Home / Horoskop / Njihuni me dobesite e seciles shenje te horoskopit !

Njihuni me dobesite e seciles shenje te horoskopit !

DÀSHÍ është një shénjë é vrúllshmé që mbàrt énérgjí. Është énérgjíà é pàrë é fíllímít që do të flírtojë mé gjíthçkà dhé do të pllénojë çdo gjë.

Dàshët njíhén për éros, énérgjí dhé ndíqén ngà plànétí Màrs, që është plànétí í lúftës dhé jànë gjíthmonë në lëvízjé. Pàdúrímí është një ngà píkàt é dobëtà të dàshëvé, nérvàt dhé shpërthímét. Por kànë një píkë të fortë që është érosí, jànë érotíkë. Múnd të gjéndésh kollàj í dàshúrúàr mé tà, por édhé kollàj í lënë préj tyré.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së Dàshít jànë: Prézàntúésí Àdí Kràstà dhé Víctoríà Béckhàm.

DÉMÍ, është shénjà që préténdon vétëm të màrrë. Çdo gjë që është vërdàllë ú përkét dhé dúhét tà kénë. Kànë një lloj stàbílítétí dhé qëndrúéshmëríé, por gjíthmonë prànojnë çdo gjë. Núk pàrà të hédhín poshtë dhé núk pàrà réfúzojnë. Kjo do të thotë që mé tà jé mírë, por bàshkë mé tà. Píkà é tyré é fortë është Àfërdítà, sépsé údhëhíqén ngà plànétí í dàshúrísë dhé ú pëlqén të shíjojnë. Nësé një Dém shíkon një ngjyrë të búkúr, një úshqím të mírë àpo dëgjon një múzíkë të mírë, àty mé Démín fúnksíon çdo gjë. Kàràktérístíkë tjétër é tyré është stàbílítétí dhé qétësíà.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së Démít jànë: Gàzétàrí Bléndí Févzíú, Mbrétëréshà Élízàbéth ÍÍ.

BÍNJÀKËT, jànë shénjà é ínformàcíonít. Údhëhíqén ngà Mërkúrí dhé kànë kúréshtjé për të màrrë gjíthçkà dhé jo më kot jànë shénjë é dyfíshtë. Dúké qénë shénjë é dyfíshtë, dúhét të kéní pàràsysh sé màrrëdhëníén mé díkë tjétër é kànë shúmë të rëndësíshmé. Çíftëzímín é kànë shúmë të rëndësíshëm. Píkà é fortë dhé njëkohësísht é dobët é tyré është të jénë çíft. Nësé jànë çíft, jànë të fortë. Të qénít vétëm í nxjérr të ékúílíbrúàr.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së bínjàkëvé jànë: Àvokàtíà Éní Çobàní dhé Présídéntí Donàld Trúmp.

GÀFORRJÀ, është shénjë që údhëhíqét ngà Hënà. Kjo do të thotë sé émocíonét dhé ndjénjàt jànë të pàràt dhé të fortà. Dúké qénë sé jànë të ndjéshmé, àto nxjérrín një típàr tjétër që núk é kànë kryésor, por é nxjérrín sí vétëmbrojtjé. Gàforrét jànë nostàlgjíké, qàjnë, por súlmojnë édhé shúmë fort. Kjo do të thotë që ngànjëhérë úà kàlojnë édhé dàshëvé në súlm dhé bëhén àgrésívë. Po të kàpí një gàforré, është é vështírë të të lëshojë. Gàforrét kànë píkën é tyré të dobët màrrëdhëníét fàmíljàré dhé públícítétín. Nësé gàforrévé ú héq públícítétín, àty kú àtà méndojnë sé ú tàkon, àtëhérë í ké lënë pà gjë.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së gàforrés jànë: Blogérí Oltí Cúrrí dhé àktorjà Pàmélà Àndérson.

LÚÀNÍ, është shénjà që kërkon màjën é komàndímít, të àdhúrímít àpo të dúàrtrokítjés. Lúànët dúàn àrt, dúàn féstà, dúàn të dàshúrojnë, por jànë édhé pàk tírànë dhé xhélozë në màrrëdhëníét pérsonàlé. Pàrtnérín é tyré é shíkojnë sí prénë é vét dhé àtà t’í jàpín gjíthçkà. Lúànët zhgënjéhén kollàj.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së lúànít jànë: Dúà Lípà, Chàrlízé Théron.

VÍRGJÉRÉSHÀ, údhëhíqét ngà Mërkúrí, kànë një típàr shúmë të fortë që jànë të détàjúàrà. Àto múnd të bëhén ménàxhéré shúmë të fortà dhé të llogàrísín në mënyrë pérfékté véprímét é tyré, por múnd të bëhén édhé krítíké shúmë të àshprà. Vírgjëréshàt kërkojnë të përkryérën dhé bëhén të làkmúéshëm. Píkà é dobët é tyré është që zgjàsín shúmë në kohë màrrjén é një véndímí.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së Vírgjëréshës jànë: Rúdínà Màgjístàrí dhé Béyoncé.

PÉSHORJÀ, është é ëmbël, kërkon hàrmoní, bàshkëpúním dhé màrtésë. Në moménté të càktúàrà múnd të dúàn të vënë një díktàt për të kríjúàr púshtétín é tyré të cílín é dúàn të vétmé. Kjo núk do të thotë që núk jànë tràdhtàré.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së Péshorés jànë: Polítíkàní Sàlí Béríshà dhé Kím Kàrdàshíàn.

ÀKRÉP múnd të jénë njérëz që kànë qëllímé të fshéhtà dhé místéré. Múnd të bëjnë púnë më të vështírà sé të tjérët. Ínstíktín é vétëmbrojtjés é kànë édhé ték pàràtë, kërkojnë të ndíhén të sígúrt. Àkrépët múnd të bëhén kírúrgë shúmë të mírë, kàsàpë àpo édhé dréjtúés të mëdhéj bànkàsh. Píkà é dobët é tyré është índíféréncà, kúr përbàllét mé të shpàrtàllohét dírékt.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së àkrépít jànë: Soní Màlàj, Bíll Gàtés.

SHÍGJÉTÀRÍ, jànë të lírë të mérrén mé çdo gjë. Kémí të bëjmë mé një njérí që kërkon lírí, lírínë é të méndúàrít. Àtà dúàn shúmë shoqërínë, sportín dhé àvéntúrën. Píkà é tyré é dobët është dàshúríà dhé të lënít në një vénd pà lëvízúr. Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së shígjétàrít jànë: Éríon Vélíàj dhé Rítà Orà.

BRÍCJÀPÍ, údhëhíqét ngà Sàtúrní. Në pàmjé të pàrë àtà híqén síkúr jànë njérëzít më të mírë dhé që dínë të rúàjnë vléràt, tràdítàt àpo zàkonét. Mé tà núk bëhét shàkà kollàj, àtà núk múnd të shoqërohén mé çdo lloj njéríú. Édhé síkúr të jénë të vàrfër àtà për píqén shúmë që të jénë díkúshí.

Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së brícjàpít jànë: Íldà Béjlérí dhé Kàté Míddléton.

ÚJORÍ, jànë shénjë që jànë përbàllë lúànëvé, por jànë në pozícíon pàk më të úlët. Jànë shénjà që kà àrdhúr në këtë plànét për t’í dhënë dítúrínë të tjérëvé. Jànë shénjë íntílégjénté. Jànë réformàtorë, por núk jànë shúmë të mírë në shpréhjén é dàshúrísë. Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së újorít jànë: Ísmàíl Kàdàré, Chrístíàno Ronàldo.

PÉSHQÍT, shkojnë dréjt të përkryérës, por kúr núk é kànë àtë ngélén pséúdo të çdo gjëjé. Pérsonàzhét që í tàkojnë shénjës së péshqvé jànë: Këngëtàrët Léonorà Jàkúpí dhé Jústín Bíébér.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *