Home / Horoskop / Nje enderr do te behet realitet per Binjaket ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Nje enderr do te behet realitet per Binjaket ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Sot èshtè njè ditè è vècàntè kú Nèptúni nè Pèshk do tàkohèt mè Àstèroidin Èros. Àstèroidi Èros nè Pèshk nèn rrèzàtimin èdhè tè Nèptúnin i shpèrthèn ndjènjàt dhè èmocionèt Por tè gjithà ndodhèn nèn njè Pètk Èndrrè. Kjo lidhjè trègon qè kèmi nèvoj tè ndjèhèmi tè Gjàlllè pèrsèri dhè joshjà do dúkèt si njè Dàshúri mè Shikim tè pàrè. Sot do provohèt thènià

Dàshúrià osè èshtè èkstrèm osè núk èkgziston fàrè !

Dàshi

Kjo do jètè njè ditè è búkúr èndèrimtàrè qè do jú kújtoj qè cdo gjè fillon ngà njè èndèr hdè vàzhdon jàshè dimènsionèvè tè vètpèrmbàjtjès dhè vètflijimit

Dèmi

Do kèni njè tàkim èrotik tè pàpritúr sot kú dikúsh do jú josh nè shkàllèn mè tè làrtè èmocionàlè .Jú dúhèt vètèm tè prànoni fàtin sido tè vij

Binjàkèt

Kjo ditè do jújtohèt pèr jú si dità qè nèn pètkún è èndrrès njè èndèrr múnd tè bèhèt rèàlitèt nè jètèn túàj nè kàrrièrè Por sot do kèni jè tàkim èrotik

Gàforrjà

Sot do clirohèni ngà cdo bàrrièrè qè èshtè vènè nè jètèn túàj àpo dètyrim dúkè jú dorèzúàr komplèt joshjès àrgètimit dhè dàshúrisè

Lúàni

Do fitoni njè pàsúri è cilà do jètè njè búrrim i màdh ènèrgjiè pèr jú dhè búrim i màdh fàntàziè nè mènyrèn si do dèklàrohèni nè jètèn túàj

Virgjèrèshà

Nèsè sot ndjèhèni vètèm kjo do tè thotè qè dàshúrià dhè joshjà kà ngjyrimè tè tillà qè vètèm nèsè jèni tè dàshúrúàr múnd tà kúptoni dhè jètoni

Pèshorjà

Jèni nè njè ditè tè vècàntè fàntàziè dhè dàshúriè mè jètèn nè njè mènyrè tè tillè qè osè do jètoni dàshúrinè osè zhgènjimin mè tè màdh

Àkrèpi

Dità mè è màdhè èrotikè pèr jú dhè àskúsh núk múnd tjú thotè jo kèrkèsès túàj pèr njè nàtè tè màgjishmè èrotikè dhè joshèsè nè gràdèn è èkstrèmit

Shigjètàri

Shtèpià do bèhèt folèjà júàj è èndèrrès dhè dàshúrisè Mjàfton tè zgjidhni shtèpinè è dúhúr dhè ngjyràt è dúhúrà pèr tú ndjèrè tè lirè mès njè lidhjè

Bricjàpi

Njè mik jú àfrohèt nè mènyrè shúmè tè mistèrshmè dhè jú sjèll njè dhúràtè è cilà múnd tè rèzúltoj njè èndèrr nè sirtàr pèr tè àrdhmèn osè njè momènt màgjik

Újori

Njè shportè è mbúshúr mè èndrrà èkonomikè do jú àfrohèt nè ditèn è sotmè Mjàfton qè tà kontrrolloni disi qè tè mos mèrrni shportèn bosh nè kètè pèrzgjèdhjè

Pèshqit

Ditè è búkúr kjo è sotmjà pèr jú kú dàshúrià do jú thúrri njè loj tè búkúr dhè jú dúhèt tà vlèrèsoni pèr àtè qè jú kà dhènè àpo po pèrpiqèt tjú jàpè sot

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *