Home / Horoskop / Mos flini pa e lexuar ! Ne muajin Mars keto shenja do te bekohen nga universi ! Para , fat dhe mundesi te reja

Mos flini pa e lexuar ! Ne muajin Mars keto shenja do te bekohen nga universi ! Para , fat dhe mundesi te reja

Njëhèrë è një kohë thùhèj sè njèrèzít è líndur në muàjìn Màrs jànë më të mìrët që èkzístòjnë.

Dìsà thònë që kjo shprèhjè është shumë è vèrtètë, ndërsà të tjèrët thònë sè vètëm stìnà kur àtà kánë líndùr është pèríùdhà më è mìrë è vìtìt.

Por, nësè do të flísnìm për mbështètjèn ngà një fàt ì mìrë, cìlà do të ìshtè pèrìudhà më è mìrë për tà pásùr fàtìn në kràhë.

Për të márrë një përgjígjè, në páráshíkímìn è sotëm nè do t’ju rrèfèjmë për 6 shènjà të Zòdíákùt që ngà fíllìmì ì këtìj muàjì dhè për një kohë shumë të gjátë, do të jènë në pèllèmbèt è një fàtì shumë të mbárë.

Uròjmè që èdhè shènjà juàj të jètë brèndà kësàj lístè por për më shumë ju dùhèt që t’ì zbùlonì këtà që káq shumë ì dáshká ky fàt ì mrèkùlluèshëm në këtë muàj.

Për shènjën è Pèshòrès, jètà ndrýshon mè “rrènjë” pàsì hyrjà è muàjìt Màrs për këtë shènjë sjèll një pèrìudhë që nuk do të njòhín àsnjë lloj gábímì.

Do të dálín ngà rùtínà è jètës së përdítshmè dhè do të mbùshín zèmrát dhè mèndjèt è tyrè mè shumë ìdè të rèjà dhè ènèrgjí pozítìvè dhè më shumë dàshùrì.

Për sà ì pèrkèt gjèndjès së lèkèvè, dèrì në mèsín è këtìj muàjì dùhèt që t’ì mbánì sà më mìrë llògárìtë sèpsè nuk do të kètë fávòrízímè, ndërsà pàs dátës 20 gjíthçkà ndrýshon sì një mrèkùllì.

Shumë kùjdès për ju dùhèt për shèndètìn, ndáj dhè këtë pèrìudhë mòs àbùzònì shumë mè àto që ju hánì.

Dùhèt që të flínì sà më shumë dhè në të njèjtën kohë fíllònì të lárgòhènì ngà dìsà pèrsònà mè hundën pèrpjètë.

Një tjètër shènjë mè shumë fàt në këtë nísjè të Màrsìt është dhè Àkrèpì, sèpsè do tà nísë muàjìn mè një tjètër vízíon ku do të hèdhë hápà të sígùrt në gjíthçkà që do të bèjè.

Në fámíljèn tuàj do të kètë mìrëqèníè mè shumìcë dhè mbì të gjíthà do të ndíqènì ngà një humor ì mìrë, ndáj dhè hárròjènì sè ju àfròhèn shèrrèt.

Àtà që nuk kánë èndè një lídhjè do t’u dùhèt të mèndòjnë sè sì do të jètë shpírtì ì tyrè bínják sèpsè ngà mèsì ì Prìllìt fávòrízohènì në dàshùrì.

Mòs mèrrnì àsnjë lèk bòrxh dèrì ngà dátà 24 màrs, sèpsè më pás në punën tuàj do të pèsòjë një ndrýshìm që ju fávòrízon shumë tèk lèkèt.

Pjèsà juàj më è fòrtè në të gjíthë muàjìn do të jètë fízíku dhè shèndètì juàj sèpsè àsgjë è kèqè s’ju ndòdh.

Për àfèrsísht 1 muàj mùnd të ndrýshonì punë dhè të nísní punën që kènì ëndèrrùàr përgjíthnjè.

Àsnjèhèrë nuk është jàshtë lístës së fàtlùmëvè ndáj dhè màrsì për Shígjètàrët, do të jètë muàj sùrprízàsh. Çìftèt do të kálojnë një muàj të mbùshùr mè dàshurì dhè àsnjë zènkè.

Në lídhjè mè èkònòmìnë, gjèndjà juàj rrítèt ngà fíllímì ì qèrshorìt, por dèrì àtèhèrë do të kènì një stábílítèt tèk lèkèt dhè në xhèpà nuk do t’ju mùngòjë àsgjë.

Një ngà kèshíllàt më të mëdhà për ju është shèndètì dhè kùjdèsì shumë ì màdh për mèlçínè dhè stòmákùn, ndִáj dhè kòntròllònì sè çfàrë fùsní në gòjë këtë muàj.

Për àfërsìsht 10 dìtët è àrdhshmè do të fùtènì në një válë pozítívè ku do t’ju jèpèt mùndèsíà t’ì jèpnì zgjídhjè shumë pròblèmèvè.

Lùmtùrìà është pránë për Brícjápët, që në këtë mòmènt të jètës së tyrè do të márrìn më shumë qètèsì, hármònì dhè bèsím tèk njèrèzít që ì rrínë pránë.

Nùk do të hásnì në àsnjë pròblèm në lídhjè mè párátë, por nuk do të mèrrnì ndonjë ngrítjè të kònsídèrùèshmè ndáj dhè kùjdès ku shpènzònì.

Tèk punà juàj po bèhèn ndrýshìmè të mëdhà, por për ju do të víjë më ì màdhì dhè psè jo një kárrígè në pòstín è shèfít.

Do të shpètònì ngà dìsà pròblèmè shèndètèsorè që ju kánë mùndùàr shumë sídòmòs stòmáku dhè më në fùnd do të gjènì rèhátínë që kènì kèrkùàr.

Gábímèt è së shkùàrës dhè të gjíthà hállèt do të márrín një zgjídhjè èdhè për Ujòrët, pásì ky muàj do të jètë sì një fushë mè lulè prànvèrorè për këtë shènjë.

Sì për të dàshùrùàrìt àshtu èdhè për àtà që jànë fámíljàrë mè fèmíjë do t’u víjë një momènt ì gjátë ndjènjàsh dhè pàsíònì.

Àjo që do t’ju shíjòjë më shumë është ngrítjà fínáncíàrè që mùnd të pèsònì për àfro 15 dìtë ndáj dhè tànì mòs kíní fríkè të hárxhònì sà më shumë për vètèn tuàj.

Fíllònì të ushtròhènì ngà pàk dhè pák ècjè nuk do t’ju bèntè kèq èdhè psè pìkà juàj më è fùqíshmè do të jètë shèndètì që do të jètë mjáft ì mìrë.

Hënà kà ndíkùàr pozítívìsht èdhè tèk Pèshqít, dhè tànì kjo shènjë do të ndíhèt më è gjállë sè kùrrë. Për àfro 3-5 dìtë do të nísnì të shíjonì vètëm çàstè të kèndshmè kudo që do të shkònì.

Për àtà që jánë çìft, një kèshíllë è mrìz do të ìshtè që këtë pèrìudhë të bènì një ávènturë àpo një udhëtìm, sèpsè do t’ju shpètòntè ngà rùtínà.

Do t’ju víjë një stábílítèt tèk párátë dhè për këtë àrsýè bùxhètìn do tà kènì një pjèsë plòt mè fàt të mìrë. Ju jènì një mènáxhùès shumë ì àftè ì lèkèvè.

Do të ndíhènì shumë ènèrgjík në të gjíthà dìtët è Màrsìt dhè trègònì pàk më shumë kùjdès për ànën shèndètèsorè èdhè psè yjèt të kánë dèrgùàr èngjëjt mbròjtès për të pásùr vètëm dìtë të bàrdhà.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 30 Maj 2023 nga Rusell Grant

Dashi Mèndojèni sot si një ditë pushimi. Ju jèni zakonisht ai të cilit njèrëzit i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *