húmor shúmë optimist dhè pàksà jorèàl. Ènèrgjià plànètàrè múnd t’jú inkúràjojë tà mèndoni dhè ànàlizoni sjèlljèn túàj. Yjèt jú këshillojnë të mos údhëtoni. Ndryshimi dhè trànsformimi múnd të dúkèn si koncèpt pàksà i frikshëm dhè i pàsigúrt, por gjithàshtú múnd të fillojë një fàzë të rè në jètën túàj. Màrrëdhënià mè pàrtnèrin është è fàvorshmè, por kini kújdès që për shkàk të vèprimèvè túàjà të pàmàtúrà, ài të mos è vërë në dyshim sigúrinë è màrrëdhëniès súàj

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Prisni informàcionè për një projèkt të súksèsshëm biznèsi. Ndryshimèt è àrdhshmè múnd të hàpin múndësi të rèjà për mirënjohjè. Kjo do të jètë një pèriúdhë vèçànërisht è fàvorshmè për profèsorët, gàzètàrët, shkrimtàrët dhè të tjèrët të përfshirë në shkèncàt sociàlè. Një piknik àpo një údhëtim i shkúrtër, një ndryshim àmbiènti do t’jú kënàqë dhè do t’jú frèskojë. Dilni ngà rútinà júàj è përditshmè dúkè àplikúàr àktivitètè dhè përmbàjtjè më të shëndètshmè. Do t’jú dúhèt dúrim për t’ú màrrë mè dikë që núk është àq i vëmèndshëm sà jú. Qëndroni làrg mosmàrrëvèshjèvè dhè konfliktèvè të pànèvojshmè mè pàrtnèrin túàj. Ènèrgjià è tànishmè è plànètëvè jú inkúràjon të mèndoni për një të àrdhmè të përbàshkët. Mos lèjoni që të jèni të përmbàjtúr dhè mos i kúndërshtoni pàrimèt túàjà. Àtà që jànë bèqàrë do të tàkojnë një pèrson shúmë intèrèsànt, mèndjèmprèhtë.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Për të qènë i súksèsshëm, dúhèt të jèni më àgrèsiv në qàsjèn túàj. Kini kújdès kúr kontrolloni dokúmèntèt finànciàrè. Vështirësitë finànciàrè do t’jú ndihmojnë të provoni sè për çfàrë jèni të àftë. Rimbúshni bàtèritë túàjà në një piknik të shkúrtër në nàtyrë, në shoqërinë è njèrëzvè që jànë àrgëtúès dhè frymëzúès. Mos è mbroj dikë nësè núk jú kà kërkúàr. Do të mësoni shúmë kúr të jèni të dúrúàr dhè të qètë, sèpsè do t’jú lèjojë t’i përkúshtohèni më shúmë vètès dhè njèrëzvè túàj të dàshúr. Është è vështirë për jú të kontrolloni èmocionèt túàjà. Pikëpàmjèt túàjà do t’i bèfàsojnë vàzhdimisht àtà që jú rrèthojnë, èdhè psè jú kèni provúàr të jèni një ànàlist i shkëlqyèr. Do të kèni múndësinë të bëni ndryshimin è nèvojshëm në jètën túàj. Nësè kèni plànè të mëdhà për një údhëtim osè një údhëtim mè pàrtnèrin, mbàsè do t’jú dúhèt t’i shtyni àto.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Ndoshtà dúhèt të konsidèroni të invèstoni të pàktën një pjèsë të pàràvè túàjà në stàbilitètin è àrdhshëm. Këshillàt è pàsàktà múnd të ndikojnë në tàkimèt dhè bisèdàt túàjà të biznèsit nësè bèsoni gjithçkà pà màrrë pàràsysh pàràpràkisht. Mos ú bëni làkmitàr. Kúrsèni ènèrgjinë túàj dúkè orgànizúàr më mirë kohën dhè dètyrimèt túàjà dhè jini të disiplinúàr në të gjithà çështjèt. Kohët è fúndit kèni qènë në tèlàshè, por do të gjèni një rrúgëdàljè ngà një sitúàtë è vështirë, do të shmàngni húmbjèt dhè do të rrisni àútoritètin túàj. Múndohúni të mos i ndàni idètë dhè përshtypjèt túàjà às mè miqtë túàj më të bèsúèshëm, sèpsè do t’i krijoni problèmè vètès. Ndryshimè të fortà po ndodhin në jètën túàj dhè në nivèlè shúmë dèlikàtè. Jèni të gàtshëm për një diskútim sèrioz për plànèt è àrdhshmè mè pàrtnèrin.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Në të àrdhmèn è àfërt do t’i mèrrni pàràt që i kèni pritúr prèj disà kohësh. Údhëtoni vètëm nësè kèni tàkimè úrgjèntè biznèsi. Gjàtë kësàj pèriúdhè do t’jú dúhèt t’i përshtàtèni intúitës súàj në mënyrë që të àrrini súksèsin që kërkoni. Mèndoni mè qètësi për gjithçkà që filloni të bëni. Mbroni intèrèsàt túàjà. Jini të ndjèshëm gjàtë kësàj pèriúdhè dhè strèsi dhè frikà úà hàpin dèrën problèmèvè të ndryshmè shëndètësorè. Mèrrni pàràsysh úshqimin, domèthënë màrrjèn è vitàminàvè dhè lëndëvè úshqyèsè. Núk kà pèriúdhë të túrbúllt për Pèshqit që jànë në lidhjè dàshúriè, ndërsà Pèshqit bèqàrë múnd të prèsin një njohjè të rè è të búkúr. Mègjithàtë, problèmèt shqètësúèsè të pàzgjidhúrà fàmiljàrè tàshmë jànë të múndshmè, ndàj rèàgoni pàrà sè të jètë tèpër vonë. Kèni múngèsë vètëbèsimi të mjàftúèshëm, për shkàk të pàsigúrisë súàj, të cilën è shprèhni vàzhdimisht.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *