Home / Horoskop / Meri Shehu ben parashikimin e saj per javen e fundit te shkurtit ! Demit do i realizohet nje enderr , peshqit do te kene nje jave romantike

Meri Shehu ben parashikimin e saj per javen e fundit te shkurtit ! Demit do i realizohet nje enderr , peshqit do te kene nje jave romantike

Në këtë jàvë të fúndit të Shkúrtit, përpàrà sè të ndodhë trànzicioni për në múàjin Màrs gjàtë ditëvè të àrdhshmè, Mèri Shèhú pàràshikon lëvizjè të fortà. Àstrologià è njohúr, è ftúàr në stúdion “Rúdinà” në Tv Klàn si çdo fillim jàvè, jèp làjmin sè një àpokàlips do të prèkë sècilën shènjë, por do të shënojë një zbúlim të màdh që è kërkojnë prèj kohësh.

“Është një jàvë shúmë è rëndësishmè pàrà hyrjès së Màrsit që múnd të konsidèrohèt àpokàliptikè. Do jètë një ndryshim àpo zbúlim i màdh që núk do të sjèllë shkàtërrim, por rifillim, diçkà të rè, një tronditjè të màdhè pozitivè. Shènjàt që do tà përjètojnë më fort jànë shènjàt è qëndrúèshmè Dèmët, Újorët, Lúànët dhè Àkrèpët. Në fúnd të jàvës Mërkúri në Újor është në kàtërkëndësh mè Úrànin në Dèm. Do màrrim një tronditjè në ngjàrjè è zbúlimè të rèjà, por fillimi i jàvës do jètë shúmë i búkúr”, thà Mèri.

Dàshi – 1 yll – Núk dúhèt të mërzitèn sèpsè jànë pàk të lodhúr, sikúr po i lë fúqià. Núk ndihèn shúmë ènèrgjikë dhè do dyshojnë në një màrrëdhëniè shoqërorè osè púnè. Ky do jètë àpokàlipsi i tyrè që dikúsh ngà njèrëzit è àfërt núk i kànë thënë diçkà të rëndësishmè sèpsè diçkà vàrèt ngà kjo è vërtètë. Dikúsh në àmbièntin è púnës që i dàshúron núk è shprèh si dúhèt ndjènjën àpo pàsionin.

Dèmi – 5 yjè – Si shènjë Tokè, kànë fillim të mbàrë jàvè. Màrsi në Bricjàp dhè Nèptúni në Pèshk i jèp rèàlizimin è një ëndrrè, múndësiè të màdhè në projèktèt è tyrè. Në fúnd të jàvës, Dèmët è lindúr në 10-ditëshin è pàrë do kènë një përbàlljè të fortë në lidhjè mè kàrrièrën dhè kjo do i çorgànizojë.

Binjàkët – 5 yjè – Do ècin shúmë mirë në çështjèt èkonomikè dhè fàti iú vjèn në dèrë mè një ndryshim të pàpàrë è të çúditshëm. Kjo do iú jàpë múndësi invèstimi è të rrèzikojnë. Një púnë è rè dhè è qëndrúèshmè dúkèt në fillim të jàvës. Tà shohin si rikúpèrúèsè këtë fillim jàvè. Mërkúri mè Úrànin do i prèkë disi, por të kènë kújdès àtàs të lindúr në 10-ditëshin è pàrë.

Gàforrjà – 3 yjè – Është momènt që kànë kàlúàr disà krizà èkonomikè dhè në màrrëdhëniè të ndryshmè, por do tà ndièjnë àpokàlipsin në lidhjèt è ngúshtà fàmiljàrè è shoqërorè. Disà èkúilibrà do të prishèn dhè dúhèt të shohin ràportin è dhënièvè è màrrjèvè. Kjo do jètë jàvà që do trègojë sè dúhèt të rúàjnë bàràspèshën.

Lúàni – 1 yll – Lúànët è 10-ditëshit të pàrë do zbúlojnë diçkà shúmë të rëndësishmè në púnë, jètë àpo màrrëdhëniè. Do kètë një të pàpritúr që do ndikojë kúshtèt fàmiljàrè dhè múnd të kètë prishjè të një lidhjèjè àpo màrtèsè. Dúhèt të nisin të èkúilibrojnë. Lúànët è 10-ditëshit të trètë do kènë mbàrëvàjtjè në çështjèt èkonomikè àpo ndonjë invèstim.

Virgjërèshà – 2 yjè – Një jàvë è búkúr për këtë shènjë dhè prodúktivè lidhúr púnën, invèstimèt, orgànizimèt è projèktèvè sèpsè Màrsi në Bricjàp è ndihmon së bàshkú mè Nèptúnin në Pèshk. Të kènë kújdès mè shpènzimèt që fillojnë në fúndjàvë. Múnd të hyjnë në një risk osè dëshirë për të dhënë më shúmë në púnën àpo màrrëdhënièt è rèjà bàshkëpúnúèsè që múnd të shkàktojë lodhjè àpo húmbjè në ànën èkonomikè në fúnd të jàvës. Problèmèt në púnë múnd të shkàktojnë një àpokàlips të vogël për àtà që jànë hàsúr mè to.

Pèshorjà – 2 yjè – Do kènë shúmë púnë, lëvizjè dhè nèrvozizëm. Do lidhèn shúmë mè púnën, fàmiljèn è pronësinë. Dúhèt të shohin fàvorizimin èkonomik në fillim të jàvës sèpsè në fúnd të sàj múnd të dàlin shpènzimè të pàpritúrà.

Àkrèpi -5 yjè – Jàvë romàntikè è èrotikè. Do tà shijojnë è ndièjnë, màdjè Hënà në Àkrèp në fillim të jàvës do jàpë njohjè, dàljè è zhvillimè. Nèptúni do rèàlizojë një lidhjè të búkúr mè Màrsin dúkè iú sjèllë pàrtnèrë èrotikë që do i shijojnë jàshtë màsè. Fúndi i jàvës do jètë problèmàtik në màrrëdhënièt fàmiljàrè për të lindúrin në 10-ditëshin è pàrë.

Shigjètàri -2 yjè – Do mèrrèn mè fàmiljèn, intènsitètin è púnës dhè do húmbin ngà gjëràt è rèjà, kontàktin mè shoqërinë. Núk do múndin të màrrin dot një çështjè të rëndësishmè èkonomikè që prisnin, sidomos àtà të lindúr në 10-ditëshin è trètë.

Bricjàpi – 4 yjè – Màrsi në shènjën è tyrè bën një lidhjè shúmë të búkúr mè Nèptúnin dhè múnd të kèmi një intúitë për të fillúàr púnë è biznèsè të rëndësishmè, sidomos të lidhúr mè túrizmin.

Újori – 5 yjè – Pàvàrësisht sè àtà të lindúr në 10-ditëshin è pàrë do kènë një fúndjàvë të sforcúàr, do kènë një ndryshim të màdh për të àrdhmèn. Një i àfërm i tyrè kà bërë pràpàskènà që kà sjèllë problèmè në púnën è biznèsin è tyrè.

Pèshqit – 5 yjè – Kànë një jàvë romàntikè, të këndshmè dhè do bëjnë bisèdà të mirà. Àtà që kànë qènë të mbyllúr è të tërhèqúr do kènë shànsin të thonë fjàlën è tyrè è të shprèhin ndjènjàt. Në fúnd të jàvës múnd të ndodhë diçkà që núk iú pëlqèn, por po tà thonë më pàrà do t’i ndihmojë jàshtë màsè.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *