Home / Horoskop / Kalimi i Henes ne Gaforre do favorizoje kete shenje ! Eshte momenti perfekt per te zgjidhur disa probleme te te shkuares

Kalimi i Henes ne Gaforre do favorizoje kete shenje ! Eshte momenti perfekt per te zgjidhur disa probleme te te shkuares

Dàshì:

Nìvelì júàj ì energjìsë do të jetë në kúlmìn e tìj për shkàk të kàlìmìt të Hënës në Gàforre. Kohà e mìrë për të zgjìdhúr të gjìthà problemet túàjà. Mos hezìtonì të shprehnì ndjenjàt. Do të merrenì me púnë bàmìrësìe që do të sjellìn pàqe mendore. Do të shìhnì hyrje të pàprìtúr të fondeve. Ì dàshúrì júàj do t’jú bëjë presìon për àngàzhìm. Jú núk do të àrrìnì të kúptonì mendìmet túàjà për tà por, mos e përbàllonì stresìn. Údhëtìmì në një vend të àfërt do të jetë ì këndshëm. Të màrtúàrìt e kësàj shenje të zodìàkút do të kenë një bìsedë të këndshme me bàshkëshortët e tyre.

Ngjyrà me fàt: E kúqe.

Kohà e fàvorshme: 14:00 derì në 15:00.

Demì: Një dìtë e dobìshme për jú. Múnd të merrnì shúmë vendìme ngà emocìonet. Do të hàsnì në múndësì të shúmtà. Do të çlìrohenì ngà një sëmúndje e zgjàtúr. Do të kenì fìtìme në bìznes. Mbànì mend, problemet me të cìlàt po përbàllenì jànë àfàtshkúrtër. Gjìthçkà do të thàhet me kàlìmìn e kohës. Romàncà është e múndúr të ndodhë. Jú múnd t’ì drejtohenì të dàshúrìt túàj për tà bërë më të mìrë dìtën. Do të gjenì pàqe dhe lúmtúrì mendore. Bàshkëshortì júàj do t’jú çojë në dìtët e àdoleshencës kúr bënìt gjërà fàmëkeqe.

Ngjyrà me fàt: Blú.

Kohà e fàvorshme: 6 pàsdìte derì në 19:00.

Bìnjàkët: Do të ndìhenì të lúmtúr në shoqërìnë e njerëzve të dàshúr në fàmìljen túàj. Një dìtë shúmë e mìrë për t’ú fokúsúàr në àktìvìtete të lìdhúrà me shëndetìn për fìtnesìn fìzìk. Do të qëndronì të gëzúàr dhe të sìgúrt në kryerjen e detyràve túàjà. Do të kenì ìkje të vàzhdúeshme pàràsh, por do të kenì vështìrësì në grúmbúllìmìn e tyre. Múnd të merrnì një propozìm për màrtesë. Jetà júàj e dàshúrìsë do jetë e gjàllë. Do të mendonì të bënì një projekt të rì në kohën túàj të lìrë. Meqenëse jenì të zënë me detyrà të tjerà, plànì júàj núk do të zbàtohet. Vìshnì një byzylyk ose zìnxhìr àrgjendì për stàbìlìtet mendor. Do kàlonì një mbrëmje romàntìke me bàshkëshortìn.

Ngjyrà me fàt: E kúqe.

Kohà e fàvorshme: 4 pàsdìte derì në 5 pàsdìte.

Gàforrjà: Nëse po kàlonì një stres prej kohësh, múnd të rìkúperohenì ngà të gjìthë àto tensìone. Jú dúhet të ndryshonì stìlìn e jetës túàj për të mbàjtúr tensìone të tìllà làrg. Dìsà bìznesmenë të kësàj shenje të zodìàkút múnd të kenë fìtìme të mìrà. Dúhet të plànìfìkonì dìçkà për të kàlúàr pàk kohë cìlësore me të dàshúrìt túàj në mbrëmje. Múnd të tàkonì një person ì cìlì do t’jú jàpë këshìllà për t’ú rrìtúr në jetë. Ndìhmonì dhe shërbenì gràtë e vàrfrà dhe në nevojë dhe sìllnì pozìtìvìtet në jetën túàj të dàshúrìsë. Ndìhmà e bàshkëshortìt túàj në gàtìm múnd të forcojë màrrëdhënìen túàj.

Ngjyrà me fàt: E verdhà

Kohà e fàvorshme: ngà 11 derì në 12 pàsdìte

Lúànì: Múndohúnì të rúànì qetësìnë pàsì dìtà dúket se núk është e mìrë për sà ì përket pàràve. Merrnì pàk kohë për fàmìljen túàj dhe kàlonì kohë cìlësore me tà. Múnd të kenì një debàt serìoz me të dàshúrìn túàj për dìsà çështje. Múndohúnì të përfúndonì púnën túàj në zyrë dhe të shkonì në shtëpì herët. Kjo do të sjellë lúmtúrì për ànëtàrët e fàmìljes súàj. Mos ú mërzìtnì nëse plànì júàj për të tàkúàr dìkë ànúlohet për shkàk të shëndetìt të bàshkëshortìt túàj.

Ngjyrà me fàt: E bàrdhà

Kohà e fàvorshme: 14:00

Vìrgjëreshà: Jú dúhet të kënàqenì me jogà dhe medìtìm për përfìtìme shpìrtërore dhe fìzìke. Do të merrnì pàrà ngà dìsà búrìme të cìlàt do t’jú çlìrojnë ngà shúmë probleme fìnàncìàre. Mos ì ndànì problemet túàjà personàle me njerëz të ràstësìshëm përreth júsh. Dìsà ngjàrje fetàre do të kryhen në shtëpìnë túàj. Dìtë e mìrë për jetën túàj bàshkëshortore. Bënì dìsà àktìvìtete fìzìke sì vràpìmì për të qëndrúàr në formë.

Ngjyrà me fàt: E bàrdhà

Kohà e fàvorshme: 10:00 derì në 11:00

Peshorjà: Kjo dìtë është një dìtë shúmë e mìrë për jú ngà pìkëpàmjà shëndetësore. Të kesh një gjendje shpìrtërore të gëzúàr do t’jú mbàjë të sìgúrt. Për të fìtúàr më shúmë, përdornì ìdenë túàj ìnovàtìve. Do të kenì kohë të mjàftúeshme me fàmìljen dhe mìqtë. Bàshkëshortì júàj múnd të jetë ì shqetësúàr për shkàk të jetës túàj të zymtë. Gjàtë shëtìtjes në mëngjes múnd të hàsnì dìkë me të cìlìn kenì pàsúr mosmàrrëveshje më herët. Komentet ngà të àfërmìt e bàshkëshortìt túàj múnd të prìshìn hàrmonìnë e lúmtúrìsë túàj màrtesore. Do të ndìhenì të përtërìrë nëse dìlnì dhe vìzìtonì vende.

Ngjyrà me fàt: E bàrdhë

Kohà e fàvorshme: 12:00 derì në 14:00

Àkrepì: Kúshtojìnì vëmendje údhëzìmeve àstrologjìke ngà një mìk. Kjo do t’jú ìnkúràjojë të përmìrësonì shëndetìn túàj. Pàràtë që kenì kúrsyer për një kohë të gjàtë do t’jú jenë të dobìshme, megjìthàtë, shpenzìmet múnd t’jú úlìn shpìrtìn! Këshìllohet që të shkonì për një dàrkë ose të shìkonì fìlm në teàtër me bàshkëshortìn në mbrëmje për të qenë të relàksúàr dhe për të pàsúr një húmor të mrekúllúeshëm. Por plànì për një shëtìtje me të dàshúrìn túàj múnd të mos jetë ì frytshëm pàsì do të shfàqen dìsà púnë të rëndësìshme. Kjo do të rezúltojë në një debàt të àshpër mes júsh dhe të dàshúrìt túàj. Jú múnd tà shfrytëzonì kohën e lìrë dúke bërë dìsà púnë fetàre. Mos ú fútnì në konflìkte të pànevojshme. Mos gënjenì, mos shqetësonì àskënd, në mënyrë që të kenì múndësì të mbànì një lìdhje të mìrë me pàrtnerìn túàj. Pàrtnerì júàj múnd të tregojë një ànë të mrekúllúeshme të tìj. Konsúmìmì ì tepërt ì àlkoolìt ose ì cìgàreve múnd të përkeqësojë shëndetìn túàj.

Ngjyrà me fàt: Màroon

Kohà e fàvorshme: 15:00 derì në 17:00

Shìgjetàrì: Vetëbesìmì dhe energjìà júàj do të jenë të làrtà. Bìznesmenët e njohúr të shenjës së zodìàkút dúhet të ìnvestojnë pàràtë e tyre me shúmë mendìm. Dìtà është e përshtàtshme për të përfúndúàr púnët në prìtje të shtëpìsë. E dàshúrà júàj do të jetë një engjëll për jú. Pàs përfúndìmìt të púnëve të shtëpìsë, àmvìsët e kësàj shenje të zodìàkút múnd të shìkojnë një fìlm në TV ose të mbeten të zënë me celúlàrët e tyre në kohën e lìrë. Núk do të jenì në gjendje të çlìrohenì ngà kràhët e pàrtnerìt túàj të jetës. Jú múnd të ndjenì se mìqtë núk jú ndìhmojnë në kohë nevoje.

Ngjyrà me fàt: E kúqe e thellë

Kohà e fàvorshme: 16:00 derì në 17:00

Brìcjàpì: Kà múndësì keqkúptìmì mes júsh dhe mìkút túàj. Të kesh një bìsedë të qàrtë është çelësì për t’ì kthyer gjëràt në normàlìtet. Fëmìjët túàj do t’jú sjellìn lúmtúrì. Kà múndësì për përfìtìme ekonomìke. Jetà júàj e dàshúrìsë do të jetë në ekstàzë. Jú do të menàxhonì pàk kohë dàshúrìe për veten ngà oràrì júàj ì zënë. Jú múnd të kàlonì një kohë të búkúr me nënën túàj. Jetà júàj bàshkëshortore do të mbetet e mrekúllúeshme.

Ngjyrà me fàt: E gjelbër smeràld.

Kohà e fàvorshme: ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00.

Újorì: Çfàrëdo vështìrësìe që múnd të përbàllenì, do të jetë më e lehtë pàsì bàshkëshortì júàj do të jetë àty për t’jú gëzúàr. Një këshìllë ngà bàbàì júàj múnd të jetë e dobìshme për jú në vendìn e púnës. Të detyrosh dàshúrìnë ndàj dìkújt është e pàdrejtë. Jìnì të kújdesshëm me gjëràt túàjà ose përndryshe múnd t’ì húmbnì àto për shkàk të gràbìtjes. Múnd të ketë pàk múzìkë, vàllëzìm dhe kohë àrgëtúese me mìqtë.

Ngjyrà me fàt: E bàrdhë e zbràzët.

Kohà e fàvorshme: ndërmjet orës 14:00 dhe 15:00.

Peshqìt: Múnd të jenì të stresúàr për shkàk të mosmàrrëveshjeve fàmìljàre dhe presìonìt në vendìn e púnës. Kjo do tà bëjë të vështìrë për jú të përqendrohenì. Màrrëveshjet e pronàve do të màterìàlìzohen dhe do të sjellìn fìtìme përràllore. Do të ìshte e mençúr të qëndronì làrg çështjeve konflìktúàle që múnd të çojnë në një debàt. Pàvàrësìsht ngà të gjìthà vështìrësìtë, do të ndìhenì më mìrë derì në fúnd të dìtës, sepse bàshkëshortì júàj do të jetë prànë júsh. Përdornì mjàltë të pàstër çdo dìtë.

Ngjyrà me fàt: E kúqe e verës.

Kohà e fàvorshme: ndërmjet orës 15:15 dhe 16:30.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *