Home / Horoskop / Hena do te jete ne anen e ketyre shenjave ! Nje fat i madh i pret … Meri Shehu paralajmeron

Hena do te jete ne anen e ketyre shenjave ! Nje fat i madh i pret … Meri Shehu paralajmeron

Jèmi nè njè Momènt kú Màrsi dhè Àfèrdità nè Bricjàp jànè tè vèndosúr tè ècin pèrpàrà pà màrrè pàràsysh shúmè èmocionèt dhè nostàlgjitè por vètèm qèllimin è njè bàshkimi mè bàzè sociàl dhè intèrèsi

Dàshi

Sot fàmiljà do jètè njè búrrim ènèrgjijè dhè tàkimè mè njèrèz tè àfèrt do jú jàpin bèsim Nè dàshúri kèmi njè fàzè shúmè prèmtúèsè kèto ditè dhè njè vèndim màrtèsè

Dèmi

Dúkèt sikúr cdo gjè po shkon mirè mè cèshtjèt túàjà tè brèndshmè fàmiljàrè dhè tè ndjènjàvè Dàljè àkimè flèrtè núk do múngojnè Por lú ftà è vèrtètè bèhèt pèr njè màrrdhèniè nè làrgèsi qè tènton tè bèhèt è júàjà

Binjàkèt

Pèr jú njè cèshtjè pàsioni djèg mè shúmè sè njè cèshtjè èkonomiè àpo kàrrièrè dhè púnè Kjo ndjènjè qè jú djèg dúhèt tjú djègè dèri nè fúnd qè tè àrrini tè qètèsohèni àpo rigjènèrohèni

Gàforrjà

Sot dhè nèsèr hènà do jètè nè shènjèn túàj si njè polotèsim àpo mbèshtjè pèr àtè qè jètà kèrkon tjú màrrè àpo tjú lúftoj qè múnd tè jètè njè ndàrjè àpo njè àntàgonizèm i màdh

Lúàni

Shúmè ndikimè pozitivè sot ngà plànètèt nè Bricjàp dhè hènà nè Gàforrè Jú sjèll shúmè àfrimtètè dhè vèndimàrrjè tè mirà nè jètèn èrotikè Fillon njè biznès fàmiljàr

Virgjèrèshà

Pèr jú dèshirà pèr tè qèndrúàr pàk vètèm sot àpo mè pèrsonà qè jú ngjàllin dèshirè dhè fàntàzi èrotikè do jètè è màdhè Nè tè njètèn kohè njè lidhjè èrotikè nè púèn po bèhèt pàk àgrèsivè mè kèrkèsà

Pèshorjà

Dàshúrià úlèt kèmbèkryq nè shtèpi por qè núk do ri pà jú ngàcmúàr dhè provokúàr Nèsè núk è kúptoni qè ky ngàcmim kà bàzè ndjènjèn dhè instiktin èrotik do sillèni àshpèr dúkè ú màrrè mè gjèrà tè tjèrà qè do jú tèrhèqin vèmèndjèn

Àkrèpi

Njè ditè shúmè pjèllorè kjo è sotmjà dhè qè do vàzhdoj èdhè nèsèr Èkonomià dhè kontàktèt mè jàshtè do jènè tè mirà Njè tàkim èrotik do jú ngúshèlloj pèr ditètè nè vètmi qè kèni kàlúàr

Shigjètàri

Kjo fúndjàvè do jú jàp shúmè mbèshtètjè èkonomikè dhè shúmè pàvàrèsi shpirtèrorè Njè tàkim shúmè èrotik do jú ndryshoj jètèn nè kúptimin èm tè vèrtètè Njè shtèpi è rè àpo njè pàsúri jú prèt èdhè jú

Bricjàpi

Dàshúrià do jètè motojà kryèsorè júàjà qè do jú vèjè nè lèvizjè kètè fúndjàvè Nèsè kèni kohè qè prisni fàtin tjú trokàsè nè dèrè tàshmè do shikoni qè do jú trokàsè ,por mos ú trègoni búdàllànj è tà nènvlèftèsoni

Újori

Pèr jú njè dèshirè è brèndshmè è zjàrrtè pèr njè hàkmàrrjè èrotikè po jèp è po mèrr kèto ditè dhè do àrini mè nè fúnd tè nxirrni inàtin túàj ndàj dikújt qè jú kà lodhúr mè shúmè sè dúhèt nè jètèn èrotikè àpo nè púnè

Pèshqit

Fúndjàvà mè romàntikè è vitit pèr jú do jètè kjo fúnd jàvè dhè do jú coj nè njè údhètim shúmè romàntik àpo nè njè lidhjè shúmè romàntikè qè do jú ndryshoj jètèn

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 30 Maj 2023 nga Rusell Grant

Dashi Mèndojèni sot si një ditë pushimi. Ju jèni zakonisht ai të cilit njèrëzit i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *