Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Premte 25 Mars 2022

Horoskopi per diten e Premte 25 Mars 2022

Dàshì – Tànì është formuàr èkuìnoksì në shènjën tuàj, prà Dàshì nìsì prànvèrën àstronomìkè. Pjèsà è ndjèshmè, àktìvè dhè jètìkè è Ègos, fuqìà ìntèlèktuàlè dhè optìmìzmì, ju stìmulon drèjt suksèsìt dhè ofron gàràncì sè do t’ìà dìlnì.

Dèmì – Mè èkuìnoksìn prànvèror ju vìzàtohèn në qìèll skènàrë të rìnj ngà pìkëpàmjà fàmìljàrè, mìqësorè dhè è ndjènjàvè në përgjìthësì, dukè shënuàr një fìllìm të rì. Prèmtìmè të mìrà vìjnë ngà mjèdìsì ì jàshtëm dhè ju ftojnë butësìsht të përfshìhènì.

Bìnjàkët – Skènà plànètàrè dukèt mjàft mè fàt për ju bìnjàkë. Èkuìnoksì ì prànvèrës ju gjèn në formë të shkëlqyèr dhè do të nxjèrrë më të mìrën prèj shpìrtìt tuàj. Të pàjìsur mè kàrìzëm, gjàllërì ìntèlèktuàlè, ju jènì dèmonstrìmì ì përsosur ì hàrmonìsë.

Gàforrjà – Dìèllì në shènjën è Dàshìt, shènjës suàj kundërshtàrè, mund t’ì bëjë àrmët më të mprèhtà. Do të mèrrnì mbështètjè ngà Nèptunì, plànètì ì ndryshìmìt, èvolucìonìt, përshtàtjès, optìmìzmìt dhè fàtìt, sì dhè Jupìtèrì, vèndìmmàrrësì ì màdh.

Luànì – Konfìgurìm mè fàt për një dìtë po àq prèmtuèsè për ju, ngà të gjìthà këndvështrìmèt. Èkuìnoksì prànvèror mund t’ju bëjë èuforìkë. Màrrëdhënìè të shkëlqyèrà në fàmìljè, lèhtësì komunìkìmì dhè të kuptuàrì mè mìqtë.

Vìrgjërèshà – Dàljà è Dìèllìt ngà shènjà è Pèshqvè bën që të ndjènì ndryshìmìn, tèmpèràmèntì juàj trondìtèt në mënyrë të dobìshmè dhè do të zhytènì në një àtmosfèrë të rè mèndorè. Màrrëdhënìè të mìrà në mjèdìsìn përrèth, vèçànërìsht mè mìqësìtë è ngushtà, njësoj sì gjìthmonë.

Pèshorjà – Lëvìzjèt zodìàkàlè po sjèllìn rìsì dhè stìmul për ju. Qìèllì kà pàrë formìmìn è èkuìnoksìt vjètor prànvèror mè hyrjèn è Dìèllìt në shènjën è Dàshìt, një komponènt thèmèlor ì Ègos. Kjo mund të thèksojë dìsà ngà dèfèktèt tuàjà sì hèzìtìmì dhè ftohtësìà è kàràktèrìt.

Àkrèpì – Pàs èkuìnoksìt prànvèror dhè hyrjès së Dìèllìt në Dàsh, ju do të ndìhènì më të gjàllëruàr, kjo èdhè fàlë Hënës së vèndosur në shènjën tuàj. Ndërkohë, qèndrìmì ì Plutonìt në shènjën è Brìcjàpìt vàzhdon. Ndàj po ndjènì èfèktèt tèk èntuzìàzmì dhè dëshìrà për të qènë protàgonìstë.

Shìgjètàrì – Që ngà èkuìnoksì prànvèror, jènì në gjèndjè të korrnì përfìtìmèt màksìmàlè. Qètësìà, dìsponìmì, optìmìzmì dhè gjàllërìà jànë ngrìtur. Në fàkt, kà kàtër plànètë në ànën tuàj: Dìèllì, një Pluton krìjuès, një Sàturn rìgoroz dhè një Vènus ràcìonàl.

Brìcjàpì – Shumë plànètë që ju fàvorìzojnë sot. Àsgjë nuk mungon, shoqërohènì ngà àjo sìgurì è qètë në rrugën tuàj për të ècur përpàrà dhè për të bërë çdo zgjèdhjè që është tìpìkè për Brìcjàpìn. Shènjà juàj është një ngà më të qëndruèshmèt në trànzìtèt plànètàrè.

Ujorì – Pàs èkuìnoksìt prànvèror, po shìjonì optìmìzmìn, àftësìnë për të qènë èmpàtìkë, dëshìrën për të shkëlqyèr. Shènjà è Dàshìt, ku zhvìllohèt ky àspèkt, ju jèp një grìntë të vèçàntë, dëshìrën për të pohuàr vètèn dhè për të dàlë në kryè në mënyrë àgrèsìvè.

Pèshqìt – Në këtë dìtë të rè gjènì fìllìmìn è prànvèrës àstronomìkè, ndërsà àjo mètèorologjìkè tàshmë kà nìsur. Hyrjà è Dìèllìt në Dàsh, shoqërohèt ngà plànètët që bànojnë të lumtur në shènjën è fqìnjìt të mìrë të Ujorìt. Kàràktèrìzohènì ngà ngàrkèsà è ènèrgjìsë jètìkè dhè vèndìmmàrrësè, dukè u bërë më të sìgurt

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *