Home / Horoskop / Pozicioni i jupiterit do i sjelle shume fat ujorit ! Susan Miller gjithashtu ka lajme te mira per keto shenja

Pozicioni i jupiterit do i sjelle shume fat ujorit ! Susan Miller gjithashtu ka lajme te mira per keto shenja

Dàshì

Pozìcìonìmì jo ì mìre ì Sàtúrnìt ne qìellìn e dàshúrìsë, do ndìkoje negàtìvìsht tek jetà sentìmentàle e çìfteve. Mos ú tregonì shúme àútorìtàre dhe posesìve. Beqàret do jene joshës dhe múnd te kenë múndësì për te fìllúàr àventúrà kàlìmtàre. Ne plànìn fìnàncìàr mos ì besonì ìntúìtës, por mendohúnì mìre pàrà se te nenì çfàrëdo lloj shpenzìmì. Vetëm kështú do shmàngnì problemet.

Demì
Qetësìà do mbìzotërojë gjàte gjìthë dìtës sot ne plànìn sentìmentàl te çìfteve. Ngà ànà tjetër do jenì me te dìsponúeshem te bënì përpjekjet e dúhúrà qe te krìjonì një klìme hàrmonìke. Për beqàret do fàvorìzohen lìdhjet àfàtgjàtà. Shfrytëzojenì çdo múndësì qe do ìú jepet. Ne plànìn fìnàncìàr tregohúnì sà me te màtúr dhe te kújdesshëm. Po gàbúàt do kenì probleme serìoze,

Bìnjàket
Do ngrìnì shúme pìkëpyetje gjàte kësàj dìte mbì jetën túàj sentìmentàle dhe do jenì pàksà te túrbúllt ne mendìme. Flìsnì sà me hàpúr me àtë qe kenì ne kràh. Beqàret do jene te gàtshëm te fìllojnë edhe àventúrà àfàtshkúrtrà, vetëm e vetëm për te përjetúàr dìsà emocìone. Ne sektorìn e fìnàncàve gjeràt do shkojnë mìre. Núk do kenì vështìrësì dhe ekúìlìbrì do mbìzotërojë.

Gàforrjà
Núk do ndìhenì shúme mìre gjàte kësàj dìte dhe do debàtonì shpesh me àtë qe kenì ne kràh. Àtmosferà do jete e tensìonúàr. Kújdes! Venúsì do jete plànetì qe do ndìkoje me tepër tek jete e beqàreve. Múndësìtë për te krìjúàr lìdhje do jene te shúmtà, por dúhet te màtenì mìre pàrà se te hìdhnì një hàp. Fìnàncàt do jene delìkàte për shkàk te shpenzìmeve te konsìderúeshme qe do kryenì.

Lúànì
Gjàte kësàj dìte núk do kenì às problemìn me te vogël me pàrtnerìn dhe do ndìhenì te qete. Dàshúrohúnì àshtú sì e ndjenì pà mendúàr àspàk për te àrdhmen dhe për te tjerët. Beqàret núk do ndìhen me vetëm fàle një tàkìmì te nxìtúr ngà Merkúrì. Personì múnd te jete ì shenjës se Demìt ose Brìcjàpìt. Shlyejìnì sà me pàre borxhet qe kenì qe fìnàncàt te fìllojnë te stàbìlìzohen.

Vìrgjereshà
Úrànì do úà beje dìtën me emocìonúese dhe me romàntìke sot. Sì júà àshtú edhe àì qe kenì ne kràh do ì kúshtonìn kohen e dúhúr lìdhjes dhe do ndìhenì te sìgúrte për te àrdhmen se bàshkú. Beqàret do jene sensúàle. Dìsà múnd te kenë edhe dàshúrì me shìkìm te pàre. Ne plànìn fìnàncìàr gjeràt do shkojnë me se mìrì dhe múnd te shpenzonì për àto qe kenì mendúàr.

Peshorjà
Àtmosferà ne jetën ne çìft do jete e ngrohte dhe hàrmonìke sot. Bàshkëpúnìmì de komúnìkìmì do mbìzotërojë gjete gjìthë kohës. Àtà qe mendojnë për një te àrdhme se bàshkú dúhet te përgàtìsìn projektet. Beqàret do fìllojnë një hìstorì dàshúrìe e cìlà do shndërrohet shpejt ne një lìdhje serìoze. Me fìnàncàt núk do ì kenì mìre púnët sepse do shpenzonì jàshtë màse.

Àkrepì
Dìtà júàj do jete me e ànìmúàr dhe me emocìonúese sot. Núk do bënì àsgjë pà màrre mendìmìn e pàrtnerìt dhe kjo do ìú àfroje me shúme. Beqàret do ì kúshtojnë shúme rëndësì púnës dhe núk do kenë kohe për jetën sentìmentàle. Mos hàrronì qe dìtët ìkìn shpejt. Nëse tregohenì te àrsyeshëm me shpenzìmet sìtúàtà fìnàncìàre do jete e qëndrúeshme.

Shìgjetàrì
Krìtìkàt e pàrtnerìt ndàj júsh do vàzhdojnë edhe gjàte kësàj dìte. Do jenì gjìthë kohës te mërzìtúr dhe mezì do e shtynì. Merrnì gúxìmìn dhe flìsnì serìozìsht me te. Beqàret vërtet do kenë dìsà tàkìme, por dúhet te tregohen me te àrsyeshëm dhe te logjìkojnë pàrà se te màrrìn vendìme. Ne plànìn fìnàncìàr shmàngnì operàcìonet e mëdhà qe múnd t’ìú rrënojnë.

Brìcjàpì
Kà múndësì te fìllojnë dàshúrìçkà për beqàret gjàte kësàj dìte. Dìtà do jete eúforìke dhe e mbúshúr me emocìone. Shfrytëzojenì sà te múndnì. Àtà qe jànë ne një lìdhje do kenë goxhà mosmàrrëveshje me pàrtnerìn. Múndohúnì te tregohenì pàk me tolerànte qe gjeràt te mos màrrìn tàtëpjetën. Ne plànìn fìnàncìàr është kohà për te màrre ìnìcìàtìvà te gúxìmshme.

Újorì
Dy plànetë do jene àleàte túàj me te mìre ne dàshúrì. Ngà njërà àne Júpìterì do sjelle fàt dhe gëzìm, ndërsà ngà ànà tjetër Venúsì do sjelle me tepër pàsìon. Nëse jenì ende vetëm do kenì dìsà múndësì për tàkìme. Shfrytëzojìnì, por mos ú nxìtonì për te màrre vendìme. Ne plànìn fìnàncìàr do kenì gjìthçkà nen kontroll. Rúàjenì sà te múndnì këtë sìtúàte.

Peshqìt
Jetà júàj ne çìft do jete pàksà konfúze gjàte kësàj dìte. Qàrtësojúnì njëherë mìre me veten túàj pàrà se te flìsnì me pàrtnerìn, por nëse ndjenjàt për te núk jànë shúme te fortà mos e mbànì kot me shpresà. Beqàret núk dúhet te tregohen te pàmàtúr me personàt qe do tàkojnë sepse do krìjojnë një opìnìon te keq. Ne plànìn fìnàncìàr dúhet te prìsnì edhe pàk për te kryer ìnvestìme.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *