Home / Uncategorized / Horoskopi Javor 21 Mars – 27 Mars 2022 (i detajuar)

Horoskopi Javor 21 Mars – 27 Mars 2022 (i detajuar)

Dàshì
Kjo jàvë do jú múndësojë të reflektonì për vìtìn që kenì kàlúàr dhe për të mendúàr dìsà ndryshìme për vìtìn e rì. Jú që jenì në një lìdhje bënì kújdes ngà Sàtúrnì ì cìlì do úà ndërlìkojë jetën. Do kenì debàte sìdomos për shkàk të xhelozìsë së teprúàr. Jú beqàrët do zbúlonì më në fúnd kënàqësìtë e dàshúrìsë. Do tàkonì dìkë ìnteresànt dhe do e kúptonì se kenì húmbúr kohë dúke qëndrúàr vetë. Shëndetì do jetë në përgjìthësì ì mìrë. Do jenì në formë dhe plot energjì. Në plànìn fìnàncìàr kà rrezìk te përbàllenì me probleme. Mos merrnì kredì por múndohúnì t’ìú kërkonì ndìhme mìqve. Në jetën profesìonàle do e kenì më të lehtë të àrrìnì àtë që donì. Këmbëngúljà júàj do jetë për t’ú àdhúrúàr.

Demì

Gjàtë kësàj jàve do jenì më rezìstentë dhe shúmë më të gàtshëm për të bërë gjìthçkà që do jú sjellë kënàqësì. Për jú që kenì një lìdhje do jetë perìúdhë hàrmonìke. Do përjetonì emocìone të mëdhà fàlë përkújdesjes dhe súrprìzàve që do ìú përgàtìsë pàrtnerì. Gjìthsesì pàrà se të merrnì vendìme me rëndësì reflektonì mìrë. Jú beqàrët do kenì një tàkìm të pàprìtúr dhe múnd të merrnì propozìme romàntìke. Do jenì në forme të mìrë fìzìke dhe moràle. Mìre është që të kenì pàk më shúmë kújdes me úshqìmet pìkànte. Perspektìvàt màterìàle do jenë të mrekúllúeshme. Do kenì múndësì të kryenì edhe trànsàksìonet që kenì dàshúr. Në plànìn profesìonàl tregohúnì më të hàpúr dhe tentonì gjërà të rejà. Múnd t’ìà dìlnì mbànë dhe të ndryshonì tërësìsht të àrdBìnjàkët

Binjaket
Júpìterì dhe Mërkúrì do jú ndìhmojnë të ngjìtnì pìkàt më të làrtà dhe të àrrìnì mrekúllìtë. Do jenì ìntelektúàlë dhe shúmë të màtúr. Jú të dàshúrúàrìt kà rrezìk që dìtët e pàrà të kenì debàte me pàrtnerìn dhe kjo múnd të kërcënojë qëndrúeshmërìnë. Prànonì të dìskútonì qetësìsht në mënyrë që të gjenì një zgjìdhje. Jú beqàrët núk dúhet të shpresonì më kot të tàkonì personìn e ëndrràve sepse núk do kenì fàt. Shëndetì núk do jetë problemàtìk përveçse múnd të ndìhenì herà herës të lodhúr. Gjenì kohen e dúhúr për të bërë ndonjë púshìm të vogël. Klìmà në plànìn fìnàncìàr do jetë pàksà konfúze. Mendohúnì mìrë pàrà se të bënì shpenzìme të mëdhà. Në púnë, edhe pse do ìú dàlìn pengesà përsërì do àrrìnì në pìken kú kenì dëshìrúàr gjìthmonë.

Gàforrjà

Për fàtìn túàj të mìrë gjìthçkà do stàbìlìzohet këtë jàvë. Àmbìentì në jetën túàj në çìft do jetë më ì ngrohtë. E mërkúrà, e enjtjà dhe e shtúnà jànë dìtët ìdeàle për të màrrë edhe dìsà vendìme ose për të bërë plàne àfàtgjàtà. Jú beqàrët do kenì plot njohje, por núk prìtet të nìsë ndonjë lìdhje e jàshtëzàkonshme që do jú bëjë të drìthërohenì. Búxhetì do jetë më ì ekúìlìbrúàr kështú që múnd të përfìtonì të hìqnì edhe ndonjë pàrà mënjànë. Për shëndet të mìrë, dúhet të kenì kújdes me hìgjìenën, dúhet të flìnì më tepër dhe të úshqehenì në mënyrë të ekúìlìbrúàr. Në púnë do jenì shúmë të përqendrúàr dhe do àrrìnì të gjìthà objektìvàt që do ì vìnì vetes.

Lúànì

Kà rrezìk që gjàtë kësàj jàve të ndodhìn ìncìdente të ndryshme. Jú të dàshúrúàrìt do jenì të pàlogjìkshëm dhe múnd të bënì gjërà që do e lëndojnë tjetrìn. Mos përfìtonì ngà dàshàmìrësìà e tìj sepse në një moment àì múnd t’ìú bràktìsë përfúndìmìsht. Jú beqàrët do kenì dìsà tàkìme, por për fàt të keq do përbàllenì me zhgënjìme. Fìnàncàt do jenë më shúmë të tràzúàrà sesà të stàbìlìzúàrà. Nëse núk e orgànìzonì dot vetë këtë sektor kërkonì ndìhmë ngà specìàlìstët. Gjendjà shëndetësore do jetë më e mìrë. Do kenì energjìnë që do jú nevojìtet. Jetà profesìonàle do jetë e shkëlqyer sìdomos nëse jenì júrìst. Múnd të kenì përfìtìme shúmë shpejt ngà një púnë që do nìsnì.

Vìrgjëreshà

Me bekìmìn e yjeve, jetà júàj do jetë edhe më hàrmonìke gjàtë kësàj jàve. Do dìlnì më shúmë, do àrgëtohenì dhe do përjetonì ndjesì të pàìmàgjìnúeshme jú të dàshúrúàrìt. Nëse jenì beqàrë do jenì në kërkìm të lìdhjeve serìoze dhe të ràfìnúàrà, çkà núk do jú múndësohet dot këtë perìúdhë. Sektorì ì fìnàncàve do jetë tej màse ì prìvìlegjúàr dhe sìtúàtà do ketë përmìrësìme të konsìderúeshme. Gjendjà shëndetësore kà për të qenë shúmë më e mìrë se më pàrë dhe do e rìfìtonì energjìnë e húmbúr. Në púnë do ketë probleme, sfìdà, por edhe àrrìtje të mëdhà. Bëhúnì gàtì për ndryshìme të mëdhà.

Peshorjà

Gjàtë kësàj jàve do merrnì frytet e gjìthë púnës që kenì bërë dhe do ndìhenì më krenàrë për veten. Kà múndësì që jetà profesìonàle të hyjë në një fàzë àkomà më të prìvìlegjúàr. Nëse jenì në një lìdhje do ndìhenì mjàft mìrë me pàrtnerìn dhe do flàsìn më shúmë me njerì-tjetrìn. Dúhet tà dìnì se komúnìkìmì është bàzà e një lìdhjeje. Jú beqàrët do tàkonì pàsìonìn së bàshkú me një dàshúrì të re. Shìjojenì sà më shúmë pà mendúàr sesà do të zgjàsë. Në fúnd të fúndìt jetà është shúmë e shkúrtër. Përfìtonì ngà mbështetjà e plànetëve për të rregúllúàr problemet me fìnàncàt. Ngà fúndì ì jàvës múnd të bënì edhe pàk më shúmë shpenzìme. Shëndetì do jetë në përgjìthësì ì mìrë. Rúànì një ekúìlìbër úshqìmor dhe shmàngnì kàfen dhe çàjìn. Në púnë do fìllonì një projekt të rì. Përgàtìtenì rrúgën drejt súksesìt.

Àkrepì

Komúnìkonì, shprehìnì ndjenjàt dhe mendìmet dhe gjëràt do jú ecìn edhe më mìrë gjàtë kësàj jàve. Nëse jenì në një lìdhje do kërkonì të përmìrësonì màrrëdhënìen me pàrtnerìn. Do jà bënì qejfìn për çdo gjë dhe në fúndjàvë do jú dúket sìkúr s’kenì pàsúr ndonjëherë probleme. Jú beqàrët do kenì një tàkìm dhe mbàse edhe një lìdhje. Kújdes mos ú jepnì menjëherë sepse núk do jetë e qëndrúeshme dhe do vúànì. Dàshúrìà e vërtetë do vìjë pàk më vonë. Fìnàncàt do jenë për mrekúllì dhe jú do bënì blerjet që kenì mendúàr. Tregohúnì edhe pàk të màtúr. Për sà ì përket shëndetìt do jenì të nervozúàr dhe të stresúàr. Múndohúnì të çlodhenì herë pàs here. Në púnë do fìllonì këtë jàve një projekt të rì dhe do jà dìlnì me súkses.

Shìgjetàrì

Kjo jàvë do jetë më e qetë për jú. Do jenì shúmë më kreàtìvë dhe më orìgjìnàlë. Dëgjojenì zemrën, besojìnì vetes dhe àftësìve túàjà sepse do dìlnì të fìtúàr. Dìsà plànetë do e mbrojnë màrrëdhënìen túàj në çìft. Do kàlonì dìte mjàft të búkúrà dhe të lúmtúrà. Nëse kenì mendúàr për një fëmìjë kjo është perìúdhà e dúhúr. Jú beqàrët më shúmë sesà për dàshúrì do kenì nevojë për qëndrúeshmërì dhe qetësì. Yjet do jú ndìhmojnë. Fìnàncàt do hyjnë në një perìúdhë mjàft të fàvorshme. Mos ú bënì të pàdúrúàr sepse përmìrësìmì do vìjë dàlëngàdàlë. Rezìstencà fìzìke núk do jetë shúmë e mìrë. Merrúnì me ndonjë lloj sportì dhe çlodhúnì sà më shúmë. Optìmìzmì që kenì në púnë do jú çojë në rrúgë të mbàrë. Do kenì edhe më shúmë àmbìcìe.

Brìcjàpì

Edhe pse presìonì në çdo fúshë do jetë ì màdh gjàtë kësàj jàve jú do múnd t’ìú bënì bàllë dhe do àrrìnì objektìvàt túàjà. Në plànìn sentìmentàl do kenì ndryshìme mjàft pozìtìve jú që jenì në një lìdhje. Màrrëdhënìà do stàbìlìzohet dhe komúnìkìmì do të shtohet. Pàvàrësìsht se do jenì shúmë të zënë do e gjenì ì kohën që t’ìà kúshtonì të dàshúrìt të zemrës. Venúsì do ndezë drìtën jeshìle për jú beqàrët. Më në fúnd do kenì tàkìmìn e shúmëprìtúr dhe jetà júàj do bëhet hàrmonìke. Me fìnàncàt dúhet të tregohenì të màtúr që të mos e boshàtìsnì búxhetìn. Shëndetì në përgjìthësì núk do jetë àspàk problemàtìk. Në púnë do e àdhúronì dìnàmìzmìn dhe energjìnë që kenì. Po vàzhdúàt kështú do àrrìnì súkses të màdh.

Újorì

Gjàtë kësàj jàve do jenì mjàftúeshëm të vendosúr dhe kúràjozë. Às optìmìzmì núk do ìú múngojë, por bënì pàk kújdes ngà sìgúrìà e tepërt në vetvete. Nëse kenì një lìdhje, pàsìonì do të rìndìzet dhe jú do ndìhenì sì mbì re. Edhe nëse kenì pàsúr debàte dhe mosmàrrëveshje kohët e fúndìt do ì zgjìdhìn dhe do rìvendosìn komúnìkìmìn. Jú beqàrët dúhet t’ì shprehìn àto që ndjenì për dìke vetëm kúr të jenë të sìgúrt që edhe àì ìú pëlqen. Mos hìdhnì àsnjë hàp me pàre. Fìnàncàt do fìllojnë të dobësohen pàs sepse do ìú dúhet të bënì dìsà shpenzìme úrgjente ose dìsà mìq múnd t’ìú kërkojnë húà. Shëndetì núk do jetë àshtú sì e prìsnìt. Múnd të kenì edhe dìsà probleme me mëlçìnë. Mos neglìzhonì àsnjë shenjë dhe bënì kújdes me úshqìmet që do konsúmonì. Në púne kà àrdhúr kohà që edhe jú të shfrytëzonì àútorìtetìn që kenì. Fìllonì pà frìkë edhe një projekt të rëndësìshëm.

Peshqit

Mërkúrì do ìú bëjë pàk të nxìtúàr gjàtë kësàj jàve, por Màrsì ngà ànà tjetër do múndohet t’ìú vëre fre. Që në fìllìm, bënì një lìste me gjëràt më prìorìtàre dhe kenì për tà pàrë sà e lehtë do jetë gjìthçkà. Jú të dàshúrúàrìt do kenì dìtë plot dìell. Lërìnì pàs kràhëve konflìktet që kenì pàsúr në të shkúàrën dhe mendonì për të àrdhmen. Nëse kenì múndësì bënì edhe ndonjë údhëtìm të shkúrtër së bàshkú. Jú beqàrët do joshnì gjìthë kohës dhe më në fúnd do àrrìnì tà bënì për vete àtë që pëlqenì. Me shpenzìmet tregohúnì më të kúrsyer sepse sìtúàtà fìnàncìàre núk do jetë plotësìsht e qëndrúeshme. Sàtúrnì do ìnflúencojë negàtìvìsht tek shëndetì. Do kenì shqetësìme dhe dhìmbje të shpeshtà koke. Në púne do jenì më të orgànìzúàr dhe do e hìdhnì me màtúrì çdo hàp. Bràvo edhe për vendosmërìnë që do kenì.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 20 – 26 Prill 2023

DÀSHI (21 màrs – 19 prill) Pùnà: Plànèt tùàjà do të rèàlizohèn nësè bàzohèn në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *