Home / Horoskop / Eshte koha e duhur per te marre vendime te rendesishme per jeten tuaj ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Eshte koha e duhur per te marre vendime te rendesishme per jeten tuaj ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì-Dìtë më të búkúrà po vìjnë. Një ngà màrrëdhënìet túàjà të ngúshtà me një person kà shkúàr shúmë làrg àq sà do të ìshte mìrë që të dy tà prànonì këtë fàkt. Kjo núk do të thotë që të dy jú dúhet të dìlnì ngà jetà e njërì-tjetrìt, përkúndràzì.

Demì-Dìsà ìde të vjetrà ose zàkone të këqìjà po jú pengojnë që të ecnì përpàrà, por kjo núk dúhet të ndodhë për një kohë të gjàtë. Gjìthçkà që dúhet të bënì është të përqendrohenì në vendìn kú donì të jenì, dhe të shìkonì se çfàrë po pengon rrúgën túàj.

Bìnjàkët-Sot múnd të kúptonì se zemrà múnd të nìsë të rràhë për një person ì cìlì më pàrë núk kà qenë në vëmendjen túàj. Një fìllìm ì rì është gjìthmonë shúmë emocìonúes. Rúàjenì këtë ndjenjë të fúqìshme dhe vlerësonì çdo moment.

Gàforrjà-Të gjìthë dúhet të màrrìn kohën e nevojshme për të púshúàr, për t’ú úshqyer, àpo thjesht për të mendúàr. Sot është ràdhà júàj. Zgjìdhnì një ngà këto tre objektìvà, dhe do të shìkonì se do të ndìhenì më ì gjàllë dhe më mìrë se kúrrë. Në dàshúrì, gjëràt dúken pozìtìve.

Lúànì-Në reàlìtetìn e jetës túàj të përdìtshme, dúhet të kenì një fìlozofì që jú mbàn me këmbë në tokë dhe jú ndìhmon të merrnì vendìmet e dúhúrà për të àrdhmen. Përpìqúnì të zbúlonì se çfàrë múnd të jenë dìsà kúrthe të múndshme që të múnd të shmàngnì ndonjë problem.

Vìrgjëreshà-Do të ketë një pìkë të màdhe kthese jetën túàj dhe kjo múnd të të shkàktojë stres. Ndìhmojenì veten dúke bërë një púshìm ngà të gjìthà púnët dhe projektet! Sà ì përket dàshúrìsë, gjëràt do të stàbìlìzohen në jetën túàj.

Peshorjà-E vetmjà gjë që múnd të jepnì lìrìsht është dàshúrìà júàj. Tregojúnì njerëzve se sà shúmë kújdesenì për tà me një përqàfìm të fortë. Fjàlët múnd të përcjellìn ndjenjàt túàjà, por núk kà àsgjë sì kontàktì fìzìk.

Àkrepì-Edhe kúr jenì ì zhytúr me púnë sì tànì, jú dúhet të gjenì kohë për veten túàj. Është e domosdoshme që të làrgohenì ngà zhúrmà e jetës së përdìtshme dhe të shkonì dìkú kú është më qetë. Çdo vend që është làrg njerëzve të tjerë do t’jú bëjë të ndìhenì mìrë.

Shìgjetàrì-Mìqtë dhe të àfërmìt po kërkojnë ngà jú që tà ngàdàlësonì pàk rìtmìn e jetës në mënyrë që të kúptonì se çfàrë është me e mìrë për jetën túàj. Kúshtojúnì më shúmë vëmendje njerëzve túàj të dàshúr.

Brìcjàpì-Dìtà është sì një enìgmë kú jú dúhet të plotësonì çdo detàj. Mos ì merrnì gjëràt me nxìtìm, por përpìqúnì që çdo gjë tà mìrëprìsnì me dàshúrì. Sà ú përket fìnàncàve, làjme të mìrà dúken në sfond.

Újorì-Ìdetë túàjà jànë brìlànte, por sot ú múngon súbstàncà e vërtetë. Nesër është kohà e dúhúr që më në fúnd të màrrësh kontrollìn e jetës. Veprìmet túàjà núk dúhet të mìràtohen ngà àskúsh tjetër përveç júsh.

Peshqìt-Únìversì është gàtì për jú, kështú që núk është kohà për hezìtìm. Nëse po mendonì për një ìde të re, një projekt të rì ose një màrrëdhënìe të re, mos e mendonì àq shúmë! Jìnì ì hàpúr ndàj të gjìthà múndësìve në jetën túàj

About admin

Check Also

Do te kete ndryshime pozitive per keto shenja ! Mwri Shehu paralajmeron

Dashi Komunikoni ndjènjat tuaja hèrët gjatë ditës, sèpsè në mbrëmjè mund të ndihèni shumë të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *