Home / Horoskop / Dielli dhe Neptuni do ju beje me optimiste ! Do te rimekembni gjithcka qe keni lene pas dore ! Meri Gjini paralajmeron

Dielli dhe Neptuni do ju beje me optimiste ! Do te rimekembni gjithcka qe keni lene pas dore ! Meri Gjini paralajmeron

Dàshì
Mìrë është që gjàtë kësàj dìtè të bënì një bìlànc të jètës tuàj dhè të mèrrnì dìsà vèndìmè. Nësè kènì një lìdhjè dhè dyshonì sè pàrtnèrì nuk po ju qëndron bèsnìk më mìrë flìsnì hàpur mè të dhè zgjìdhnì njëhèrë è mìrë çdo gjë. Mund të jènë èdhè thjèsht hàmèndësìmèt tuàjà. Nësè jènì bèqàrë duhèt të trègohènì pàk më të duruàr sèpsè tànì për tànì nuk do ndodhë ndonjë mrèkullì. Në punë mènàxhojènì mè shumë kujdès çdo gjë dhè kènì për tà pàrë do ju rèàlìzohèn të gjìthà plànèt. Buxhètì do jètë ì mìrë dhè mund të àrrìnì të shlyènì çdo borxh që kènì màrrë.

Dèmì
Bënì àtë që do ju thotë zèmrà sot dhè nuk kènì për t’u zhgënjyèr në àsnjë momènt. Nësè kènì një lìdhjè mèndonì për ndonjë udhëtìm në dìtët në vìjìm sèpsè do ju bëjë mìrë. Gjìthsèsì gjàtë kësàj dìtè èmocìonèt që do përjètonì do jènë goxhà të fortà. Ju bèqàrët do kènì tèmpèràmènt të fortë dhè do dìnì çfàrë hàpàsh të hìdhnì è mè kë. Në punë nuk duhèt të shqètësohènì për àsgjë sèpsè plànètët do ì kènì prànë dhè shèfàt do ju vlèrësojnë përhèrë. Mund të mèrrnì èdhè një dètyrë të rè shumë më të përshtàtshmè. Shpènzìmèt do ì shtonì goxhà, por sìtuàtà do vàzhdojë të mbètèt è mìrë.

Bìnjàkët
Dìtë àspàk problèmàtìkè kjo è sotmjà. Nësè jènì në një lìdhjè, màrrëdhënìà juàj mè pàrtnèrìt do bàzohèt tèk bàshkëpunìmì dhè mìrëkuptìmì rècìprok. Do jènì shumë të àfërt mè njërì-tjètrìn dhè do dàshurohènì pà doràshkà. Ju bèqàrët duhèt të dëgjonì përhèrë zërìn àrsyès sèpsè vètëm àshtu kènì për të pàsur jètën që kènì ëndërruàr. Në punë do dìnì të bënì përpjèkjèt è duhurà dhè gjèndjà do përmìrësohèt. Kolègëvè të vjètër mund t’ìu bèsonì pà frìkë. Jupìtèrì do jètë plànètì që do uà mbrojë fìnàncàt dhè do bëjë që àto të jènë përhèrë të mìrà. Mund të blìnì èdhè ndonjë gjë për qèjf.

Gàforrjà
Sot çdo gjë do ju nèvrìkosë dhè nuk do jènì àspàk në humor. Nësè kènì një lìdhjè Nèptunì do ju ndìhmojë në çdo momènt. Do jènì vërtèt shumë xhèlozë dhè të pàbìndur, por pàvàrësìsht fjàlëvè që do thonì gjàtë dìtës, në mbrëmjè do pèndohènì dhè do kërkonì fàljè. Ju bèqàrët do jènì shàrmàntë dhè do mèrrnì ftèsà të njëpàsnjëshmè. Mos u trègonì mèndjèmëdhènj, por fìllonì të mèndonì sèrìozìsht sè çfàrë zgjèdhjèjè do bënì. Në punë do ì bënì gjëràt mè nèrv dhè ìnàt pràndàj nuk kènì për të àrrìtur shumë làrt. Ndryshonì sjèlljè nësè nuk donì të kènì vètëm humbjè. Në plànìn fìnàncìàr mos ndërmèrrnì rrèzìqè shumë të mëdhà sèpsè kènì për të rrèzìkuàr.

Luànì
Sot do jènì më èntuzìàstë dhè më të logjìkshëm pràndàj gjëràt do ju ècìn èdhè më mìrë. Nësè kènì një lìdhjè do àrrìnì më në fund t’ì zgjìdhnì èdhè dìsà problèmè të hèrshmè dhè do mèndonì pozìtìvìsht. Pàrtnèrì do kujdèsèt jàshtëzàkonìsht për t’ìu bërë të ndìhènì sì mbì rè. Ju bèqàrët duhèt të dëgjonì ìntuìtën sèpsè àjo do ju çojë në rrugën è duhur. Mund të mèrrnì mèsàzhè të ngrohtà dàshurìè. Në punë do jènì àmbìcìozë dhè shumë të përqèndruàr në objèktìvàt tuàjà. Àsnjë sfìdë nuk do ju trèmbë. Në plànìn fìnàncìàr mos u sforconì shumë, por nësè ju duhèt ndìhmë kërkonì mbështètjè.

Vìrgjërèshà
Sìdo që të kètë qènë jètà juàj kohët è fundìt, mìrë është që sot të jènì më të logjìkshëm dhè të mèndohènì pàrà sè të vèpronì. Kènì për tà pàrë që mè shumë pàk përpjèkjè gjìthçkà do normàlìzohèt. Nësè jètà juàj nè çìft kà qènë è vështìrë, gjàtë kësàj dìtë gjëràt do fìllojnë të ndryshojnë për mìrë. Do ndìhènì më të qètë dhè më në hàrmonì mè njërì-tjètrìn. Nësè jènì bèqàrë, më në fund do è gjènì prìncìn tuàj të kàltër mè të cìlìn do fìllonì një hìstorì dàshurìè të jàshtëzàkonshmè. Në punë nuk duhèt të fìllonì një projèkt pà màrrë pàràsysh të gjìthà pàsojàt që mund të shkàktojë, pozìtìvè àpo nègàtìvè qofshìn àto. Në plànìn fìnàncìàr jo çdo gjë do jètë è thjèshtë, pràndàj duhèt të trègohènì sà më të màtur mè shpènzìmèt.

Pèshorjà
Mërkurì do è shtojë ìmàgjìnàtën tuàj gjàtë kësàj dìtè dhè do ju ndìhmojë të rèàlìzonì të gjìthà projèktèt që kìshìt mènduàr. Të shkuàrën è hìdhur do è lìnì pàs kràhëvè. Nësè jènì në një lìdhjè, përvèçsè pàrtnèrë do jènì èdhè mìq mè njërì-tjètrìn kështu që çdo momènt kà për të qènë ì ngrohtë. Çdo problèm do è përbàllonì së bàshku. Nësè jènì bèqàrë do è kàlonì gjìthë kohën mè mìqtë dhè mund të kènì vètëm dàshurìçkà plàtonìkè sot. Në punë, ndryshè ngà zàkonìsht nuk do donì àspàk të luftonì è të ndèshènì. Do prèfèronì të qëndronì në një àmbìènt hàrmonìk sèpsè kjo gjë do ju frymëzojë më tèpër. Fìnàncàt do jènë në përmìrësìm è sìpër.

Àkrèpì
Sot do jènì gàtì të èkspèrìmèntonì në çdo momènt dhè mund të ndërmèrrnì èdhè ndonjë rrèzìk. Ju të dàshuruàrìt do kènì një mëngjès të zàkonshëm, por pàs mèsdìtè shumè gjërà do ndryshojnë, Do è surprìzonì pàrtnèrìn dhè në fàkt àtìj do ì pëlqèjë pàfund gjìthçkà që do ì propozonì. Ju bèqàrët do è rìgjènì buzëqèshjèn pàs kàq shumë kohësh. Për ju mund të fìllojë një ètàpë è rè. Në punë nuk kènì për të pàsur àsnjë lloj problèmì. Nësè shèfàt ju propozojnë dìçkà të rè, nuk do mèndohènì dy hèrë pàrà sè të prànonì. Në fàkt kjo është gjëjà më è mìrë që mund të bënì. Èdhè në plànìn fìnàncìàr do mèrrnì màsà dhè gjèndjà do mbètèt è kënàqshmè.

Shìgjètàrì
Dìèllì dhè Plutonì do ju bëjnë më optìmìstë gjàtë kësàj dìtè dhè të gàtshëm për të rìmëkëmbur gjìthçkà që kènì lënë pàs dorè. Ju të dàshuruàrìt do kènì një durìm të jàshtëzàkonshëm dhè do përbàllonì èdhè hìstèrìnë è pàrtnèrìt. Për ju më ë rëndësìshmjà ngà të gjìthà është èkuìlìbrì dhè hàrmonìà. Dèrì në fund të dìtës do è bënì të logjìkojë èdhè àtë që kènì prànë. Ju bèqàrët do jènì mìstèrìozë dhè do kènì shìjè të vèçàntà në dàshurì. Nuk prìtèt ndonjë gjë è rè për ju. Në punë do jènì profèsìonìstë të vërtètë dhè nuk do ndàlènì përbàllë àsnjë lloj sfìdè. Për ju nuk do kètë àsgjë të pàmundur. Shpènzìmèt do ì shtonì pàk dhè buxhètì mund tè pësojë trondìtjè të voglà.

Brìcjàpì
Dìtë è mbushur mè surprìzà të njëpàsnjëshmè do jètë kjo è sotmjà. Nësè jènì në një lìdhjè do ndìhènì gjìthë kohës mìrë prànë àtìj që donì dhè mè fàt që è kènì në kràh. Nuk do mungojnë àsnjë çàst surprìzàt, përkëdhèljèt dhè lèdhàtìmèt për të. Nësè jènì bèqàrë nuk do kènì dìtën tuàj më mè fàt dhè do vàzhdonì të mbètènì vètëm èdhè sot. Në plànìn profèsìonàl, plànètët do jènë në ànën tuàj dhè do ìu sjèllìn fàt. Dìsàvè do ìu bëhèn èdhè dìsà propozìmè të pàprìturà, por mjàft ìntèrèsàntè. Në plànìn fìnàncìàr do kènì më shumè fàt sè kurrë ndonjëhèrë më pàrë pràndàj duhèt të përfìtonì për të bèrè dìsà ìnvèstìmè.

Ujorì
Jètà juàj do jètë è ndrìçuàr sot dhè nuk do mërzìtènì për àsgjë. Nësè kènì një lìdhjè do kàlonì vètëm çàstè të lumturà dhè të bukurà prànë àtìj që dàshuronì. Sì ju àshtu èdhè pàrtnèrì do jènì pozìtìvë dhè do è mèrrnì çdo gjë shtruàr. Ju bèqàrët duhèt të bënì vètëm pàk kujdès mè nxìtìmìn. Vërtèt pèrsonàt që do tàkonì jànë ìntèrèsàntë, por duhèt të prìsnì pàk pàrà sè të hìdhnì hàpà. Në punë do jètë Màrsì që do ìu jàpë më shumë dìnàmìzëm. Do jènì më të drèjtpërdrèjtë dhè sìpërmàrrës. në plànìn fìnàncìàr gjëràt do fìllojnë të kènë përmìrësìmèt è pàrà dhè do ndìhènì shumë më të qètë.

Pèshqìt

Qìèllì do hàpèt sot dhè do lìndìn rrèzèt è pàrà tè dìèllìt. Nësè jènì në një lìdhjè do kàlonì momèntè shumë të këndshmè prànë àtìj që dàshuronì dhè do ndìhènì më të sìgurt për të hèdhur hàpà më tèj. Ju bèqàrëvè nuk do ìu joshìn më àvènturàt kàlìmtàrè dhè do jènì në kërkìm të dàshurìsë së màdhè. Mundësìtë nuk do jènë shumë të mìrà, por të pàktën do tèntonì. Në punë Urànì do ju ndìhmojë t’ì rèàlìzonì në mënyrën më të mìrë projèktèt è nìsurà dhè do mèrrnì plot vlèrësìmè è fàlëndèrìmè. Èdhè vètë do è kuptonì sè tàshmë è kènì bërë çdo gjë dhè më mìrë. Fìnàncàt do jènë më të normàlìzuàrà.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *