Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Merkure 16 Mars 2022

Horoskopi per diten e Merkure 16 Mars 2022

Dàshì
Të lìndúr më: 21 Màrs – 19 Prìll
Jìnì të fortë dhe të gúxìmshëm. Merrnì vendìme të shpejtà. Jú dúhet të qëndronì làrg mìqve të tìllë që jú kërkojnë të húàzonì pàrà dhe núk ì kthejnë. Vìzìtà e të àfërmve múnd t’jú jàpë relàksìm ngà oràrì júàj ì ngjeshúr dìtor. Màrrëdhënìà me të dàshúrìn túàj múnd të ndìkohet për çështje shúmë të voglà. Koleget femrà do të jenë të dobìshme në përfúndìmìn e púnëve të rejà. Stresì ì dhënë ngà bàshkëshortì júàj múnd të pengojë shëndetìn túàj.

Demì
Të lìndúr më: 20 Prìll – 20 Màj
Të lúàsh me fëmìjët do t’jú jepte përvojë të mìrë. Çështjet që lìdhen me pàràtë múnd të zgjìdhen, múnd të kenì përfìtìme fìnàncìàre. Bàshkëshortì do të mbetet bàshkëpúnúes pàvàrësìsht sjelljes súàj të çrregúllt. Jú múnd të merrnì púnën që kenì zgjedhúr në zyrë. Jú múnd të shìkonì dìsà serì të fìlmìt në celúlàrìn túàj gjàtë kohës së lìrë. Pàrtnerì júàj ì jetës do t’jú tràjtojë me dàshúrì.

Bìnjàkët
Të lìndúr më: 21 Màj – 20 Qershor
Ndìhmonì dìkë në ànkth dúke përdorúr energjìnë túàj. Múndësì për hyrje të pàprìtúr të pàràve. Lìdhjà me bàshkëshortìn túàj múnd të ndìkohet për shkàk të përfshìrjes së tepërt në púnën e zyrës. Àtà që bëjnë púshìme me të dàshúrìt e tyre do të kàlojnë një moment shúmë të pàhàrrúeshëm. Një ì moshúàr múnd t’jú mbështesë në përfúndìmìn e një detyre të mbërthyer prej kohësh. Jetà në çìft do jetë e mrekúllúeshme.

Gàforrjà
Të lìndúr më: 21 Qershor – 22 Korrìk
Jenì të gúxìmshëm dhe të sìgúrt për të përbàllúàr sfìdàt në jetë. Një dìtë e fàvorshme për të pàstrúàr të gjìthà keqkúptìmet që kànë qenë shkàk për stresìn túàj që prej dìtëve të fúndìt. Vàzhdonì të búzëqeshnì për t’ú shërúàr ngà sëmúndjà e zgjàtúr. Do fìtonì fìnàncìàrìsht. Do të kthenì pàràtë që kenì màrrë húà ngà të tjerët. Do të merrenì me àktìvìtete shtëpìàke. Dàshúrìà do të lúlëzojë jetën túàj. Múnd të kàlonì një mbrëmje romàntìke me të dàshúrìn túàj.

Lúànì
Të lìndúr më: 23 Korrìk – 22 Gúsht
Një dìtë shúmë e mìrë për jú për të ndërmàrrë detyrà të rejà. Thjesht dúhet të jenì të hàpúr dhe të sìnqertë gjàtë komúnìkìmìt me të tjerët. Shëndetì do jetë ì përmìrësúàr. Merrnì bekìmet e pleqve përpàrà se të dìlnì ngà shtëpìà. Do të kenì dhìmbje në dàshúrì, ndàj mos shkonì pàs fytyràve màgjepsëse. Do të kenì mjàft kohë të lìrë dhe múnd tà shfrytëzonì për medìtìm, për të qëndrúàr të qetë. Jú múnd të merrnì një reàgìm negàtìv ngà bàshkëshortì júàj nëse dìkúsh në fàmìljen túàj jú kontrollon. Do të gjenì një zgjìdhje që do të zgjìdhë të gjìthà problemet túàjà në frontìn personàl.

Vìrgjëreshà
Të lìndúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Do të ndìhenì të prìrúr shpìrtërìsht. Do të plànìfìkonì të vìzìtonì një pelegrìnàzh për pàqe mendore. Energjìà júàj do të jetë e làrtë. Jú múnd të merrnì pàrà ngà një búrìm ì pànjohúr. Jú do të tàkonì dìkë që do t’ì pëlqente të bënte një údhëtìm në zemër dhe do të lìnte një shenjë në mendje. Sìllúnì me zgjúàrsì në zyrë gjàtë sìtúàtës së pàfàvorshme. Flìsnì më pàk në vendìn e púnës, përndryshe do të jenì në vështìrësì. Mos ì tregonì emocìonet túàjà. Do të kàlonì më të mìrën e jetës me bàshkëshortìn.

Peshorjà
Të lìndúr më: 23 Shtàtor – 22 Tetor
Pìkëpàmjà júàj pozìtìve do t’ú lërë përshtypje njerëzve përreth júsh. Pozìcìonì júàj plànetàr núk dúket ì fàvorshëm për sà ì përket çështjeve fìnàncìàre. Púnà e rìpàrìmìt në shtëpì ose tàkìmet socìàle do t’jú mbàjnë të zënë. Do të ndjenì dàshúrì dhe do tà ndànì me të dàshúrìn túàj. Dìsà ngà kjo shenjë e zodìàkút do të përfìtojnë ngà pìkëpàmjà e bìznesìt dhe àrsìmìt. Dhúrojìnì pàko qúmështì gràve të dobëtà ekonomìkìsht për një jetë të begàtë. Nxënësìt múnd të kàlojnë kohën e tyre dúke pàrë fìlm në një làptop ose TV. Njerëzìt përreth júsh do të bëjnë dìçkà në mënyrë që pàrtnerì júàj ì jetës t’jú dojë më shúmë.

Àkrepì
Të lìndúr më: 23 Tetor – 21 Nëntor
Nìvelì júàj ì energjìsë do të jetë ì làrtë. Kjo është dìtà kúr dúhet të kànàlìzonì energjìnë për të përfúndúàr detyràt në prìtje. Àtà që shkojnë për një púshìm të vogël me të dàshúrìn e tyre do të kenë një dìtë të pàhàrrúeshme. Àtà që lìdhen me tregtìnë e jàshtme do të màrrìn rezúltàtet e dëshìrúàrà. Në vendìn e púnës, personàt e kësàj shenje të zodìàkút múnd tà shfrytëzojnë plotësìsht tàlentìn e tyre. Kàlìmì ì kohës për gjërà të pàdobìshme múnd t’jú shkàktojë shúmë dëm. Prìndërìt túàj múnd tà bekojnë bàshkëshortìn túàj me dìçkà vërtet të mrekúllúeshme. Kjo përfúndìmìsht do të përmìrësojë jetën túàj màrtesore.

Shìgjetàrì
Të lìndúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor
Múnd tà nxìrrnì fàmìljen túàj për një mbledhje dhe të shpenzonì shúmë për to. Edhe pse do të kenì dúrìm të kúfìzúàr, dúhet të jenì të kújdesshëm ndàj fjàlëve të àshprà ose të mos çekúìlìbrohenì. Për dìsà prìten këmbànàt e dàsmës. Romàncà do t’ì mbàjë njerëzìt e kësàj shenje në húmor. Njohúrìtë që fìtonì jú bëjnë të jenì në àvàntàzh në kràhàsìm me bàshkëmoshàtàrët. Merrnì një púshìm ngà púnà dhe kàlonì pàk kohë cìlësore me bàshkëshortìn túàj. Do të bìnì sërìsh në dàshúrì me bàshkëshortìn túàj.

Brìcjàpì
Të lìndúr më: 22 Dhjetor – 19 Jànàr
Qëndrìmì júàj ì sjellshëm dhe bújàr do t’jú çlìrojë ngà shúmë vese sì dyshìmì, pàbesìà, depresìonì, múngesà e besìmìt, làkmìà dhe xhelozìà. Múnd të merrnì përfìtìme fìnàncìàre, por bënì dìsà bàmìrësì. Do të tàkonì dìsà njerëz të rëndësìshëm dhe me ndìkìm në dìsà ngjàrje shoqërore. Dìsà projekte në prìtje múnd të màrrìn një formë përfúndìmtàre. Është dìtà e dúhúr për të plànìfìkúàr të àrdhmen túàj të begàtë. Dìsà të ftúàr múnd të vìjnë në shtëpìnë túàj në mbrëmje. Do të kàlonì një dìtë të mrekúllúeshme me bàshkëshortìn.

Újorì
Të lìndúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Do të ìmpresìononì njerëzìt përreth júsh me këndvështrìmìn túàj pozìtìv dhe besìmìn në vetëvete por, tregohúnì pàk të kújdesshëm pàsì kà múndësì të húmbnì pàrà. Qëndronì vìgjìlent gjàtë kryerjes së çdo trànsàksìonì ose nënshkrìmì të ndonjë dokúmentì. Do të ketë një zhvìllìm të rëndësìshëm në frontìn túàj personàl, ì cìlì do të sjellë gëzìm në të gjìthë fàmìljen túàj. Tàkonì dìsà njerëz me ndìkìm dhe me përvojë dhe mësonì ngà àto që kànë për të thënë. Múnd t’jú dúhet të bënì një údhëtìm të pàdëshìrúàr. Bàshkëshortì júàj do të làvdërojë gjìthçkà që kenì për të.

Peshqìt
Të lìndúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Nëse prej kohësh kenì kàlúàr një fàzë të keqe, do të lehtësohenì ngà të gjìthà àto tensìone. Jú dúhet të ndryshonì stìlìn e jetës túàj për të mbàjtúr përgjìthmonë tensìone të tìllà làrg. Àtà që merren me bìznese të voglà múnd të màrrìn dìsà këshìllà ngà àto të mëdhà. Do të kënàqenì dúke shpenzúàr pàrà për ànëtàrët e fàmìljes dhe mìqtë. Do të kenì múndësìnë për të tregúàr àftësìtë túàjà. Mos bënì komente të àshprà nëse hynì në një debàt. Pàrtnerì júàj ì jetës do të bëjë shúmë përpjekje për t’jú bërë të ndìhenì të veçàntë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *