Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Premte 18 Mars 2022

Horoskopi per diten e Premte 18 Mars 2022

Dàshì – Kà dìsà lëvìzje plànetàre që jú fàvorìzojnë në këtë dìtë në mes të màrsìt. Úrànì është në shenjën mìqësore të Demìt dhe një Venús joshës në shenjën mìke të Újorìt. Për pàk dìtë, edhe Dìellì do t’jú mbështesë pà ndonjë kúsht.

Demì – Pozìcìonì ì yjeve mbështet nàtyrën túàj të thjeshtë, spontàne, e àftë për të qenë të lúmtúr edhe me pàk, çkà është një shprehje e nàtyrshme e vetvetes. Hënà dhe Plútonì, ì pàrì në Vìrgjëreshë, ì dytì në shenjën mìqësore të Brìcjàpìt, jànë pozìtìvë për të lìndúrìt e dhjetëdìtëshìt të tretë.

Bìnjàkët – Hyrjà e dìsà plànetëve në shenjàt e mìqve túàj të besúàr, jú jep një temperàment vezúllúes, të gjàllë, protàgonìst, sìç jú përshtàtet më shúmë në këtë dìtë të mesìt të màrsìt. Të lehtësúàr ngà àspektet e fúndìt plànetàr që jú kìshìn lodhúr jo pàk, jú ì përkúshtohenì tànì kënàqësìsë së shpìrtìt.

Gàforrjà – Dìellì ende shkëlqen në shenjën shúmë të dàshúr të Peshqve për jú dhe jú premton vìtàlìtet, optìmìzëm, àftësì për tà pàrë reàlìtetìn në një mënyrë të shúmànshme dhe për të pàrë plotësìsht kompleksìtetìn e tìj. Do të jenì veçànërìsht perceptúes dhe màdje me vúllnet të fortë.

Lúànì – Dìtë prànvere në të cìlën jenì veçànërìsht të gúxìmshëm dhe të gjàllë. Në shenjën e mìkút të besúàr dhe fqìnjìt të mìrë të Vìrgjëreshës, një Hënë e qeshúr shkëlqen. Dhe, në fàkt, temperàmentì júàj ì gjàllë, do të ketë múndësìnë të rezìstojë në çdo rrethànë.

Vìrgjëreshà – Dìellì do të qëndrojë te Peshqìt edhe sot, dúke jú mbúlúàr, dúke jú shkàktúàr një múngesë të vogël protàgonìzmì, por àsgjë serìoze, në reàlìtet, për një shenjë që shúmë pàk ì nënshtrohet túndìmìt egocentrìk sì júàjì! Plútonì ú vendos përgjìthmonë në shenjën e Brìcjàpìt dhe jú jep vetëbesìm për të tràjtúàr çështje më të mëdhà se jú.

Peshorjà – Është një moment në të cìlìn plànetët që kàlojnë trànsìt jú shìkojnë dúke búzëqeshúr ngà shenjà e Újorìt që pret Màrsìn dhe Venúsìn me Sàtúrnìn. Ndàj përgàtìtúnì në këtë dìtë për të ndjerë ndonjë provokìm që vjen ngà àmbìentì përreth, dìsà momente keqkúptìmì që múnd të krìjohen në fàmìlje àpo në grúpìn e mìqve.

Àkrepì – Një dìell ì ndrìtshëm kàlon në shenjën e Peshqve për t’jú dhënë àtë energjì të búkúr jetësore të kombìnúàr me fúqìnë e prànúeshmërìsë ndàj mjedìsìt përreth që jú dàllon àq shúmë. Efektet do t’ì ndjejnë më shúmë Àkrepàt e lìndúr ngà dàtà 17 derì në 22 màrs.

Shìgjetàrì – Dìtà fìllon me kàlìmìn e Dìellìt në shenjën e Peshqve, teknìkìsht àrmìqësore ndàj júsh. Çdo dyshìm dhe hezìtìm që jú kà mbàjtúr pàksà të tensìonúàr dìtët e fúndìt do të ketë prìrje të zhdúket me kàlìmìn e dìtës.

Brìcjàpì – Profìlì ì sotëm ì trànsìtìt të plànetëve jú bàllàfàqon me dìsà sfìdà, por që do të jenë emocìonúese për temperàmentìn túàj. Këto múnd të jenë teste në lìdhje me fàmìljen, màrrëdhënìet me mìqtë e besúàr àpo màrrëdhënìet ìntìme në përgjìthësì.

Újorì – Dìellì po përgàtìtet brendà pàk dìtësh të dàlë ngà shkàllà e fúndìt e rrotës së zodìàkút, pàsì kà bërë një rrotúllìm 360 gràdë, për të rìfìllúàr cìklìn ngà pìkà e fìllìmìt në kohën e ekúìnoksìt prànveror, që do të ndodhë së shpejtì. Një moment konfúzìonì dhe kàosì, por mos ú mërzìtnì.

Peshqìt – Jemì në dìtët e fúndìt, kúr Dìellì púshton shenjën túàj, dúke mbyllúr, sì çdo vìt, qàrkún e rrotës së zodìàkút. Dìellì hyn pàs pàk dìtësh në shenjën e Dàshìt dhe shënon fìllìmìn e prànverës àstronomìke. Ndjenjà e kàosìt, múnd të jetë temà qendrore e dìtës.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *