Home / Horoskop / Horoskopi javor 14 – 20 Shkurt 2022

Horoskopi javor 14 – 20 Shkurt 2022

Dàshi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill

Ki dúrim në këto ditë, por, në të njëjtën kohë, mos ú màgjèps ngà fjàlët è búkúrà. Nè të gjithë jètojmë në një momènt të vèçàntë , por jú núk kèni psè të prànoni gënjèshtràt për këtë.Çiftèt do të dúhèt të vèndosin vètèn në të njëjtin nivèl, pà mèndúàr sè vlèjnë më shúmë osè më pàk sè tjètri. Dàshúrià núk është një konkúrs. Jú è ndihmoni pàrtnèrin túàj të hàp zèmrën mè jú dhè bëni të njëjtën gjë. Nësè kèni lindúr nën shènjën è Dàshit, këtë jàvë shikoni për çështjè biznèsi dhè finànciàrè osè màrrëvèshjè që përfúndimisht múnd të lindin mè një búrrë. Jú múnd të gàbohèni në diçkà, múnd të lindë një kèqkúptim, osè múnd të màshtrohèni, gjë që múnd t’jú sjèllë një húmbjè.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Përbàllèni mè sitúàtàt që tàshmë jú jànë propozúàr në një mënyrë tjètër. Gjithmonë kà një ànë të ndritshmè, thjèsht shikoni për të. Bèqàrët do të tèstojnë vètèn, dúkè kërkúàr në ànën tjètër për pàk àrgëtim dhè lèhtësi . Nësè kjo është àjo që jú nèvojitèt, àshtú qoftë, pàsi àskúsh núk dúhèt të ndihèt i gjykúàr. Gjàtë kësàj jàvè jú do të prisni të àrdhúrà finànciàrè në búxhètin túàj të fàmiljès osè zhvillim të fàvorshëm të projèktèvè túàjà finànciàrè, të cilàt jànë të rëndësishmè për të gjithë fàmiljèn túàj.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Jú jèni në nxitim për të mbyllúr një màrrëvèshjè, por është nxitimi që múnd t’jú bëjë të gjykoni gàbimisht disà pàsojà. Jú è dini mirë që dúhèt të vúàni ndjènjà fàji dhè fyèrjèjè, kështú që mèrrni kohën túàj. Núk do të kèni pritshmëri të mëdhà për këto ditë, pàsi do të përqèndrohèni në diçkà tjètër. Sidoqoftë, jú jèni përqèndrúàr në diçkà tjètër, sècili më vètè , për një kohë të gjàtë . Në dy dúhèt të jètë më mirë, jo më kèq. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè do të kèni një bisèdë finànciàrè mè një pèrson që múnd të jètë përfàqësúès i një institúcioni qèvèritàr osè dikúsh mè të cilin púnoni.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Jú èndè núk kèni àrritúr pikën më të làrtë, por po púnoni mirë dhè núk dúhèt të kèni ndonjë vështirësi në múàjt è àrdhshëm. Gjithçkà do të vàrèt ngà sà sèriozisht doni tà mèrrni vètèn dhè cilà është shkàllà júàj è pjèkúrisë. Çiftèt do të kènë disà vështirësi për të kúptúàr njëri-tjètrin, për të gjètúr një pikë tàkimi, dúkè pàsúr pàràsysh ngúrtësinë túàj për disà sitúàtà. Nè dúhèt të përpiqèmi të zgjèrojmë horizontin tonë dhè të mos qëndrojmë në të njëjtin mèndim për një kohë të gjàtë. Nësè kèni lindúr nën shènjën è Gàforrès këtë jàvë do të diskútoni mbi vèprimèt túàjà pèrsonàlè osè fàmiljàrè dhè àngàzhimèt finànciàrè.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Kohët è fúndit kèni zgjèdhúr rrúgë shúmë àltèrnàtivè, të cilàt núk jú kànë shpërblyèr siç do të shprèsonit, ndàj jèni nën prèsion ngà gjykimèt è àtyrè që jú rrèthojnë. Jú do të mësoni sè si të ècni pàrà, hèrët à vonë. Çiftèt do të kènë sitúàtà për të ànàlizúàr, por àto dúhèt të bëhèn së bàshkú sèsà sècilà vètë . Pàsjà è një pikè të përbàshkët fillèstàrè múnd tà bëjë údhëtimin túàj më të lèhtë. Jàvà sjèll múndësi për të àrdhúrà më të mirà ngà púnà, për të àrritúr pàgà më të làrtà dhè ngjàrjè të tjèrà finànciàrè pozitivè.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Disà rèzúltàtè të voglà múnd të bëjnë një ndryshim, vèçànërisht në këtë momènt, në të cilin të gjithë dúhèt të sigúrohèn dhè të shtyhèn drèjt së àrdhmès, ndoshtà një të àrdhmè më të mirë. Mèrrni àtë që jú bën të ndihèni mirë ngà kjo jàvë dhè përshkrúàni gjithçkà tjètër. Àspèktèt sèntimèntàlè pàdyshim do të jènë àto që dúhèn mbàjtúr àfër. Nësè núk kèni ndonjë, filloni të púnoni në krijimin è túàjàt! Finànciàrisht gjàtë jàvës do të kètë një momènt strèsúès të shoqërúàr mè një kosto më të làrtë, è cilà múnd të shkàktojë vështirësi të përkohshmè.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Jú do të kèni shúmë kohë dhè hàpësirë për vètèn túàj nësè núk i përkúshtohèni púnës èkiporè, por às núk do të àrrini të njëjtàt synimè . Jú kèni màrrë disà ràportè si të mirëqènà, të cilàt tàni do t’jú dúhèt t’i rivlèrësoni. Jú núk po àrrini të mèrrni vèndimèt è dúhúrà , por vètëm sèpsè shqètësohèni për njèrëzit përrèth júsh, sè si àtà do të rèàgojnë. Jú dúhèt të jèni më të fortë sè kúrrë gjàtë kësàj kohè! Në përgjithësi, jàvà do të jètë è fàvorshmè për zhvillimin è intèrèsàvè dhè plànèvè túàjà finànciàrè dhè màtèriàlè, dhè rèzúltàtèt pozitivè do të vijnë kryèsisht për shkàk të bàshkëpúnimit të njèrëzvè të tjèrë.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Nësè núk jèni të kënàqúr mè púnën túàj, àtëhèrë kjo do të thotë sè kà diçkà për të ndryshúàr. Jú núk múnd tà mèrrni gjithmonë àtë që mèritoni, por nësè gjèndjà vàzhdon shúmë gjàtë, është è drèjtë të pyèsni psè. Çiftèt do të dúhèt të lënë mënjànë vúllnètin è tyrè si individë, për të krijúàr një të përbàshkët. Dúhèt të jètë një procès àbsolútisht i nàtyrshëm, nàtyrisht, jo pà pèngèsà. Por nësè núk është kështú, do të dúhèt të bëhèn disà pyètjè. Këtë jàvë dúhèt të konsidèroni mè kújdès vèprimèt túàjà të një nàtyrè finànciàrè. Àto múnd të jènë të lidhúrà mè një shpènzim spècifik, por múnd të jètë një idè ngà è cilà prisni të mèrrni një fitim osè përfitim tjètër.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Púnoni shúmë për tà bërë njohúrinë túàj të disponúèshmè për të gjithë. Jú núk kèni psè të jèni mosbàshkëpúnúès në këtë pèriúdhë, sèpsè vètëm dúkè bàshkëpúnúàr múnd të filloni përsëri. Bèqàrët do të fillojnë mènjëhèrë kërkimin è tyrè për një shok shpirti, pàsi ndjèjnë nèvojën për të shkúàr më tèj, për të pàsúr gúximin për tú përfshirë. Është një mënyrë è búkúr për t’iú àfrúàr këtij momènti. Gjàtë jàvës do të kèni një kohë të fàvorshmè për të rèàlizúàr àngàzhimè të rëndësishmè profèsionàlè dhè në përgjithësi çdo dètyrë që lidhèt mè púnën.Si pàsojë dhè finàncàt túàjà do të jènë të mirà dhè më në fúnd do të múnd të shijoni dhè rèàlizon projèktèt që kishit plànifikúàr.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Mos jini skllàv i oràrèvè, por mos jini às shúmë flèksibël. Èshtë mirë të rèspèktoni àfàtèt, por pà ú mbingàrkúàr ngà ànkthi për të mos qènë në kohë. Kjo è fúndit múnd të ndikojë në pèrformàncën túàj. Nismàt që do të mèrrni në këto ditë múnd të mos kúptohèn mènjëhèrë, por do të dúhèt të insistoni, vèçànërisht nësè kèni një projèkt në mèndjè. Thjèsht përpiqúni të jèni më të dúrúèshëm mè àtà që jú rrèthojnë. Do të mèrrèni mè disà dokúmèntè finànciàrè, pàgèsà osè ràstè të tjèrà të ngjàshmè, të cilàt ndoshtà tàshmë kànë ndonjë zhvillim ngà jàvët è mëpàrshmè.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Àngàzhimèt túàjà të pàrà këtë jàvë múnd të ndikojnë në pèrformàncën è ditëvè të tjèrà , vèçànërisht sèpsè do të imprèsionohèni ngà rèzúltàtèt , qofshin pozitivè àpo nègàtivè. Çiftèt do të zhvillojnë lúftimè të shúmtà, por të domosdoshmè dhè konstrúktivè. Mos ú përbàllni në një mënyrë nègàtivè, por si një múndësi për tú rritúr së bàshkú dhè për të zbúlúàr njëri-tjètrin. Jú kúrrë núk ndàlèt së mësúàri. Gjëràt è mirà këtë jàvë do të vijnë ngà púnët túàjà të pàràvè. Për disà prèj júsh, àtà múnd të kènë një màrrëdhëniè mè njèrëz ngà distàncà të ndryshmè.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Sà më shúmë që shkoni përpàrà në projèktèt túàjà, àq më shúmë do të kúptoni sè cilàt múnd të jènë èvolúcionèt è múndshmè. Çiftèt dúhèt të mbàjnë gjithmonë një pàqè të càktúàr mès tyrè, përndryshè àtà núk do të jènë në gjèndjè të mènàxhojnë jètën è përditshmè. Kà disà àspèktè për tú përmirësúàr, por múnd të bëhèt vètëm nësè mbàni qètësi dhè ràcionàlitèt. Kjo jàvë do të jètë è pàfàvorshmè për çështjèt ligjorè osè gjyqësorè dhè àngàzhimèt finànciàrè.Shmàngni màrrjèn è vèndimèvè osè përfshirjèn në tràshëgimi osè ndàrjè të pàsúrisë dhè çështjèvè të pàràvè.Në përgjithësi, jàvà do të jètë è pàpàràshikúèshmè për zhvillimin è çështjèvè túàjà finànciàrè dhè pronësorè. Zhvillimi i tyrè do të vàrèt ngà vèprimèt dhè vèndimèt è njèrëzvè të tjèrë mbi të cilët núk kèni kontroll.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *