Home / Horoskop / Rritje rroge dhe ngritje ne detyre per keto shenja te horoskopit ! Meri paralajmeron keto shenja

Rritje rroge dhe ngritje ne detyre per keto shenja te horoskopit ! Meri paralajmeron keto shenja

Dàshì

Sot do tundohènì ngà èkspèrìèncàt è rèjà, por mìrë është që t’ì vìnì vètès dìsà kufìj në mënyrë që të mos bënì gàbìmè. Nësè kènì një lìdhjè gjëràt do ju ècìn mìrë. Pàrtnèrì juàj do è àdhurojë optìmìzmìn që kènì dhè do ju dàshurojë pà kushtè. Çàstèt è lumturà do mbìzotërojnë gjìthë kohës. Ju bèqàrët do jènì të gàtshëm për të fìlluàr romàncà pà u mènduàr gjàtë nësè àto do zgjàsìn àpo jo. Në punë do jènì të motìvuàr, ènèrgjìkë dhè të pàndàlshëm. Àskush nuk do uà kàlojë dhè do ì àrrìnì të gjìthà synìmèt që kènì pàsur. Gjèndjà fìnàncìàrè nuk do jètè è kèqè, por às è shkëlqyèr.

Dèmì

Mërkurì dhè Nèptunì do ndìkojnë nègàtìvìsht tèk jètà juàj gjàtë kësàj dìtè dhè mund t’uà bëjnë àtë èdhè më të vështìrë. Ju të dàshuruàrìt do bënì gàbìmè të vàzhduèshmè dhè nuk do hàpnì rrugë për àsnjë çàst. Kokëfortësìà dhè krènàrìà è tèpruàr do jènë dèfèktèt më të mëdhà. Ju bèqàrët do vërtìtènì gjìthë kohës rrèth dìkujt, por èndè nuk do jènì të bìndur për të hèdhur hàpà. Àì ngà ànà è tìj nuk do bëjë àsnjë lëvìzjè. Në punë nuk do jènì shumë të përgjègjshëm dhè në dìsà momèntè mund t’ìu dàlìn èdhè goxhà të pàprìturà. Fìnàncàt nuk do ndryshojnë àspàk ngà një dìtë më pàrë.

Bìnjàkët

Një pjèsë è ëndrràvè do fìllojnë t’ìu rèàlìzohèn gjàtë kësàj dìtè dhè ju do ndìhènì èdhè më mìrë. Nësè kènì një lìdhjè do è dëgjonì shumë pàrtnèrìn dhè do bënì më shumë àto që do ju thotë àì sèsà àto që do mèndonì vètë. Mbrëmjà kà për të qènë èdhè më è zjàrrtë fàlë àmbìèntìt romàntìk që do krìjojë àì që ju dàshuron. Ju bèqàrët do fìllonì të ndjènì për një kolèg àpo për një shok të vjètër. Në punë do ju pàràqìtèt një mundësì shumë è mìrë, të cìlën nuk duhèt tà humbìsnì për àsnjë lloj àrsyèjè. Do hìdhnì hàpà pàrà në kàrrìèrë. Fìnàncàt do jènë të sìgurtà dhè goxhà të mìrà.

Gàforrjà

Sìdo që të kètë qènë jètà juàj kohët è fundìt, Dìèllì do ju ndìhmojë të rrègullonì gjìthçkà. Nësè kènì një lìdhjè do ì kuptonì gàbìmèt è bërà dhè do jènì më të gàtshëm të bàshkëpunonì mè pàrtnèrìn për të mìrën è të dyjà pàlëvè. Në mbrëmjè dìlnì dìku dhè provonì dìçkà ndryshè. Ju bèqàrët më mìrë mos tèntonì të bënì àsgjë më shumë sèsà dìsà flìrtìmè sèpsè sot nuk është kohà è përshtàtshmè. Në punë duhèt të tèntonì të fìllonì luftën për të àrrìtur fìtorèn è màdhè. Mos nënvlèrësonì àsnjë àrmìk. Për fìnàncàt do kènì àlèàt Jupìtèrìn dhè sìtuàtà do jètë më è normàlìzuàr.

Luànì

Do jènì të pàqëndruèshëm në mèndìmè gjàtë kësàj dìtè dhè às vètè nuk do è dìnì çfàrë donì të bënì. Nësè kènì një lìdhjè do hèzìtonì të flìsnì për gjëràt që ju shqètësojnë dhè kjo do è përkèqësojë èdhè më shumë màrrëdhënìèn mè jush. Nësè jènì bèqàrë do flìrtonì hèrè pàs hèrè mè pèrsonà që jànë të zënë dhè mund t’ìu futènì tèlàshèvè. Në punë do kènì gjàtë gjìthë kohës përshtypjèn sìkur po ècìn në një tèrrèn të mìnuàr dhè do kènì frìkë për çdo lloj hàpì. Për àsnjë çàst nuk do ndìhènì të qètë. Buxhètì nuk do jètë ì shkëlqyèr, por fàlë ndìhmës së të àfërmvè nuk do mbètènì pà pàrà në xhèp.

Vìrgjërèshà

Nèptunì do ju nxìtë shpìrtìn è ànàlìzës gjàtë kësàj dìtè dhè nuk do hìdhnì hàpà pà qènë plotësìsht të bìndur. Ju të dàshuruàrìt do mèndonì gjìthë dìtës sì tà surprìzonì pàrtnèrìn dhè në momèntìn që do vèpronì do jènì ju që do surprìzohènì. Përvèç dhuràtàvè dhè fjàlëvè të ngrohtà àì do ìu jàpë èdhè një mèsàzh shumë të rëndësìshëm. Nësè jènì bèqàrë, sot dì àfrohènì mè pèrsonà të thjèshtë dhè të qèshur. Në punë, nësè mèndonì sè kènì më shumë àftësì dhè nuk ndìhènì mìrë në pozìcìonìn që jènì, mos ngurronì të kërkonì ndryshìm pozìcìonì. Nuk humbìsnì àsgjë nësè tèntonì. Mè shpènzìmèt do jènì pàksà të pàkujdèsshëm dhè mund një përkèqësìm të vogël të sìtuàtës.

Pèshorjà

Sot do jènì shumë më të hàpur dhè tolèruès fàlë ndìkìmìt të màdh të plànètëvè. Nësè kènì një lìdhjè, mundohunì të gjènì sà më shumë momèntè të lìrà për t’ì kàluàr mè àtë që kènì në kràh në mënyrë që màrrëdhënìà mès jush të përmìrësohèt àkomà më shumë. Po àrrìtët të flìsnì èdhè për dìsà pèngjè të pàzgjìdhurà, një ètàpë è rè è shumë ë bukur do fìllojë për ju. Ju bèqàrëvè do ju pëlqèjë të rrèzìkonì dhè mund të joshnì dìkë që është ì zënë. Në punë do ndìhènì hèrë pàs hèrè nën prèsìon dhè të lodhur, por nuk do dorëzohènì për àsnjë çàst. Mè fìnàncàt duhèt thjèsht të mos trègohènì ìmpulsìvë dhè gjìthçkà do shkojë mìrë.

Àkrèpì

Hënà do ì kundërvìhèt shènjës tuàj gjàtë kësàj dìtè dhè mund t’ìu provokojë hèrë pàs hèrè. Mos u mundonì kurrsèsì të bënì dìçkà mè zor sèpsè nuk do dìlnì të fìtuàr. Nësè kènì një lìdhjè do jènì gjìthë kohën nën prèsìon dhè nuk do ndìhènì të qètë për t’u dàshuruàr àshtu sì è ndìènì. Àsgjë nuk do shkojë sì è kìshìt ëndërruàr. Ju bèqàrëvè do ju rëndojë pàmàsë vètmìà dhè çfàrëdo përpjèkjè që të bënì nuk do àrrìnì të ndryshonì àsgjë. Në punë kà mundësì t’ìu càktojnë në një grup tjètër që në fàkt do ju përshtàtèt èdhè më shumë. Rèzultàtèt që do àrrìnì do jènë më të kënàqshmè. Fìnàncàt do ì èkuìlìbronì mè pàk mundìm.

Shìgjètàrì

Do ì kènì mèndìmèt shumë të turbulltà gjàtë kësàj dìtè dhè do kènì frìkë të guxonì të hìdhnì hàpà. Nësè kènì një lìdhjè vërtèt do ju mungojë pàsìonì dhè èmocìonèt è fortà, por kjo nuk do të thotë sè màrrëdhënìà mè pàrtnèrìn do jètë problèmàtìkè. Kujdès vètëm mos bënì krìtìkà që mund tà lëndojnë thèllë àtë që kènì në kràh. Ju bèqàrët do ndìhènì àkomà më mìrë prànë dìkujt që kènì pàk kohë që è kènì njohur dhè do fìllonì të mèndonì për t’ì çuàr gjëràt mà tèj. Në punë do dìnì tà mènàxhonì sìtuàtën në fàvorìn tuàj dhè kjo gjë do ju kënàqë àkomà më shumë. Èdhè fìnàncàt do jètë të mìrà.

Brìcjàpì

Sot do jènì në humor dhè do ndìhènì më të lìrë për të bërë àtë që dëshìronì. Nësè kènì një lìdhjè do ì shmàngnì gjìthë kohës konflìktèt dhè do hàpnì rrugë vètëm që màrrëdhënìà mè pàrtnèrìt të ècë sà më mìrë. Mund të provonì èdhè ndonjë çmèndurì të vogël që mund të shtojë èmocìonèt. Ju bèqàrët mos prànonì të àfronì pèrsonà që ju shohìn sì objèkt sèksuàl. Më mìrë qëndronì èdhè sot vètëm sèsà të vuànì më vonë. Në punë do jènì luftàràkë dhè nuk do è lëshonì vètèn às kur të rrëzohènì. Dèrì nè sèkondën è fundìt do kènì bèsìm që gjëràt do rrègullohèn. Fìnàncàt do ì mènàxhonì mè kujdès dhè nuk do kènì problèmè.

Ujorì

Gjàtë dìtës së sotmè do jènì shpèsh mè nèrvà dhè nuk do logjìkonì pàrà sè të vèpronì. Ju të dàshuruàrìt do è àcàronì pàrtnèrìn tuàj mè tèkàt dhè komplèksèt që do kènì. Në një momènt àtìj mund t’ì vìjë èdhè në màjë të hundës è të kërkojë t’ìu làrgojë. Nësè jènì èndè vètëm, Plutonì do ju bllokojë dhè nuk do mundènì dot às të flìrtonì mè dìsà pèrsonà. Nuk është kjo dìtà juàj më mè fàt. Në punë do ju ngàrkojnë àkomà më tèpër mè një dètyrë të rè për të cìlën nuk jènì shumë kompètèntë. Kërkonì ndìhmë ngà kolègët sèpsè përndryshè nuk do jà dìlnì dot. Të àrdhuràt do fìllojnë të dobësohèn sèpsè do shpènzonì ngà mërzìtjà.

Pèshqìt

Sot do ju rìkthèhèt buzëqèshjà dhè dëshìrà për të jètuàr. Nësè jènì në një lìdhjè do è kuptonì fàrè mìrë sè pàrtnèrì kà më shumè nèvojë për àlègrì è përkëdhèljè dhè do mundohènì tà ndryshonì sjèlljèn. Pàsdìtè àì mund t’ìu bëjë èdhè dìsà propozìmè, të cìlàt mìrë është t’ì prànonì. Ju bèqàrët nuk duhèt të jènì më shumë strìktë, përkundràzì duhèt të trègohènì më të hàpur ndàj njohjèvè të rèjà. Në punë do kènì më shumë mundësì për të trèguàr vlèràt që kènì dhè do ècnì goxhà përpàrà. Bënì vètëm pàk kujdès ngà zìlìà è të tjèrëvè. Në plànìn fìnàncìàr do kènì rèflèksèt è duhurà dhè do ì mbànì làrg problèmèt.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *