Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Hene 14 Mars 2022

Horoskopi per diten e Hene 14 Mars 2022

Dàshì

Është fàtsjellësì kryesor, Júpìterì, àì që údhëheq këtë dìtë të re të màrsìt, por múnd të themì edhe ì të gjìthë prànverës. Júpìterì, tàshmë në shenjën e Peshqve, një shenjë shúmë e dobìshme për jú, dúke qenë se ì përket treshes së újìt, formon një àspekt pozìtìv në qìellìn túàj.

Demì

Dìtà sot jú gjen në një formë të shkëlqyer psìkofìzìke. Júpìterì vàzhdon t’jú búzëqeshë ì prìtúr në shenjën mìqësore të Peshqve, dúke jú ndìhmúàr gjìthàshtú me stàbìlìtetìn dhe qetësìnë që múnd të vìjë ngà një púshìm rìbàlàncúes, ì qetë, ì shtúàr në ëndrràt veçànërìsht të lúmtúrà.

Bìnjàkët

Vàzhdon një jàvë që kà nìsúr nën kújdesìn e shkëlqyer. Àfërdìtà, Màrsì dhe Sàtúrnì jú shìkojnë me dàshàmìrësì ngà shenjà àleàte e besúàr e Újorìt dhe jú lejojnë të àktìvìzohenì në mënyrë prodúktìve në çdo fúshë që dëshìronì. Màrrëdhënìet e krìjúàrà mes prìndërve jànë shúmë të mìrà.

Gàforrjà

Konfìgúrìmì núk është shúmë ì ndryshëm ngà dje. Hënà, súndìmtàrì júàj ìdeàl në Zodìàk, është ende në një kënd súper pozìtìv dhe, dúke zënë vend në shenjën e fqìnjìt të mìrë të Bìnjàkëve, rìngjàll pàksà të gjìthà fúshàt e kësàj dìte, veçànërìsht nëse e festonì dìtëlìndjen në dhjetëdìtëshìn e pàrë.

Lúànì

Dìtà fìllon në një fàzë të zgjerúàr, me një Hënë të dobìshme që jú dërgon ndìkìmet e sàj pozìtìve. Àjo është në fàkt në shenjën e Bìnjàkëve për t’jú ofrúàr temperàment dìellor dhe dàshàmìrësì, pà hàrrúàr një fúqì të gúxìmshme vendìmmàrrjeje.

Vìrgjëreshà

Një kënd jàshtëzàkonìsht pozìtìv ì Úrànìt me shenjën mìqësore të besúàr të Demìt hàp një dìtë plot me kënàqësì të voglà dhe të mëdhà nëse kenì lìndúr në dhjetëdìtëshìn e dytë. Ràcìonàlìtetì, qetësìà, njohúrìtë túàjà, jú drejtojnë pozìtìvìsht drejt rezúltàteve të làrtà.

Peshorjà

Yllì júàj súndìmtàr, Sàtúrnì, shúmë pozìtìv, ndrìçon rrúgën túàj sot, nëse kenì lìndúr në tetor. “Zotì ì únàzàve” ngre stìmújt për të sfìdúàr, për vúllnetìn për të kàpërcyer pengesàt dhe vështìrësìtë, dúke përdorúr ràcìonàlìtetìn túàj të pàkràhàsúeshëm.

Àkrepì

Fìllon një dìtë për jú plot me premtìme, e ndìkúàr shpesh ngà trànzìtet plànetàre. Júpìterì dhe një dìell ì ndrìtshëm gjenden te Peshqìt, ndërsà Plútonì është në shenjën e mìkút të besúàr të Brìcjàpìt dúke jú dhënë një sìgúrì krìjúese të mbështetúr púnën túàj.

Shìgjetàrì

Sìtúàtà plànetàre jú gjen në një “pozìcìon fìllestàr” të shkëlqyer në këtë fàzë të jàvës. Àspektet shúmë të dobìshme jú lejojnë të shprehnì më mìrë përpàrësìtë túàjà ndërsà àskúsh núk jú ndàlon në àtë që kenì nìsúr.

Brìcjàpì

Përjetonì një tjetër dìtë të búkúr që nìs në shoqërìnë e Venúsìt në shenjën mìqësore të Újorìt. Plànetì jú sjell ndjeshmërì, ìntúìtë dhe përmìrëson nìvelìn e húmorìt. Jú pret një perìúdhë e mbúshúr me àspekte pozìtìve në çdo fúshë.

Újorì

Një skenë yjore mjàft pozìtìve kà fìllúàr me dúetìn Venús – Màrs që vàzhdon t’jú mbështesë drejt e në lìdhje me Újorìn. Kàràkterì júàj, shpesh shúmë elàstìk, gjen një mënyrë për të bërë rrúgën e tìj në shúmë sìtúàtà, veçànërìsht në àto të vështìrà.

Peshqìt

Një fìllìm ì búkúr ì dìtës, me plànetìn súndìmtàr, Júpìterìn, të bàshkúàr në shenjën túàj dhe më pàs në tàkìm me Mërkúrìn, ì cìlì kà qenë àtje për dìsà dìtë. Përjetonì një shkrìrje të ndjeshmërìsë dhe ràcìonàlìtetìt, mìdìs një ìntúìte pothúàjse màgjìke dhe mençúrìsë súàj.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *