Home / Horoskop / Horoskopi për datën 14 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 14 mars 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Dìkúsh pret që të vàzhdojë me një projekt që e kenì nìsúr me entúzìàzëm. Àtà jú njohìn mìrë dhe e dìnë gjìthàshtú se në momentìn që dëshìrà júàj do të zbehet, do të dëshìronì të vàzhdonì me dìçkà tjetër. Këmbëngúlnì dhe lërìnì njerëzìt të shohìn se jenì në gjendje të përfúndonì àtë që kenì fìllúàr.

Demì

Núk është se jú të jenì të shpejtë për të ndërmàrrë veprìme, por núk do të dëshìronì të refúzonì një ofertë ose një múndësì që është pàrà júsh sot. Njerëz të tjerë do të mendojnë se núk múnd të vàzhdojnë me rìtmìn túàj. Múnd të ndodhë që àtà thjesht núk jànë në gjendje të mendojnë dhe të veprojnë àq shpejt. Një ndryshìm ì këndshëm do të vìjë për jú që po bënì një përpàrìmìn të shpejtë.

Bìnjàkët

Ndìhmà për të bërë një ndryshìm në jetën e dìkújt tjetër do t’jú sjellë shúmë kënàqësì. Këmbëngúlnì nëse kà një projekt që shpresonì se do të bëhet ì júàj. Jú múnd të mos shìhnì rezúltàte të menjëhershme, por do të kenì àftësìtë dhe përvojën e nevojshme për të ndìhmúàr në reàlìzìmìn e kësàj.

Gàforrjà

Núk do të jenì ì vetmì që kënàqenì me àtë që kenì àrrìtúr. Dìkúsh do të lehtësohet dúke përfúndúàr detyràt që kànë qëndrúàr pezúll për dìsà kohë. Jú múnd të mos dìlnì àq shúmë sà zàkonìsht, por do të ketë shúmë gjërà brendà kàtër múreve túàjà që do t’jú mbàjnë të zënë.

Lúànì

Nìsnì herët me një detyrë stúdìmì. Plotësonì një àplìkìm ose merrnì pjesë në detyrà që kërkojnë përqendrìm. Ngjàrjet socìàle do të màrrìn një pjesë të mìrë të kohës túàj më vonë. Do të mendonì serìozìsht për múndësìtë e àrdhshme dhe do të dëshìronì t’ì dìskútonì àto me fàmìljen përpàrà se të bënì àngàzhìme të càktúàrà.

Vìrgjëreshà

Një pànel ì pàvàrúr múnd të lejojë që një sìtúàtë të ecë përpàrà pàsì është bllokúàr më pàrë ngà zyrtàrë të tjerë. Ky do të jetë një lehtësìm për jú dhe àtà që jànë prànë júsh. Jú kenì bërë një lúftë të gúxìmshme dhe kenì ndìhmúàr të bënì një ndryshìm kúr dìsà ìshìn gàtì të hìqnìn dorë.

Peshorjà

Merrnì pàràsysh detàjet e voglà kúr jú kërkohet të trànsmetonì një mesàzh. Shkrúàjenì dìkú nëse është e nevojshme pàsì núk dëshìronì të hàrronì númrìn ose àdresën që jú është dhënë. Shúmìcà e konfúzìonìt do të ndodhë thjesht sepse mendjà júàj është dìkú tjetër dhe núk ì kenì kúshtúàr vëmendjen e dúhúr àsàj që jú është thënë.

Àkrepì

Gàbìmet jànë të múndshme nëse përpìqenì t`ì bënì gjëràt shúmë shpejt. Edhe nëse jú është dàshúr të merrnì përgjegjësìnë për një përpjekje të përbàshkët kúr një pàrtner núk është në gjendje të vàzhdojë, kà shúmë pàk gjërà që múnd të bënì brendà një dìte. Jú núk múnd të prìsnì që të jenì në gjendje të bënì gjìthçkà sìç është plànìfìkúàr më pàrë. Sìgúrohúnì që të relàksohenì, sà herë që jú jepet múndësìà për tà bërë këtë.

Shìgjetàrì

Kenì àmbìcìen, energjìnë dhe vendosmërìnë për të reàlìzúàr qëllìmet túàjà, pàvàrësìsht se çfàrë sfìdàsh jú dàlìn përpàrà. Do të jenë kryesìsht ndìkìmet e jàshtme që do të pengojnë përpàrìmìn túàj dhe megjìthëse kjo do të jetë më e ngàdàltë se sà prìtej, núk do të dorëzohenì. Në një mënyrë àpo tjetër do të àrrìnì qëllìmìn túàj.

Brìcjàpì

Kà një sërë personàsh që tregojnë ìnteres për një përpjekje të përbàshkët dhe që do të dúàn të përfshìhen. Edhe pse është joshëse të prànosh ndìhmën e tyre, shúmë njerëz múnd të prìshìn púnë. Múnd të zgjàsë më shúmë kúr kà vetëm dìsà prej júsh që púnojnë drejt një qëllìmì të përbàshkët, por jú do tà bënì një púnë të mìrë dhe për jú, kjo është àjo që kà vërtet rëndësì.

Újorì

Kà dìçkà që dúhet të rregúllonì me pàrtnerìn ose një mìk të dàshúr. Një dìskútìm ì sìnqertë dhe ì thellë do t’jú ndìhmojë të orìentonì një màrrëdhënìe të ngúshtë në drejtìmìn që dëshìronì të dy. Njerëz të rìnj po hyjnë në jetën túàj pàsì po jú jepet një shàns për t’ú përfshìrë në një sërë shqetësìmesh që do t’jú çojnë në të àrdhmen.

Peshqìt

Jú kenì púnúàr shúmë kohët e fúndìt, kështú që núk dúhet të ndìhenì fàjtorë nëse tànì po ndìhenì pàk më të ngàdàltë. Të gjìthë kànë nevojë për púshìm dhe nëse tërhìqenì ngà plànet socìàle, múnd të rezúltojë se àto núk ìshìn gjìthsesì àq emocìonúese. Besojìnì ìntúìtës túàj nëse mendonì se dìkújt me të cìlìn sàpo jenì njohúr núk dúhet t`ì besonì.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *