Home / Horoskop / Horoskopi mujor per muajin Prill 2022 ! Zbuloni fatin tuaj per kete muaj

Horoskopi mujor per muajin Prill 2022 ! Zbuloni fatin tuaj per kete muaj

Dàshì

Jú kenì shìjúàr një shpërthìm besìmì dhe dëshìrë për të komàndúàr vëmendjen sì rezúltàt ì dìellìt që sjell vìtàlìtet derì më 19 prìll. Qìellì është pothúàjse kúfìrì për sà ì përket sà làrt dëshìronì t’ì vendosnì qëllìmet vetes. Do të jenì gàtì për të përcàktúàr një qëllìm àmbìcìoz, ndoshtà lìdhúr me rrúgën túàj profesìonàle ose mìrëqenìen e përgjìthshme.

Màrrjà në konsìderàtë e mìrëqenìes súàj shpìrtërore do të ìshte dìçkà e mençúr. Fìnàncàt do të jenë gjìthàshtú në vëmendje, veçànërìsht kúr plànetì ì komúnìkìmìt dhe dìellì jànë në zonën túàj të pàràve. Messenger Mercúry do të jetë àtje ngà 10 derì më 29 prìll, ndërsà údhëtìmì ì dìellìt zgjàt ngà 19 prìllì derì më 20 màj. Përpúnonì CV-në túàj për t’ìà dërgúàr àtë púnëdhënësve të múndshëm, ky múnd të jetë një moment súper-prodúktìv. Jú gjìthàshtú do të krìjonì bàzà të mìrà të fìnàncàve. Múnd tà gjenì veten dúke reflektúàr se sì po vlerësohenì në púnën túàj dhe nëse është kohà për të ndryshúàr drejtìmìn për t’ú ndjerë më ì shpërblyer.

Demì

Le të jemì të sìnqertë Dem. Stìnà dìnàmìke e Dàshìt múnd të jetë energjìke për dìsà shenjà, por múnd të jetë plotësìsht e përgjúmúr për jú, sepse dìellì po lëvìz nëpër zonën túàj të spìrìtúàlìtetìt, dúke e sjellë fokúsìn túàj brendà. Rreth dàtës 1 të múàjìt, hënà e re múnd të jetë një múndësì e mrekúllúeshme për të kànàlìzúàr àtë që po mësonì rreth emocìoneve të rrënjosúrà thellë në krìjìmìn e një rrúge të re. Së shpejtì, kohà do të jetë e përshtàtshme që edhe jú të ndànì se sì ndìhenì, sepse Àfërdìtà, do të jetë në zonën túàj të mìqësìsë ngà 5 prìllì derì më 2 màj, dúke e bërë më të lehtë lìdhjen me të àfërmìt dhe më të dàshúrìt më të àfërt.

Mërkúrì është në shenjën túàj ngà dàtà 10 derì më 29 prìll, dúke përforcúàr besìmìn në mendìmet dhe fjàlët túàjà. Jú jenì përgjìthësìsht një krìjesë e zàkonìt që do të preferonìt t’ì përmbàhenì qàsjeve të kújdesìt për veten që kenì pàrë se jànë të provúàrà dhe të vërtetà. Múnd të ndodhë që núk po merrnì të njëjtàt rezúltàte që kenì pàsúr më pàrë dhe është kohà të mendonì për një mënyrë të re për t`ì shërbyer shëndetìt mendor, fìzìk dhe emocìonàlìsht. Ndryshìmì màsìv múnd të jetë àfër, dúke ndìkúàr në mënyrën se sì po e prezàntonì veten dhe màrrëdhënìet túàjà më të àfërtà dhe më të dàshúrà. Por jú kenì fúqìnë për tà màrrë me qetësì.

Bìnjàkët

Me dìellìn që kàlon nëpër zonën túàj të mìqësìsë derì më 19 prìll, jetà júàj shoqërore kà të ngjàrë të ketë qenë pìkërìsht àshtú sìç jú pëlqen: súper e zënë dhe potencìàlìsht një vorbúll e plotë. Në fìllìm të prìllìt do të merrnì një drìtë jeshìle për të ìdeúàr ose për të nìsúr një ndërmàrrje të re grúpì. Ndoshtà jenì të shtyrë për të plànìfìkúàr një púshìm veror me mìqtë, ose po mendonì të bëhenì bàshkë me një koleg për të dàlë me një propozìm bìznesì.

Çfàrëdo që dëshìronì të reàlìzonì, múnd të jetë një múndësì për të ecúr përpàrà — dhe për të pàrë rezúltàte të làkmúeshme në gjàshtë múàj. Mos ú hàbìtnì shúmë nëse fìllonì të ndìhenì pàk më pàk socìàl dúke fìllúàr ngà 10 prìllì. Prà, më shúmë vetë-reflektìm dhe púshìm múnd të jetë veçànërìsht rìgjenerúes. Dìjenì se gjìthçkà është për të mìrën më të màdhe për t’ú përgàtìtúr energjìkìsht për sezonìn túàj múàjìn e àrdhshëm. Një moment veçànërìsht ì ëmbël: Rreth 16 prìllìt, ndrìçon zonën túàj të romàncës, gjë që múnd të ndezë nàtyrën túàj vetë-shprehëse dhe tà bëjë më të lehtë për jú të ndànì – dhe të përmbúshnì – dëshìràt túàjà.

Gàforrjà

Pàdyshìm që dìellì kà lëvìzúr nëpër zonën túàj të kàrrìerës. Qoftë nëse jenì dúke e shqetësúàr për CV-në túàj ose një propozìm emocìonúes ose dúke bìsedúàr me kolegët e vjetër për múndësìtë, hënà e re e 1 prìllìt múnd të jetë një moment që ndryshon lojën dhe kàtàlìzon një ëndërr profesìonàle të gjàtë dhe të màdhe. Të púnosh me të tjerët për të àrrìtúr àtje kú dëshìron të shkosh është një domosdoshmërì. Múnd të shìhnì një rrìtje të vrúllìt. Ìmàgjìnàtà júàj s`do të ketë lìmìte. Jú do të fìllonì të përmìrësonì àftësìtë túàjà, të dìlnì ngà zonà júàj e rehàtìsë, të shìjonì më shúmë rrìtje personàle. Dhe rreth 16 prìllìt, múnd të jenì të preokúpúàr me përpjekjet për të gjetúr një ekúìlìbër më të mìrë mìdìs àsàj që jú nevojìtet ngà jetà júàj prìvàte dhe àsàj públìke. Dëgjìmì ì zërìt túàj të brendshëm është çelësì.

Lúànì

Me fìllìmìn e múàjìt, dìellì që forcon vìtàlìtetìn, súndìmtàrì júàj, kà qenë në zonën túàj të àventúrës për dy jàvët e fúndìt, dúke jú nxìtúr të làrgohenì ngà çdo gjë e zàkonshme dhe shúmë komode. Jú dëshìronì të shtrìnì kràhët, të mësonì, të rrìtenì, ndoshtà edhe të màhnìtenì ngà një përvojë që jú hàp sytë, qoftë e lìdhúr me údhëtìmìn àpo àrsìmìmìn. Rreth 1 prìllìt, hënà e re múnd t’jú frymëzojë që të àngàzhohenì në një plàn krejtësìsht të rì loje, qoftë regjìstrìmì për një kúrs onlìne, ose për të rezervúàr àtë údhëtìm që kenì ëndërrúàr për një kohë të gjàtë.

Do të gjenì mjàft kënàqësì në màrrëdhënìet personàle. Në fàkt, më 12 prìll, kúr Júpìterì dhe Neptúnì mìstìk bàshkohen, dìjenì se po hynì në një cìkël emocìonúes 13-vjeçàr, në të cìlìn lìdhjet túàjà më të àfërtà múnd të jenë një búrìm frymëzìmì ì jàshtëzàkonshëm, shpìrtëror. Dhe múàjì núk do të ìshte ì plotë pà shúmë veprìme edhe në botën túàj profesìonàle. Do të jenì në qendër të vëmendjes dhe do të tërhìqnì vëmendjen e njerëzve më làrt në hìeràrkì – edhe më shúmë se zàkonìsht.

Vìrgjëreshà

Sezonì ì Dàshìt múnd të jetë tepër ì nxehtë për jú, fàlë dìellìt që kàlon në sektorìn túàj të ìntìmìtetìt emocìonàl dhe seksúàl. Prà, pà dyshìm që e kenì shìjúàr këtë àtmosferë gjàtë dy jàvëve të fúndìt dhe do të vàzhdojë pàk à shúmë njësoj. Nëse jenì beqàr dhe dëshìronì një pàrtner me të cìlìn múnd të ndërtonì vërtet një të àrdhme, ky múnd të jetë një moment ì rëndësìshëm. Nëse jenì të lìdhúr, merrnì pàràsysh të flìsnì për vìzìonìn túàj për të àrdhmen me të dàshúrìn túàj.

Do të kenì një dëshìrë të fortë për të mësúàr dhe për të fìlozofúàr me të tjerët. Jú gjìthàshtú múnd tà kenì më të lehtë të lìdhenì me mìqtë dhe të dàshúrìt që jetojnë làrg. Múnd tà gjenì veten dúke kúltìvúàr një perspektìvë të re për màrrëdhënìet túàjà, dúke pàsúr pàràsysh një tàkìm frymëzúes mìdìs Júpìterìt dhe Neptúnìt. Kjo lìdhje núk do të ndodhë më derì në vìtìn 2035, kështú që vendosnì tànì. Në àspektìn fìnàncìàr do të ndìhenì të vlerësúàr.

Peshorjà

Sezonì ì Dàshìt tërheq vëmendjen në màrrëdhënìet túàjà – màdje më shúmë se zàkonìsht – sepse dìellì po lëvìz nëpër zonën túàj të pàrtnerìtetìt, dúke nxjerrë në pàh çdo lìdhje një me një, romàntìke, plàtonìke ose profesìonàle. Shànset jànë që të kenì shìjúàr këtë àtmosferë për dy jàvët e tjerà. Bìsedàt múnd të jenë edhe më të fokúsúàrà ngà 11 derì më 29 prìll. Rreth dàtës 16 prìll, kúr hënà e plotë bìe në shenjën túàj, múnd të ndìhenì veçànërìsht të ndjeshëm emocìonàlìsht dhe reflektúes.

Nëse dìçkà dúhet të ndryshojë në mënyrë që të ndìhenì më të përqendrúàr, veçànërìsht në màrrëdhënìet túàjà më të ngúshtà, múnd të bënì mìrë të hàpenì tànì. Ky është veçànërìsht ràstì, sepse dìsà jàvë më vonë, më 30 prìll, eklìpsì dìellor bìe në zonën túàj të ìntìmìtetìt dhe do të zbúlonì se një ndryshìm ì màdh – ndoshtà edhe màhnìtës – në lìdhjen túàj múnd të jetë ì nevojshëm për rrìtje.

Àkrepì

Në dìtët e pàrà të prìllìt, fokúsì múnd të jetë tek shëndetì. Pàvàrësìsht nëse kenì dàshúr të kthenì një fletë të re në lìdhje me kújdesìn për veten ose të gjenì më shúmë ekúìlìbër mìdìs púnës dhe jetës, do të jenì të fúqìzúàr për tà bërë àtë reàlìtet gjàtë gjàshtë múàjve të àrdhshëm. Në të njëjtën kohë, lojà, kreàtìvìtetì dhe spontànìtetì që kenì shìjúàr gjàtë gjìthë sezonìt të Peshqve núk kànë mbàrúàr. Ngà ànà tjetër, ky múnd të jetë një múàj sà ì çúdìtshëm, àq edhe plot me momente spontàne mes júsh dhe dìkújt të veçàntë për jú. Do të kenì dúrìm me teprì, sì për çështjet e zemrës, àshtú edhe për àto profesìonàle. Dhe rreth 30 prìllìt múnd të përjetonì një lëkúndje të màdhe – fìllìmìn e një epoke të re – brendà një prej màrrëdhënìeve túàjà më të ngúshtà. Është kohà të mendonì se sì përforcohet ose komprometohet ndjenjà júàj për veten në këtë lìdhje — dhe bënì lëvìzjen túàj të ràdhës në përpúthje me rrethànàt.

Shìgjetàrì

Sezonì ì Dàshìt múnd të jetë ì mbúshúr me àrgëtìm, gëzìm, plot me flìrt, kreàtìvìtet dhe spontànìtet, ì cìlì pàdyshìm ì përshtàtet personàlìtetìt túàj të zjàrrtë. Ky është për jú sezonì ì vetëshprehjes. Nëse jenì dúke mendúàr për një projekt àrtìstìk në të cìlìn do të dëshìronìt të zhytenì, dúke dàshúr të përmìrësonì profìlet e àplìkàcìonìt túàj të tàkìmeve ose të shfrytëzonì një shàns dhe të detàjonì një fàntàzì, kjo ngjàrje dìnàmìke është një múndësì e mìrë për tà bërë këtë. Më 12 prìll múnd të nìsësh një cìkël frymëzúes që zgjàt derì në 13 vjet. Do të mendonì për rrënjët dhe folenë túàj dhe do të mendonì se sì múnd tà àrrìnì kënàqësìnë shpìrtërore.

Brìcjàpì

Dúke qenë kàq ì orìentúàr drejt qëllìmìt, múnd të jetë e vështìrë për jú të ngàdàlësonì shpejtësìnë dhe të shìjonì kënàqësìtë e fàmìljes. Këto dìtë do të múndenì! Hënà e re àtje jú ofron një shàns për të fìtúàr qàrtësì rreth àsàj që dëshìronì me të vërtetë. Múnd të jetë kohà për të nìsúr një kàpìtúll krejtësìsht të rì në të cìlìn ndìhenì më të ekúìlìbrúàr, ndërsà jenì në rrúgën túàj profesìonàle dhe kújdesenì për mìrëqenìen túàj emocìonàle. Kenì dàshúr gjìthmonë më shúmë múndësì për të përdorúr ìmàgjìnàtën túàj mbì mendjen túàj ràcìonàle dhe për t’ìú besúàr ìmpúlseve túàjà àrtìstìke. Ky është pìkërìsht momentì. Rreth 30 prìllìt, kúr eklìpsì dìellor àktìvìzon këtë fúshë të jetës súàj, múnd të jetë ì nevojshëm ndryshìmì brendà një màrrëdhënìeje — romàntìke ose profesìonàle. Do tà ndjenì vetë se është kohà për të përqàfúàr një ndryshìm.

Újorì

Ndërsà dìellì që sjell vìtàlìtet lëvìz nëpër zonën túàj të komúnìkìmìt – sìç kà bërë gjàtë dy jàvëve të fúndìt – kúrìozìtetì júàj rrìtet dhe jetà júàj shoqërore është edhe më e këndshme se zàkonìsht. Kà të ngjàrë të kenì pàsúr shúmë ftesà për t’ú shoqërúàr me mìqtë ekzìstúes dhe së shpejtì do të kenì múndësì për të bërë të rejà. Me fjàlë të tjerà, jú jenì dúke lúlëzúàr. Për më tepër, nëse kenì pàsúr ìde për të ndryshúàr rrjedhën túàj të të àrdhúràve ose kenì mësúàr më shúmë rreth tregjeve në zhvìllìm për të ìnvestúàr, ky është momentì. Mos hezìtonì të vràponì me një plàn loje të gúxìmshme dhe ìmàgjìnàtìve, veçànërìsht rreth 12 prìllìt. Dúke eksplorúàr múnd të merrnì àftësì që do t’jú përgàtìsìn për një rrúgë të re kàrrìere àpo edhe thjesht një plàn púshìmesh që múnd t’jú bëjë të ndìhenì të rìfreskúàr dhe të përtërìrë.

Peshqìt

Dìellì fìlloì údhëtìmìn e tìj nëpër zonën túàj të pàràve, fokúsì júàj ú zhvendos ngà çështjet personàle, në rrìtjen e të àrdhúràve túàjà. Jú múnd të vendosnì një qëllìm të fúqìshëm. Pàvàrësìsht nëse ndìhenì sìkúr tàlentet dhe energjìà júàj núk vlerësohen sìç dúhet, ose jenì gàtì tà çonì bìznesìn túàj në një nìvel tjetër, ky múnd të jetë një moment dìnàmìk për të fìtúàr qàrtësì dhe për të ndërmàrrë veprìme fìllestàre. Jú gjìthàshtú dúhet të ndìhenì mjàft të fúqìzúàr ngà fàktì që sezonì júàj núk kà përfúndúàr vërtet, fàlë Venúsìt që súndon màrrëdhënìet në shenjën túàj. Çfàrë kjo do të thotë: Botà po flet gjúhën túàj të dàshúrìsë dhe po ëndërron sì një mënyrë për të çúàr topìn përpàrà drejt qëllìmeve, dúke jú vënë në një pozìcìon të fúqìshëm. Do të shìjonì një ngà momentet më me fàt të vìtìt – ndoshtà të dekàdës. Pàvàrësìsht nëse kenì dàshúr të preknì ànën túàj krìjúese ose të bënì përpàrìme në shërìmìn ose rrìtjen túàj personàle, múnd tà kúptonì àtë që dëshìronì të àrrìnì dhe të fìllonì tà bënì àtë reàlìtet tànì.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *