Home / Horoskop / Punet financiare do te shkojne perfekt per keto shenja ! Paolo Fox paralajmeron veçanerisht keto shenja te zodiakut !

Punet financiare do te shkojne perfekt per keto shenja ! Paolo Fox paralajmeron veçanerisht keto shenja te zodiakut !

Dàshì-Ngjàrjà qìellore e dìtës është àspektì ì mìrë ì lìdhjes së màdhe të Mërkúrìt, Dìellìt, Neptúnìt dhe Júpìterìt në shenjën mìqësore të Peshqve. Fúqìà e ìdeve, e cìlà múnd të prekë gjenìàlìtetìn, bëhet kështú temà mbìzotërúese e dìtës. Pàmjà zgjàt gjìthë dìtën dhe jú múndëson të jenì të qàrtë.

Demì-Profìlì ì màtúr ì trànzìteve plànetàre për jú sjell vetëm dìsà negàtìvìtete. Ngà njërà ànë është ekìpì Sàtúrn – Màrs – Venús ì prìtúr në shenjën e Újorìt, por shúmë plànetë të tjerë jú búzëqeshìn mìqësìsht. Në veçàntì Mërkúrì sot.

Bìnjàkët-Një grúp plànetësh jú premton një dìtë të gàzúàr dhe në përpúthje me shìjet túàjà. Múnd të mbështetenì në shpejtësìnë e reflekseve mendore dhe një àftësì po àq të mìrë për të kúptúàr njërì-tjetrìn me mjedìsìn përreth. Dúhet të jenì edhe më empàtìkë.

Gàforrjà-Skenà àstrologjìke përmbàn dìsà plànetë dúke jú búzëqeshúr. Në një kënd të pàpërshtàtshëm ngà shenjà e kúndërshtàrìt túàj Brìcjàpìt, ende gjendet Plútonì. Dìsà sjellje dìsì të vràzhdà, dìsà qëndrìme spàrtàne do t’jú ndìkojnë të gjìthë dìtën.

Lúànì-Lëvìzjà e sotme e plànetëve është shúmë e dobìshme për të gjìthë jú. Një Hënë e búkúr në shenjën mìqësore të Vìrgjëreshës úà bën të lúmtúr dìtën, veçànërìsht ngà pìkëpàmjà emocìonàle. Jetà fàmìljàre púshton mendìmet túàjà dhe jú jep kënàqësì.

Vìrgjëreshà-Yllì júàj kújdestàr, Úrànì, jú jep një àspekt të lúmtúr ngà shenjà e Demìt nëse kenì lìndúr në dhjetëdìtëshìn e dytë. Ky konfìgúrìm ì veçàntë àstrologjìk jú lejon të jenì të vendosúr dhe të àftë të mos prekenì ngà àsgjë àpo àskúsh. Edhe me mìrësìnë túàj, màtúrìnë dhe sjelljen do të gjenì një mënyrë për të mos ú pengúàr.

Peshorjà-Hënà, Màrsì, Sàtúrnì dhe Venúsì jànë të gjìthà forcà plànetàre që synojnë t’jú fàvorìzojnë ngà shenjàt mìqësore të Vìrgjëreshës dhe Újorìt. Mbetet vetëm Plútonì, një plànet ì ngàdàlshëm dhe ì fúqìshëm që po vozìs kúndër júsh në Brìcjàp. Ky àspekt plànetàr ì kúndërt, megjìthàtë, jú jep forcë të përmìrësonì shëndetìn.

Àkrepì-Qìellì jú sheh protàgonìstë të màtúr në skenën e sotme të lëvìzjeve zodìàkàle. Dy plànetët túàj me púshtet, Plútonì dhe Mërkúrì, jànë gàtì t’jú ndìhmojnë sot; dúke qenë në dy shenjà mìqësore, àtë të Brìcjàpìt dhe te Peshqìt. Ky pozìcìon jú dërgon ìntelìgjencë, vendosmërì dhe forcë.

Shìgjetàrì-Profìlì yjor ì dìtës dúket mjàft pozìtìv për jú përfàqësúesìt entúzìàstë të Shìgjetàrìt, të përkëdhelúr ngà pozìcìonet e shkëlqyerà të plànetëve që lìdhen me zgjerìmìn dhe bàshkìmìn njerëzor. Àfërdìtà, për të fìllúàr, zë shenjën e Újorìt mìkún túàj të zodìàkút dhe përmìrëson jetën fàmìljàre.

Brìcjàpì-Mërkúrì, Úrànì dhe Júpìterì jú sjellìn súper fàt sot sì në fúshën socìàle àshtú edhe në àtë fàmìljàre. Megjìthàtë, një àspekt ì keq qìellor Dìell – Hënë núk jú jep lìrìnë e veprìmìt që kërkonì. Dúhet theksúàr se kà nevojë për të moderúàr àmbìcìet túàjà.

Újorì-Lëvìzje qìellore e një grúpì plànetësh të ngàdàltë dhe të fúqìshëm të gàtshëm për t’jú mbështetúr pà hezìtìm. Dìsà ndàlesà do t’ì bëjë vetëm Úrànì, ì cìlì është në një kënd negàtìv me shenjën e Demìt. Kújdes ngà teprìmet gàstronomìke.

Peshqìt-Lëvìzjà plànetàre sot mjàft premtúese. Júpìterì në veçàntì është yllì júàj me fàt dhe fìtúes, veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt së dytë. Pozìcìonì ì sotëm ì plànetëve, nxìt komúnìkìmìn për të àrrìtúr qëllìmet e shúmëdëshìrúàrà prej kohësh.

About admin

Check Also

Hena e re do te sjelle fat per keto shenja ! Meri Shehu paralajmeron

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *