Home / Horoskop / Horoskopi Javor 28 Mars – 3 Prill 2022 . Surpriza te medha ju presin !

Horoskopi Javor 28 Mars – 3 Prill 2022 . Surpriza te medha ju presin !

Dàshì

Kènì një jàvë përpàrà júsh, kúr múnd të kènì përvojà ìntèrèsàntè mè mìq të rìnj dhè të vjètër. Komúnìkìmì mè njèrëzìt që jètojnë osè púnojnë në dìstàncë prèj júsh do të jètë vèçànërìsht ìntèrèsànt. Làjmèt që do të mèrrnì ngà njèrëzìt è lìndúr nën shènjàt è Àkrèpìt, Gàforrès osè Pèshqvè do të jènë një ràst për bìsèdà dhè komèntè mè mìqtë dhè të àfërmìt.

Gjàtë kësàj jàvè, jú múnd të ndjènì një dëshìrë për t’ú përfshìrë në màrrëdhënìèt prìnd-fëmìjë. Këtë jàvë do të vëzhgonì vèprìmèt è një të rìú që bën vèprìmè që jànë àfër shkèljès së lìgjìt. Múndësìà që jú të ndërhynì në çfàrëdo mënyrè është mìnìmàlè, sèpsè osè núk kènì màrrëdhënìè të tìllà të àfërtà osè kàràktèrì ì àtìj pèrsonì jú ndàlon. Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, shúmë do të shqètësohèn për shëndètìn è një pèrsonì në fàmìljè, kú do të shfàqèn pàqàrtësì rrèth dìàgnozës osè tràjtìmìt. Búrràt è lìndúr nën këtë shènjë do të kènë múndësìnë të kompènsojnë në një fàrë mënyrè húmbjèt osè dështìmèt è jàvës së kàlúàr.

Dèmì

Kènì përpàrà një jàvë ìntèrèsàntè dhè prodúktìvè në të cìlën do të kènì shànsè për zhvìllìm. Ndonjëhèrë àto do të dàlìn pàprìtúr dhè do t’jú dúhèn rèàgìmè dhè zgjìdhjè të shpèjtà dhè pràktìkè. Kjo jàvë do të jètë è fàvorshmè për zhvìllìmìn è çështjèvè túàjà fìnàncìàrè, të cìlàt dèrì më tànì kànë ngècúr osè kànë hàsúr në vështìrësì të ndryshmè. Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, do të kètë dìçkà për t’jú súrprìzúàr, dhè në një mënyrë pozìtìvè.

Përdorìnì këto tèndèncà të fàvorshmè për të zhvìllúàr dhè rèàlìzúàr plànè dhè ìdè të rëndësìshmè për jú, dúkè ìnvèstúàr mè më shúmë àmbìcìè dhè më pàk frìkë për të àrdhmèn túàj. Àtà që jànë të përfshìrë në procèsèt gjyqësorè osè procèdúràt lìgjorè këtë jàvë do të jènë në gjèndjè të bèsojnë tèk súksèsì. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për të údhëtúàr, për të vìzìtúàr mìq osè të àfërm në shtëpìnë è tyrè. Núk përjàshtohèt múndësìà që të mìrëprìsnì mysàfìrë. Në mënyrë profèsìonàlè, kìnì kújdès mè àngàzhìmèt túàjà të púnës. Kújdès àtà që púnojnë më pàrà.

Bìnjàkët

Kènì pàrà një jàvë të ngjèshúr në të cìlën shpèsh do të lìndìn sìtúàtà konflìktì të pàkëndshëm. Është shúmë è rëndësìshmè gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè të shúhèn ngjàrjè të tìllà që ngà fìllìmì. Jàvà do të fàvorìzojë ndryshìmè në shtëpìnë túàj që do të krìjojnë rèhàtì për ànëtàrët è fàmìljès. Është è múndúr të mblìdhènì në shtëpìnë túàj për një ràst spècìfìk, ì cìlì do t’jú àngàzhojë në një përgàtìtjè më sèrìozè. Gjàtë jàvës, do të jètë më è lèhtë për jú të bìsèdonì mè njèrëz të moshúàr sè sà jú. Shúmìcà prèj júsh ndoshtà do të kènë një àngàzhìm spècìfìk për prìndërìt osè të àfërmìt è tjèrë të moshúàr. Jú múnd të mèrrnì një lloj përfìtìmì osè ndìhmè prèj tyrè. Do të kètë një sìtúàtë strèsì të pàprìtúr të kësàj jàvè që màdjè múnd t’jú bëjë të qànì, pàsì do të rèzúltojë të jètë një ngjàrjè për të cìlën kènì pàsúr një prìtjè thèlbësìsht të ndryshmè për të. Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, përpìqúnì të rúànì qètësìnë túàj, pàvàrësìsht sìtúàtàvè që do të përjètonì. Gràtë è rèjà të lìndúrà nën këtë shènjë do të nxìtèn vèçànërìsht ngà dëshìrà për të ìmponúàr vúllnètìn è tyrè, gjë që pàtjètër do tà bëjë të vështìrë që të komúnìkojnë mè të àfërmìt osè mìqtë.

Gàforrjà

Kènì përpàrà një jàvë përpàrà júsh që do të jètë è vështìrë për jú të përmbúshnì dètyràt dhè àngàzhìmèt profèsìonàlè. Kjo múnd të jètë për shkàk të múngèsës së mìrëkúptìmìt osè ndìhmës ngà kolègët, údhëhèqësìt osè mènàxhèrì. Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, màdjè múnd të mèndonì sèrìozìsht për ndryshìmìn è vèndìt túàj të púnës, nësè kjo është è múndúr gjàtë kësàj pèrìúdhè. Nësè kènì një ìntèrvìstë púnè këtë jàvë, shànsèt për të pàsúr súksès núk jànë të mëdhà osè kúshtèt që àtà do të ofrojnë núk do t’jú kënàqìn. Gjàtë kësàj jàvè do të kènì më shúmë shpènzìmè osè vështìrësì në tràjtìmìn è dokúmèntèvè fìnàncìàrè osè kontràtàvè. Jàvà núk sjèll húmbjè të kësàj nàtyrè, por do të kërkojë sàktësì më të màdhè në vèprìmèt túàjà dhè shpërndàrjèn më të mìrë të búrìmèvè fìnàncìàrè. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për të údhëtúàr, vèçànërìsht nësè lìdhèt mè një pronë tjètër që posèdonì jàshtë vèndbànìmìt kú jètonì. Dìsà prèj júsh múnd të àngàzhohèn për të blèrë osè shìtúr një pronë të tìllë këtë jàvë.

Lúànì

Këtë jàvë do të kújtonì një përvojë osè ngjàrjè të rëndësìshmè që lìdhèt mè një grúà. Àjo múnd të jètë nënà júàj, gjyshjà, motrà osè një è dàshúr tjètër. Jàvà do të nxìsë màrrëdhënìè dhè përvojà romàntìkè dhè ìntìmè. Jàvà do të jètë è rëndësìshmè për àtà që kànë një pàrtnèr romàntìk nën shènjën è Gàforrès, Àkrèpìt osè Pèshqvè. Kjo jàvë do të jètë è fàvorshmè për tàkìmè të rèjà mè një kàràktèr romàntìk, për një lìdhjè të rè dàshúrìè osè për të fìllúàr komúnìkìmìn mè një pèrson në dìstàncë. Gjàtë kësàj jàvè do të bënì një tàkìm për të sqàrúàr. Do tà kènì të vështìrë të komúnìkonì mè njèrëz të lìndúr nën shènjën è Dèmìt, Vìrgjërèshës osè Brìcjàpìt, të cìlët do të hèzìtojnë të dëgjojnë osè prànojnë àto që ú thonì. Gràtë è rèjà do të dúhèt të shohìn ngà àfër vèprìmèt è një pèrsonì ngà rrèthì ì mìqvè. Përhàpjà è thàshèthèmèvè të tìllà, në formën è komèntèvè, múnd t’jú fútë në një sìtúàtë të pàkëndshmè. Gràtë mbì 35 vjèç do të kènë një jàvë të rëndësìshmè.

Vìrgjërèshà

Kjo jàvë múnd t’jú bèfàsojë mè làjmè në lìdhjè mè lìndjèn è një foshnjè osè një ngjàrjè në jètën è një djàlì. Kjo jàvë do të kërkojë ngà përfàqësúèsìt è kësàj shènjè të zodìàkút që të kújdèsèn më shúmë kúr të përfshìhèn në dètyrà të rëndësìshmè osè kúr përmbúshìn prèmtìmè sèrìozè. Gàbìmèt që bënì këtë jàvë múnd të rrëmbèjnë sèrìozìsht jo vètëm jètën túàj, por èdhè jètën è njèrëzvè që vàrèn ngà jú. Kjo jàvë sjèll làjmè të pàkëndshmè në lìdhjè mè një pèrson që njìhnì. Tènsìonì më ì màdh në jètën túàj të përdìtshmè do të ndìkojë pàtjètër në shëndètìn dhè hàrmonìnë në màrrëdhënìè të rëndësìshmè. Këtë jàvë, në fàmìljèn túàj mè ndìhmën è fàtìt dhè mè ndìhmën è njèrëzvè të tjèrë, do të kàpërcènì shpèjt një sìtúàtë strèsúèsè. Búrràt è kësàj shènjè që kànë fëmìjën è tyrè do të përfshìhèn në dìsà dokúmèntè osè formàlìtètè të tjèrà. Jàvà do të jètë shúmë èmocìonúèsè për búrràt è rìnj të Vìrgjërèshës, të cìlët do të kènë múngèsë dúrìmì sì në komúnìkìm mè njèrëzìt è tjèrë, àshtú èdhè në përmbúshjèn è dètyràvè të tyrè profèsìonàlè.

Pèshorjà

Do të dúhèt të jènì shúmë të kújdèsshëm në lìdhjè mè shpènzìmèt túàjà këtë jàvë pàsì përbàllènì mè dìsà pàgèsà sèrìozè që núk múnd osè núk dúhèt t’ì vononì. Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, jú do të kènì bìsèdà më sèrìozè në fàmìljèn túàj në lìdhjè mè búxhètìn, të àrdhúràt dhè shpènzìmèt è tànìshmè osè të àrdhshmè. Gjàtë jàvës múnd t’jú dúhèt të údhëtonì, por do të ndodhë një ngjàrjè osè sìtúàtë që do të ndìkojë në gjèndjèn túàj èmocìonàlè. Këtë jàvë do të përjètonì problèmè të pàprìtúrà që në të vërtètë do të jènë për përfìtìmìn túàj. Këto problèmè do t’jú ndìhmojnë të mèrrnì vèndìmè më të ìnformúàrà osè të bënì dìsà ndryshìmè që do të përmìrësojnë jètën túàj. Këtë jàvë do të kènì bìsèdà më të shpèshtà mè mìqtë që do të dìskútojnë osè të ndàjnë mè jú problèmèt fìnàncìàrè osè súksèsèt në fàmìljè dhè në púnë.

Àkrèpì

Kènì pàrà një jàvë èmocìonàlè në të cìlën do të përbàllènì mè problèmè të ndryshmè osè sìtúàtà dèlìkàtè. Gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè, problèmèt osè vështìrësìtë që do të shfàqèn pàprìtmàs, pothúàjsè gjìthmonë do të shoqërohèn mè konflìkt osè shkëmbìm të àrgúmèntèvè, dhè do të përfúndojnë mè pàjtìm osè rèzúltàtè të mìrà. Kjo është plotësìsht è vërtètë për dàshúrìnë dhè màrrëdhënìèn túàj ìntìmè. Këtë jàvë do të mèrrnì një làjm të pàkëndshëm në lìdhjè mè një pèrson që njìhnì që múnd të lìndë nën shènjën è Brìcjàpìt, Dèmìt osè Vìrgjërèshës. Gjàtë jàvës, do të kènì komúnìkìm më dìnàmìk mè kolègët osè klìèntët, dhè bìsèdàt túàjà do të lìdhèn kryèsìsht mè púnën túàj, mè dìsà ndryshìmè në të, mè zhvìllìmìn è ìdèvè osè përmìrësìmèvè. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për ngjìzjèn osè lìndjèn è një fëmìjè, për bìsèdàt që lìdhèn mè të àrdhmèn è lìdhjès túàj të dàshúrìsë dhè bàshkëjètèsën.

Shìgjètàrì

Këtë jàvë do të monìtoronì ngà àfër një sìtúàtë komplèksè në jètën è një vàjzè osè një grúàjè të rè, që múnd të kètë lìndúr nën shènjën è Bìnjàkëvè, Újorìt osè Pèshorès. Gjàtë kësàj jàvè, shúmë prèj júsh do të dúhèt të blìnì një dhúràtë. Kújdès që që të mos zhgënjèhènì. Gjàtë kësàj jàvè, jú múnd të ànúlonì tàkìmèt osè mblèdhjèt è pàràcàktúàrà mè njèrëz osè ìnstìtúcìonè ngà dìstàncà të ndryshmè. Kúr tàkohènì osè bìsèdonì mè fàmìljèn osè mìqtë, do të mèrrnì làjmè për ngjàrjè që kànë ndodhúr dìsà kohë më pàrë, por që do t`ì mësonì vètëm tànì. Çështjèt è fàmìljès do të kènë një zhvìllìm të mìrë këtë jàvë, por núk dúhèt të tolèronì osè prànonì àktè dìnàkësh, gënjèshtràsh osè mànìpúlìmèsh. Mos ú múndonì të përfìtonì sà më shúmë ngà çdo sìtúàtë è fàvorshmè, vèçànërìsht nësè è dìnì që múnd të dëmtojë èmocìonàlìsht osè fìnàncìàrìsht dìkë tjètër. Gràtë è rèjà të lìndúrà nën këtë shènjë të zodìàkút dúhèt të jènë të kújdèsshmè mè shëndètìn è tyrè. Mègjìthësè sìklètì dúkèt ì pàrëndësìshëm, kërkonì këshìllà mjèkësorè.

Brìcjàpì

Këtë jàvë do të dúhèt të àngàzhohènì për të zgjìdhúr më shúmë problèmè, dìsà prèj të cìlàvè kànë lìndúr gjàtë jàvës së kàlúàr osè jànë rèzúltàt ì gàbìmèvè túàjà dhè vèprìmèvè të nxìtúàrà. Fàtkèqësìsht, zhvìllìmì dhè zgjìdhjà è tyrè do të màrrë shúmë më tèpër kohë, dhè do të dúhèt të jènì të dúrúèshëm nësè núk donì të përkèqësonì ndìkìmìn è tyrè nègàtìv. Gjàtë jàvës, shmàngnì bìsèdàt sèrìozè mè njèrëzìt è lìndúr nën shènjën è Pèshqvè, Gàforrès osè Àkrèpìt, të cìlët në këtë sìtúàtë vështìrë s`do t’jú jàpìn këshìllà të dúhúrà osè të mènçúrà. Kjo jàvë do të jètë è rëndësìshmè për púnën osè bìznèsìn túàj pàsì do të kètë dìsà múndësì të fàvorshmè për të folúr mè drèjtúèsìt osè kolègët për çështjè që jú shkàktojnë shqètësìm. Àtà që do të ìntèrvìstohèn për një vènd të rì púnè osè pozìtë të rè, do kènë súksès. Këtë jàvë, jú do të kàlonì më shúmë kohë mè fëmìjët túàj në shtëpì për àrsyè të ndryshmè, të cìlàt do të jènë të mìrà për màrrëdhënìèn túàj, vèçànërìsht nësè núk ì ngàrkonì àto mè problèmèt túàjà dhè ìntèrèsàt pèrsonàlè. Jàvà sjèll làjmè që lìdhèn mè lìndjèn è një fëmìjè osè ngjàrjè tjètër të rëndësìshmè në jètën è një fëmìjè ngà rrèthì júàj ì të àfërmvè.

Újorì

Këtë jàvë do të kènì bìsèdà osè àngàzhìmè mè një grúà që do të lìdhèn mè një dokúmènt fìnàncìàr, kontràtë osè çështjè të tjèrà monètàrè. Këto vèprìmè do të kènë pàtjètër një zhvìllìm të fàvorshëm për jú dhè màdjè múnd të èkzìstojë një shàns ì pàprìtúr për të sjèllë ndonjë përfìtìm. Gràtë mbì moshën 35 vjèç do të kènë një jàvë të fàvorshmè fìnàncìàrè që àto múnd tà përdorìn në àvàntàzhìn è tyrè më të mìrë mè një vèprìm të mènçúr. Gjàtë kësàj jàvè do të hàsnì një sërë sìtúàtàsh strèsúèsè të pàprìtúrà, të cìlàt në të shúmtën è ràstèvè do të lìndìn ngà gënjèshtrà osè vèprìmè dàshàkèqè të të tjèrëvè. Përvojàt në lìdhjè mè vjèdhjèn osè húmbjèn è gjëràvè pèrsonàlè, dokúmèntèvè osè një lloj pàsúrìè jànë të múndshmè. Jú múnd të kèqtràjtohènì qëllìmìsht ngà njèrëz që jànë të rëndësìshëm për jú. Në përgjìthësì këtë jàvë, jìnì shúmë të kújdèsshëm në lìdhjè mè àtë që bënì. Për àtà që plànìfìkojnë një údhëtìm jàshtë vèndìt, do të kètë sìtúàtà tènsìonì osè konfrontìmì mè njèrëzìt mè të cìlët kènì kontàktè. Kjo jàvë sjèll làjmè të pàkëndshmè që lìdhèn mè njèrëz që njìhnì.

Pèshqìt

Dìsà ngjàrjè këtë jàvë do t’jú hàbìsìn pàdyshìm. Gjëjà è mìrë është sè àto jànë pozìtìvè dhè mbështètësè për jètën túàj pèrsonàlè, osè àtë të fàmìljès dhè mìqvè túàj të ngúshtë. Kjo jàvë múnd t’jú bèfàsojë mè pàrà të pàprìtúrà osè làjmè të ngjàshmè. Prànìà è një grúàjè të lìndúr nën shènjën è Pèshorès, Újorìt dhè Bìnjàkëvè do të kètë një èfèkt të dobìshëm në púnët túàjà pèrsonàlè gjàtë këtyrè shtàtë dìtëvè. Këtë jàvë, do të mèrrnì làjmè të lìdhúrà mè shëndètìn è një pèrsonì për të cìlìn múnd të shqètësohènì. Làjmè të tjèrà sì kjo múnd të krìjojnë një ànkth osè frìkë tèk jú. Këtë jàvë do të kènì tàkìmè osè bìsèdà më të shpèshtà mè búrrà ngà fàmìljà, mìqtë osè kolègët túàj. Në përgjìthësì, komúnìkìmì júàj mè búrràt do të jètë ì rëndësìshëm dhè do të përcàktojë zhvìllìmìn è plànèvè túàjà gjàtë gjìthë jàvës. Màrrëdhënìèt mìdìs bàbàllàrëvè dhè djèmvè do të mbàhèn mènd mè një ngjàrjè osè bìsèdë të rëndësìshmè. Gràtë è rèjà mè këtë shènjë të zodìàkút do të kènë një kohë të fàvorshmè për të bërë pàzàrè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *