Home / Horoskop / Demi : Nje periudhe e bukur vjen per ju te cilen duhet ta shfrytezoni ! Meri Gjini paralajmeron

Demi : Nje periudhe e bukur vjen per ju te cilen duhet ta shfrytezoni ! Meri Gjini paralajmeron

Dità è Màdhè è Ndjènjàvè ,Dhimbjès dhè Dàshúrisè

Sot è Prèmtè dt 19 Shkúrt dhè pàs orès 19 Dièlli do fútèt nè shènjèn Èndèrrimtàrè tè Pèshkút. Do màrrim vèndimè tè rèndèsishmè nè vàrèsi tè ndjènjàvè èdhè sikúr sitúàtàt tè jènè tè pàqàrtà. Do notojmè nè Dètin è Èmocionèvè.

Do pèrbàllèmi mè dèshirà dhè èndrrà Útopikè por rèndèsi kà qè do Èndèrrojmè! Ndihmè do nà jàpin plànètèt nè Újor Sàtúrni dhè Mèrkúri dhè plànètèn nè Bricjàp Àfèrdità dhè Màrsi qè èndrràt dhè dèshiràt tonà tè kènè pèrpàrim !

Dàshi

Fillon njè pèriúdhè kú è kàlúàrà dhè pàsigúritè múnd tjú mbyllin nè vètvètè pà àrritúr tè shprèhèni qàrtè dhè tè vèproni bindshèm

Dèmi

Pèr jú hàpèt njè pèriúdhè è búkúr shoqèriè dàshúriè dhè àrgètimèsh Kèni njè pèriúdhè mè fàt dhè kjo dúhèt tè shfrytèzohèt ngà jú

Binjàkèt

Shúmè fàt jèto ditè pàà njè pèriúdhè kàlimtàrè nè púnèt túàjà Tàshmè jú prèt públicitèt dhè njè vlèrèsim èkonomik

Gàforrjà

Njè ditè è búkúr kjo è mbúdhúr mè èmocionè dhè provokimè tè búkúrà pèr dàshúri fàmiljè dhè údhètimè è púnè mè dètin è túrizmin

Lúàni

Njè ditè kú fillon njè ècúri è pàqàrtè nè cèshtjèt èkonomikè Núk dúhèn implikúàr èmocionèt mè llogàritè Kújdès shèndètin dhè prindrit

Virgjèrèshà

Jú dèl pàrà èdhè Dièlli dhè i bènè mè tè dúkshmè àlèàncàt dhè àntàgonizmàt nè jètèn è púnèn túàj por ddhè è dèformon kèndvèshtrimin Kjo do tè thotè qè núk do shènoni nè shènjè Njè pèrson mè rèndèsi pèr jú rrèzikon nè biznès

Pèshorjà

Púnà fillon ngà sot dhè mèrr ngjyrà por nè disà ràstè bèhèt àpstràktè dhè ipàkúptúèshmè drèjtimi qè do màrri Kújdès mos ú bèni Titànik nè húmbjè por nè fitorè

Àkrèpi

Dità mè è búkúr è dàshúrisè jú àfrohèt dhè jú úlèt nè prèhèr Núk kà pèrsonàlitèt qè tè mos biè prèh è shàrmit túàj dhè romàntizmit kú è búrgosni

Shigjètàri

Dikúsh mè pèsh nè fàmiljè do kèrkoj tjú orièntoj nè jètèn túàj àpo tè bèhèt qèndrà è gàvitètit pèr jú Do filloni bàshkèjètèsè mè njè pèrson tè fàmshèm osè do mèrrni njè tràshègimi qè múnd tè rèzúltoj è rrèmè

Bricjàpi

Do jèni shúmè romàntik pèr nàtyrèn túàj dhè do pèrpiqèni tè rrègúlloni imàzhin túàj dhè púnèn túàj mè mètodèn è dèlikàtèsès dhèmbshúrisè dhè viktimizimit

Újori

Do jèni shènjà mè mè kèmbè nè tokè kètè pèriúdhè dhè do shpèoni shúmè pèrsonà qè tèntojnè tè mbytèn ngà pàkújdèsià nè shúmè àspèktè Pàmèlà Àndèrson è shpètimit

Pèshqit

Dità júàj fillon sot dhè jú pèrqàfon tjú ngrihè shpirtin qè è jèni kàq tè lodhúr ngà tràúmàt kújtimèt dhè vèshtirèsitè è àmbjèntit tè àshpèr

About admin

Check Also

Hena e re do te sjelle fat per keto shenja ! Meri Shehu paralajmeron

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *