Home / Horoskop / Peshqit do te ndikohen nga eklipsi ne Shigjetar ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Peshqit do te ndikohen nga eklipsi ne Shigjetar ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì
Èklìpsì ì Dìèllìt nè Shìgjètàr ju tèrhèq sì njè vrìmè è zèzè mè gràvìtètìn è sàj tè fshèhtë nè rrugètìmè tè pàdìturà nèsè nuk kènì njè hàrtè konkrètè tè qèllìmèvè dhè rrugètìmìt tuàj.

Dèmì
Njè ndryshìm ì màdh shpìrtèror ju mbyll në vètèvètè dèrìsà tè çlìrohènì ngà forcà è màdhè è një pàsìonì àpo rëndèsès sè njè pèrsonì mbì ju qè ju kà èklìpsuàr.

Bìnjàkèt
Nèsè nuk ì njìhnì mìrè kundèrshtàrèt àtà do tà bèjnè àkomà mè tè vèshtìrè rrugètìmìn tuàj dhè nuk do ju lènè fàrè fushè pàmjè. Kà mundèsì tè njè rènìè tè lìrè ngà ànà juàj nè drèjtìm tè pàdìtur.

Gàforrjà
Jètà juàj è pèrdìtshmè do èrrèsohèt dukè mos ju lènè mundèsì tè shìkonì rrugèn àpo njèrèzìt qè kènì pèrrèth. Tè punosh nè kushtè tè vèshtìrà sì nè njè mìnìèrè dukèt ky ndìkìm èklìpsì.

Luànì
Do ju èrrèn sytè pèrbàllë njè sulmì àpo pàsìonì ì cìlì nuk ju lè tè bènì àsgjè tjètèr, vètèm t’ju bèjè tè mèndonì sè dìtèt mè dìèll jànè zèvèndèsuàr ngà nàtà pà hènè nè àspèktìn ku ju jènì mè tè zotèt nè dàshurì.

Vìrgjèrèshà
Jènì njè ngà shènjàt qè èklìpsì nè Dìèll ju ndìkon mè ndryshìmè dhè forcà tè mèdhà sìdomos nè cèshtjèt fàmìljàrè. Jo cdo pus àfèr shtèpìsè tuàj mund tè jètè ì dobìshèm.

Pèshorjà
Nè rrugètìmìn tuàj do kètè kàq shumè ìdè sà do krìjojnè njè furtunè ì cìlì po nuk u kontrrolluà mund tè màrrè pàrà èdhè àto qè kènì ngrìtur mè shumè mund.

Àkrèpì
Tè fshèhtàt è jètès àpo nèvojàt è jètès mund t’ju dètyrojnè tè zhytènì nè njè bàltè ngà è cìlà mund tè nxìrrnì èdhè grìmcà florìrì. Por duhèt tè jènì tè duruàr dhè tè kàpèrcènì vètè njè pèngèsè qè quhèt Dàshurì.

Shìgjètàrì
Èklìpsì ì Dìèllìt nè shènjèn tuàj ì jèp fund njè cìklì tè pàfund ndryshìmèsh qè kènì bèrè dhè àkomà s’po ì mbyllnì dot. Làjm ì kèq èshtè qè ndoshtà po nuk u orgànìzuàt kjo mund t’ju màrrè èdhè mè shumè sè njè vìt kohè.

Brìcjàpì
Èklìps nè shpìrtìn tuàj qè do tè thotè ujku mjègull do. Dhè ju sì mjèshtèr tè qìèjvè tè murmurt do kèrkonì tè lèvìznì nè kètè àmbjènt tè ftohtè pèr tè trèguàr sè vètmìà kà njè vlèrè por qè s’tè çon àskund.

Ujorì
Shìgjètàrì dhè ju mund tè bènì njè bàshkèpunìm ìntèrèsànt nè kètè pèrìudhè. Ìdètè è Shìgjètàrìt mund tè pèrpunohèn sjkèncèrìsht dhè llogjìkìsht ngà ju nè mènyrè pèrfèktè.

Pèshqìt
Jènì njè ngà shènjàt qè do è ndjènì ndìkìmìn è èklìpsìt nè Shìgjètàr mè shumè sè shènjàt è tjèrà. Dìkush ì rèndèsìshèm do shuhèt nè sytè tuàj àpo nuk do jètè mè mbrojtjè pèr ju dhè bàzà ku ju mbèshtètènì do jètè bèrè pluhur osè ìdè è pà kàpshmè pèr ju.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *