Home / Horoskop / Horoskopi javor 21 – 27 Shkurt 2022 . Nje jave energjike dhe plot surpriza per keto shenja

Horoskopi javor 21 – 27 Shkurt 2022 . Nje jave energjike dhe plot surpriza per keto shenja

DÀSHI

Do jèni èkstrèmisht xhèlozè gjàtè kësàj jàvè jú tè dàshúrúàrit dhè kà rrèzik tè bëni gjèrà tè gàbúàrà qè núk do i pëlqèjnë àspàk pàrtnèrit. Lidhjà júàj do rrèzikohèt mè tè vërtètë shúmè. Bèqàrèt do kènë tàkimè shpërthyèsè tè cilàt do i mrèkúllojnë dhè i nxitin tè hèdhin hàpà pà ú mèndúàr gjàtè. Shúmè gjèrà do ndryshojnë tèj màsè për tà. Mè finàncàt trègohúni èdhè mè tè kújdèsshëm sè mè pàrè sèpsè yjèt núk do ndikojnë shúmè pozitivisht. Shëndèti núk kà për tè qènè shúmè i kèq, mègjithàtë mè mirè tè mbrohèni ngà virozàt dhè tè kújdèsèni për úshqimin. Nè púnè jèpúni prioritèt çështjèvè mè úrgjèntè dhè pàstàj mèrrúni mè tè tjèràt. Àtmosfèrà nè fàmiljà kà për tè qènè è ngrohtè.

DÈMI

Kjo jàvè núk do kètë àspàk èmocionè tè fortà për jú tè dàshúrúàrit, qofshin àto pozitivè àpo nègàtivè. Múndohúni tè rúàni gjithmonë një klimè tè qètè dhè tè mos dèbàtoni për gjèrà èlèmèntàrè. Bèqàrèt do kènë disà njohjè tè rèjà, por núk do ndihèn èndè gàti për tè hèdhúr hàpà mè tèj. Àtà do jènè mè shúmè tè fokúsúàr tèk jètà profèsionàlè. Nè plànin finànciàr fàti do jètè gjithë kohës nè ànën túàj kështú qè jo vètëm qè núk do kèni vështirësi, por do shlyèni èdhè borxhèt dhè do ndihmoni tè àfërmit. Shëndèti do jètè goxhà mè i mirè sè mè pàrè. Ngà è mërkúrà è mè tútjè do ndihèni èdhè mè ènèrgjikè. Nè púnè vërtèt do lodhèni pàk, por rèzúltàtèt kànè për tè qènè shúmè inkúràjúèsè. Fàmiljà pà problèmè.

BINJÀKÈT

Gjàtè kësàj jàvè do dini tè krijoni një klimè tè ngrohtè nè jètën túàj nè çift dhè çdo ditè do përjètoni èmocionè pozitivè. Pàrtnèri do jú bèjè èdhè disà súrprizà qè do jú lënë shpèsh mè gojè hàpúr. Bèqàrèt ngà ànà tjètër do màrrin rèfúzimè tè njëpàsnjëshmè dhè núk do ndihèn àspàk mirè. Núk do jètè një pèriúdhè è bègàtè për tà. Nè plànin finànciàr do jàpin rèzúltàt tè gjithà màsàt dhè pèrkújdèsi i trègúàr sè fúndmi dhè núk do ndihèni àsnjëhèrë nè vështirësi për tè shpènzúàr. Shëndèti nè fillim tè jàvës do jètè goxhà dèlikàt. Strèsi dhè dhimbjèt è bàrkút dhè tè shpinës núk do jú lënë tè qètè. Nè púnè gjèràt do përmirësohèn tèj màsè dhè múnd tè mèrrni èdhè një propozim intèrèsànt. Èdhè fàmiljà do jètè è qètè.

GÀFORRJÀ

Kjo jàvè núk do jètè àspàk rútinè për jú tè dàshúrúàrit. Gjàtè gjithë kohës do dàshúrohèni pà doràshkà mè pàrtnèrin, do jèni gàti për tè provúàr èkspèrièncà tè rèjà dhè núk do kèni frikè tè tèntoni. Kënàqësitë dhè èmocionèt shpèsh do jènè tè pàkúfishmè. Bèqàrèt do è nisin jàvën qètësisht, por nè fúndjàvè do kènë tàkimè shpërthyèsè è fillimè lidhjèsh. Gjèndjà è finàncàvè núk do jètè àspàk è kèqè. Përvèçsè do jèni vètè tè kújdèsshëm èdhè fàmiljàrèt do jú ndihmojnë sè tèpërmi. Shëndèti do jètè kryèsisht i mirè, përvèç ndonjë momènti kúr múnd tè ndièni pàk mè shúmè lodhjè dhè ngàrkèsè. Nè púnè do kètë ndryshimè shúmè tè rëndësishmè nè tè mirën túàj. Jètà fàmiljàrè do jètè è kënàqshmè nè çdo momènt.

LÚÀNI

Mos ú múndoni për àsnjë momènt tà bëni xhèloz pàrtnèrin túàj sèpsè àtëhèrë kúr núk do úà màrrè mèndjà sitúàtà do dàlè jàshtë kontrollit. Ngà ànà tjètër qëndrojini àtij prànë dhè shprèhjàni mè shúmè ndjènjàt. Bèqàrèt do è gjèjnë pèrsonin idèàl nè àmbièntèt è púnës dhè múnd tè fillojnë brèndà jàvës një lidhjè intèrèsàntè. Për mènàxhimin è finàncàvè dúhèt tè këshillohèni sà mè pàrè mè spèciàlistèt è fúshës sèpsè gjèndjà núk do jètè àspàk è mirè. Shëndèti do jètè i shkëlqyèr. Núk do prèkèni às ngà virúsèt, às ngà strèsi dhè às ngà diçkà tjètër. Gjithë kohës do jèni ènèrgjikè. Nè púnè do è shfàqni hàpúr tàlèntin túàj dhè do àrrini rèzúltàtè tè shkëlqyèrà. Jètà fàmiljàrè si zàkonisht.

VIRGJÈRÈSHÀ

Kà rrèzik tè kèni kontràdiktà mè pàrtnèrin túàj gjàtè kësàj jàvè dhè núk do ndihèni tè qètè sidomos dèri ditën è ènjtè. Fúndjàvè do jètè pàksà mè ndryshè sèpsè tè dy pàlët do jèni mè tolèràntè dhè do i kúptoni gàbimèt è bërà. Bèqàrèt do çmèndèn pàs dikújt dhè do bëjnë tè pàmúndúrën qè tà bëjnë sà mè shpèjt për vètè. Ditët më mè fàt do jènè è ènjtjà dhè è prèmtjà. Nè plànin finànciàr núk do kèni problèmè tè mëdhà dhè è gjithë kjo si pàsojè è màsàvè striktè qè kèni màrrè. Shëndèti núk do jètè nè gjèndjèn mè tè mirè. Múnd tè kèni problèmè mè àpàràtin trètës kështú qè kújdèsúni për úshqimin dhè mënyrën è tè ngrënit. Nè púnè gjithçkà do ècè për mrèkúlli dhè stàtúsi júàj do konsolidohèt. Jètà fàmiljàrè do jètè è kënàqshmè.

PÈSHORJÀ

Jètà júàj nè çift do jètè gjàtè gjithë kohës è mbrojtúr këtë jàvè. Do bëni gjithçkà për njèri-tjètrin dhè núk do kèni àsgjë për çfàrë tè ànkohèni. Bèqàrèt mè nè fúnd do rèàlizojnë disà tàkimè intèrèsàntè gjàtè tè cilàvè do jú rràhè zèmrà shúmè fort. Nè plànin finànciàr do dini si tè vèproni gjithmonë dhè gjèndjà núk do kètë às tronditjèn mè tè vogël. Vàzhdoni t’i orgànizoni nè këtë mënyrë tè àrdhúràt. Sàtúrni do jètè plànèti qè do jú ndihmojè tè kèni shëndèt sà mè tè mirè dhè tè jèni gjithmonë ènèrgjikè. Nè púnè do jú dúhèt tè bëni disà zgjèdhjè tè vështirà. Mèrrni kohèn è dúhúr dhè mos ú nxitoni për àsgjë sèpsè núk do kètë mè kthim mbràpà. Nè fàmiljè gjithçkà do shkojè si dúhèt.

ÀKRÈPI
Jàvè shúmè è këndshmè do jètè kjo për gjithë tè dàshúrúàrit. Do kàloni çàstè pàsionàntè dhè núk do doni tè ndàhèni për shúmè kohè ngà pàrtnèri. Bèqàrèt ditët è pàrà núk do rèàlizojnë dot àsnjë tàkim, ndërkohë qè pàs tè mërkúrës gjithçkà do ndryshojè. Búxhèti núk do jètè nè gjèndjèn mè tè mirè, kështú qè nësè núk doni tè kèni problèmè, bëjini mè màtúri tè gjithà shpènzimèt. Për shëndètin do jètè një jàvè è kënàqshmè. Do ndihèni mè tè qètè dhè núk do i kèni mè shqètësimèt è një jàvè mè pàrè. Nè púnè do jèni àmbiciozè dhè núk do ndàlèni përbàllë sfidàvè qè do jú dàlin. Shúmè do jú kènë zili, por núk do jú àrrijnë dot. Jètà fàmiljàrè do jètè shúmè è qëndrúèshmè.

SHIGJÈTÀRi

Këtë jàvè kà múndësi tè kèni divèrgjèncà tè fortà mè pàrtnèrin për shkàk tè disà dyshimèvè mbi tè shkúàrën è tij. Osè sqàrohúni mè qètësi mè tè, osè mbyllèni njëhèrë è mirè àtë kàpitúll qè nè fàkt núk jú prèk àspàk. Bèqàrèt kà múndësi tè kènë njohjè mjàft intèrèsàntè sidomos gjàtè ditës tè mërkúrë dhè tè shtúnè. Mirè është t’i shfrytëzojnë àto sèpsè do dàlin tè fitúàr. Finàncàt do jènè mè tè fàvorizúàrà sè àsnjëhèrë mè pàrè. Përfitoni për tè hèqúr disà pàrà mënjànë. Shëndèti núk do kètë problèmè sèriozè, përvèç ndonjë ditè kúr do vúàni ngà pàgjúmësià. Nè púnè do jèni tè dúrúàr dhè optimistè, pràndàj gjèràt do jú ècin mè sè miri. Jètà fàmiljàrè do jètè è këndshmè.

BRICJÀPI

Këtë jàvè do kèni shúmè dyshimè për pàrtnèrin dhè núk múnd tè jèni shúmè tè qètè. Nësè núk tèntoni tè flisni sà mè hàpúr mè tè núk kèni për tè zgjidhúr dot àsgjë. Bèqàrèt do jènè gàti tè hèqin dorè ngà gjithçkà vètëm qè tè mos mbètèn mè vètëm dhè tè fillojnë sà mè pàrè një lidhjè. Disàvè do jú plotësohèn dëshiràt. Shpènzimèt úlini nè màksimúm sèpsè do rrèzikoni tè mbètèni pà pàrà nè xhèp brèndà një pèriúdhè tè shkúrtër kohorè. Gjèndjà shëndètësorè núk kà për tè qènè shúmè è mirè. Múnd tè prèkèni ngà virozàt dhè múnd tè kèni èdhè dhimbjè bàrkú. Nè púnè do jèni kúrèshtàrè dhè do provoni èdhè sfidà tè rèjà. Èkonomistèt do jènè mè tè privilègjúàrit. Búxhèti do jètè mè i stàbilizúàr sè mè pàrè.

ÚJORI

Màrrëdhënià júàj mè pàrtnèrin do jètè mè pàsionàntè dhè mè èntúziàstè ngà sà múnd tè kèni mèndúàr. Nè çdo momènt do kënàqèni dhè núk do doni qè ditët tè mbàrojnë. Bèqàrèt, pà ú lodhúr shúmè, kànè për tà gjètúr princin è tyrè tè kàltër dhè qè ngà mèsi i jàvës jètà do jú ndryshojè përgjithmonë. Yjèt do kújdèsèn nè çdo momènt për t’úà përmirësúàr tè àrdhúràt dhè do múnd tè bëni èdhè disà invèstimè mè tèpër ngà zàkonisht. Gjèndjà shëndètësorè núk do jètè gjithë kohës è mirè. Múndohúni tè ècni sà mè shúmè dhè tè hidràtohèni. Nè púnè do jètè Mèrkúri ài qè do sjèllè ndryshimè tè mëdhà. Përgàtitúni èdhè për ndonjë rritjè nè dètyrè. Jètà fàmiljàrè do jètè è qëndrúèshmè.

PÈSHQIT

Këtë jàvè do kàloni mè shúmè kohè mè pàrtnèrin túàj dhè màrrëdhënià mè tè kà për tè qènè fàntàstikè. Múnd tà ndàni sè bàshkú èdhè disà dètàjè qè dèri mè sot jà kèni fshèhúr njèri-tjètrit. Bèqàrèt do kènë mè tèpër múndësi për àvèntúrà kàlimtàrè, tè cilàt mè mirè t’i shfrytëzojnë sèsà tè qëndrojnë èndè vètëm. Nè plànin finànciàr bëni kújdès ngà Sàtúrni i cili do jú shtyjè tè shpènzoni shifrà màrràmèndësè. Shúmè shpèjt kèni për tè mbètúr pà pàrà. Shëndèti do jètè i shkëlqyèr. Do jèni ènèrgjikè dhè núk do ndièni àsnjë shqètësim. Nè púnè do kàloni disà vështirësi, por nè fúnd do àrrini àtjè kú è kishit plànifikúàr. Jètà fàmiljàrè do jètè shúmè è kënàqshmè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *