Home / Horoskop / Gaforrja kujdes me buxhetin , per virgjereshen ditet ne vazhdim do te jene te qendrueshme ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Gaforrja kujdes me buxhetin , per virgjereshen ditet ne vazhdim do te jene te qendrueshme ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì

Gjàtë kësàj dìte do e lëshonì veten tërësìsht dhe núk do mendonì për të àrdhmen e làrgët. Do bënì mìrë sepse do e shìjonì më tepër çdo moment. Për jú të dàshúrúàrìt e sotmjà do jetë e mbúshúr me shúmë gëzìm. Do dàshúrohenì pà doràshkà me àtë që kenì në kràh dhe do ì shprehnì ndjenjàt àshtú sì do ì kenì në zemër. Jú beqàrët do preferonì të kenì më tepër besìm tek dìkúsh pàrà se të hìdhnì hàpà kështú që sot vetëm sà do vështronì dhe do flìrtonì pà hedhúr àsnjë lloj hàpì. Në púnë bënì të pàmúndúrën për të shmàngúr përbàlljet me kolegë që núk ìú kànë kúptúàr àsnjëherë. Në plànìn fìnàncìàr të gjìthà gàbìmet që kenì bërë së fúndmì do sjellìn pàsojà të rëndà për të àrdhmen.

Demì

Do bënì gàbìme të mëdhà gjàtë kësàj dìte dhe gjëràt núk kànë për t’ìú ecúr àspàk mìrë. Jú të dàshúrúàrìt do debàtonì àshpër me pàrtnerìn túàj dhe núk do prànonì për àsnjë àrsye të toleronì. Nëse vàzhdonì me kokëfortësì edhe për shúmë kohë do kenì probleme àkomà më serìoze. Jú beqàrët do fìllonì pàprìtúr një lìdhje që do úà ndryshoje përgjìthmonë jetën. Në púnë do kërkonì me ngúlm të ndryshon post, por núk do ìà dìlnì dot. Më mìrë bënì dúrìm sepse gjëràt núk bëhen àsnjëherë me ìnàt. Në plànìn fìnàncìàr mos ndërmerrnì shúmë rrezìqe sepse kenì për të pàsúr probleme më serìoze.

Bìnjàkët

Në përgjìthësì dìtà e sotme pàràshìkohet të jetë shúmë e mìrë për të gjìthë jú. Nëse kenì një lìdhje, jetà sentìmentàle do jetë edhe më e konsolìdúàr. Do jenì më toleràntë dhe të kúptúeshëm kështú që núk do mbànì më mërì às për problemet e shkúàrà. Jú beqàrët do ndeshenì me shúmë probleme e vështìrësì në púnë çkà do ìú pengojë të kërkonì personìn e ëndrràve. Në púnë e kenì ndërtúàr sì dúhet rrúgën që dúhet të ndìqnì dhe tàshmë gjëràt kànë për të qenë goxhà më të lehtà. Jìnì vetëm pàk më vìgjìlentë ndàj detàjeve të voglà. Me fìnàncàt do dìnì sì të sìllenì gjìthë kohës dhe núk do kenì àspàk vështìrësì.

Gàforrjà

Gjàtë kësàj dìte do ì kenì ìdetë shúmë më të qàrtà dhe do ì besonì edhe ìntúìtës. Jú të dàshúrúàrìt do jenì mjàft pozìtìvë dhe núk do mbànì mërì àspàk për krìtìkàt që do jú bëjë pàrtnerìn. Në fàkt jú do múndohenì të bënì më të mìrën për lìdhjen që kenì krìjúàr dhe me pàk dúrìm kenì për t’ìà dàlë. Jú beqàrët më mìrë të mos nxìtohen për àsgjë sepse në të kúndërt do bënì gàbìme të pàfàlshme. Në púnë do kenì gjìthë energjìnë e múndshme për të àrrìtúr àtë që ì kenì venë vetes pìkësynìm. Shefàt do krenohen me jú. Búxhetì núk kà për të qenë àspàk ì qëndrúeshëm. Múndet edhe që problemet do jenë goxhà serìoze.

Lúànì

Jú múngon përqendrìmì dhe ndìhenì shpesh nervozë? Qëndronì në qetësì dhe reflektonì për gjìthçkà kenì kàlúàr. Jú të dàshúrúàrìt dúhet të bënì të pàmúndúrën për tà përmìrësúàr dìàlogún dhe bàshkëpúnìmìn në çìft. Po vàzhdúàt me mosmàrrëveshje sìtúàtà do jú përkeqësohet edhe më shúmë. Jú beqàrët do ëndërronì pàfúnd, por dëshìràt núk do múnd t’ìú bëhen reàlìtet. Në púnë núk do jenì të bìndúr për hàpàt që dúhet të hìdhnì dhe në dìsà momente múnd të dorëzohenì. Për fàt mìqtë núk do ìú lënë në bàltë. Në plànìn fìnàncìàr vështìrësìtë do jenë shúmë të mëdhà pràndàj do jú nevojìtet pàtjetër ndìhmà e të àfërmve.

Vìrgjëreshà

Ndryshe ngà sà e mendonìt gjëràt sot do ìú ecìn shúmë mìrë. Nëse kenì një lìdhje, Venúsì do e stàbìlìzojë tej màse jetën túàj sentìmentàle dhe qetësìà do mbìzotërojë kúrdoherë. Në mbrëmje múnd të kàlonì edhe momente romàntìke ose múnd të merrnì dìsà dhúràtà ìnteresànte. Jú beqàrët do e tàkonì pàprìtúr personìn, ì cìlì múnd t’ìú ofrojë një jetë sì nëpër ëndrrà. Në púnë respektojìnì me kújdes rregúllàt dhe mos bënì àsgjë kúndër àsàj që ìú kërkojnë shefàt. Në fúnd të fúndìt púnonì për tà dhe dúhet të bënì àtë që ìú thonë. Fìnàncàt dúhet t’ì mbànì më shúmë nën kontroll sepse po fìllúàn problemet gjendjà do përkeqësohet dìtë pàs dìte.

Peshorjà

Gjàtë kësàj dìte do jenì me húmor shúmë të mìrë dhe do ndìhenì të lìrshëm për të bërë çdo gjë që dëshìronì. Për jú të dàshúrúàrìt e sotmjà do jetë e mbúshúr me çàste të lúmtúrà. Do ì hàrronì të gjìthà problemet e së shkúàrës dhe do mendonì me optìmìzëm vetëm për të àrdhmen. Edhe jú beqàrët do reàlìzonì dìsà tàkìme shúmë të búkúrà që do úà shtojnë dëshìrën për të jetúàr e për t’ú dàshúrúàr. Në púnë do prànonì dìsà detyrà të rejà që do ìú jepen. Fìllìmìsht gjëràt do ìú dúken të vështìrà, por kenì për tà pàrë sà fìtìme do kenì më vonë. Me shpenzìmet mos ú tregonì të pààrsyeshëm sepse sìtúàtà múnd të përkeqësohet më shpejt ngà sà múnd tà mendonì.

Àkrepì

Më në fúnd tràzìràt do mbàrojnë për jú dhe do ndìhenì më të qetë se kúrrë më pàrë. Për jú të dàshúrúàrìt e sotmjà do jetë shúmë e qëndrúeshme. Sytë do jú shkëlqejnë në çdo moment dhe zemrà do jú rràhë fort. Jú beqàrët më mìrë të bënì edhe pàk dúrìm sepse vetëm àshtú do e gjejnë personìn më të përshtàtshëm. Në púnë mos ú àlàrmonì për pengesàt e voglà që múnd t’ìú dàlìn. Ngà ànà tjetër nëse ìú bëhen krìtìkà mos ú mërzìtnì, por rregúllojìnì gàbìmet që të àrrìnì sà më làrt. Lërìnì me gojë hàpúr edhe àtà që ìú kànë ìnàt. Në plànìn fìnàncìàr do jenì të detyrúàr të hìqnì dorë ngà dìsà shpenzìme të teprúàrà sepse në të kúndërt sìtúàtà múnd të përkeqësohet.

Shìgjetàrì

Mërkúrì do ìú bëjë pàksà nervozë gjàtë kësàj dìte dhe shpesh núk do dìnì às çfàrë do bënì. Jú që jenì në një lìdhje do ì bënì të gjìthà përpjekjet e múndshme për tà forcúàr màrrëdhënìen në çìft e pse jo për të zgjerúàr edhe fàmìljen. Jú beqàrët do kenì një dìtë shàrmànte dhe shúmë emocìonúese. Jú jo vetëm që do e gjenì personìn e dúhúr, por múnd të fìllonì edhe një lìdhje spektàkolàre. Në púnë do jenì më të orgànìzúàr ngà më pàrë dhe do fìllonì të vìnì në vìjë dìsà projekte të nìsúrà prej kohësh. Pàk e ngà pàk sìtúàtà múndet të përmìrësohet edhe për jú. Në plànìn fìnàncìàr më mìrë merrnì màsà tànì sesà të vúànì pàsojàt më vonë.

Brìcjàpì

Në përgjìthësì gjëràt do ecìn mìrë për jú sot dhe hàrmonìà do mbìzotërojë. Jú që jenì në një lìdhje dúhet të tregohenì shúmë më të logjìkshëm dhe më pàk kërkúes me àtë që kenì në kràh. Vetëm në këtë mënyrë màrrëdhënìà në çìft do ecë sì dúhet. Jú beqàrët núk dúhet kúrrsesì të stepenì ngà ftesàt që do merrnì, por ngà ànà tjetër dúhet të mendohenì pàk më tepër pàrà se të jepnì përgjìgjen përfúndìmtàre. Në púnë jo çdo gjë do ecë sìpàs plàneve të bërà. Në dìsà ràste màrrëdhënìà me kolegët do jetë e ndërlìkúàr dhe múnd të kenì zënkà. Gjendjà fìnàncìàre do jetë shúmë më e mìrë ngà sà múnd tà kìshìt ëndërrúàr.

Újorì

Gjàtë kësàj dìte do jenì pàksà kokëfortë dhe núk do prànonì të bënì lëshìme. Për jú të dàshúrúàrìt mjedìsì yjor do ketë ndìkìm shúmë të màdh. Zënkàt do jenë të fortà dhe për àsgjë núk do merrenì vesh me pàrtnerìn. Jú beqàrët sàdo që të múndohenì núk do àrrìnì dot tà bënì për vete personìn që kàne ëndërrúàr. Për jú núk kà àrdhúr ende kohà e dúhúr. Në púnë do jenì gjìthë kohës nën presìon dhe do mërzìtenì. Jo çdo gjë kà për t’ìú ecúr sì jú donìt dhe kjo do jú bëjë më pesìmìstë se kúrrë. Sektorì ì fìnàncàve do vàzhdojë të mbetet delìkàt dhe ì tràzúàr pràndàj dúhet të bënì shúmë kújdes me çdo shpenzìm.

Peshqìt

Núk do kenì ìmàgjìnàtë të zhvìllúàr gjàtë kësàj dìte, megjìthàtë personàt e àfërt do ìú mbështesìn dhe do ìú ndrìçojnë dìsì mendìmet. Për jú të dàshúrúàrìt Merkúrì do jetë plànetì më ì fàvorshëm ngà të gjìthë. Do ì kúptonì lehtësìsht nevojàt e tjetrìt dhe do mbànì me të një màrrëdhënìe të shkëlqyer. Nëse jenì beqàrë do tregohenì më të gàtshëm se më pàrë për të reàlìzúàr tàkìme edhe pse núk është e sìgúrt nëse do ndryshonì stàtúsìn. Në púnë bënì fìllìmìsht gjëràt që núk presìn dhe merrìnì më me qetësì të tjeràt. Do ìú jepet më tepër lìrì veprìmì sot. Me llogàrìnë bànkàre dúhet të bënì kújdes. Úlìnì sà më shúmë shpenzìmet qe mos kenì vështìrësì.

About admin

Check Also

Do ju dalin disa mundesi te arta nga jashte shtetit ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill Ka mundësi të jèni të vètë-motivuar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *