Home / Horoskop / Keto shenja te horoskopit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Keto shenja te horoskopit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

DÀSHÌ

Shfrytëzojènì në màksìmum çdo momènt gjàtë kësàj jàvè dhè bënì àtë që do ndìènì. Po u trèguàt bujàrë dhè ngà ànà tjètër sèrìozè në punë çdo gjë do ju rèàlìzohèt sì è kènì mènduàr. Nësè jènì në një lìdhjè do kàlonì një jàvë shumë pàsìonàntè dhè mè dëshìrà pàk èkstrèmè. Nësè ju jàpìn kënàqësì mos è prìvonì vètèn. Do kènì shumë ìmàgjìnàtë. Jètà è ju bèqàrëvè do jètë è mbushur plot mè tàkìmè. Mund të mos kètë dàshurì të vërtètë, por shumë àvènturà të këndshmè. Mè pàràtë duhèt të trègohènì të màtur. Mos jèpnì huà sèpsè do mbètènì èdhè për vètè kèq. Shëndètì nuk do jètë dhè àq ì mìrë. Do jènì në ànkth dhè do kènì problèmè mè qàrkullìmìn è gjàkut. Këshìllohunì mè mjèkët për çdo problèm. Këmbënguljà në punë do ju bëjë tè àrrìnì àto që donì.

DÈMÌ

Màrsì nuk do kètë ndìkìmìn më të mìrë në jètën tuàj gjàtë kësàj jàvè dhè kà rrèzìk që gjëràt të mos ju ècìn sì ì kènì plànìfìkuàr. Do nxìtohènì, nuk do uà vìnì vèshìn të tjèrëvè dhè mèndjèmàdhësìà do ju çojë në rrugën è gàbuàr. Në jètën në çìft do kènì dìsà kèqkuptìmè. Për t’ì rrègulluàr àto duhèt të jènì më të hàpur dhè të flìsnì më shumè mè pàrtnèrìn. Për ju bèqàrët do kètë ndryshìmè të rëndësìshmè. Mund të kthèhèt në dàshurì èdhè një mìqësì juàjà è vjètër. Jètà kà dhè të pàprìturà. Për sà ju përkèt fìnàncàvè prìtèn dìtë të mìrà. Plànètët do ju mbështèsìn. Shëndètì nuk do kètë problèmè sèpsè ju do kujdèsènì më shumè për të. Pàsì kènì qènë të gëzuàr ngà suksèsèt è jètës profèsìonàlè mund tè kàlonì èdhè dìsà momèntè mërzìtjèjè. Trègohunì të duruàr gjìthmonë sèpsè do fìtonì.

BÌNJÀKËT

Mundohunì të mèrrnì ndonjë dìtë lèjë gjàtë kësàj jàvè dhè të shkonì jàshtë qytètìt tuàj. Do çlodhènì, do rèflèktonì dhè do ju ndrìçohèn ìdètë. Nësè jènì në një lìdhjè mos u bënì ìmpulsìvè dhè mundohunì të ruànì èkuìlìbrìn. Nuk duhèt tà tèpronì às mè nèrvozìzmìn àpo ìnàtìn. Gjìthsèsì jàvà nuk do kètë problèmè të mëdhà. Ju bèqàrët duhèt të qëndronì èdhè këtë jàvë nën shoqërìnë è mìqvè. Èdhè po të njìhnì pèrsonà të rìnj shmàngunì mè lèzèt sèpsè nuk jànë àtà që po kërkonì. Kènì bërë shumë shpènzìmè këto kohë dhè të gjìthà këto do ndìkojnë në buxhètìn tuàj. Trègohunì të kujdèsshëm sèpsè do mbètènì duàrbosh. Dìsà dìtë mund të kènì dhìmbjè kokè, por nuk duhèt tà tèpronì mè mèdìkàmèntèt. Në punè duhèt të fìllonì projèktè të rèjà dhè prìtèt suksès.

GÀFORRJÀ

Gjàtè kësàj jàvè mos è lìnì vètèn të drèjtohènì ngà të tjèrët sèpsè kènì për të pàsur problèmè shumë sèrìozè. Nësè kènì një lìdhjè kà mundësì që pàrtnèrì të mos kètë shumë bèsìm tèk ju dhè do kërkojë t’ìu kontrollojë. Nësè nuk ìu pëlqèn gjènì mënyrën è duhur për t’ìà thënë. Mèrkurì do ìnfluèncojë pozìtìvìsht jètën sèntìmèntàlè për ju bèqàrët. Do kènì mundësì të krìjonì lìdhjè, por shmàngnì mè çdo kusht ngàtërrìmìn è dàshurìsë mè jètën profèsìonàlè àpo mè pàrànë. Fìnàncàt në tërësì do jènë të mìrà. Kà mundësì të mèrrnì èdhè ndonjë shpërblìm në punë. Për të pàsur një shëndèt të kënàqshëm duhèt të ushqèhènì në mënyrë të èkuìlìbruàr. Në punë kësàj hèrè do kènì shumë àmbìcìè. Mos hèzìtonì të tèntonì gjìthçkà që ju dukèt ìntèrèsàntè dhè mos è humbnì bèsìmìn tè vètjà.

LUÀNÌ

Gjàtë kësàj jàvè do è shìhnì ndryshè të àrdhmèn dhè do ìu jèpnì rëndësì èdhè dètàjèvè më të voglà. Mè Vènusìn në ànën tuàj, ju të dàshuruàrìt do ì jèpnì më shumë rëndësì jètës sèntìmèntàlè. Mos u trègonì shumë kërkuès dhè tolèronì. Kà shumè gjàsà që bàshkëpunìmì të rrìtèt ndërmjèt jush. Ju bèqàrët do jènì të pàvèndosur dhè tè sècìlì që do tàkonì do gjènì ngà një të mètë. Në plànìn fìnàncìàr mund të kàlonì ndonjë mìnì-krìzë. Mèrrnì màsà që tà rrègullonì sà mè shpèjt sìtuàtën sèpsè sà më shumë të qëndrojë dèlìkàtè àq më kèq për ju. Shëndètì nuk do jètë ì qëndruèshëm. Hèrà hèrës do ndìhènì të lodhur è pà fuqì. Mos è lìnì pàs dorè ushqìmìn për àsnjë lloj àrsyèjè sèpsè do kènì më shumë problèmè. Në punë jèpnì sà më tèpër të mundnì ngà vètjà. Nësè àrrìnì suksèsìn è prìtur do è sìguronì èdhè të àrdhmèn.

VÌRGJËRÈSHÀ

Gjàtè kësàj jàvè do përjètonì një ndjènjë pàsìgurìè. Nësè kènì një lìdhjè që nuk ìu jèp kënàqësìnë që kènì prìtur do jètë më mìrë t’ì jèpnì fund njëhèrë è përgjìthmonë. Po vàzhduàt më tèj vètëm sà do lëndonì njërì-tjètrìn. Ju bèqàrët ngà ànà tjètër jo vètëm që do kènì tàkìmè, por do jènì èdhè pàsìonàntë. Për fìnàncàt do kènì të drèjtë të shqètësohènì sèpsè àto nuk do jènë në gjèndjè të mìrë. Mèrrnì sà më shpèjt màsà dhè kërkonì ndìhmën è një mìku. Shëndètì nuk do jètë ì kënàqshëm. Shpèsh mund të ndìhènì èdhè të lodhur. Ushqèhunì më mìrë dhè mos hàrronì në àsnjë momènt lëngjèt pà shèqèr. Në plànìn profèsìonàl do ju jèpèn mundësì të mìrà për të ècur pàrà. Përfìtonì sà të mundnì dhè do ju përgëzojnë të gjìthë.

PÈSHORJÀ

Mundohunì të nxìrrnì më të mìrën è vètès gjàtë kësàj jàvë sèpsè kènì vërtèt vlèrà të çmuàrà. Për ju të dàshuruàrìt klìmà yjorè do jètë è dyzuàr, por stìmuluèsè. Mund të kètë èdhè dìtë mè dèbàtè të voglà, por që mè optìmìzëm dhè dëshìrë të mìrè do kàlojnë. Ju bèqàrët do kènì suksès të pàdìskutuèshëm dhè è gjìthë botà do ju ndryshojë brèndà dìsà orësh. Zèmrà do ju ndìhèt më mìrë sè àsnjëhèrë më pàrë. Mè fìnàncàt gjëràt do ècìn mìrë nësè trègohènì të logjìkshëm dhè ì mènàxhonì sì duhèt àto pàrà që kènì nëpër duàr. Gjèndjà shëndètësorè nuk do jètë è shkëlqyèr, por për fàt nuk do kènì problèmè sèrìozè. Dhìmbjèt è kokës àpo të bàrkut do làrgohèn shpèjt. Në punë duhèt të jènì shumë të kujdèsshëm sèpsè do provokohènì gjìthë kohës ngà dìsà kolègë.

ÀKRÈPÌ

Këtë jàvë do ju shkonì gjëràvè dèrì në fund dhè nuk do ìnfluèncohènì ngà àskush. Ju të dàshuruàrìt do mèrrènì vèsh më së mìrì mè pàrtnèrìn tuàj. Do jènì më të ëmbël è më shprèhës kështu që gjìthçkà do jètë më è bukur sè më pàrë. Ju bèqàrët do ndìhèn àq mìrë àshtu sì jènì sàqë do kènì frìkë të hìdhnì hàpà për fàktìn sè mos humbàsìn lìrìnë dhè pàvàrësìnë. Sèktorì ì fìnàncàvè do jètë ì qëndruèshëm dhè àspàk problèmàtìk. Përfìtonì ngà sìtuàtà për tè shlyèr dìsà borxhè tè hèrshmè. Shëndètì në dìsà momèntè do lërë për të dëshìruàr. Mund të kènì èdhè shqètësìmè ngà zèmrà, të cìlàt nuk duhèt nèglìzhuàr për àsnjë lloj àrsyèjè. Në punë do përbàllènì mè vështìrësì, por Jupìtèrì do ju ndìhmojë të kàlonì lèhtësìsht gjìthçkà.

SHÌGJÈTÀRÌ

Këtë jàvë àmbìèntì në jètën tuàj prìtèt të jètë shumë më ì qètë sè më pàrë. Do è kènì më të lèhtë komunìkìmìn mè pàrtnèrìn dhè nuk do lìndìn dèbàtè mè të. Nësè jènì bèqàrë do bënì mìrë të trègohènì të sìnqèrtë mè pèrsonàt që do tàkonì, pàsì mè gënjèshtrà nuk mund të shkohèt àskund. Të àrdhuràt do përmìrësohèn tèj màsè èdhè fàlë mènàxhìmìt të mìrè që kènì bërë së fundmì, por èdhè për shkàk të ndìhmës së të àfërmvè. Shëndètì nuk do jètë ì shkëlqyèr, por às problèmàtìk. Mund të kènì vètëm shqètësìmè të voglà. Për punën do jètë një jàvë plot shkëlqìm. Do àrrìnì gjìthçkà që kènì progràmuàr.

BRÌCJÀPÌ

Po nuk u trèguàt të màtur dhè të logjìkshëm gjëràt mund të màrrìn tàtëpjètën këtë jàvë. Nësè jènì në një lìdhjè duhèt të trègohènì më të përgjègjshëm dhè në àsnjë mënyrë nuk duhèt të hìdhnì hàpà të nxìtuàrà. Kujdès èdhè ngà dìsà provokìmè të pàrtnèrìt. Ju bèqàrët do kènì një pèrìudhè të mbushur mè njohjè të rèjà, por àtà nuk do prèfèrojnë èndè të hèdhìn hàpà. Buxhètìn mbàjènì gjìthë kohës nën kontroll pàsì shumë shpèjt do kènì nèvojë jètìkè për pàrà. Për shëndètìn do kujdèsènì mjàft dhè gjèndjà do vàzhdojè të mbètèt è stàbìlìzuàr. Në punë nuk do jènì shumë ènèrgjìkè dìtët è pàrà të jàvës, por pàs të ènjtès shumë gjèrà do ndryshojnë. Mos u dorëzonì lèhtësìsht.

UJORÌ

Jàvë è zàkonshmè dhè pà problèmè sèrìozè. Ju të dàshuruàrìt nuk duhèt tè bënì àsgjë që nuk ì pëlqèn pàrtnèrìt tuàj sèpsè mund të kènì problèmè sèrìozè mè të. Mèrrènì çdo gjë shtruàr dhè mèndonì për të dy pàlët. Ju bèqàrët nuk do mèndonì shumë për jètën sèntìmèntàlè sèpsè do jènì të zënë mè punë dhè àngàzhìmè të tjèrà. Buxhètì nuk do jètë àspàk ì kèq nësè shpènzonì mè kursìm dhè màturì. Po u trèguàt të pàmàtur sìtuàtà do màrrë tàtëpjètën. Shëndètì duhèt pàsur më në kujdès sè àsnjëhèrë më pàrë. Do kènì dhìmbjè bàrku, problèmè mè stomàkun dhè mè zorrët. Në punë do jènì të duruàr dhè këmbëngulës. Mund të lodhènì pàksà, por në fund do àrrìnì àtjè ku è kènì plànìfìkuàr.

PÈSHQÌT

Po u trèguàt të logjìkshëm dhè po nuk u nxìtuàt për àsgjë cdo gjë kà për t’ìu ècur mìrë këtë jàvë. Nësè nuk donì të kènì dèbàtè è problèmè në jètën tuàj në çìft, duhèt t’ì dëgjonì mè kujdès këshìllàt dhè sugjèrìmèt è pàrtnèrìt. Mos bënì gjërà që àtìj nuk ì pëlqèjnë sèpsè vètëm sà do mërzìtènì të dy pàlët. Ju bèqàrët më mìrë të prìsnì èdhè dìsà kohë në vènd që të hìdhnì hàpà pà qènë të bìndur. Në plànìn fìnàncìàr mos kryènì shpènzìmè të shumtà sèpsè do ju nèvojìtèn pàrà për dìtët në vìjìm. Shëndètì do jètë goxhà më ì mìrë sè më pàrë. Èdhè nësè kènì pàsur shqètësìmè ngà mèsì, shpìnà àpo bàrku do jènì më të qètë. Në punë do jènì guxìmtàrë, këmbëngulës dhè sfìduès. Àrrìtjèt do jènë èdhè më të mëdhà ngà sà mèndonìt.

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *