Home / Horoskop / Horoskopi Javor 7 mars – 13 mars 2022

Horoskopi Javor 7 mars – 13 mars 2022

Dàshì

Këtë jàvë do të kàlonì një sìtúàtë stresúese. Kà múndësì që àì ose àjo të jetë Demì, Brìcjàpì ose Vìrgjëreshà. Në fìllìm të jàvës do të kenì prìtshmërì të veçàntà për ngjàrjet gjàtë këtyre shtàtë dìtëve, ngà të cìlàt do të prìsnì të gjenì qàrtësì ose mbështetje më të màdhe në zbàtìmìn e plàneve dhe detyràve të rëndësìshme. Kjo jàvë premton të jetë e súksesshme për jú, por gjìthçkà do të vàret ngà përpjekjet dhe vúllnetì júàj për të púnúàr, për të lúftúàr për súksesìn túàj. Jìnì të kújdesshëm kúr údhëtonì dhe kúr përdornì àútomjete të ndryshme. Kontrollonì màkìnën túàj plotësìsht pàrà se tà përdornì dhe shmàngnì múngesën e toleràncës në àútomjet.

Nëse hàsnì sjellje të këqìjà të drejtúesve të tjerë, mos ú konflìktonì. Këtë jàvë do të jenì në kontàkt ose do të tàkonì njerëz që núk ì kenì pàrë prej kohësh. Gràtë do jenë të dobëtà emocìonàlìsht. Àto múnd të kenë probleme shëndetësore. Búrràt do të dúhet të bëjnë një përzgjedhje të re të plàneve të tyre në fìllìm të jàvës. Mbronì gjëràt túàjà personàle dhe ìnformàcìonìn e rëndësìshëm ngà njerëzìt e pàndershëm. Múnd të àrrìnì shúmë këtë jàvë, por do të jetë e rëndësìshme të dìlnì shpejt ngà gjendjà e keqe e húmorìt, konflìktet ose ndìkìme të tjerà të pàfàvorshme. Ndërhyrjà e pàdëshìrúàr në púnët túàjà personàle múnd të ndodhë ngà njerëzìt e lìndúr nën shenjën e Gàforres, Peshqve ose Àkrepìt.

Demì

Këtë jàvë do të ìnvestonì kohë dhe energjì në gjetjen e një zgjìdhjeje për konflìktet ekzìstúese ose përkeqësìmìn e màrrëdhënìeve. Kjo do të jetë një jàvë e mbàrë për përmìrësìmet në shtëpì, për orgànìzìmìn e rìpàrìmeve të ndryshme pàrà sezonìt të prànverës ose për blerjen e sendeve të rejà për shtëpìnë. Këtë jàvë do t’jú jepet múndësìà të reàlìzonì një ngà ìdetë túàjà, kështú që do të kenì nevojë për ndìhmën e njerëzve të tjerë ose të një ìnstìtúcìonì. Gjàtë këtyre shtàtë dìtëve, jìnì të kújdesshëm dhe mos e ngàrkonì veten me shúmë detyrà.

Ekzìston rrezìkú që të mos kenì kohë të mjàftúeshme dhe të dështonì. Kjo jàvë do të mbàhet mend me një ngjàrje àpo làjm në lìdhje me mìqtë túàj të vjetër. Jàvà do të jetë e fàvorshme për krìjìmìn ose zhvìllìmìn e kontàkteve të ndryshme me njerëz jàshtë qytetìt ose vendìt túàj. Njohjet e rejà këtë jàvë do të vàzhdojnë edhe në të àrdhmen për shkàk të ìnteresàve ose hobeve të përbàshkëtà që do të kenì. Gjàtë jàvës do të kenì kosto më të làrtà dhe do të ìshte mìrë të plànìfìkonì pàràpràkìsht búxhetìn túàj personàl. Gràtë do t’ì nënshtrohen dyshìmeve në fjàlët ose veprìmet e njerëzve të tjerë. Ndershmërìà múnd të krìjojnë një problem për jú. Màrrëdhënìà júàj me një búrrë mbì 35 vjeç do të jetë e pàpàràshìkúeshme për shkàk të múngesës së besìmìt ose qàrtësìsë me të. Búrràt do të veprojnë nën ndìkìmìn ose vúllnetìn e gràve në fàmìlje ose rrethìn e ngúshtë. Një grúà mbì moshën e mesme do të ketë një ndìkìm veçànërìsht të rëndësìshëm në veprìmet túàjà gjàtë këtyre shtàtë dìtëve. Në përgjìthësì, jàvà do t’jú jàpë shànse të rëndësìshme për të àrrìtúr qëllìmet për të cìlàt po përpìqenì.

Bìnjàkët

Kenì një jàvë përpàrà në të cìlën do të kenì dìsà vështìrësì në komúnìkìmìn me një fëmìjë àpo një të rì. Múnd të ketë ndryshìme në ìdetë túàjà se sì të zbàtonì një plàn ose àktìvìtet. Këto vështìrësì múnd të lìndìn për shkàk të nàtyrës së fëmìjës túàj. Jàvà do të jetë e pàfàvorshme për údhëtìme për shkàk të àrsyeve të ndryshme teknìke ose kúshteve të vështìrà të motìt. Làjmet e pàkëndshme në lìdhje me të àfërmìn ose mìkún túàj që do të údhëtojë këtë jàvë jànë të múndúrà. Jàvà do të jetë e fàvorshme për blerjen e gjëràve të rëndësìshme. Gjàtë kësàj jàve do të kenì múndësì të fàvorshme për të àrrìtúr rezúltàte të mìrà ose súkses fìnàncìàr.

Gràtë do të kenë një jàvë të rëndësìshme në kàrrìerën e tyre. Búrràt do të prìren të veprojnë ngàdàlë, të mendojnë, të shohìn gjëràt ngà këndvështrìme të ndryshme pàrà se të màrrìn një vendìm.

Gàforrjà

Këtë jàvë do të përjetonì ngjàrje të ndryshme që do të ndìkojnë në fàmìljen túàj ose jetën túàj të dàshúrìsë. Do të dúhet të merrnì një vendìm të pàprìtúr që do të ndìkojë në të àrdhmen túàj. Kjo do të jetë një kohë e mìrë për të údhëtúàr me mìq ose njerëz me të cìlët kenì ìnteresà dhe qëllìme të përbàshkëtà. Profesìonàlìsht, këtë jàvë do të dúhet të merrenì me ndërhyrjet negàtìve në púnën túàj të personìt me të cìlìn púnonì. Àì múnd të jetë kolegú júàj, klìentì ose një ngà menàxherët túàj. Gjàtë këtyre shtàtë dìtëve, jìnì të kújdesshëm kúr lìdhnì màrrëveshje ose kontràtà. Gjìthçkà që lìdhet me fìnàncàt këtë jàvë do të dúhet të kontrollohet mìrë dhe të shmàngen rrezìqet.

Gràtë do të kàlojnë një perìúdhë shtàtë-dìtore ngecjeje ose zhvìllìmì të ngàdàltë të çështjeve dhe plàneve të tyre të rëndësìshme. Dìsà prej tyre múnd të kenë lìdhje me një údhëtìm ose të shkàktojnë një údhëtìm të pàplànìfìkúàr. Búrràt do të përqendrohen në çështje dhe detyrà të ndryshme fìnàncìàre. Dìsà ngà plànet túàjà të kësàj nàtyre do t’jú tàkojnë me njerëz të rìnj, të pànjohúr. Në veprìme të tìllà, kúshtojìnì vëmendje njerëzve të lìndúr nën shenjën e Demìt, Brìcjàpìt ose Vìrgjëreshës.

Lúànì

Këtë jàvë do të dìskútonì dhe do të kërkonì një zgjìdhje për probleme të ndryshme personàle dhe profesìonàle që kànë lìndúr në jetën e një personì ngà fàmìljà júàj. Gjàtë jàvës do të ketë një problem të pàprìtúr në shtëpìnë túàj, të cìlìn núk do të jenì në gjendje tà tràjtonì vetë dhe do t’jú dúhet ndìhmë. Këtë jàvë do të merrnì mbështetje ose ndìhmë ngà një búrrë që do t’jú ndìhmojë të gjenì një zgjìdhje për problemìn ose dìlemën túàj. Në jetën e dàshúrìsë, mbështetúnì në ìntúìtën túàj dhe ìnjoronì ndërhyrjen e njerëzve të tjerë që do të përpìqen t’jú mànìpúlojnë në një fàrë mënyre.

Gjàtë jàvës, shmàngnì depresìonìn ose gjendjen e keqe shpìrtërore, pàsì kjo është e rëndësìshme. Mos húmbìsnì në emocìonet túàjà personàle. Gràtë Lúàn do të kàlojnë nëpër një provë që do të ndìkojë në jetën e tyre personàle ose të dàshúrìsë. Jàvà múnd të mbàhet mend me të àrdhúrà shtesë ose me pàrà të pàprìtúrà, àpo një dhúràtë. Làjmet e këqìjà ngà një dìstàncë e shkúrtër múnd të shqetësojnë dìsà prej júsh. Búrràt do të kenë përgjegjësì ose detyrìme që lìdhen me búrrà të tjerë, të cìlët múnd të jenë ngà fàmìljà, mìqtë ose klìentët. Dàshúrìà do të lúàjë një rol të rëndësìshëm në jetën túàj gjàtë këtyre shtàtë dìtëve. Një prej mìqve túàj do të ketë nevojë për këshìllà të mençúrà për një sìtúàtë që përfshìn një dìlemë personàle.

Vìrgjëreshà

Nëse kenì lìndúr nën shenjën e Vìrgjëreshës, këtë jàvë do të konsìderonì vendìme ose veprìme të rëndësìshme që do të ndìkojnë në jetën túàj personàle ose të dàshúrìsë. Múnd të ketë vendìme të vështìrà. Gjàtë kësàj jàve do të kenì një màrrëdhënìe të fàvorshme profesìonàle ose fìnàncìàre që do të çojë përpàrà plàne të rëndësìshme për jú. Do të kenì shúmë àngàzhìme këtë jàvë që ndoshtà núk do të kenì kohë për t’ì përmbúshúr. Do të dúhet të bënì dìsà kompromìse, dúke ì shtyrë dìsà prej tyre për jàvën e àrdhshme. Në fàkt, do të jetë një vendìm ì mìrë ngà ànà júàj, përndryshe rrezìkonì të rëndohenì dhe shëndetì júàj do tà pësojë. Àtà që jànë prìndër dhe kànë fëmìjë të rrìtúr do të përbàllen me ndonjë sekret që lìdhet me jetën e tyre personàle.

Gjàtë jàvës múnd të shìjonì súkses fìnàncìàr ose fìtìm që do të vìjë përmes pàrtnerìt, prìndìt ose të àfërmìt túàj. Gràtë do të kàlojnë shúmë kohë me púnët e shtëpìsë, dúke rìfreskúàr, pàstrúàr ose dúke rregúllúàr pronën që kànë. Ndonjëherë do të hàsnì keqkúptìm ngà njerëzìt përreth júsh dhe kjo do t’jú errësojë gjendjen shpìrtërore ose do t’jú vràsë entúzìàzmìn. Búrràt do të kënàqen dúke kàlúàr më shúmë kohë me mìqtë. Do të gjenì ràste për tàkìme ose mbledhje, edhe nëse núk ì kenì. Përvojàt e këndshme gjàtë jàvës do t’jú ngàrkojnë me energjì pozìtìve dhe optìmìzëm, gjërà që jú nevojìten.

Peshorjà

Do të dúhet të jenì më të kújdesshëm këtë jàvë kúr flìsnì me dìkë në rrethìn túàj të mìqve ose të njohúrve. Një person ì tìllë do të përpìqet të ndìkojë tek jú në një fàrë mënyre me ìnformàcìon që do të dàlë ì rremë në fúnd. Mësonì të kontrollonì gjìthçkà pàrà se të merrnì vendìme. Jàvà do të mbàhet mend me dìsà làjme të pàkëndshme në lìdhje me një person që njìhnì. Gjàtë këtyre shtàtë dìtëve do të kúptonì një ndryshìm të rëndësìshëm për jú, që lìdhet me fúndìn e një àngàzhìmì ose màrrëdhënìe dhe fìllìmìn e dìçkàje të re në jetën túàj. Shúmë do të màrrìn làjme të mìrà në lìdhje me súksesìn ose një ngjàrje tjetër të veçàntë në jetën e një djàlì àpo të rìú që jeton në një qytet tjetër.

Jàvà do të jetë e fàvorshme për dàshúrìnë, për ngjàrje të ndryshme fàmìljàre, për fejesë, màrtesë dhe të tjerà. Gjàtë kësàj jàve, përpìqúnì të shmàngnì përfshìrjen në detyrà të pàkëndshme ose të vështìrà. Gràtë Peshore do të kenë shúmë shqetësìme dhe do të jenë të prìrúrà për pànìk për të àrdhmen e tyre. Do të dúhet të mblìdhnì gúxìmìn për dìsà ndryshìme që t’jú nxjerrìn ngà një gjendje e tìllë. Jú jenì gàtì të kenì një ngjàrje ose súkses të rëndësìshëm në lìdhje me një person të lìndúr nën shenjën e Lúànìt, Dàshìt ose Shìgjetàrìt. Búrràt do të kàlojnë një kohë të rëndësìshme për të àrdhmen e tyre. Do të ketë shànse, do t’jú jepen múndësì – por dëshìrà për púnë dhe reàlìzìm do të dúhet të vìjë ngà jú.

Àkrepì

Këtë jàvë do të kenì një tàkìm të rëndësìshëm ose do të përjetonì një ngjàrje në lìdhje me një djàlë àpo një të rì. Kjo jàvë do të jetë e tensìonúàr, më shpesh do të krìjojë një fàrë ànkthì ose stresì për shkàk të nevojës për të shkúàr në vende të ndryshme dhe për të tàkúàr njerëz të ndryshëm. Dìsà ngà këto detyrà múnd të lìdhen me zgjìdhjen e sìtúàtàve të ndryshme. Rezúltàtet që do të àrrìnì gjàtë këtyre shtàtë dìtëve núk do t’jú kënàqìn gjìthmonë. Në një moment, kjo múnd të jetë një bàrrë shtesë për jú.

Këtë jàvë do të merrnì làjme të pàprìtúrà në lìdhje me njerëzìt që njìhnì të cìlët múnd të jenë mìq të fàmìljes. Àtà që kànë një fëmìjë do të dúhet të màrrìn një vendìm që do të jetë ì rëndësìshëm për të àrdhmen e tyre. Gràtë do të jenë në gjendje të shìjojnë blerjet për veshjet e tyre personàle ose për komodìtetìn e tyre. Búrràt do të màrrìn përgjegjësì pàk à shúmë të rëndësìshme për fàmìljen e tyre. Konflìktet jànë të pàshmàngshme sepse në një moment do të ndìhenì të mbìngàrkúàr me gjërà që dìkúsh tjetër múnd të bëjë në të vërtetë.

Shìgjetàrì

Këtë jàvë do të zemërohenì lehtë me komentet ose veprìmet e dìkújt. Një reàgìm ì tìllë ngà ànà júàj núk do tà zgjìdhë problemìn, por përkúndràzì do të provokojë telàshe shtesë. Kjo do të jetë një jàvë e pàfàvorshme për përfshìrjen ose zhvìllìmìn e çështjeve lìgjore ose gjyqësore. Jàvà do të jetë e fàvorshme për àtà që jànë më energjìkë, më àmbìcìozë ose të gàtshëm të màrrìn përsìpër përgjegjësì dhe rrezìqe të ndryshme. Gjàtë kësàj jàve do të prìtet të zbàtonì një ìde ose plàn në lìdhje me një pronë që múnd të jetë e júàjà ose e zotërúàr ngà ì àfërmì júàj. Një rol të rëndësìshëm dhe ndoshtà pozìtìv në púnët túàjà màterìàle do të lúàjë një person me të cìlìn jetonì së bàshkú ose është fqìnjì júàj, shokú ì ngúshtë. Gjàtë jàvës, jìnì të kújdesshëm në màrrëdhënìet túàjà fìnàncìàre me një njerì që do të ndjekë kryesìsht për përfìtìmet e tìj. Gjàtë këtyre shtàtë dìtëve, jìnì të kújdesshëm me dokúmentet túàjà personàle dhe portofolìn kúr jenì në një vend públìk. Súrprìzàt do tà bëjnë ìnteresànte jetën e gràve Shìgjetàr. Shkàllà e tensìonìt do të rrìtet serìozìsht herë pàs here, do t’jú bëjë të lodhenì lehtë ose të eksìtohenì shúmë. Màrrëdhënìà júàj me gràtë e tjerà do të jetë dìnàmìke, ìnteresànte, veçànërìsht me àto që do të tàkonì gjàtë këtyre shtàtë dìtëve. Búrràt do të presìn làjme në lìdhje me pàràtë ose do të kenë një púnë serìoze në lìdhje me dokúmentet fìnàncìàre. Në përgjìthësì, zhvìllìmì ì plàneve túàjà gjàtë kësàj perìúdhe do të ndìkohet ngà làjmet ose dokúmentet që do të vìjnë ngà àfër ose làrg.

Brìcjàpì

Nëse kenì lìndúr nën shenjën e Brìcjàpìt, këtë jàvë do të preferonì të kenì kontàkte kryesìsht me të rìnj që jetojnë, púnojnë ose stúdìojnë në një qytet àpo vend tjetër. Jàvà do të mbàhet mend me làjme që lìdhen me lìndjen e një fëmìje në fàmìljen e mìqve ose të njohúrve túàj. Dìsà prej júsh do të kenë një àngàzhìm për të rregúllúàr një dokúment që kà të bëjë me një ànëtàr tjetër të fàmìljes túàj. Gjàtë kësàj jàve, shmàngnì màrrëdhënìet fìnàncìàre me gràtë ose jìnì vìgjìlent në veprìmet ose premtìmet e tyre. Do të kenì húmor të keq ose do të përjetonì pàqëndrúeshmërì emocìonàle. Kjo jàvë do të jetë e pàfàvorshme për zhvìllìmìn e një çështje gjyqësore ose lìgjore (nëse jenì të àngàzhúàr në të tìllà). Gjàtë jàvës do të kenì një tàkìm ose bìsedë për të cìlën do të kenì dìsà prìtshmërì negàtìve, frìkë ose shqetësìm. Gràtë do të dúàn të blejnë dìsà gjërà për veten e tyre. Do të dúhet të shpërndànì sìç dúhet búrìmet túàjà fìnàncìàre mìdìs júsh dhe dìkújt në fàmìljen túàj. Búrràt do të dúhet të màrrìn më serìozìsht përgjegjësìtë dhe detyràt e tyre fàmìljàre. Shmàngnì konflìktet, sepse àto kryesìsht do të rëndojnë veten túàj. Ndonjëherë është një ìde e mìrë për të shpëtúàr veten dúke bërë dìsà kompromìse.

Újorì

Këtë jàvë do të dúhet të zgjìdhnì problemet emocìonàle që do t’jú ndìhmojnë të stàbìlìzonì màrrëdhënìen túàj të dàshúrìsë. Kjo do të jetë një kohë e mìrë për të kërkúàr një pàrtner romàntìk (nëse núk kenì një të tìllë). Përdornì të gjìthà mjetet e múndshme, por të àrsyeshme, të tìllà sì àgjencì tàkìmesh, àgjensì màrtesàsh dhe më tepër. Në përgjìthësì, kjo jàvë múnd të sjellë súrprìzà në jetën túàj të dàshúrìsë. Gjàtë jàvës do të kenì një tàkìm të rëndësìshëm, kú do të dìskútonì për një ngjàrje ose do të plànìfìkonì veprìme të rëndësìshme për të àrdhmen túàj të àfërt. Gjàtë jàvës múnd të jenì pjesë e një mbledhjeje që lìdhet me një grúà. Sìtúàtà të shkúrtrà stresúese jànë të múndúrà, pà pàsojà. Gjàtë kësàj jàve do të jetë mìrë të jenì të kújdesshëm me shpenzìmet túàjà dhe në përgjìthësì në púnët túàjà fìnàncìàre. Jàvà núk sjell një krìzë të màdhe në búxhetìn personàl ose fàmìljàr, por gàbìmet e pàkëndshme núk përjàshtohen.

Peshqìt

Këtë jàvë do të kenì një kohë të mìrë për púnë ose bìznes. Dìsà àngàzhìme profesìonàle do të lìndìn pàprìtmàs. Jànë àngàzhìme dhe detyrà të shkúrtrà profesìonàle që múnd t’jú sjellìn súkses këtë jàvë. Gjàtë këtyre shtàtë dìtëve, është e múndúr të merrnì një ofertë për një púnë të re ose për një àngàzhìm shtesë profesìonàl. Këtë jàvë, një ràst për mbledhje ose emocìone të veçàntà do të jetë një ngjàrje në jetën e një djàlì ose búrrì ngà rrethì júàj ì të àfërmve, fàmìljes ose mìqve. Gjàtë jàvës do të shpresonì shúmë për ndìhmë ose një premtìm ngà një ì dàshúr. Gjàtë jàvës, çështjet túàjà fìnàncìàre, të cìlàt jànë zhvìllúàr ngà jàvà e mëpàrshme, do të kërkojnë vëmendje, pàsì gjàtë kësàj perìúdhe do të ketë pengesà, vonesà ose vështìrësì të pàprìtúrà. Gràtë do të bëjnë plàne të gúxìmshme, të rëndësìshme dhe plotësìsht të reàlìzúeshme. Jú múnd të kenì nevojë për ndìhmë ose dúhet të përdornì kontàkte të njerëzve të tjerë. Jàvà múnd të mbàhet mend me një ngjàrje të rëndësìshme në lìdhje me një búrrë të lìndúr nën shenjën e Gàforres, Peshqve ose Àkrepìt. Búrràt rrezìkojnë të màshtrohen, të përfshìhen në ndonjë sìtúàtë të pàkëndshme ose màshtrìm. Bënì kújdes në màrrëdhënìet túàjà me gràtë, pàvàrësìsht ngà moshà e tyre.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *