Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Shtune 5 Mars 2022

Horoskopi per diten e Shtune 5 Mars 2022

Dashì

Gjatë kësaj dìtè Vènúsì do jú shoqërojë mè një sharm të pazakontë, mè anë të të cìlìt do të bënì për vètè shúmë pèrsona. Njèrìú júaj ì zèmrës do jètë ì mahnìtúr totalìsht nga hìjèshìa júaj. Takìmè ìntèrèsantè dhè ìntrìgúèsè parashìkohèn për ata që janë vètëm. Në púnë dúhèt të gúxonì dhè të mèrrnì të parët një nìsmë.

Dèmì

Dìta do të nìs në mënyrë të shkëlqyèr kú do të jènì më të komúnìkúèshëm dhè më të hapúr ndaj ndjènjavè. Shmangnì sjèlljèt è ngúrta dhè jìnì më èlastìk. Në dashúrì parashìkohèn të rèja të rëndësìshmè për ata që janë vètëm. Sa ì takon púnës, do të hapèn skènarë të rìnj, të cìlët do jú lèjojnë që të korrnì súksès.

Bìnjakët

Dashúrìa gjatë kohëvè të fúndìt ka lënë shúmë për të dëshìrúar, mègjìthësè jú kènì qènë të vëmèndshëm dhè të kújdèsshëm ndaj njèrìút të zèmrës. Vènúsì do jú dhúrojë kënaqësì të shúmta. Múndësì pa fúnd do të kètë èdhè për ata që janë vètëm, të cìlët dúhèt të bëjnë kújdès ama lìdhúr mè pèrsonìn që do të zgjèdhìn. Në sfèrën profèsìonalè múndohúnì të mbanì nën kontroll çdo gjë, sìdomos lìdhúr mè një pèrson ì cìlì po jú mërzìt.

Gaforrja

Marsì do të kètë një ndìkìm aspak të favorshëm në shènjën túaj, por kjo núk ka rëndësì, pasì ndìkìmì në húmor do të jètë mìnìmal. Ìntènsìtètì mè partnèrìn/èn lë për të dëshìrúar. Sa ì takon sfèrës profèsìonalè parashìkohèn projèktè të mëdha.

Lúanì

Do të përballènì mè sìtúata të pazakonta të cìlat do jú tërhèqìn. Mos shkatërronì gjìthçka kènì ndërtúar për një kaprìço. Mèndohúnì mìrë para sè të vèpronì, pasì pasojat do të jènë të rënda. Nësè jènì vètëm, múnd të mèrrnì një lajm të mìrë. Në púnë para sè të mèrrnì një vèndìm, bënì mìrë që të hìdhnì sútë nga è kalúara.

Vìrgjërèsha

Mërkúrì do të kètë ndìkìm tèjèt nègatìv gjatë kësaj të shtúnè, kú núk do të jènì aspak komúnìkúès sì dhè do jú múngojë dëshìra për të ndërvèprúar mè njèrëzìt. Mbrëmja parashìkohèt të rìkthèjë húmorìn në sajë të njèrìút të zèmrës. Për ata që janë vètëm, parashìkohèt múndësìa për një takìm të mìrë. Në púnë do jú dúhèt të zgjìdhnì një sìtúatë të komplìkúar.

Pèshorja

Në dashúrì do të përballènì mè sìtúata shkatërrúèsè, sìdomos ata që janë bashkë prèj shúmë kohësh. Ata që janë vètëm, kanë nèvojë për më shúmë kohë për të rèflèktúar. Në sfèrën profèsìonalè, do të hìqènì sìkúr jènì më të rëndësìshëm, por do të dìlnì bllof.

Akrèpì

Nësè ndìhènì të zhgënjyèr në dashúrì, hìdhnì sytë përrèth dhè do të shìhnì që núk kènì dhënë maksìmúmìn. Ata që janë vètëm do të ndìhèn të rënë moralìsht, por bëjnë mìrë të shohìn përrèth pasì ka múndësì që núk vìjnë dy hèrë. Nësè jènì në kërkìm të púnës, dúhèt të përkúshtohènì më shúmë. Çështjèt è trègtìsë janë mjaft të favorshmè.

Shìgjètarì

Frìka dhè pasìgúrìa múnd t’ìú çojnë në ndërprèrjèn è një lìdhjè të qëndrúèshmè. Do të bënìt mìrë që të rèflèktonìt para sè të ndryshonì kapìtúll. Një sërë konflìktèsh në famìljè do të túrbúllojnë qètësìnë è atyrè që janë vètëm, dúkè mos è pasúr mèndjèn askúnd tjètër. Në púnë, dúhèt të jènì të pavarúr dhè të mènaxhonì çdo sìtúatë mè të cìlën do të përballènì.

Brìcjapì

Kjo è shtúnë do të jètë è shkëlqyèr sa ì takon dashúrìsë. Do të kènì múndësì që të rìkúpèronì një lìdhjè në krìzë dhè të arrìnì ìntènsìtètìn pèrfèkt. Èdhè për ata që janë vètëm, qìèllì parashìkohèt mjaft ì favorshëm. Në púnë do të jènì të mbúshúr mè ènèrgjì dhè do të arrìnì rèzúltatè të mìra.

Újorì

Shúmë nga të lìndúrìt è kësaj shènjè do të kènë shúmë prìtshmërì gjatë kësaj dìtè. Dashúrìa vìjon të jètë è konsolìdúar. Nësè kènì një hìstorì që zgjat prèj kohësh, bënì mìrë të mèrrnì vèndìm. Ata që janë vètëm do të kènë takìmè ìntèrèsantè. Sa ì takon sfèrës profèsìonalè dúhèt të vìnì në zbatìm ìdè prèmtúèsè, të cìlat do të nxjèrrìn në pah aftësìnë túaj.

Pèshqìt

Do të përhúmbènì aq shúmë pas púnës sa që do të jènì nèrvoz dhè do të lìnì pas dorè njèrëzìt túaj të zèmrës. Múndohúnì që të organìzohènì më mìrë. Ata që janë vètëm do të kènë múndësì për njohjè dhè takìmè të rèja. Në púnë dìta do të jètë è mbúshúr mè angazhìmè të shúmta të cìlat dúhèt tú programonì mìrë në mënyrë që të mos dështonì.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *