Home / Horoskop / Horoskopi per muajin Mars 2022 ! Renditja e shenjave me te favorizuara per kete muaj !

Horoskopi per muajin Mars 2022 ! Renditja e shenjave me te favorizuara per kete muaj !

PÀRÀSHÌKÌMÌ ÀSTROLOGJÌK PÈR MUÀJÌN MÀRS 2022

Rèndìtjà è shènjàvè ngà àjo mè pàk mè fàt tè àjo mè è fàvorìzuàrà:

12. Pèshorjà

Dìplomàcìà kà shkuàr në fund fàrè dhè për muàjìn Màrs. Dìèllì hyn përbàllë Pèshorès dhè kà një sforcìm të dukshëm të shumë màrrëdhënìèvè. Màrsì dhè Àfërdìtà në Brìcjàp dèrì në dàtën 7 do tà vështìrësojë Pèshorèn. Fìllon qètësìmì pàs kësàj dàtè kur hyn Àfërdìtà në Ujor dhè ì hàpèt rrugà è kontàktèt mè jàshtë, rèhàbìlìtìmì ì çështjèvè èkonomìkè, làjmèt è mìrà. Pàs dàtës 21 nìsìn kundërshtìmèt è mëdhà.

11. Brìcjàpì

Jànë në një momènt vèndìmtàr sèpsè do të kètë një tàkìm të dhunshëm të Màrsìt è Plutonìt në të. Shumë Brìcjàpë do ndìèjnë një sforcìm të màdh në jètën è tyrè, në màrrëdhënìèt pèrsonàlè, në zgjìdhjèn è dìsà problèmèvè, mund të kètë tènsìonè, ìnàtè è dèbàtè që kàlojnë përtèj kontrollìt. Nësè è kàlojnë mè qètësì 7-dìtëshìn è pàrë të Màrsìt do kènë më shumë làrmìshmërì.

10. Gàforrjà

Shènjë kàrdìnàlè që tènton të përbàllèt mè Màrsìn è Plutoonìn. Do kènë àlèàtë è kërkèsà më të fuqìshmè, kujdès në màrrëdhënìèt në çìft, bàshkëpunìmèt të rëndësìshmè, mënyrën sì ì shfàqnì kërkèsàt sèpsè sforcojà do jètë më è màdhè dhè kàpërcìmì në nèrvozìzëm mund të jètë ì pàkontrolluèshëm. Pàs dàtës 7 do të flàsìm për çështjè èkonomìkè më të mìrà dhè pàs dàtës 21 do të dukèt më shumë è do të bëjë bujë në kàrrìèrë. Jàvà è pàrë è Màrsìt do jètë më è vështìrà.

9. Vìrgjërèshà

Jànë në këtë pozìcìon sèpsè Hënà è rè ndodh përbàllë shènjës së tyrè. Hënà è rè në Pèshk kà pëlhurën që nuk ì trègon gjëràt è qàrtà, prà nuk dìhèt sè ç’ndodh në pràpàskènë. Vìrgjërèshà dukè qènë ànàlìtìkè dhè konkrètè, è gjèn dy hèrë më shumë të pànjohur Hënën è rè në Pèshk. Mund të bëhèn pàk xhèlozè në dàshurì. Duhèt të prèsìn pàs dàtës 5-6 për të màrrë vèndìmè të rëndësìshmè èkonomìkè.

8. Dèmì

Fìlojnë një pèrìudhë të mìrë, ì bëjnë propàgàndë punës së tyrè, Hënà è rè ì jèp një qëllìm të rì, punë àpo àmbìcìè të rè. Do tà màrrìn vètèn më së mìrì, por duhèt të kàlojnë pràgun è kërkèsàvè të mëdhà që ìu vìhèt në fushën lìgjorè, kontàktèt è lìdhurà mè lìgjìn në dàtën 3-4. Po të kàlojnë këtë mund të prètèndojnë kàrrèìèrë è pozìcìon punè, por èdhè mund të rrèzìkojnë mè një punë që ì èkspozon pàk më shumë sè sà do tà mèrrnìn vètë guxìmìn.

7. Àkrèpì

Do flàsìn shumë për èrotìzmìn sìdomos pàs dàtës 2. Dèrì në këtë dàtë do jènë mè sy të mbyllur në këtë àspèkt. Më pàs do të fìllojnë màrrëdhënìèt è mìrà dhè do të qètësohèn. Tàkìmì ì Màrsìt mè Plutonìn në Brìcjàp do ìu vështìrësojë dìsì komunìkìmìn è do ì nèrvozojë, mund të jènë dìsì të vështìrà në jàvën è pàrë. Nësè è kàpërcèjnë, do t’ìà dàlìn mè suksès, në mos do bëhèn àutokàtràstrofìkë.

6. Luànì

Dìèllì në shènjën è Dàshìt do ìu jàpë një ènèrgjì shumë të mìrë. Ìu hàpèt një çështjè è mìrë èkonomìkè në dàtën 2 që do përfundojë mè suksès në dàtën 18. Në dàtën 18 është një Hënë è plotë në Vìrgjërèshë që është è mrèkulluèshmè për màrrëdhënìè è punë konkrètè dhè kjo do ì ndìhmojë në çështjèt èkonomìkè. Në dàtën 21 mè hyrjèn è Dìèllìt në shènjën è Dàshìt do të shpërthèjnë è do të dàlìn në nàtyrën è tyrè dhè mund të mèndojnë sì do të shpàlosìn pàsìonèt è tyrè.

5. Bìnjàkët

Hënà è rè në Pèshq ìu jèp mundëìs për punë të rè, shàrm, màrrëdhënìè më èkzotìkè, tàkìmè romàntìkè è bìsèdà të qètà. Màrsì è ÀFërdìtà në Ujor pàs dàtës 7 kështu që po è màrrìn vètèn dhè po fàvorìzohèn në çdo àspèkt. Rrèth dàtës 2-3 kànë duèht të jènë të vëmèndshëm àtà që kànë problèmè të fortà èkonomìkè sèpsè mund të kènë àrmìq è kundërshtàrë.

4. Pèshqìt

Sà hyrì Jupìtèrì në Pèshk të gjìthë duàn hèroìzmìn, por kà ngjyrìmè dhè ìdèàlèt kànë fìlluàr të rèklàmohèn. Hënà è rè në dàtën 2 ì nxjèrr ngà ujëràt è vètà dhè do kènë një fìllìm të rì. Në dàtën 18 do të kènë një plotësìm dëshìrè, màrrëdhënìè të rì, fìrmosjè kontràtè ètj kështu që do të àrrìjnë dìçkà. Pràpàskènàt në punë duhèt t’ì kènë kujdès sè mund të dèmàskohèn.

3. Ujorì

Màrsì è Àfërdìtà në shènjën è tyrè do ìu jàpìn më shumë ènèrgjì, luftën è pàqèn që ì kànë në dorë do ì përdorìn è përpàrojnë. Lìdhjà Màrs-Pluton në shtëpìnë è tyrè të 12-të do të thotë që një shpërthìm ì brèndshëm, një vètëkontroll ì màdh mund t’ì shpëtojë ngà àrmìqësìtë, kundërshtàrët, problèmèt è punës àpo shëndètësorè. Hënà è rè në Pèshk ìu jèp një stìmulìm të màdh èkonomìk në dàtën 2.

2. Shìgjètàrì

Shènjë që do màrrìn è jàpìn fuqìshëm ngà të gjìthà ànët në këtë pèrìudhë, mund të ndryshojnë shtëpì ètj, por gjìthmonë në bàzë të romàntìkès, ëndrrës dhè mjègullnàjës. Do àrrìjnë të kàmuflohèn mìrë në àmbìèntìn è vèt dhè do màrrìn làjmè shumë të mìrà èkonomìkè, èrotìkè dhè udhëtìmè të këndshmè.

1. Dàshì

Do sjèllìn prànvèrën, por dèrìsà të vìjë duhèt tà shohìn mè kujdès jètën dhè ècurìnë è tyrè dèrì në dàtën 21. Rrèth dàtës 7 do màrrìn làjmè të mìrà, ndìhmèsë, përkràhjè, dàshurìà vjèn prànë tyrè. Pàs dàtës 2, ìkìn pèngèsàt ngà punët, drobìtjèt shpìrtërorè è lodhjèt dhè do të fìllojnë të fuqìzojnë mìrë stràtègjìtë è tyrè. Pàs dàtës 20, do përgàtìtèmì për hyrjèn në shènjën è tyrè që pàs dy muàjsh do pàsojë mè Jupìtèrìn në shènjën è tyrè dhè njèrëzìt do zhvìshèn.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *