Home / Horoskop / Horoskopi javor 28 shkurt – 6 mars 2022

Horoskopi javor 28 shkurt – 6 mars 2022

DÀSHI (21.03. – 20.04.)

Púnà: Lúmtúrià júàj finànciàrè po ndryshon për mirë. Vèndosni dètyrà të rèjà në momèntèt kúr jèni të kënàqúr mè rèzúltàtèt è àrritúrà dhè kúr jèni në màrrëdhëniè hàrmonikè mè kolègët.

Shëndèti: Lëvizjà dhè àjri i pàstër jànë mbrojtësit më të mirë të shëndètit túàj gjàtë kësàj pèriúdhè.

Dàshúrià: Ndjèshmërià júàj po bëhèt më è thèksúàr. Mos plànifikoni një údhëtim mè pàrtnèrin, sèpsè tàni núk është momènti i volitshëm. Ngjàrjèt dhè ndryshimèt që núk jànë vèçànërisht të këndshmè kànë fillúàr të púshtojnë botën túàj të qëndrúèshmè dhè të mbrojtúr, ndàj bëni kújdès. Ky është një momènt i mirë për të mèndúàr për vèndosjèn për një lëvizjè spècifikè që do t’jú ndihmojë të përmirësoni màrrëdhënièn túàj mè të njèrëzit túàj të dàshúr. Për àtà që kànë idè dhè plànè të rèjà – është mirë t’i ndàjnë àto mè njèrëzit që múnd të ndihmojnë. Dèsh bèqàrë, dilni në tàkimè.

DÈMI (21.04. – 21.05.)

Púnà: Jèni në pràg të nisjès së një idèjè të rè të mrèkúllúèshmè që è dini sè kà potènciàlin të jètë jàshtëzàkonisht è súksèsshmè. Jú dúhèt të bàlànconi finàncàt túàjà dhè të sigúrohèni që të mèrrni àtë që dëshironi. Rishqyrtoni plànèt túàjà për àktivitètè të rèjà nësè i konsidèroni fitimprúrësè.

Shëndèti: Zvogëloni osè kúfizoni shprèhitë è këqijà dhè përpiqúni të pràktikoni àto më të shëndètshmèt.

Dàshúrià: Është kohà të shikoni vètèn mè sytë è të tjèrëvè dhè të kúptoni sè sjèlljà júàj është shqètësúèsè dhè sè dúhèt të kërkoni fàljè. Múndohúni të jèni të dúrúàr, sèpsè në të kúndërt mè sigúri do të lëndohèni. Mè sigúri núk jèni në gjèndjè t’i bëni prèmtimè pàrtnèrit túàj pà një shqyrtim dhè ànàlizë shúmë të kújdèsshmè. Në këtë cikël dúhèt të jèni të kújdèsshëm kúr mèrrni vèndimè të rëndësishmè në lidhjè mè màrrëdhënièn mè të dàshúrin túàj. Qëndroni làrg njèrëzvè që jú kànë zhgënjyèr shúmë hèrë.

BINJÀKËT (22.05. – 21.06.)

Púnà: Mè ènèrgjinë àktúàlè qièllorè në fúqi, një hàp i màdh múnd t’jú sjèllë më prànë qëllimèvè dhè plànèvè túàjà të dëshirúàrà. Kini kújdès mè pàràtë túàjà.

Shëndèti: Jètà èmocionàlè është vèndimtàrè në këtë momènt, në kúptimin è njohjès së ndjènjàvè dhè komúnikimit mè vètèn. Shëndèti júàj është i ndjèshëm, ndàj kújdèsúni më shúmë sè zàkonisht.

Dàshúrià: Nësè është è múndúr, mbàsè do të jètë më mirë të prisni që të qètësohèni pàk përpàrà sè të hidhni hàpin tjètër në màrrëdhënièn túàj mè pàrtnèrin. Është è múndúr të ndërlikoni màrrëdhënièn túàj për shkàk të pàkújdèsisë. Ndryshimèt pozitivè jànë të múndshmè nësè bëni kújdès mè vèprimèt dhè mè fjàlët túàjà. Ndikimèt qièllorè krijojnë potènciàlin për një kthèsë dràmàtikè të ngjàrjèvè, por kjo është një múndësi è shkëlqyèr për të bërë vërtèt disà ndryshimè të fortà. Nësè është è nèvojshmè, bëni kompromisè.

GÀFORRJÀ (22.06. – 22.07.)

Púnà: Jú múnd të dëshironi të nèglizhoni dètyràt úrgjèntè për të shkúàr në një údhëtim. Do t’jú dúhèt të mèrrni vèndimè të rëndësishmè për plànèt túàjà të àrdhshmè. Rrègúlloni àrkivin túàj të kontàbilitètit, sèpsè kontrollèt tàtimorè múnd t’jú bèfàsojnë.

Shëndèti: Kújdèsúni për vètèn në të gjithà fúshàt. Fúqizojèni vètèn në çdo mënyrë dhè shkoni në pàlèstër.

Dàshúrià: Jini të kújdèsshëm mè àtà që núk i njihni mjàftúèshëm, sèpsè múnd të zhgënjèhèni. Përgàtitúni për një pèriúdhë të mbúshúr mè èmocionè të pàkëndshmè. Àrmàtosúni mè dúrim. Një tàkim i shoqërúàr mè làjmè të mirà do të shkàktojë ndryshimè të pritshmè, të voglà, por prèmtúèsè në jètën túàj. Vëzhgoni sè çfàrë po ndodh në mjèdisin túàj dhè nxirrni përfúndimèt è dúhúrà për zhvillimin túàj pèrsonàl. Gàforrè të lirà, kjo është një pèriúdhë idèàlè për t’iú kúshtúàr vètès dhè pàsionèvè që i kèni lënë pàs dorè.

LÚÀNI (23.07. – 22.08.)

Púnà: Jèni shúmë àfër një súksèsi. Përpjèkjèt túàjà jànë shënúàr mè súksès dhè jú sjèllin të àrdhúrà të mirà finànciàrè.

Shëndèti: Ndihèni mirë, èdhè psè është i múndúr ndryshimi i shtypjès së gjàkút dhè màrràmèndjà. Rritni lëvizjèn, zvogëloni sàsinë è úshqimèvè.

Dàshúrià: Jini të qètë në komúnikim dhè mos è ngàrkoni àtmosfèrën mè shqètësimèt túàjà. Korrèktësià në màrrëdhënièt mè të dàshúrit do t’jú mbrojë ngà tèlàshèt, kështú që do të fitoni më shúmë bèsimin è tyrè. Jú kèni dyshimè për korrèktësinë è pikëpàmjèvè túàjà. Do të jèni në gjèndjè të bini dàkord mè vètèn sè si do të dëshironi të vàzhdoni mè plànèt túàjà të àrdhshmè. Diskútoni idètë túàjà të rèjà mè pàrtnèrin túàj dhè pà dyshim që do të mèrrni mbështètjèn è tij të plotë. Prisni làjmè të mirà së shpèjti. Mos rèfúzoni ndihmën è njèrëzvè që i kèni àfër.

VIRGJËRÈSHÀ (23.08. – 22.09.)

Púnà: Gjàtë kësàj pèriúdhè do t’jú dúhèt të përshtàtèni më shúmë mè ànën túàj intúitivè në mënyrë që të àrrini súksèsin që kërkoni. Plànètët prèmtojnë rèàlizimin è një plàni të vjètër. Mos mèndoni për krèditë.

Shëndèti: Kèni ènèrgji të mjàftúèshmè për t’ú përbàllúr mè gjithçkà që jú dèl përpàrà, jèni të shëndètshëm dhè të fortë, trànsmèton Tèlègràfi.

Dàshúrià: Ndjènjàt ndàj pàrtnèrit jànë intènsivè dhè sitúàtà múnd të përshkàllëzohèt në drèjtim të pàfàvorshëm. Ià vlèn të këmbëngúlni, sèpsè të dàshúrúàrit do tà kúptojnë përfúndimisht mèsàzhin dhè do të màhnitèn ngà gúximi júàj. Përfshihúni në àktivitètèt è fàmiljès súàj. Vlèrësoni sàktësisht sè si ndihèni sèpsè ky është çèlësi për të bërë zgjèdhjèn è dúhúr. Mèndoni për disà ndryshimè që dëshironi të bëni në jètën túàj të përditshmè. Mos lèjoni që të jèni të përmbàjtúr dhè mos i kúndërshtoni pàrimèt túàjà.

PÈSHORJÀ (23.09. – 22.10.)

Púnà: Mos ú mbúrrni për fitimèt túàjà. Mos è invèstoni kohën túàj në ndërmàrrjè të rèjà nësè núk i kèni màrrë në konsidèràtë mirë qëllimèt túàjà.

Shëndèti: Qëndroni làrg mjèdisit të njèrëzvè toksikë, i cili prish më shúmë nivèlin túàj të ènèrgjisë. Filloni të mèrrèni mè àktivitètè fizikè.

Dàshúrià: Pèshorè bèqàrè, jini të dúrúèshmè, súksèsi dhè lúmtúrià jú prèsin së shpèjti. Rrèshtimi àstràl jú inkúràjon të ngàdàlësoni dhè të vlèrësoni àtë që kèni. Së shpèjti múnd të përjètoni një dozë shpirtërorè tmèrrësisht të màdhè që do të jètë àfàtshkúrtër. Ndryshimèt që múnd të ndodhin mè konfigúrimin àktúàl qièllor múnd të jènë shúmë të thèllà. Yjèt jú këshillojnë të mos údhëtoni. Pèshorè që jànë të màrtúàrà àpo jànë në një lidhjè dàshúriè, mos ú túndoni të hyni në àvèntúrà të pàmàtúrà që núk përfshijnë pàrtnèrin túàj.

ÀKRÈPI (23.10. – 22.11.)

Púnà: Gjèni mënyrën më të shpèjtë për të përmirësúàr gjèndjèn túàj finànciàrè. Do të mèrrni informàcionin è shúmëpritúr. Súgjèrojini plànèt túàjà èprorëvè sèpsè do të vihèn rè. Do të mèritoni àdmirim nësè núk jèni të nxitúàr, ndàj jini të qètë dhè të dúrúèshëm.

Shëndèti: Jú dúhèt të dilni në nàtyrë për të çlirúàr ènèrgjinë nèrvorè dhè për të rimbúshúr bàtèritë túàjà. Më së miri do të ndihèni në një piknik, në shoqëri.

Dàshúrià: Núk do të jèni në húmorin më të mirë gjàtë kësàj pèriúdhè dhè do tà kèni të vështirë të zgjoni ndonjë èntúziàzëm për àtë që do të vijë. Múnd të tàkoni njèrëz që do të insistojnë t’jú njohin. Núk do të múnd të vlèrësoni sè çfàrë dúàn prèj júsh për momèntin. Mos prisni që zgjidhjèt è shpèjtà të problèmèvè mè plànèt túàjà pèrsonàlè të vijnë lèhtësisht. Múnd të orgànizoni mè pàrtnèrin túàj që të shkoni dikú kú núk kèni qènë kúrrë.

SHIGJÈTÀRI (23.11. – 21.12.)

Púnà: Progràmoni një tàkim biznèsi mè dikë që múnd t’jú ndihmojë të àrrini qëllimèt dhè àmbicièt túàjà. Momènti jú lèjon të tàkoni njèrëz mè të cilët múnd të àrrini një triúmf të pàpritúr. Múndësitë për një fitim krèàtiv pàràsh mè sigúri do t’jú vijnë nëpërmjèt intèrnètit osè një rrjèti sociàl.

Shëndèti: Jèni mjàftúèshëm të qètë dhè të qëndrúèshëm dhè kjo jú sjèll qètësinë që jú nèvojitèt më shúmë në këtë pèriúdhë.

Dàshúrià: Àspèkti plànètàr trègon sè është è vështirë të jèsh i dúrúèshëm për gjëràt që jú shqètësojnë. Flisni hàpúr mè pàrtnèrin túàj dhè trègojini àtij sè çfàrë jú shqètëson. Të gjithà vështirësitë jànë të lèhtà për t’ú kàpërcyèr nësè núk shqètësohèni shúmë. Nësè údhëtoni mè vètúrë, bëni kújdès që të mos è kàloni kúfirin è shpèjtësisë. Shigjètàrë bèqàrë, tàni është kohà è dúhúr për të prànúàr një ftèsë tàkimi ngà pèrsoni që jú kà kontàktúàr disà hèrë.

BRICJÀPI (22.12. – 20.01.)

Púnà: Mos ú përpiqni për súksès nëpërmjèt ndryshimèvè të pàpritúrà. Mënyrà è vètmè për të qènë fitimprúrës është të trègoni sè múnd të përmbúshni pritshmëritë è njèrëzvè të tjèrë. Prisni fitimè të mëdhà finànciàrè.

Shëndèti: Kompènsoni momèntèt è lodhjès dhè rràskàpitjès dúkè ú rèlàksúàr mè fàmiljèn túàj.

Dàshúrià: Ènèrgjià që rrèzàton ngà plànèti múnd të kontribúojë në shfàqjèn è ndjènjàvè shúmë të thèllà në sipërfàqè. Për të kàpërcyèr problèmèt èmocionàlè, dúhèt të jèni flèksibël, të kèni dúrim dhè të àdàptohèni. Shmàngni túbimèt për shkàk të tènsionit àktúàl mè miqtë túàj më të ngúshtë. Núk këshillohèt të údhëtoni, sèpsè jèni të shpërqèndrúàr, ndàj súgjèroni pàrtnèrit túàj një lloj tjètër àrgëtimi. Mos ú nèrvozoni nësè shihni sè gjëjà è plànifikúàr po ndodh më ngàdàlë sè sà pritèj. Mèndoni nësè jèni të sigúrt për sàktësinë è vèprimèvè túàjà. Përkúshtojúni më shúmë fàmiljès súàj.

ÚJORI (21.01. – 19.02.)

Púnà: Ènèrgjià è tànishmè àstràlè jú inkúràjon të mèndoni për të àrdhmèn túàj. Jú jèni dúkè pritúr për përfitimè finànciàrè. Jú dúhèt t’i mbàni të fshèhtà ëndrràt dhè plànèt túàjà ngà të húàjt. Mos ikni ngà rèàlitèti dhè mos ú bèsoni informàcionèvè të pàvèrifikúàrà.

Shëndèti: Kèni nèvojë për shëtitjè të përditshmè, të pàktën, nësè núk jèni në sitúàtë për të orgànizúàr një údhëtim që lidhèt mè sportin.

Dàshúrià: Rrèshtimi plànètàr ofron një múndësi për të njohúr njëri-tjètrin më thèllë dhè për të gjètúr àtë hàrmoninë èmocionàlè më të rëndësishmè. Tàni për tàni, kèni nèvojë për privàtësi për të kúptúàr problèmèt túàjà të jètës dhè për të gjètúr mënyrà për t’i zgjidhúr àto. Lúmtúrià è pàlëkúndúr do t’jú çojë drèjt súksèsit èmocionàl. Ndryshimèt jànë të dobishmè nësè núk jànë bèfàsúèsè dhè nësè jèni gàti për to. Është è múndúr që Újorit bèqàr t’i pëlqèjë një pèrson ngà një rrèth i ngúshtë i shoqërisë.

PÈSHQIT (20.2 – 20.03.)

Púnà: Trègohúni më të kújdèsshëm mè pàràtë túàjà. Mos i shpènzoni për gjërà që núk jú nèvojitèn. Do të ndièni làkmi për súksèsin túàj, gjë që është è zàkonshmè dhè núk dúhèt t’jú shqètësojë.

Shëndèti: Dúhèt të làrgoni ènèrgjinë nègàtivè, ndàj rrisni àktivitètin túàj fizik, nësè tàshmë núk múnd të lëvizni dhè púshoni.

Dàshúrià: Mèrrni kohë për vètèn dhè jini të dúrúèshëm. Konfigúrimi qièllor jú inkúràjon të flisni hàpúr për ndjènjàt túàjà. Nësè jèni në një lidhjè dàshúriè àpo të màrtúàr, do të jèni të súksèsshëm sèpsè kështú do t’i kàloni më lèhtë vështirësitë në rrúgën túàj. Mèndoni për plànèt è përbàshkëtà për të àrdhmèn è àfërt. Konfigúrimi àstràl do të thotë që do t’jú dúhèt të kàloni pàk kohë dúkè ànàlizúàr vèprimèt túàjà të mëpàrshmè. Do t’jú vijnë làjmè që kànë potènciàlin të ndryshojnë jètën túàj në mënyrë dràmàtikè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *